Nâng cao năng lực lực lượng hoa tiêu tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên hoa tiêu hàng hải khu vực ii

53.000

Category:

Nâng cao năng lực lực lượng hoa tiêu tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên hoa tiêu hàng hải khu vực ii

Add your review
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare

Nâng cao năng lực lực lượng hoa tiêu tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên hoa tiêu hàng hải khu vực ii

Nâng cao năng lực lực lượng hoa tiêu tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên hoa tiêu hàng hải khu vực ii

fff

Nâng cao năng lực lực lượng hoa tiêu tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên hoa tiêu hàng hải khu vực ii

fff

Nâng cao năng lực lực lượng hoa tiêu tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên hoa tiêu hàng hải khu vực ii

fff

Nâng cao năng lực lực lượng hoa tiêu tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên hoa tiêu hàng hải khu vực ii

fff

Nâng cao năng lực lực lượng hoa tiêu tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên hoa tiêu hàng hải khu vực ii

fff

10408

LỜI CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan luận văn: “Nâng cao năng lực lực lượng Hoa tiêu tại công ly TNIIII MTV Hoa tiêu hàng hài khu vực 2” là còng trình nghiên cửu độc lập do chính lôi hoàn thành. Các so liệu và kết quả nêu trong luận vân là trung thực, các tài liệu tham khảo và trích dần đều nêu rõ xuất xứ tác giả và ghi trong danh mục tài liệu tham khào.

Hà Nội, ngày… thủng.. năm 2014

Tác giả

Nguyền Tiên Soil

LỜI CẢM ƠN

Tác già xin gửi lời cảm ơn sảu săc đến:

‘ITiầy Ngô Thảng Lợi cùng các thầy cô giáo trong khoa kế hoạch- phát triển và toàn thề các thầy cô giáo trong trường Đại học kinh tế Nâng cao năng lực lực lượng hoa tiêu tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên hoa tiêu hàng hải khu vực ii quốc dân đà tận tình dạy dồ cung cấp kiến thức về kinh tế phát ưiền cho tác già trong suốt thời gian qua.

Thầy Tạ Bá Khải một người thầy đáng kính của các thế hệ hoa tiêu hàng hài đà cung cắp, truyền thụ các kiến thức quý báu về hoa tiêu hàng hải giúp cho tác già hoàn thiện toàn bộ khung lý thuyết về năng lực Hoa tiêu hàng hải.

Thầy Trần Minh Tuấn đă chọn lọc, dơn giản hóa các nội dung cùa kiến Nâng cao năng lực lực lượng hoa tiêu tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên hoa tiêu hàng hải khu vực ii thức chuyên môn nghiệp vụ hoa tiêu để tác giả có thể xây dựng khung năng lực một cách khoa học dễ hiếu

Óng chù tịch kiêm giám đốc Công ty TNHHMTV Hoa tiêu hàng hải khu vực 2 Mai Xuân Thắng, phó giám đốc Bùi Dức Hiệp, ban lãnh đạo công ty, lành đạo phòng Hoa tiêu và toàn thề Hoa tiêu hàng hài đã giúp đờ tác già trong quá trình thực hiện nghiên cứu hoàn thành luận văn.

Xin chân thành càm ơn !

Nâng cao năng lực lực lượng hoa tiêu tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên hoa tiêu hàng hải khu vực ii YÊU CÀU CỦA HỘI ĐÒNG CHẤM LUẬN VĂN THẠC sĩ VÈ

Những điểm cần sửa chữa bồ sung trước khi nộp luận văn chính thức cho Viện đào tạo Sau đại học

Chủ tịch Hội đồng

(Kỷ và ghi rõ họ tên)

Cam kết của Học viên’

Tôi cam đoan sẽ chinh sửa các nội dung trên do Hội đông yêu cáu.

Học viên


PGS.TS Nguyễn Ngọc Son

CỘNG HÒA XẢ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT nAm

ĐỘC lâp- Tự do- Hạnh phúc

**♦♦♦

NHẬN XÉT PHẢN BIỆN LUẬN VĂN THẠC sỉ Nâng cao năng lực lực lượng hoa tiêu tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên hoa tiêu hàng hải khu vực ii

Của học viên cao học: Nguyền Tiên Sơn

Chuyên ngành: Kinh tế Phát triển

Tên đề tài: “Nâng cao năng lực lực lượng Hoa tiêu tại công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hảỉ khu vực 2”

Người nhặn xét: TS Nguyễn Thị Hoa – Phản biện 1

Đơn vị công tác: Đại học Kinh tế Quốc dân

1. Sự cần thiết của đề tài

Trong bối cảnh phát triền kinh tế biển nói chung và ngành hoa tiêu hàng hài nói Nâng cao năng lực lực lượng hoa tiêu tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên hoa tiêu hàng hải khu vực ii riêng, yêu càu đặt ra phai chú trọng đẻn vàn đẻ con người. Là một trong các cỏng ty cung cắp đội ngũ hoa tiẻu lớn của Việt Nam, công ty TNHH một thành viên Hoa tiêu hàng hải đã thực hiện tốt nhiệm vụ công việc của minh. Tuy nhiên, trong điều kiện hội nhập kinh tế, yêu cầu đối với đội ngũ hoa tiêu ngay càng cao đòi hỏi công ty phải thực hiện đánh giá nghiên cứu vẻ năng lực đội ngũ hoa tiêu hiện đnag Nâng cao năng lực lực lượng hoa tiêu tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên hoa tiêu hàng hải khu vực ii công tác tại Công ty nhằm phát hiện nhừng điểm yếu để đề xuất các giải pháp nâng cao nâng lực đội ngũ này đáp ứng được nhiệm vụ trong thời gian tới. Việc lựa chọn đẻ tài “Nâng cao nãng lực lực lưựng Hoa tiêu tại công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hãi khu vực 2” của cao học Nguyễn Tiên Sơn co ý nghĩa thực tiễn rảt lớn.

Đe tài phù hợp với chuyên ngành của học viên, không có sự trùng lập với các công Nâng cao năng lực lực lượng hoa tiêu tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên hoa tiêu hàng hải khu vực ii trình nghiên cứu đã công bố mà tôi được biết.

2. Phương pháp nghiên cứu

rxi -I-1 • í- J~                           ——UẤ-

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Nâng cao năng lực lực lượng hoa tiêu tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên hoa tiêu hàng hải khu vực ii”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Nâng cao năng lực lực lượng hoa tiêu tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên hoa tiêu hàng hải khu vực ii
Nâng cao năng lực lực lượng hoa tiêu tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên hoa tiêu hàng hải khu vực ii
Kho Thư Viện
Logo
Compare items
  • Total (0)
Compare
0
Shopping cart