Nâng cao năng suất lao động khối cửa hàng xăng dầu của công ty cổ phần vận tải và dịch vụ petrolimex nghệ tĩnh

53.000

Category:

Nâng cao năng suất lao động khối cửa hàng xăng dầu của công ty cổ phần vận tải và dịch vụ petrolimex nghệ tĩnh

Add your review
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare

Nâng cao năng suất lao động khối cửa hàng xăng dầu của công ty cổ phần vận tải và dịch vụ petrolimex nghệ tĩnh

Nâng cao năng suất lao động khối cửa hàng xăng dầu của công ty cổ phần vận tải và dịch vụ petrolimex nghệ tĩnh

fff

Nâng cao năng suất lao động khối cửa hàng xăng dầu của công ty cổ phần vận tải và dịch vụ petrolimex nghệ tĩnh

fff

Nâng cao năng suất lao động khối cửa hàng xăng dầu của công ty cổ phần vận tải và dịch vụ petrolimex nghệ tĩnh

fff

Nâng cao năng suất lao động khối cửa hàng xăng dầu của công ty cổ phần vận tải và dịch vụ petrolimex nghệ tĩnh

fff

Nâng cao năng suất lao động khối cửa hàng xăng dầu của công ty cổ phần vận tải và dịch vụ petrolimex nghệ tĩnh

fff

Nâng cao năng suất lao động khối cửa hàng xăng dầu của công ty cổ phần vận tải và dịch vụ petrolimex nghệ tĩnh

fff

EJ——————-7——–:.

BỌ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠO TRƯỜNG DẠI HỌC KỈNH TÉ QUÓC DÂN

TRẰN ĐÚC NAM

NÂNG CAO NĂNG SUẤT LAO ĐỘNG KHÓI CỬA HÀNG XĂNG DẢƯ CỦA CÔNG TY CÓ PHẢN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ PETROL1MEX NGHỆ TĨNH

Chuyên ngành: KINH TÉ PHÁT TRIẺN Nâng cao năng suất lao động khối cửa hàng xăng dầu của công ty cổ phần vận tải và dịch vụ petrolimex nghệ tĩnh

Mà số: 8310105

LUẬN VĂN THẠC sĩ KINH TÉ PHÁT TRIỀN

Người hướng dần khoa học: PGS.TS. VIJ CƯƠNG

HÀ NỘI-2019

LỜI CAM DOAN

Tôi đọc và hiêu rất rò về các hành vi vi phạm sự trung thực trong học thuật. Tôi cam kết và chịu trách nhiệm ràng nghiên cửu này do tụ tôi thực hiện và không hề vi phạm các yêu cầu về sự trung thực trong học thuật Nâng cao năng suất lao động khối cửa hàng xăng dầu của công ty cổ phần vận tải và dịch vụ petrolimex nghệ tĩnh .

Hà Nội, ngày tháng       nởm 20 ỉ 9

Tác giả

Trần Đức Nam

LÒI CẢM ƠN

Tôi xin gửi lời câm ơn chân thành đến Lành đạo Khoa kế hoạch và phát triền, Viện đào tạo Sau đại học, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân đà giúp tôi trang bị kiến thức, tạo môi trường điều kiện thuận lợi nhất trong suốt quá trình học tập và thực hiện luận văn này.

Với lòng kinh trọng và biết ơn. tôi Nâng cao năng suất lao động khối cửa hàng xăng dầu của công ty cổ phần vận tải và dịch vụ petrolimex nghệ tĩnh xin gửi lời chân thành căm ơn tới thầy PGS. TS. Vữ Cương đà khuyến khích, chỉ dần tận tinh cho tòi trong suốt thời gian thực hiện nghiên cứu nãy.

Tôi xin gửi lòi tri ân sâu sắc đến gia đinh và đồng nghiệp dã hỏ trợ tôi rất nhiều trong quá trình học tập. lãm việc và hoàn thành luận văn.

