Nâng cao năng lực quản lý dự án tại ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng ủy ban dân tộc

51.000

Category:

Nâng cao năng lực quản lý dự án tại ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng ủy ban dân tộc

Add your review
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare

Nâng cao năng lực quản lý dự án tại ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng ủy ban dân tộc

Nâng cao năng lực quản lý dự án tại ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng ủy ban dân tộc

fff

Nâng cao năng lực quản lý dự án tại ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng ủy ban dân tộc

fff

Nâng cao năng lực quản lý dự án tại ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng ủy ban dân tộc

fff

Nâng cao năng lực quản lý dự án tại ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng ủy ban dân tộc

fff

Nâng cao năng lực quản lý dự án tại ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng ủy ban dân tộc

fff

Nâng cao năng lực quản lý dự án tại ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng ủy ban dân tộc

fff

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIN H TÉ Ọl Óc DÂN

CHƯƠNG 1 RÌNH THẠC sĩ ĐIÊU HÀNH CAO CẤP – EXEC I TI E .MBA

TRÂN DUY PHƯƠNG

NÂNG CAO NĂNG Lực QUẢN LÝ Dự ÁN TẠI BAN QUẢN LÝ CÁC DỤ ÁN ĐÀU TU XÂY DỤNG – ỦY BAN DÂN TỘC

LUẬN VÃN THẠC sĩ QUẢN LÝ KINH TÉ

Ng ời h óng dản khoa học: TS. ĐINH TIÉN DŨNG

HÀ NỘI – 2018

LỜI CAM ĐOAN

Tôi dà dọc và hiêu về các hãnh vi vi phạm sự trung thực trong học thuật. Tôi cam kết bằng danh dư cá nhân rang nghiên cứu này do tôi tự thực hiện vã không vi phạm yêu cầu về sự Nâng cao năng lực quản lý dự án tại ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng ủy ban dân tộc trung thực trong học thuật.

Hà Nội, ngày tháng năm 20ỉ 8

‘l ác già luận văn

Trần Duy Phương

LỜI CẤM ƠN

Xin trán trọng cám ơn các Thầy, Cô giáo Chương trình thạc sì điều hành cao cấp MBA K5 – Trường Dại học Kinh tế Quốc dân dà nhiệt tình giang dạy tói trong suốt thời gian theo học chương trình này.

Xin trân trọng căm ơn TS. Dinh Tien Dùng đà tận lình giúp đở và hướng dan lôi hoàn Nâng cao năng lực quản lý dự án tại ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng ủy ban dân tộc thành luận van này.

Xin trân trọng cam ơn Ban Quán lý các dự án Dầu tư Xây dựng – ủy Ban Dân lộc. các anh chị đông nghiệp đà nhiệt lỉnh ho trự cung cắp cho lòi nhùng thòng tin và góp ỷ về những nội dung liên quan đen đề lài nghiên cứu.

Vi thời gian nghiên cừu cùng như kiến thức có hạn, trong khi vẩn dề nghiên cữu rộng và phức tạp chắc chắn không thể tránh khói những thiếu sót, rắt mong nhận Nâng cao năng lực quản lý dự án tại ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng ủy ban dân tộc dược sự góp ý chia sẻ cua các quỹ thầy có cùng như quý dồng nghiệp và nhừng người quan làm đen lình vực quán lý dự án đau lư xây dựng đè đè lài nghiên cứu được hoàn thiện hơn.

