Năng lực cán bộ quản lý các trường tiểu học trên địa bàn huyện phù yên, tỉnh sơn la

53.000

Category:

Năng lực cán bộ quản lý các trường tiểu học trên địa bàn huyện phù yên, tỉnh sơn la

Add your review
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare

Năng lực cán bộ quản lý các trường tiểu học trên địa bàn huyện phù yên, tỉnh sơn la

Năng lực cán bộ quản lý các trường tiểu học trên địa bàn huyện phù yên, tỉnh sơn la

fff

Năng lực cán bộ quản lý các trường tiểu học trên địa bàn huyện phù yên, tỉnh sơn la

fff

Năng lực cán bộ quản lý các trường tiểu học trên địa bàn huyện phù yên, tỉnh sơn la

fff

Năng lực cán bộ quản lý các trường tiểu học trên địa bàn huyện phù yên, tỉnh sơn la

fff

Năng lực cán bộ quản lý các trường tiểu học trên địa bàn huyện phù yên, tỉnh sơn la

fff

Năng lực cán bộ quản lý các trường tiểu học trên địa bàn huyện phù yên, tỉnh sơn la

fff

LỚ1 C AM DOAN

Tôi dà dọc và hiẻu về các hành vi vi phạm sự trung thực trong học thuật. Tòi cam kết bang danh dự cá nhân rang nghicn cứu này do tôi tụ thực hiện và không vi phạm yêu cầu về sự tiling thực trong học thuật.

Ilà Nội, ngày ỉhảng nủni 20ỉ 7

Tác già luận vàn

Lê Tiên Ọuân

LÒI C ẢM ON

Tác giả xin tràn trọng căm ơn PGS.TS Bùi Vãn 1 lưng dà tận tinh hướng dan trong SUÔI quá trinh thực hiện nghicn cứu này .

Tác già xin gửi lời câm ơn sâu sac tới các thay , cô giáo khoa Khoa học Quan lý và Viện đào lạo sau Năng lực cán bộ quản lý các trường tiểu học trên địa bàn huyện phù yên, tỉnh sơn la Dại học – Trường Dại học Kinh tc Quốc dân đà dào tạo vã giúp dờ khoa học trong quá trinh hoãn thiện nghiên cứu này .

Tác gia cùng xin trân thành cam cm các chuyên Viôn và lành đạo UBND huyện, Phòng GD&ĐT, Phòng Nội vụ huyện Phủ Yên, tinh Sơn I.a đà nhiệt linh 110 trự thòng tin , góp ý và đưa ra đánh giá sâu sac những nội dung liên quan đen dề tài nghiên cứu .

Ilà Nội, ngày Năng lực cán bộ quản lý các trường tiểu học trên địa bàn huyện phù yên, tỉnh sơn la tháng nám 2017

Tác già luận van

Lê l iên Quân

LỜI CẠM ĐOAN LỜI CAM ƠN


MỤC LỤC


MỤC LỤC

DÀNH Mục các tứ viết tắt

DANH NIỤX BẢNG BIẺU, HÌNH, sơ DÒ

LỜI MỚ Dấu………….. ………… …………………………………..

CHƯƠNG 1: CO SỜ LÝ LUẬN VỀ NĂNG Lực CÁN Bộ QUẢN LÝ TẠI

TRƯỜNG TIÊU HỌC………….’……………………… .’………..‘……………………’.

 • 1.1. Cán Năng lực cán bộ quản lý các trường tiểu học trên địa bàn huyện phù

yên, tỉnh sơn la bộ quàn lý tại trường tiêu hục

C HƯƠNG 2: THựC TRẠNG NĂNG Lực CẤN BỌ QUẢN LÝ TẠI CÁC TRƯỜNG ní:u HọC TRÊN DỊA Bàn huyên Pllì YÊN, TÌNH SƠN LA………………’ Năng lực cán bộ quản lý các trường tiểu học trên địa bàn

