NĂNG LỰC, HIỆU LỰC, HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA NỀN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC

Add your review

47.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

47.000

NĂNG LỰC, HIỆU LỰC, HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA NỀN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC

NĂNG LỰC, HIỆU LỰC, HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA NỀN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC

fff

NĂNG LỰC, HIỆU LỰC, HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA NỀN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC

fff

NĂNG LỰC, HIỆU LỰC, HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA NỀN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC

fff

NĂNG LỰC, HIỆU LỰC, HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA NỀN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC

fff

NĂNG LỰC, HIỆU LỰC, HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA NỀN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC

fff

NĂNG LỰC, HIỆU LỰC, HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA NỀN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC

fff

CHƯƠNGI

KHẤI QI ÁT NĂNG Lực, HIẸl Lực, HIẸl QUẢ

HOẠT ĐỌNG CỦA NẺN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC

 • 1. Nàng lực hành chính nhà nước


 • a. khái niệm nũng lực hành chinh nhà nước ”

Năng lực lã khá nâng thực hiện nhảm đạt mục tiêu định trước.

Năng lực hãnh chinh nhà nước là khả năng thực hiện chức nâng quàn lí hành chinh nhà nước cúa bộ máy hành chính nhà nước, là khá năng huy động tồng hợp các nguồn lực công để tạo thành sức mạnh trong thực thi công vụ.

Năng lực nền hãnh chính gắn liền với chức năng quàn li.

 • b. Năng lực hành chinh nhà nước được thế hiện trên những phương diện NĂNG Lực, HIỆU LỰC, HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA NỀN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC nào?

Thề hiện thòng qua các nguồn lực hành chinh, các điều kiện vật chất và kĩ thuật, khà năng đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân. yêu cầu thực thi công vụ, tính chuyên nghiệp và trình độ chuyên môn cua các cán bộ. công chức.

 • c.  Cúc yểu tố tác động tới nũng lực hành chính nhà nước

Các yếu tố ảnh hường tói năng lực cua hành chính nhà nước bao gồm:

 • hệ thống tổ chức hành chinh được thiết NĂNG LỰC, hiệu lực, hiệu quả hoạt ĐỘNG CỦA NỀN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC lập trên cơ sờ pháp luật, trong đó có phân định rãnh mạch chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn giừa các cơ quan, tố chức trong hệ thống hành chính;giữa thảm quyền chung và thẩm quyền chuyên môn.Nếu không sẽ dần đến hiện tượng quân lí chồng chéo, yếu kém. đùn đây trách nhiệm.

 • •  hệ thống thế chế. quy trình và thú tục hãnh chinh được ban hành có căn cứ khoa học, hợp lý, tạo nên cơ chế vận NĂNG LỰC, HIỆU LỰC, HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA NỀN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC hành đồng bộ. nhịp nhàng, nhanh nhạy, thông suốt trong bộ máy nhà nước;

 • •  đội ngũ cán bộ. công chức có đẩy đủ phàm chất đạo đức. trinh độ. kỳ năng hành chính với cơ cấu, chức danh, tiêu chuẩn đáp ứng yêu cầu cụ thể trong việc thực thi còng ụ;

 • •  tồng thế các điều kiện vật chất kĩ thuật cần và đú theo yêu cầu đề đám bào cho hoạt động công vụ đạt kết quả mong muốn.

NĂNG LỰC, HIỆU LỰC, HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA NỀN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC Năng lực hãnh chính nhà nước phụ thuộc vào việc đâm bão số lượng và chất lượng cúa các yếu tố trên. Năng lực hành chinh nhà nước quyết định hiệu lực, hiệu quã quán lí nhà nước.

 • 2.  Hiệu lực cùa hành chính nhà nước

 • a. Khái niệm hiệu lực hành chinh nhà nước"

Hiệu lực hãnh chinh nhà nước là sự thực hiện đúng .có kết quá chức năng quàn li cùa bộ máy hành chính đê đạt được các mục tiêư. nhiệm vụ đà đặt NĂNG LỰC, hiệu lực, hiệu QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA NỀN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC ra.

Hiệu lực là mức độ đạt mục đích cuối củng mã hành chinh nhã nước hướng tới

h. Hiệu lực hành chinh nhà nước được thể hiện trên những phương diện nào?

