Nâng cao năng lực kiểm soát viên tại viện kiểm soát nhân dân của tỉnh luông pha băng nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào

55.000

Category:

Nâng cao năng lực kiểm soát viên tại viện kiểm soát nhân dân của tỉnh luông pha băng nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào

Add your review
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare

Nâng cao năng lực kiểm soát viên tại viện kiểm soát nhân dân của tỉnh luông pha băng nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào

Nâng cao năng lực kiểm soát viên tại viện kiểm soát nhân dân của tỉnh luông pha băng nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào

fff

Nâng cao năng lực kiểm soát viên tại viện kiểm soát nhân dân của tỉnh luông pha băng nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào

fff

Nâng cao năng lực kiểm soát viên tại viện kiểm soát nhân dân của tỉnh luông pha băng nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào

fff

Nâng cao năng lực kiểm soát viên tại viện kiểm soát nhân dân của tỉnh luông pha băng nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào

fff

Nâng cao năng lực kiểm soát viên tại viện kiểm soát nhân dân của tỉnh luông pha băng nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào

fff

Nâng cao năng lực kiểm soát viên tại viện kiểm soát nhân dân của tỉnh luông pha băng nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào

fff

SP

TRƯỜNG DẠI HỌC KINH TÉ ỌUÓC DÂN

ANOUSA SINGPASEUTH

NÂNG C AO NĂNG Lực KIEM SÁT VIÊN TẠI VIẸN KIEM SÁT NHÂN DẤN C ỬA TỈNH LUÔNG PHA BẢNG NƯỚC CỘNG HÒA DÂN C HỦ NHÂN DÂN LÀO

CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ CÔNG

LUẬN VĂN THẠC sĩ KINH TẾ Nâng cao năng lực kiểm soát viên tại viện kiểm soát nhân dân của tỉnh luông pha băng nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào

Người hướng dần khoa học: PGS.TS DOÃN TH Ị THU HÀ

Hà Nội, 2017

ÌI


lời’cam’đoan


ft


lôi xin cam đoan đầy là cồng trình nghiền cứu độc lập của lôi. Các sô liệu trong luận vãn là tiling thực. Kết quá nghiên cửu trong luận vãn lã trung thực và chưa được công hò trong bât kỳ công trinh nghiên cứu nào khác.

rác giã luận vàn

Anousa Singpaseuth

LÒI Nâng cao năng lực kiểm soát viên tại viện kiểm soát nhân dân của tỉnh luông pha băng nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào CẢM ON

1 rong SUÔI quá trình học lập và hoàn ihành luận vãn này, tôi đà nhận được sự hưởng dần. giúp dờ nhiệt tinh của các Thầy Cô giáo, gia dinh, bạn bè. dồng nghiệp, l ôi xin bây ló sự Irân trọng và bicl cm sâu sac đen Ban Giám hiệu và các thây cồ giáo trường Đại học Kinh tế quốc dân. Đặc biệt xin chân thành căm ơn PGS.TS Doàn Thị Thu Hà đà Irực liếp hướng dần, giúp Nâng cao năng lực kiểm soát viên tại viện kiểm soát nhân dân của tỉnh luông pha băng nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào đờ lôi râl nhiệt lình irong quá trinh nghiên cứu và hoàn thành luận vãn.

Xin bày tó lòng biết ơn đòi vcri Lành đạo và các bạn đông nghiệp lại viện kiếm sát nhân dân tinh Luông Pha Bâng, nước CIIDCND Lão dà tạo diều kiện dế lôi hoàn thành luận vãn này.

Cuối cùng, xin cám ơn gia đình, bạn bê dà quan tâm. chia sẽ và dộng viên tòi hoàn thành bán luận vãn này.

Tác giâ luận văn

Anousa Singpaseuth Nâng cao năng lực kiểm soát viên tại viện kiểm soát nhân dân của tỉnh luông pha băng nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN

LÒI CẤM ƠN

MỤC LỤC

DANH MỤC rì MÉT TẤT

DANH MỤC Sơ ĐỎ VÀ BÀNG BIẺU

TÓM TẢT

PHÀN MỜ ĐÀU

CHƯƠNG 1: Cơ SỞ LÝ LUẬN VÈ NĂNG Lực CỦA KIEM SÁT MÊN TẠI

VIỆN KIỀM SÁT 7

 • 1.1.1.  Khái niêm kiếm sát viên trong hệ thống pháp luật nước CHD CND

Lào

 • 1.1.2.  Chức năng, nhiệm vụ của Nâng cao năng lực kiểm soát viên tại viện kiểm soát nhân dân của tỉnh luông pha băng nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào kiêm sát viên tại Viện kiêm sát7