huyện phù yên, tỉnh sơn la………*………..*

 • 2.1.  Tông quan về giáo dục tiêu học trên địa bàn huyện Phù Yen, tình

Sơn La

 • 2.2.  Thực trạng đội ngũ CBQL tại các trường tiểu học trên địa bàn huyện

Phù Yên……’……………………..?……..Năng lực cán bộ quản lý các trường tiểu học


 • 2.3.  Yêu cau về năng lire cùa dội ngù cán bộ quàn lý tại các trường tiêu học

trên dịa bàn huyện Phù Yên, tình Sơn La

2.3.1 Phương pháp xác định

 • 2.3.2. Yêu cẩu về năng lực của cán bộ quán lý trường tiểu học trên dịa bàn

huyện Phù Yên, tình Sơn La

 • 2.4.  Phân Năng lực cán bộ quản lý các trường tiểu học trên địa bàn huyện phù

yên, tỉnh sơn la tích thực trạng năng lực của cán bộ ngũ quân lý tại các trường tiêu học trên địa bàn huyện Phù Y’ên, tỉnh Son La

 • 2.4.4.  về năng lực tô chức phoi hợp với gia đinh học sinh, cộng đong và

xà hội

2.5. Đánh giá thực Năng lực cán bộ quản lý các trường tiểu học trên địa bàn huyện phù yên, tỉnh sơn la trạng năng lực CBQL tại các trường tiều học trên địa bàn huyện Phù Yen

CHƯƠNG 3: GIAI PHÁP NẤNG CAO NĂNG Lực CẢN BỌ QUÁN LÝ TAI CÁC TRI ÒNG ni l HỌC TRÊN ĐỊA BAN III YÊN PHÚ YÊN, 1ỈNII SON LA ĐỀN NĂM 2020*…………………………………………..*…………………..*

 • 3.1. Phưong hướng Năng lực cán bộ quản lý các trường tiểu học trên địa bàn huyện phù yên, tỉnh sơn la , mục tiêu nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ quán lý

giáo dục

 • 3.1.1.  Quan diem chi dạo cúa Đáng và Nhà nước, của tinh Sơn l .a về nàng

cao năng lực CBQL giáo dục

 • 3.1.2.  Phương hướng nàng cao chất lượng GD&DT huyện Phù Y ên. tinh

Sơn La

 • 3.1.3. DỊnh hướng mục tiêu nâng cao năng lực CBQL tại các trường lieu học

trên địa bàn huyện Phù Yên. tinh Son La

Năng lực cán bộ quản lý các trường tiểu học trên địa bàn huyện phù yên, tỉnh sơn la

 • 3.2.  Các giải pháp nâng cao năng lực CBQL tại các trường tiều học trên địa

bàn huyện Phù Yên, tĩnh Son La

 • 3.3.  Kiến Năng lực cán bộ quản lý các trường tiểu học trên địa bàn huyện phù

yên, tỉnh sơn la nghị

, 3.3.5. Dối với CBQL trường lieu học huyện Phù Yen

KẾT Ll ẶN……………..?

DANH Mị c TÀI LIẸl THAM KHAO

PHỊ LỤC

DANH MỤC C ÁC TƯ VIET TAT

<<<123>>>

Năng

Chữ viết tắt

Ý nghĩa

1

CBỌL

Cán bộ quân lý

2

CNH-HDH

(‘ông nghiệp hóa – Hiện đại hóa

3

CB

Cán bộ

4

CD

Cao đảng

5

DI

Dàn tộc

6

DH

Dại học

7

GD&DT

Giáo dục và Dào lạo

8

I1S

1 lọc sinh

9

I1T

I Năng lực cán bộ quản lý các trường tiếu

10

HDND

Hội đông nhân dân

11

NQ-HDND

Nghị quyết – Hội đông nhân dân

12

NQ-TW

Nghị quyết – living ương

13

14

NV

PHT

Nhản viên Phó hiệu Irưững

15

PTDTBT

Phổ thông dàn tộc bán trú

16

p ID IB ru 1

Phô thông dàn tộc bán trú tiêu học

17

QLNN

Quan lý Năng lực cán bộ quản lý các trường

18

QLGD

Quan lý giáo dục

19

QD-ITg

Quyết định – Thủ l ương

20

SIÍQAP

(’hương trình dâm bão chat lượng giáo dục trường học

21

sc

Sư cap

22

SL

Sô lượng

23

UK’S

Trung học cơ sớ

24

25

TV 1-CGI)

T35

riềng Việt 1 – (‘ông nghệ giáo dục

35 Năng lực cán bộ quản lý các trường tiếu

26

T30

30 tiết tuần

27

TC

Trung cấp

28

TT-BGD&DT

Thông tư – Bộ Giáo dục và Dào lạo

29

TH

Tiều học

30

TS

Tổng số

31

TPT

Tông phụ trách

32

ƯBND

ủy ban nhân dân

33

VNEN

Mò hình trường học mới

DANH MỤC BẢNG BIẺU, HÌNH Năng lực cán bộ quản BANG     lý các trường tiểu học trên địa bàn huyện phù yên, tỉnh sơn

Bâng 1.1. la , so ĐÒ

Bâng 2.1.

