Nâng cao năng lực cạnh tranh sản phẩm thép không rỉ của công ty tnhh nhật quang

55.000

Category:

Nâng cao năng lực cạnh tranh sản phẩm thép không rỉ của công ty tnhh nhật quang

Add your review
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare

Nâng cao năng lực cạnh tranh sản phẩm thép không rỉ của công ty tnhh nhật quang

Nâng cao năng lực cạnh tranh sản phẩm thép không rỉ của công ty tnhh nhật quang

fff

Nâng cao năng lực cạnh tranh sản phẩm thép không rỉ của công ty tnhh nhật quang

fff

Nâng cao năng lực cạnh tranh sản phẩm thép không rỉ của công ty tnhh nhật quang

fff

Nâng cao năng lực cạnh tranh sản phẩm thép không rỉ của công ty tnhh nhật quang

fff

Nâng cao năng lực cạnh tranh sản phẩm thép không rỉ của công ty tnhh nhật quang

fff

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TÉ QVÓC DÂN ………………………………..&ĩ £□ ĨO……….

MAI NGỌC HOÀNG

NÂNG CAO NÀNG Lực CẠNH TRANH SẢN PHẨM THÉP KhÔNg rỉ của công TY TNHH THÉP NHẬT QUANG

LUẬN VĂN THẠC sỉ KINH DOANH VÀ QUÀN LÝ

HÀ NỘI -2012

LỜI C AM ĐOAN

Tôi xin cam đoan đây là công trinh nghiên cứu cùa riêng tòi. Các số liêu, kết quả nêu trong luận văn có nguồn gốc rò ràng và trung thực. NỘI dung luận văn nãy chưa tửng đtrợc ai còng bo trong bat kỳ cóng Nâng cao năng lực cạnh tranh sản phẩm thép không rỉ của công ty tnhh nhật quang trinh não.

Học viên

Mai Ngọc Hoàng

MỤC LỤC

ĩ.ời cam đoan

Mục lục

Danh mục các chữ viêt tãt

Danh mục các bâng, biêu dồ. hình và sơ dồ

Tóm tất hiận vãn Ĩ.ỜĨ MỜ DÂU…………………………………………………………………………………………….I

CHƯƠNG I. NHƯNG T.í Ĩ.UẠN cơ BÂN VẼ NĂNG Lực CẠNH TRANH SÂN PHAM CỦA DOANH NGHĨẸP NGÀNH THÉP TRƠNG NẺN KTNH TÉ THỊ TRƯỜNG 5

 • 1.1. Khái niệm năng lực cạnh tranh sân phẩm Nâng cao năng lực cạnh tranh sản phẩm thép không rỉ của công ty tnhh nhật quang cùa doanh nghiệp trong nền kinh tế

thị trường

 • 1.2. Dặc điềm sân phàm thép không ri cỏ thê ánh hưởng đen nâng lực cạnh tranh

săn phàm vã hệ thong các chi tiêu đảnh giá nâng lực cạnh tranh săn phàm của doanh nghiệp ngành thép

 • 1.3. Các nhân tố anh hướng đến năng lực cạnh tranh san phãni của doanh nghiệp

ngành thép trong nền kinh tế thị trường

 • 1.3.2. Nhân tồ anh hương giãn Nâng cao năng lực cạnh tranh sản phẩm thép không rỉ

của công ty tnhh nhật quang liếp

 • 1.4. Công cụ và phương thức nâng cao năng lực cạnh tranh sân phàm của doanh

nghiệp ngành thép trong nen kinh tế thị trường

CHƯƠNG 2. lllực TRẠNG NĂNG Lực CẠNH TRANH SÁN P1LÃM H1LP KHÔNG Ri CỦA CÔNG TY TNHH THF.P NHẠT QUANG

 • 2.2.  Thực trạng năng lực cạnh tranh sân phàm thép không ri của còng ty TNHH

Thép Nhật Quang trên thị trường

 • 2.2.  /. Nâng cao năng lực cạnh tranh sản phẩm thép không rỉ của công ty tnhh nhật

quang Phán tích các nhân to ánh hưởng nàng lực cạnh tranh sàn phàm thép không rì cùa còng ty TNỈỈ1Ỉ Thép Nhật Ọuang.