Thực hiện đúng mục đích đề ra không tinh đến chi phi. nguồn lực bó ra

Nguồn lực nhà nước.

c. Các yếu tố tác động tới hiệu lực hành chinh nhà nước

Thứ nhất, sự kết hợp các yếu tố thề chế. tổ chức bộ máy, NĂNG LỰC, HIỆU LỰC, HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA NỀN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC đội ngũ tồ chức và công sân.

Thứ hai. sự ủng hộ cùa nhân dân đối với nhà nước nói chung và hãnh chinh nói riêng. Sự tin nhiệm cùa nhân dân dối với cơ quan hành chính nhà nước câng lớn thì hoạt động quàn li cúa bộ máy hãnh chinh càng dễ đạt mục tiêu.

Thứ ba. đặc điểm tồ chức và nguyên tảc vận hành của hệ thống chinh trị. Hiệu lực quàn lý cùa bộ máy hành chính phụ thuộc vào nội dung NĂNG LỰC, HIỆU LỰC, HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA NỀN Hành chính nhà nước , phương thức lãnh đạo cua E)ãng, sự phân công rành mạch giừa các quyển lập pháp, hãnh pháp, tư pháp của các cơ quan nhã nước với nhau.

 • 3.  Hiệu quà cùa hành chính nhà nước

a. khái niệm hiệu quá hành chinh nhà nước

Hiệu quà quân lí nhà nước là kết quá quán li đạt được của bộ máy hành chinh trong sự tuong quan với mức độ các chi phi nguồn lực. trong mối quan hệ giữa hiệu quà kinh tế NĂNG LỰC, HIỆU LỰC, HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA NỀN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC với hiệu quà xà hội, lã sự phàn ánh mối quan hệ giừa kết quá hoạt động hành chinh nhà nước với chi phi.

h. Hiệu quà hành chính nhà nước được thể hiện trên nhùng phương diện nào?

Hiệu quá hành chính nhã nước được thế hiện trên nhũng phương diện sau:

E)ạt mục tiêu quan li hãnh chính nhà nước nhất định với mức chi phi càng ít câng

tốt.

 • Với một mức chi phí các nguồn lực, hành NĂNG LỰC, HIỆU LỰC, HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA NỀN HÀNH CHINH NHÀ NƯỚC chinh nhã nước đạt kết quà càng cao câng

tốt.

 • •  E)ạt được mục tiêu không chí trong quan hệ với các chi phi nguồn lực (tài lực. nhân

lực,…) mã còn trong quan hệ với hiệu quã xà hội

c. Cúc yểu tố tác động tới hiệu quà hành chinh nhò nước

 •  Yều tố quyết định lã năng lực. khá năng thực hiện càng tốt thi hiệu quà câng cao

 • •   Nguồn lực. đặc biệt lã tài chinh còng

 • •  Sự NĂNG LỰC, HIỆU LỰC, HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA NỀN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC tin nhiệm cua nhân dân. nhân dân càng tin tưởng thi hiệu qua càng cao

 • •   Chất lượng cán bộ, còng chức

 • 4. so sánh năng lực, hiệu lực, hiệu quá nền hành chính nhà nước và mối quan hệ giữa các yếu tố

Giọng nhau;

J Đều bị ảnh hưởng bới yếu tố nguồn lực

Đêu hướng tới mục tiêu, nhiệm vụ cùa Đáng đề ra

J Hướng tới cung cấp những dịch vụ tốt nhất và phục vụ nhân dân tốt nhất NĂNG LỰC, HIỆU LỰC, HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA NỀN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC

Khác nhau:________________________________________________________________

<<<123>>>

Năng lực nền hành chinh

Hiệu lực nền hãnh chinh

Hiệu quả nền hành chinh

Khá năng thực hiện

mức độ đạt dược mục

kết quá so với mức độ chi phi

Yếu tố bên trong

Thề hiện ra bên ngoài

Thê hiện ra bên ngoài ớ mức độ cao hơn

Đánh giá thông qua chất lượng hoạt động cũa CBCC và các yêu tố trong hệ thống hãnh chinh

Đánh giá bời chất lượng kết quả NĂNG LỰC, HIỆU LỰC, HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA Nền hành CHÍNH NHÀ NƯỚC đạt được

Đánh giá thông qua chất lượng kết quả đạt được so vói chi phí bõ ra đê hoàn thành mục tiêu

Giữa năng lực, hiệu lực, hiệu quá hành chính nhà nước có mối quan hệ chặt chẽ. Hoạt động quân li hành chính trước hết phái đề cao hiệu lực, phái đám báo được hiệu lực.

