Nâng cao năng lực giảng viên dạy ngoại ngữ tại trường đại học hải dương

52.000

Category:

Nâng cao năng lực giảng viên dạy ngoại ngữ tại trường đại học hải dương

Add your review
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare

Nâng cao năng lực giảng viên dạy ngoại ngữ tại trường đại học hải dương

Nâng cao năng lực giảng viên dạy ngoại ngữ tại trường đại học hải dương

fff

Nâng cao năng lực giảng viên dạy ngoại ngữ tại trường đại học hải dương

fff

Nâng cao năng lực giảng viên dạy ngoại ngữ tại trường đại học hải dương

fff

Nâng cao năng lực giảng viên dạy ngoại ngữ tại trường đại học hải dương

fff

Nâng cao năng lực giảng viên dạy ngoại ngữ tại trường đại học hải dương

fff

Nâng cao năng lực giảng viên dạy ngoại ngữ tại trường đại học hải dương

fff

SOSDOgSCS-

KHƯƠNG THỊ THỦY

NÂNG C AO NĂNG Lực GIẢNG VIÊN

DẠY NGOẠI NGỮ TẠT TRƯỜNG DẠT

HỌC HAI DƯƠNG

c huyên ngành: QUẤN LÍ KINH TẺ VÀ CHÍNH SÁCH

LUẬN VĂN THẠC SỸ

Người hướng dần khoa học: PGS.TS. DÓ 11LỊ 11À1 HÀ

I là nội, năm 2013

MỤC LỤC

DANH MỤC BÁNG, HĨNH, sơ DÓ

TÓM TÁT LUẬN VÃN

PHÁN Mơ ĐÁU

Nâng cao năng lực giảng viên dạy ngoại ngữ tại trường đại học hải dương CHI

ƯNG 1: Cư SỪ Lý LuẬn vẻ NanG LụC GĨÁNG viên dạy

NGƯẠ1 NGŨ’ TRƯNG CÁC TRI‘ƯNG DẠI HỌC

 • 1.1.1.  Khái niệin giảng viên tnrimg đại học và giáng viên dạy ngoại ngữ trưng

trường dai học

 • 1.1.2.   Dặc diểm cõng việc cua giang viên day ngoai ngừ trong trường

đại học

 • 1.2.1.  Khái niêm Nâng cao năng lực giảng viên dạy ngoại ngữ tại trường đại học hải

dương nang lực cua giang viên da}’ ngoai ngxì tnrong dai hoc

 • 1.2.2.   riêu chi danh giá nang lưc ctìa giang viên day ngoai ngừ trong

Inàmg đại học

 • 1.2.3.   Các you tồ cẩu thánh nang lực cua giang viên day ngoai ngừ trong

trưởng dai hoc

 • 1.2.4.   Các yen lố Mill hường lới năng lực cùa giáng viên dạy ngoại ngữ trưng

trưởng Dai hoe

CHƯƠNG 2: DÁNTT GĨẤ NẤNG Lực GĨÁNG VTÉN NGƠẠĨ NGƯ

TRƯỜNG DẠT ĨĨỢC ĨĨẤĨ Nâng cao năng lực giảng viên dạy ngoại ngữ tại trường

đại học hải dương DƯƠNG

 • 2.1.3. …………………………………………………………………………………………………………..

Cơ sở vật dlất

loạt động đào tạo

cấu tổ chức cũa Trưởng Đai hoe H<ái Dương

 • 2.2.   Thực (rạng (lội ngũ giãng viên dạy Nâng cao năng lực giảng viên dạy ngoại ngữ tại trường đại học hải dương ngoại ngữ Trưởng Dại học Hãi

Dương

 • 2.3.   Yêu cẩu về nàng lực của giảng viên (lạy ngoại ngữ Trương Dại học

Hái Dương

 • 2.4.   Ihục trang nang lực cùa giang viên đay ngoai ngừ Trường Dai học

Hái Dương

2.1.2 Nâng cao năng lực giảng viên dạy ngoại ngữ tại trường đại học hải dương .. Về kỷ nâng

 • 2.5.   Dành giá năng lực giảng viên (lạy ngoại ngữ Trương Dại học ĨTâi

Dưong

 • 2.5.1.   Dánh giá kềl (juâ lliực hiện còng việc ciìa giáng viên (lạy ngoại ngữ

1 rường Đai hoc Hai Dương

 • 2.5.2.  Điểm manh trong nang lực cùa giang viên day ngoai ngừ Inrõng Dai hoc

Tĩâi Dinnig

 • 2.5.3.   Điểm yếu trong nang lực cứa giáng viên day ngoai ngừ Trướng Dai

hoc Hai Dương Nâng cao năng lực giảng viên dạy ngoại ngữ tại trường đại học hải dương ………………………….      ’……."………………………  ..

