Nâng cao năng lực cạnh tranh sản phẩm đạm urê của công ty tnhh nột thành viên phân đạm và hoá chất hà bắc

55.000

Category:

Nâng cao năng lực cạnh tranh sản phẩm đạm urê của công ty tnhh nột thành viên phân đạm và hoá chất hà bắc

Add your review
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare

Nâng cao năng lực cạnh tranh sản phẩm đạm urê của công ty tnhh nột thành viên phân đạm và hoá chất hà bắc

Nâng cao năng lực cạnh tranh sản phẩm đạm urê của công ty tnhh nột thành viên phân đạm và hoá chất hà bắc

fff

Nâng cao năng lực cạnh tranh sản phẩm đạm urê của công ty tnhh nột thành viên phân đạm và hoá chất hà bắc

fff

Nâng cao năng lực cạnh tranh sản phẩm đạm urê của công ty tnhh nột thành viên phân đạm và hoá chất hà bắc

fff

Nâng cao năng lực cạnh tranh sản phẩm đạm urê của công ty tnhh nột thành viên phân đạm và hoá chất hà bắc

fff

Nâng cao năng lực cạnh tranh sản phẩm đạm urê của công ty tnhh nột thành viên phân đạm và hoá chất hà bắc

fff

Nâng cao năng lực cạnh tranh sản phẩm đạm urê của công ty tnhh nột thành viên phân đạm và hoá chất hà bắc

fff

TRƯỜNG DẠI HỌC KINH TÉ Ql Óc DÂN

LÊ ANH 1TAN

NÂNG C AO NĂNG Lực CẠNH TRANH SÁN PHÀM DẠM URÊ CỦA C ÔNG TY TNHH MỌT THÀNH MÊN PHÂN DẠM VÀ HÓA CHẤT HÀ BẤC

Chuyên ngành: Quán trị kinh doanh thirơng mại

LUẬN VĂN THẠC SỸ

NGƯỜI HƯỚNG DẤN KHOA HỌC: TS. TRAN VÃN BẢO

Hà Nội, Nãni 2013

MỤC LỤC

MỤC Nâng cao năng lực cạnh tranh sản phẩm đạm urê của công ty tnhh nột thành viên phân đạm và hoá chất hà bắc LỤC

LỜI CAM ĐOAN

LỜI CẤM ƠN

DANH MỤC CIIỮ VIÉT TẤT DANH MỤC BANG – BIẺƯ – HĨNH TÓM TẤT LUẬN VĂN

MỞ ĐAU

CHƯƠNG 1: MỌT SÕ VẤN ĐÉ cơ BẤN VẺ NÂNG CAO NÀNG Lực

CẠNH TRANH SÁN PIIAM

1.1.3………………………………………………………………………………………………………….

Nâng cao năng lực cạnh tranh sản phẩm đạm urê của công ty tnhh nột thành viên phân đạm và hoá chất hà bắc râm quan trọng của nàng cao nâng lực cạnh tranh sán phầm

  • 1.3.2.  Thủi hình san xuất – Nâng cao năng lực cạnh tranh sản phẩm đạm urê của công ty tnhh

nột thành viên phân đạm và hoá chất hà bắc tiêu thụ Đạm Urê tại Việt Nam

CHƯƠNG 2: THỤC TRẠNG NĂNG Lực CẠNH TRANH SÀN PHẲM DẠM URÊ CỦA CÔNG TY TNTIII MỌT THÀNH VIÊN PHẤN ĐẠM VÀ HÓA CHẤT IIÀBÁC

  • 2.1.   Thực trạng tiêu thụ săn phẩm Đạm Urê của Công ty TNIIII một

thành viên Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc

2.2 Thực trạng nàng lực cạnh tranh sàn phâm Dạm Urê cùa Công ty

TNHH một thành viên Phán đạm vã Hóa chất Hà Bắc Nâng cao năng lực cạnh tranh sản phẩm đạm urê của công ty tnhh nột thành viên phân đạm và hoá chất hà bắc 45

2.3 Đánh giá năng lực cạnh tranh sàn phâni Đạm Urê cùa Công ty

TNHH một thành viên Phân đạm vã Hóa chất Hà Bắc

CHI ’ÔNG 3: GIẢI PHÁP NHẤM NÂNG CAO NĂNG Lực C ẠNH TRANH SẤN PIIAM ĐẠM l RÊ CỦA CÔNG TY TNIIII MỌT THÀNH VIÊN PHẤN ĐẠM VÀ HÓA CHẤT IIÀ BẤC Nâng cao năng lực cạnh tranh sản phẩm đạm urê của công ty tnhh nột thành viên phân đạm và hoá chất hà bắc 67

  • 3.1.   Quan điểm và định hướng phát triền hệ thống sàn xuất và hệ thống

phân phối mật hàng phân bón của Việt Nam giai đoạn 2011-2020

.3.1.3. Định hưeÝng phái triền

.3.1.4. Quy hoạch phái iriển

  • 3.2.   Phưưng hướng phát triền cùa (‘ông ty TNHH một thành viên Phân

đạm và Hóa chất Hà Nâng cao năng lực cạnh tranh sản phẩm đạm urê của công ty tnhh nột thành viên phân đạm và hoá chất hà bắc Bắc đến năm 2020

.3.2.1. Phương hướng chung

.3.2.2. Mục lieu chú yêu

.3.2.3. Nhiệm vụ và các giải pháp chú yêu

  • 3.3.   Giài pháp nâng cao nấng lực cạnh tranh sàn phâm Dạm Urê cùa

Công ty TNHH một thành viên Phân đạm và Hóa chất Hã Bae

.3.3.1. Nàng cao châl lượng sán phàm Nâng cao năng lực cạnh tranh sản phẩm đạm urê của công ty tnhh nột thành viên phân đạm và hoá chất hà bắc

3.4. Kiến nghị

KẾT LUẶN

TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC

LỜI C AM ĐOAN

Tôi xin cam đoan rang Luận văn “Ai/W" cao Nâng cao năng lực cạnh tranh sản phẩm đạm urê của công ty tnhh nột thành viên phân đạm và hoá chất hà bắc nâng lực cạnh tranh sàn phâm dợm urê cua Công ty TNIIII một thành viên Phân dụm và Ilóa chất II(ì Bằc ” lã còng trình cùa riêng lôi.