Hà Nội, ngày tháng năm 2018

l ác già luận van

Trầu Duy Plnrong

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN

LỜI CẤM ƠN

MỤC LỤC

DANH MỤC CÁC Tứ MÉT TẤT

TÓM TẮT LUẬN VÀN

PHẤN MỞ ĐẤU

Nâng cao năng lực quản lý dự án tại ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng ủy ban dân tộc

CHƯƠNG 1: CO’ SÒ LÝ LUẬN VÈ NÀNG Lực QUÀN I V VÀ NÀNG Lực

QUẤN LÝ Dự ẤN ĐẤU Tư XÂY DựNG

 • 1.2.1.  I Nâng cao năng lực quản lý dự án tại ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng ủy ban

dân tộc )ặc diêm của quán lý dự án xây dựng đâu lư xây dựng

 • 1.4.  Một số nhân tố ánh hướng (lốn nãng lực quan lý dụ án xây Nâng cao năng lực quản

lý dự án tại ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng ủy ban dân tộc dụng

( HƯƠNG 2: THỊÍC TRẠNG NĂNG Lực QUẤN LÝ Dự ÁN CÙA BAN QUẤN LÝ CÁC Dự ÁN DẪU TƯ XÂY DỤNG – ỦY BAN DẤN Tộc GIAI

ĐOẠN 2013-2017

 • 2.2. Phân tích năng lực quan lý dự án tại Ban Quan lý các dự án dầu tư xây dựng34

 • 2.3. Đánh giá năng lực quan lý dự án tại Ban quan lý các Nâng cao năng lực quản lý dự án tại ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng ủy ban dân tộc dụ- án dầu tư xây dựng..42

 • 2.3.1.  Đặc thủ công tác quán lý dự án tại Ban quan lý các dự án dầu tu xây dựng

cùa Úy ban Dân tộc

 • 2.3.4.  Kcl quá kháo sát khung năng lực của cán bộ quán lý lại Ban quán lý các dự

án dầu tu xây dựng

 • 2.3.5.  Dánh giá nâng lực quân lý dụ’ án cùa Ban Nâng cao năng lực quản lý dự án tại ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng ủy ban dân tộc quân lý các dự án đâu lư xây dựng ..51

CIlVơNG 3: GIAI PHẤP NẤNG CAO NĂNG Lực QUÁN LÝ Dự ẤN TẠI BAN QUÀN LÝ

CÁC DỤ* ÁN DẪU TU* XÂY DỤNG – ÙY BAN DẤ.N l ộc

 • 3.1.  Phương hướng nâng cao nãng lực quan lý dự án tại Ban Quán lý các dự án dầu tư

xây dựng

 • 3.2.  Các giài pháp nâng cao Nâng cao năng lực quản lý dự án tại ban quản lý các dự

án đầu tư xây dựng ủy ban dân tộc năng lực quàn lý dự án lại Ban Quàn lý các dự án đẩu tư xây dựng trong thời gian lới

 • 3.2.1.  Giải pháp về cơ càu lô chức bộ máy – nhân sự – quy trình quân lý dự án….57

 • 3.2.3.  Nhóm giái pháp nàng cao năng lực quan lý cua Lành dạo. cán bộ Ban quan

lý dụ án

 • 3.2.4.  Các đê xuàl hoàn thiện the chê quán lý Nâng cao năng lực quản lý dự án tại ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng ủy ban dân tộc dự án đâu lư xây dựng cồng trình sứ

dụng vốn Nhà nước

KÉT LUẬN

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC

DANH MỤC CÁC TỪ VIÉT TÁT

<<<123>>>

Chừ cái viết tắt/ Ký hiệu

Cụm từ đẩy đù

CCHC

Câi cách hành chính

CNV

Công nhân viên

DTXD

Đầu lư xây dựng

QLCDA

Quân lý các dự án

QI.DA

Quân Nâng cao năng lực quản lý dự án tại ban nnản lý các dự án đầu tư xâv dimp Ỉ1V ban dân tộc

QLDA

Quan lý dự án

UBDT

Ỉy ban dàn tộc

XD

Xây dựng

XDCB

Xây dựng cơ ban

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Nâng cao năng lực quản lý dự án tại ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng ủy ban dân tộc”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Nâng cao năng lực quản lý dự án tại ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng ủy ban dân tộc
Nâng cao năng lực quản lý dự án tại ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng ủy ban dân tộc
Kho Thư Viện
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare
0
Shopping cart