Các yếu tố cấu thành năng lực cán bộ quán lý trường tiêu học. 17 Biên che Bang 2.2. cán bộ quân lý, giáo viên, nhân viên cap tiêu học năm học 2016-2017 . Bang 2.3.     …

Bang 2.4.    Số lượng Hiệu trường và Phó Hiệu trưởng

Bang 2.5.    Trinh độ chuyên môn. nghiệp vụ đôi với hiệu trưởng.. 34

Bang 2.6.    Trinh độ chuycn mòn. nghiệp vụ đoi với phó hiệu trướng

Tòng hợp trinh độ chuyên mộnnghiệp vụ đòi với cán Năng lực cán bộ quản Bang 2.7.    lý các trường tiểu học trên địa bàn huyện phù yên, tỉnh sơn la bộ quan Lý3

8 Thông kè cơ cấu giới, độ tuòi, thâm niên quân lý cua hiệu trường trường Bang 2.8.    tiêu học huyện Phù Yên. tinh Sơn La

Thông kê cơ cấu giới, độ tuòi, thâm niên quan lý của Phó hiệu trương trường Bảng 2.9.    tiêu học huyện Phù Yên. linh Sơn La

Tòng hợp thông kê cơ câu giới , độ luôi. thâm niên quân lý cùa CBQL Bảng 2.10.   trường liêu học huyện Phù Yên. lỉnh Sơn La

Khung yêu Năng lực cán bộ quản lý các trường tiểu học trên địa bàn huyện phù yên, tỉnh sơn la cầu về nàng lực cúa cán bộ quân lý cảc trường tiếu học Bảng 2 11 trên dịa bàn huyện Phũ Yên. tinh Sơn I .a

l ong hợp kết quá trưng cầu ý kiên dảnlì giá về phàm chat chinh trị, dạo dửc nghe nghiệp của CBQL trường tiêu học huyện Phù Yên, tình Sơn La

Bang 2.12.

Bang 2.13.


……………………………………………………………………….50

l ong hợp kết quá trưng cầu kiên đánh giá ve năng lực chuyên môn, nghiệp vụ SÍT phạm cúa CBQL trường tiêu học huyện Phù Yên. linh Năng lực cán bộ quản lý các trường tiểu học trên địa bàn huyện phù yên, tỉnh sơn la Sơn

La

Bang 2 14   Tông hự]? kct qua trưng câu ý kiến đánh giá về nang lực quan lý cua CBQL

Bang 2 15   trường liêu học huyện Phù Yên. ùnh Sơn La

HÌNH      Tông hợp kct qua trưng câu ý kiến đánh giá về năng lực lực lô chức phối

Hình 1.1. hợp với gia đình học sinh, cộng đỏng và xà hội cua CBQL trường tiều học Sơ ĐỒ     huyện Phù Yên. linh Sơn La

Sơ đô 1.1. Các năng lực vượt killing yêu cầu

Các nũng lực thiêu hụt Năng lực cán bộ quản lý các trường tiểu học trên địa bàn huyện phù yên, tỉnh sơn la lớn so với killing yen cầu

Mô hình cap độ năng lực

13


(’ác yếu tố cấu thảnh năng lực cán bộ quán lý trường tiêu học. 14

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Năng lực cán bộ quản lý các trường tiểu học trên địa bàn huyện phù yên, tỉnh sơn la”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Năng lực cán bộ quản lý các trường tiểu học trên địa bàn huyện phù yên, tỉnh sơn la
Năng lực cán bộ quản lý các trường tiểu học trên địa bàn huyện phù yên, tỉnh sơn la
Kho Thư Viện
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare
0
Shopping cart