Hà Nội, ngày tháng nám 2019

Tác giã

Trần Đức Nam

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN

LỜI CẢM Nâng cao năng suất lao động khối cửa hàng xăng dầu của công ty cổ phần vận tải và dịch vụ petrolimex nghệ tĩnh ƠN

MỤC LỤC

DANH MỤC BẢNG BIẺU

TÓM TẤT LUẬN VÃN

LỜI MỜ ĐÀU

( hương 1. CO SỜ LÝ LUẬN VÈ NÂNG CAO NẮNG SUẤT LAO ĐỌNG

TRONG cơ SỞ KINH DOANH XĂNG DẦU

 • 1.1.3.  Thước đo và Nâng cao năng suất lao động khối cửa hàng xăng dầu của công ty cổ phần vận tải và dịch vụ petrolimex nghệ tĩnh phương pháp đánh giá năng suất lao động trong cơ sờ kinh

doanh xăng dầu

 • 1.2.  Những yếu tố ảnh hường đến tảng nảng suất lao động trong cơ sỡ kinh

doanh xăng dẩu

 • 1.3. Các biện pháp tảng nảng suất lao động…………….Nâng cao năng suất lao động khối

cửa hàng xăng dầu của công ty cổ phần vận tải và dịch vụ petrolimex nghệ tĩnh Error! Bookmark not defined.

CHƯƠNG 2: THựC TRẠNG NĂNG SUÁT LAO DỘNG VÀ THựC HÀNH CÁC BIỆN PHÁP TẢNG NÃNG SUÁT LAO DỌNG TẠI KHỎI CỨA HÀNG

XĂNG DẤU CÔNG TY PTS NGHẸ TĨNH

đoạn 2014-2018 ……………………………………………………………………………………………Nâng

cao năng suất lao động khối cửa hàng xăng dầu của công ty cổ phần vận tải và dịch vụ petrolimex nghệ tĩnh 31

2.1.4…………………………………………………………………………………………………. Đặc

điểm cơ bàn cùa Công ty PTS Nghệ Tĩnh……………………………………………………………………….36

2.1.5. Định hướng chiến lược phát triền kinh doanh cùa Công ty PTS Nghệ Tĩnh 38

 • 2.2.  Thực trạng nảng suất lao động cùa nhân viên khối cữa hàng xảng dầu 40

2.2.1 .Đặc điểm khối cứa hàng xăng dầu Công ty PTS Nghệ Tĩnh……………………….40

 • 2.2.2. Thực trạng năng suất lao động của nhân viên khối cừa hàng xàng dầu ..49

  • 2.3.  Các biện pháp tăng nâng suất lao động đã được công ty PTS Nghệ Nâng cao năng suất lao động khối cửa hàng xăng dầu của công ty cổ phần vận tải và dịch vụ petrolimex nghệ tĩnh Tĩnh

triển khai cho khối cừa hàng xăng dầu trong giai đoạn 2014 – 2018

 • 2.3.2.  Phân tích các biện pháp tăng NSLĐ Công ty PTS Nghệ Tình đang áp

dụng cho khối cứa hàng xăng dầu

 • 2.4.  Phân tích các yếu tố lác động đến nảng suất lao động khối cừa hàng xăng

dẩu công ty PTS Nghệ Tĩnh

 • 2.4.1.  Nhóm các nhân tố liên quan đến con người và quán lý con người Nâng cao năng suất lao động khối cửa hàng xăng dầu của công ty cổ phần vận tải và dịch vụ petrolimex nghệ tĩnh 67

 • 2.5.  Đánh giá chung về năng suất lao động và các biện pháp tảng nảng suất

lao động cùa khối cừa hàng công ty PTS Nghệ Tĩnh

CHƯƠNG 3: HOÀN THIỆN CÁC BIỆN PHÁP NÂNG CAO NĂNG SUẤT LAO ĐỘNG TẠI KHÓI CỬA HÀNG XĂNG DẢƯ CÔNG TY PTS NGHỆ TĨNH ..74 Nâng cao năng suất lao động khối cửa hàng xăng dầu của công ty cổ phần vận tải và dịch vụ petrolimex nghệ tĩnh

3.1. Triển vọng tăng nảng suât lao động khối cừa hàng xảng dầu công ty PTS

Nghệ Tĩnh trong thòi gian tói

3.1.1 .Tống quan về mòi trường kinh doanh

 • 3.2. Nội dung cần hoàn thiện nhằm tảng năng suất lao độngkhối cửa hàng

xãng dầu thuộc công ty PTS Nghệ Tĩnh

 • 3.3. Giãi pháp nhầm hoàn thiện các biện pháp tăng năng suất lao động khối

cữa hàng xảng dầu công ty PTS Nâng cao năng suất lao động khối cửa hàng xăng dầu của công ty cổ phần vận tải và dịch vụ petrolimex nghệ tĩnh Nghệ Tĩnh