 • 2.5.1. Nguyên nliân cũn điểm yell trong nâng lục cùa giáng viên dạy ngoại ngữ

Trưởng Dai hoe Hái Dương

CHƯƠNG 3: MỌT SÔ GIẢI PHÁP NÂNG CAO NÀNG Lực GIĂNG

MÊN DẠY NGOẠI NGỨ TẠĨ TRƯỜNG ĐẠI HỌC HẤT DƯƠNG

 • 3.1.   Những thách thức, yêu câu mới đôi với sụ phút triển của tru-ờng

dại học

 • 3.2.   Một sổ giãi pháp nâng cao năng lực giăng viên dạy ngoại ngữ Trưóng

Dại học ĨTài Dương nhàm nâng Nâng cao năng lực giảng viên dạy ngoại ngữ tại trường đại học hải dương cao chất lượng dạy học ngoại ngữ

 • 3.2.1.  -Xảy dựng khung nang lực cho giang viên day ngoai ngừ cua nhá tnróng…. 72

.3.2.1. Giãi pháp kiểm tra. dánh giá giáng vicn

.3.2.5. Giãi pháp về chề độ dãi ngộ dồi Nâng cao năng lực giảng viên dạy ngoại ngữ tại

trường đại học hải dương vói giảng viên

.3.2.7. Nhóm giãi pháp kliác

.3.3.2. Dồi V(h Ban Lãnh dạo Nhà Iníờng

3.3.3 Dối với Nâng cao năng lực giảng viên dạy ngoại ngữ tại trường đại học hải dương

linh Tĩâi Dmnig

KÉT LUẬN

TÀI LIỆU IHA.M KHẢO

DANH -MỤC BẢNG. HÌNH, sơ ĐÓ

Sơ ĐÕ

Sơ dồ 1.1:    Mó hình dạy vá học theo quan điểm lý luân day hoc

Sơ dồ 1.2:    Mổi quan hẹ cơ ban cua day và hoc theo quan điềm lý luận day học…. 14

Sơ Nâng cao năng lực giảng viên dạy ngoại ngữ tại trường đại học hải dương đỏ 1.3: Các tiêu chi đánh giá giăng viên

Sư đồ 2.1:    Tỏ chức bộ máy quàn lý Tniửng Dại Ikịc Hải Dương……………………………….. I

Bang 1.1. Các yếu tó cấu thánh nang lực cua giang viên day ngoai ngừ tai trường dai học

Bang 2.1.    Quy mõ dão tao từ nam 2009 dén 2012

Bang 2.2.    rhồng ké trinh dô dõi Nâng cao năng lực giảng viên dạy ngoại ngữ tại trường đại

học hải dương ngũ giang viên tứ nam 2009 2012

Bang 2.3 l ổng hơp số lượng giang viên day ngoai ngừ tai 1 rường Đai hoc

Hai Dương

Bang 2.4: lổng hợp số tiết giang viên day ngoai ngừ phai giang namngáy

Bang 2.5 : rhổng kẽ trinh dô chuyên mõn vá bâng cap ciia giang viên day ngoai ngừ Irướng Đai hoc Hai Dương

Bang 2.6:    1 hực trang chat lương Nâng cao năng lực giảng viên dạy ngoại ngữ tại trường

đại học hải dương giang viên theo dành giá ctia dổi tác

Bang 2.7: Yẽu cảu ve kién thúc cua dội ngũ giang viên day ngoai ngừ

Trường Đại hoc Hai Dương

Bang 2.8: Yẽu cảu ve kỳ nang của dõi ngũ giang viên trưởng Dai hoc Hai

Dương

Bang 2.9: Yẽu cầu ve thái dò cũa dõi ngũ giang viên giáng day ngoai ngừ

Trướng Đai hoc Hái Dương

Bang 2.10: Nâng cao năng lực giảng viên dạy ngoại ngữ tại trường đại học hải dương Ket qua diẻu tra ĩhưc trang về kiến thức cua dội ngũ giáng viên day

ngoai ngt> Trướng Dai hoe Hai Dương

Báng 2.11: Két qua diều tra thvc trang về ky nang ctìa dõi ngũ giang viên

Trường Đai hoc Hái Dương

Báng 2.12: Két qua diều tra thực trang về thái dỡ cùa dõi ngủ giang viên giáng day ngoại ngtr tnrởng Dai hoc Hai Dương

HÌNH

Hình 2.1.


Biền Nâng cao năng lực giảng viên dạy ngoại ngữ tại trường đại học hải dương

đổ biểu diễn kiến thức xã hội

Hình 2.2.    Biền đồ biền diễn kiến thức chuyên      môn

Hỉnh 2.3.    Biểu đò biểu diễn kỹ năng cùa giáng viên

Hinli 2.4.     Biểu đồ biểu diễn thái độ cũa giáng       viên

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TÊ Qưôc DÂN

– ….—•_.——– £C>£C>O<«(«

KHƯƠNG THỊ THỦY

ĨNG CAO NÀNG LỤC GIANG VIÊN DẠY Nâng cao NĂNG LỰC GIẢNG VIÊN DẠY NGOẠI NGỮ TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC HẢI DƯƠNG NGOẠI

NGƯ TẠT TRƯỜNG ĐẠT HỌC HẤT DƯƠNG

( huyên ngành: QUẤN I.í KINH li. VÀ CHĨNH SÁCH

TÓM TÁT LUẬN VĂN

HÀ NỘI, NĂM 2013

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Nâng cao năng lực giảng viên dạy ngoại ngữ tại trường đại học hải dương”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Nâng cao năng lực giảng viên dạy ngoại ngữ tại trường đại học hải dương
Nâng cao năng lực giảng viên dạy ngoại ngữ tại trường đại học hải dương
Kho Thư Viện
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare
0
Shopping cart