Mặt khác, một nền hành chinh tốt phài là nền hành chinh hoạt động có hiệu quà. Đề nâng cao hiệu lực, hiệu NĂNG LỰC, HIỆU LỰC, HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA NỀN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC quá quân li hành chinh phái tập tiling xây dựng hoàn thiện các yếu tố năng lực cúa nền hành chính.

Ngược lại. dể đánh giá tiến bộ về năng lực cua nền hành chinh phái dựa trên những tiêu chi. thước đo cụ thê đề phân ánh hiệu lực. hiệu quà cùa nền hãnh chinh.

 • 5. Một số tiêu chí đánh giá năng lực, hiệu lực, hiệu qua của nền hành chính nhà nước

Tiêu chí đánh giá hiệu lực, hiệu quà của NĂNG LỰC, hiệu lực, hiệu quả hoạt ĐỘNG CỦA NỀN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC hành chính nhã nước là tập hợp nhùng dấu hiệu làm căn cứ dể nhìn nhận, đánh giá kết quã tác động cua hành chính nhà nước đối với xà hội. Hiệu lực, hiệu quá cùa hành chinh nhà nước cũng có thế được đánh giá theo nhiều tiêu chí. song có thề đánh giá qua các yếu tố: đầu vào. đầu ra.quá trinh và kết quá cúa đầu ra trên phương điện định tính và định lượng.

a. Đánh giá theo đau NẦNG LỰC, HIỆU LỰC, HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA NỀN HÀNH CHỈNh nhà Nước vào

Đầu vào là các nguồn lực được sứ dụng để liến hành các hoạt động quan lỷ.bao gồm: cơ sở vật chất.các trang thiết bị làm việc, nhân sự. các dịch vụ tư vấn…. Tiêu chi chí đánh giá kết quá hoạt động theo đầu vào là tinh kinh tế.tức là mua sắm các loại hãng hóa. dịch vụ có chất lượng tốt. kịp thời và với chi phi thấp nhất.

Đê cãi thiện tinh kinh tế trong hoạt NĂNG LỰC, HIỆU LỰC, HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA NỀN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC động cũa hành chính nhã nước, các nhà quân lý cần trá lời đúng các câu hỏi như sau: mua săm cái dô đề lâm gi? số lượng bao nhiêu thi đu? Chất lượng như thế nào?Giá cà có cạnh tranh không? Mua săm theo phương thức nào? Mua sẩm vào thời diêm nào?…

 • b. tiêu chí đánh giá theo đầu ra.

Đầu ra cùa hành chinh nhà nước lã các dịch vụ. các sân phẩm mà hành chính nhà nước làm ra NĂNG LỰC, HIỆU LỰC, HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA NỀN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC . Giá trị xà hội cùa đẩu ra được chiếu theo giá thị trường cùa các dịch vụ tương tự hoặc các dịch vụ tương đương gằn nhất.Tiêu chi đánh giá kết quá tương ứng với dầu ra là tính hiệu quà, nghía là làm giâm thiểu tỏng chi phí đầu vào đối với một đơn vị đầu ram hoặc tối đa hóa số lượng đầu ra tương ứng với tổng chi phi dầu vào xác định.

Việc nâng cao tinh hiệu quà trong hoạt động hành chính nhã nước NĂNG LỰC, HIỆU LỰC, HIỆU qUả hoạt ĐộNg Của nền hanh chính nhà nước , trước hết phái đâm bão tinh kinh tế. bời vì khi không đạt được tinh kinh tế trong việc mua sắm các yếu tố đẩu vào thì sè lãm tâng chi phi cho một số lượng đầu ra hay làm giám số lượng đầu ra trên một đơn vị chi phi đầu vào.Do đó cằn sử dụng hợp lý các yếu tố đầu vào, xây dựng quy trình giãi quyết vấn dề khoa học và thực hiện đúng dẩn các quy trình dó. Cuối củng cần thực hiện tốt NĂng lực, hiệu lực, hiệu quả Hoạt độNG của nền hànH chính nhà NƯỚC công tác kiêm tra,đánh giá.