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHÃO

PHỤ LỤC

DANH MỤC BÂNG BIẺƯ, HÌNH

Bâng 2.1. Vốn điều lệ qua từng thời kỳ

Bang 2.2. Cơ cấu nhân sự còng ty PTS Nghệ Tĩnh năm 2018

Bang 2.3. Báo cáo kết quá hoạt động kinh doanh cua công ty PTS Nghệ Tĩnh, giai đoạn 2014-2018 ………………………………………………………………………………………………………………………..31 Bang 2.4. Bâng các chi tiêu về lợi Nâng cao năng suất lao động khối cửa hàng xăng dầu của công ty cổ phần vận tải và dịch vụ petrolimex nghệ tĩnh nhuận cũacông tỵ PTS Nghệ Tình qua các năm

33 Bâng 2.5. Cơ cấu doanh thu công ty PTS Nghệ Tĩnh qua các năm

Bang 2.6. Cơ cấu lợi nhuận công ty PTS Nghệ Tĩnh qua các năm

Báng 2.7. Cơ cấu chi phi và doanh thu thuần công ty PTS Nghệ Tình qua các năm

Bang 2.8. Hệ thống các CHXD công ty PTS Nghệ Tĩnh

Bâng 2.9 Nâng cao năng suất lao động khối cửa hàng xăng dầu của công ty cổ phần vận tải và dịch vụ petrolimex nghệ tĩnh . Lợi thế thương mại cùa các CHXD thuộc Công ty

Báng 2.10. Bâng tông hợp NSLĐ công ty PTS Nghệ Tĩnh qua các năm

Bang 2.11. Nhận thức cũa người lao động về vai trỏ cùa việc tăng suất lao động.. 53 Bang 2.12. Tý lệ nhận biết về các biện pháp tăng NSLE) công ty đang áp dụng

Bang 2.13. Thống kế mức độ nhận biết các biện pháp tăng Nâng cao năng suất lao động khối cửa hàng xăng dầu của công ty cổ phần vận tải và dịch vụ petrolimex nghệ tĩnh NSLE)

Báng 2.14. Kỳ vọng của nhân viên về việc tăng năng suất lao động

Báng 2.15. Chế độ lương được chi trà đà tương xứng với công việc chưa

Bang 2.16. Đánh giá cùa người lao động về các giãi pháp nhóm 1

Bang 2.17: Băng đánh giá cùa NLE) về các giài pháp nhóm II

Bang 2.18: Đánh giá cúa NLĐ Nâng cao năng suất lao động khối cửa hàng xăng dầu của công ty cổ phần vận tải và dịch vụ petrolimex nghệ tĩnh về các giãi pháp nhóm III

Báng 2.19: Đánh giá của người lao động về các giãi pháp nhóm IV

Báng 2.20. Đánh giá của người lao động về các giãi pháp nhóm V

Hĩnh 2.1. Mô hình cơ cấu tố chức hoạt động cùa Công ty

Hình 2.2. Mô hĩnh tổ chức bộ máy quàn lý của Công ty PTS Nghệ Tĩnh

Hình 2.3. Nâng cao năng suất lao động khối cửa hàng xăng dầu của công ty cổ phần vận tải và dịch vụ petrolimex nghệ tĩnh Cơ cấu lao động hệ thống CHXD theo trinh độ học vấn

Hình 2.4. Cơ cấu dội ngũ nhân viên hệ thống CHXE) theo độ tuồi

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Nâng cao năng suất lao động khối cửa hàng xăng dầu của công ty cổ phần vận tải và dịch vụ petrolimex nghệ tĩnh”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Nâng cao năng suất lao động khối cửa hàng xăng dầu của công ty cổ phần vận tải và dịch vụ petrolimex nghệ tĩnh
Nâng cao năng suất lao động khối cửa hàng xăng dầu của công ty cổ phần vận tải và dịch vụ petrolimex nghệ tĩnh
Kho Thư Viện
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare
0
Shopping cart