 • 1.2.1.  Khái niệm và các yếu tố cơ bán cấu thành năng lực cúa kiểm sát viên… . 10

Nâng cao năng lực kiểm soát viên tại viện kiểm soát nhân dân của tỉnh luông pha băng nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào

yếu tố thuộc về viện kiểm sát

yếu tố thuộc về mòi trường bèn ngoài

1.3.2……………………………………………………………………………………………

hoạt đông nhằm nâng cao năng hrc KSV tại Nâng cao năng lực kiểm soát viên tại viện kiểm soát nhân dân của tỉnh luông pha băng nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào Viện kiêm sát

CHƯƠNG 2: THựC TRẠNG NĂNG Lực CỦA KIẺM SÁT MÊN TẠI MỆN KIẺM SÁT NHÂN DÂN TÌNH LUÔNG PHA BĂNG

 • 2.1.1. Quá trình xây dưng và phát triên cúa Nâng cao năng lực kiểm soát viên tại viện kiểm soát nhân dân của tỉnh luông pha băng nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào Viện K.NSD tính

Luông Pha Băng

 • 2.1.4.  Kết qua hoạt động cùa Viện KSND tinh Luông Pha Being giai đoạn

2014-2016

 • 2.2.3.  Chức năng, nhiệm vu. quyển hạn Nâng cao năng lực kiểm soát viên tại viện kiểm soát nhân dân của tỉnh luông pha băng nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào và trách nhiêm cua KSV tại Viện

KSND tình Luông Pha Being

 • 2.3.  Yêu cẩu về nãng lực cua kiêm sát viên tại Viện kiêm sát nhân dân tinh Luông

Pha Băng

 • 2.3.2.  Yêu cầu về năng lực cúa kiếm Seát viên tại Viện kiềm Seát nhân dân tinh

Luông Pha Being qua kết qu<á phòng vấn

 • 2.4.  Thực trạng năng lực của kiêm sát viên tại Viện kiêm sát nhân Nâng cao năng lực kiểm soát viên tại viện kiểm soát nhân dân của tỉnh luông pha băng nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào dân tình Luông

Pha Băng

2.5. Đánh giá năng lực cua kiêm sát viên tại Viện kiêm sát nhân dân tinh Luông

Pha Băng

 • 2.5.3.  Điềm yếu Nâng cao năng lực kiểm soát viên tại viện kiểm soát nhân dân của tỉnh

luông pha băng nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào về nãng lực KSV

CHƯƠNG 3: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHẤP NÂNG CAO NĂNG Lực CỦA KIẺM SÁT VIÊN TẠI VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH LI ÔNG PHA BẢNG, NƯỚC CHDCND LÀO

 • 3.1.  Mục tiêu và phương hướng nâng cao năng lực đội ngủ kiêm sát viên tại Viện

kiêm sát nhân dân tình Luông Pha Băng đến năm 2020

 • 3.1.1.  Mục tiêu của nâng cao nàng lực đội ngũ kiêm Nâng cao năng lực kiểm soát viên tại viện kiểm soát nhân dân của tỉnh luông pha băng nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào sát viên tại Viện kiêm

sát nhân dân tinh Luông Pha Bãng

 • 3.1.2.  Định hướng nâng cao năng lưc kiêm sát viên till Viện Kiêm sát nhân

dân tinh Luông Pha Being

 • 3.2.  Những giái pháp chu yếu nham nâng cao năng lực kiêm sát viên tại Viện kiêm

sát nhân dân tinh Luông Pha Băng

 • 3.2.3.  Giái pháp về quy hoạch, bố trí. Nâng cao năng lực kiểm soát viên tại viện kiểm soát

nhân dân của tỉnh luông pha băng nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào sử dung

lượng KSV

 • 3.3.1.  VỚI Viện Kiêm sát Nhân dân tối cao83 Nâng cao năng lực kiểm soát viên tại viện kiểm soát nhân dân của tỉnh luông pha băng nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào

KÉT LƯẬN

DANH MỤC TÀI LIỆU TH AM KHẢO

PHỤ LỤC

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Nâng cao năng lực kiểm soát viên tại viện kiểm soát nhân dân của tỉnh luông pha băng nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Nâng cao năng lực kiểm soát viên tại viện kiểm soát nhân dân của tỉnh luông pha băng nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào
Nâng cao năng lực kiểm soát viên tại viện kiểm soát nhân dân của tỉnh luông pha băng nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào
Kho Thư Viện
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare
0
Shopping cart