Các thòng tin . dừ liệu dược sư dụng trong luận văn lá tiling thực , các nội dung trích dần đểu được ghi rò nguồn gốc và các kcl quá nghicn cứu được tr ình bày trong luận vãn này chưa dược công bố tại bất kị- công trình nghiên cứu nào khác.

1 ác giá xin cam Nâng cao năng lực cạnh tranh sản phẩm đạm urê của công ty tnhh nột thành viên phân đạm và hoá chất hà bắc đoan nhùng vân đê nêu trôn là hoàn toàn đũng sự thật. Nêu sai. tác gia xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Hà Nội, ngáy 9 tháng 11 năm 2013

Người cam (loan

Lê Anh Tuấn

Sau một thời gian học tập . nghiên cứu tài liệu và thu thập thông tin . đến nay ý tường trong luận văn tốt nghiệp cao học với đề tài “ Víhí" cao nâng lực cạnh tranh sàn phầm đạm urê Nâng cao năng lực cạnh tranh sản phẩm đạm urê của công ty tnhh nột thành viên phân đạm và hoá chất hà bắc của công ty TX’HH một thành viên Phàn đạm và Hóa chất Hà Hắc ” đà được thực hiện thành công . (‘ó được kết quã này là nhờ công on to lớn cua toàn thể Quý thầy cô , gia dinh và bạn bè dồng nghiệp dà nhiệt tinh giú p đờ tôi trong quá trinh thực hiện đe tài . Đặc biệt, tòi xin chân thành gứi lời cám ơn sâu sắc dến TS. Trần Vãn Bào – Trường Đại học Kinh tế quốc dàn. nguôi dà diu dắt Nâng cao năng lực cạnh tranh sản phẩm đạm urê của công ty tnhh nột thành viên phân đạm và hoá chất hà bắc hướng dần lôi nhùng bước đi đẩu lien lãm dề cưong cho đen khi hoàn thành luận vãn cao học. Đồng thời cũng lã người dộng viên và giúp dò tòi rất nhiều trong việc thu thập số liệu, phân lích xứ lý lốt bộ dừ liệu cùa minh.

Nhàn dây. tỏi cùng xin chân thành cam on các cò , các chú trong Ban Giám doe, lành dạo và cán bộ cồng nhân viên Phòng Thị trường , Phòng Kề hoạch và Phông Kế toán thống kê ĩãi Nâng cao năng lực cạnh tranh sản phẩm đạm urê của công ty tnhh nột thành viên phân đạm và hoá chất hà bắc chinh cùa Còng ty TNini một thành viên Phân dạm và Hóa châl Hà Bắc dà ho trợ , lạo diêu kiện thuận lợi nhât cho lác giá trong quá trinh nghiên cứu. thu thập số liệu và hoàn thành luận vãn này.

Do điêu kiện chú quan và khách quan, bàn Luận vãn chăc chan còn có thiêu sót. Tác gia rất mong nhận dtrợc nhừng kiến dóng góp dê tiếp tục hoãn thiện, nâng cao châl lượng vần đê được lựa chọn nghiên cứu.

Nâng cao năng lực cạnh tranh sản phẩm đạm urê của công ty tnhh nột thành viên phân đạm và hoá chất hà bắc Xin tràn trọng câm ơn.

Hà Nội. ngày 9 tháng ì ỉ nam 20ỉ ỉ

II ọc viên

Lê Anh Tuấn

DANH MỤC CHỮVIÉT TÁT

TIÉNG VIỆT

<<<123>>>

STT

Chữ viết tắt

Nguyên nghĩa tiếng việt

1

Hanichemco

(’ông ty TNHH một thành viên Phân đạm và Hóa chắt Hà Bắc

2

Đạm Ilà Bắc

Đạm Urê Ilà Bắc cua Công tỵ TNIIII một thành viên Phân đạm và Hỏa chất I là Bấc

Nâng

Đạm Ninh Bhúi

Đạm ưrê Ninh Binh cũa Công tỵ TNIIII một thành viên Đạm

Ninh Binh

4

Dạm (’à Mau

Dạm (Jrc (‘à mau cúa (‘ông ly I NHH 1 thành vicn Phân bón dầu khi Cà Mau

5

Dạm Phú Mỳ

Dạm Urc Phú Mỹ của rông công ly Phân bón và hóa chất dầu khí

6

Dạm Trung Quốc

Dạm Urc do (‘ông hòa nhân dân 1 rung Hoa sân xuât

7

SXKD

Sân xuâl kinh doanh

8

KCS

Kicm tra chất lượng sãn phấm

9

ISO

Hộ thông quàn lý châl lượng

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Nâng cao năng lực cạnh tranh sản phẩm đạm urê của công ty tnhh nột thành viên phân đạm và hoá chất hà bắc”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Nâng cao năng lực cạnh tranh sản phẩm đạm urê của công ty tnhh nột thành viên phân đạm và hoá chất hà bắc
Nâng cao năng lực cạnh tranh sản phẩm đạm urê của công ty tnhh nột thành viên phân đạm và hoá chất hà bắc
Kho Thư Viện
Logo
Compare items
  • Total (0)
Compare
0
Shopping cart