 • 2.2.2.  Thực trạng nâng lực cạnh tranh san phàm thép khàng ri cùa còng ly TN1ỈỈ1

Thép Nhật Ọuang so với cãc đồi thú cạnh tranh

 • 2.2.3.  Các giai pháp còng ty TN11I1 Thép Nhật Ọnang đà áp dụng đè nàng cao

năng lực cạnh tranh sân phàm thép không ri

 • 2.3. Đánh giá năng lực cạnh tranh săn phàm thép không ri của Nâng cao năng lực cạnh tranh sản phẩm thép không rỉ của công ty tnhh nhật quang còng tỵ TNHH Thép Nhật

Quang những năm qua

2.3.2. Điêm yếu kém và nguyên nhân

CHƯƠNG 3 MỘT SO GIAI PHÁP CHU YỂƯ NÂNG CAO NÂNG Lực CẠNH TRANH SÁN PHÀM THÉP KHÔNG RI CÙA CÒNG TY TNHH THÉP NHẶT QUANG

 • 3.2.  Một số giãi pháp chủ yen nâng cao nâng lực cạnh tranh săn phàm thép không Nâng cao năng lực cạnh tranh sản phẩm thép không rỉ của công ty tnhh nhật quang ri

của công tv TNHH Thép Nhật Quang

3.2.1………………………………..

dạng hỏa dòng săn phàm về kich thước, độ dãy và chùng loại

 • 3.2.2.  Phát trien dòng sàn phàm cao cap đáp ứng tốt hơn nhu cầu khách hàng… 77

 • 3.2.5.  Tô chức và quàn lý cõ hiệu Nâng cao năng lực cạnh tranh sản phẩm thép không

rỉ của công ty tnhh nhật quang quá mạng lưới liêu thụ san phàm

 • 3.2.6.  Tăng cường các hoạt động xúc tiến bân hàng cho các sân phẩm thép không ri

…………………………………………………………………………………………………….. ..82

 • 3.2.7.  Tìm kiếm thị trường xuất khâu tiềm năng trong khu vực cùng như trên the • 3.3. Một số kiến nghi Nâng cao năng lực cạnh tranh sản phẩm thép không rỉ của công ty tnhh nhật quang đồi với các cơ quan Chinh Phu và Hiệp hội Thép Việt Nam 90

 • 3.3.2.  Tiếp tục thực hiện miên, giám và gia hạn thuế cho các doanh nghiệp ngành

thép

 • 3.3.3.  Điêu chinh lài suất vón vay hợp lỹ, ưu tiên cho doanh nghiệp ngành thép rợv

vốn

 • 3.3.4.  Thực hiện xúc liên thương mại. phát triển thị trường Nâng cao năng lực cạnh

tranh sản phẩm thép không rỉ của công ty tnhh nhật quang xuất khâu cho doanh nghiệp ngành thép

KET LƯẶN…………………………………………………………………………………………….95

DANH MỰC TÀI LIẸƯ THAM KHAO…………………………………………………….96

DANH MỤC C ÁC C HỨ MÉT TÁT

1. Tiếng Việt

<<<123>>>

STT

Ki hiệu viết tắt

Nghĩa đầy đu

1

CSH

Chủ sở hừu

2

GTGT

Thuế giá tri Nâng cao năng lực cạnh tranh sản nhẩm thén không rỉ của công tv tnhh nhật ouang

3

TCVN

Tiêu chuẩn Việt Nam

4

TNDN

Thuế thu nhập (loanh nghiện

5

TNHH

Trách nhiệm hữu hạn

6

VND

Việt Nam đỏng

2. Tiếng Anh

<<<123>>>

STT

Kí hiệu viết tắt

Nghĩa tiếng Anh

Nghĩa tiếng Việt

1

AFTA

ASEAN Free Trade Area

Khu vực Thương mại Tự do ASEAN

2

AS

Australia Standard

Tiêu chuẩn Nâng cao năng lực cạnh tranh sản nhẩm thén

3

ASEAN

Association of Southeast Asian Nations

Hiện hội các quốc gia Đng Nam Á

4

ASTM

American Society for Testing and Materials

Hiện hội vật liệu và thử ngliiệm Mỳ

5

BOF

Basic Oxygen Furnace

Luyện thén bâng lò thôi óxy

6

BS

British Standard

Tiêu chuần cùa Anh

7

CEPT

Common Effective

Preferential Tariff Scheme

Chương trinh ưu đãi thuê quan có hiệu lực chung Nâng cao năng lực cạnh tranh sản nhẩm thén không rỉ của công K tnhh

8

EAF

Electric Arc Furnace

Luyện thén băng hồ điện quang

9

GDP

Gross domestic product

Tỏng sân nhàm quốc dân

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Nâng cao năng lực cạnh tranh sản phẩm thép không rỉ của công ty tnhh nhật quang”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Nâng cao năng lực cạnh tranh sản phẩm thép không rỉ của công ty tnhh nhật quang
Nâng cao năng lực cạnh tranh sản phẩm thép không rỉ của công ty tnhh nhật quang
Kho Thư Viện
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare
0
Shopping cart