 • c. đánh giã theo kết quá.

Kết quã là mục đích đạt được bàng việc tạo ra dịch vụ.Tiêu chí đánh giá kết quá hoạt động tương ứng với kết quá đầu ra là tính hiêu lực. tức lã tối đa hóa kết quá trong mối quan hệ với đằu ra được tạo ra. Hay nôi cách khác, hiệu lực mức độ đạt mục đích cuối cùng mà hoạt động hãnh chinh nhà nước hướng tới.

Đẻ đánh NĂNG LỰC, HIỆU LỰC, HIỆU QUẢ HOẠT động của nền hành CHÍNH nhà nước giá kết quả quăn lý nhã nước cần dựa trên một số tiêu chi sau đây:

 • •   Trình độ phát triển chung cúa xà hội: lả kết quá cùa việc thực hiện các chìtiêu kinh tế – xà hội của nhà nước trong từng giai đoạn nhất địnhđược biêu hiên ờ một số điếm như: thu nhập binh quân đầu người,trình độ dân tri, tuổi thọ trung bình, ti lệ hộ nghèo, tí lệ người thất nghiệp…

 • •  Hiệu quà hoạt động cũa từng ngành, NĂNG LỰC, HIỆU LỰC, HIỆU QUẢ HOẠT động Của nền hành chính nhà nước từng lình vực, từng địa phương. Nếu như hoạt động có hiệu quà có nghĩa làviệc quán lý nhà nước có hiệu quá.

 • •   Căn cứ vào hiệu quá tô chức, hoạt động cụ thê cùa từng cơ quan nhã nước. Biêu hiện cụ thế là:

o Cơ cấu bộ máy tinh gọn, hoạt động có hiệu quá.

o Năng lực phẩm chất cùa từng cán bộ, công chức hãnh chính nhà nước của cơ quan đó đáp ứng được yêu cầu, nhiệm NĂNG LỰC, HIỆU LỰC, HIỆU QUẢ HOẠT động Của nền hành chính nhà nước vụ.

o Khã năng thực hiện các hooatj động quàn lý với chi phí tiết kiệm.

o Ban hành, tổ chức thực hiện quyết định quán lý nhà nước đúng dẩn, thiết thực.

o Tuân thú nghiêm ngặt nguyên tẳc pháp chế trong hoạt động của mình.

o Đàm bào tinh dân chu còng khai.

o Được nhân dân tín nhiệm.

E)ề dam bào tinh hiệu lực trong hoạt động hành chinh nhà nước cằn xác định chinh xác NĂNG LỰC, HIỆU LỰC, HIỆU Quả HoẠt động của nền hành chính nhà NƯỚC nhũng yêu cầu hay mong muốn cua công dân. Quá trình thiết lập mục tiêu hoạt dộng của hành chinh nhã nước cằn phai phán ánh dầy đú yêu cầu nguyện cọng cua người dân, tổ chức đồng thời trong thực hiện hướng các đầu ra thỏa màn yêu cầu hay mong muốn cóng dân, tồ chức.

OiTQMHL

sự CÀN THIÉT VÀ YẾU CẢU CÙA VIỆC NẤNG C AO HIỆU Lực, HIỆU QUÀ CÙA NẾN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC TRONG GIAI ĐOẠN HIÊN NAY

l. NĂNG LỰC, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của nền hành chính nhà NƯỚC Tinh tất yểu nâng cao niíng lực, hiệu lực, hiệu quà cùa nền hành chính nhà nurớc:

Việc nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quà cua nền hành chính nhà nước là một yêu câu tât yêu và câp bách trong điêu kiện nước ta hiện nay. Yêu câu này xuât phát từ cơ sờ lý luận và thực tiễn sau:

 • Hãnh chinh nhã nước Là hoạt động thực thi quyền lực nhà nước nhằm hiện thực hóa đường lôi, chính sách và pháp NĂNG lỰc, hiệu LựC, HIệU quả hoạt ĐộnG CủA nền HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC luật cùa Đang và nhà nước. Náng cao hiệu lực, hiệu qua hành chính nhà nước chính Là nâng cao vai trò lãnh đạo cùa Đang đôi với toàn xã hội, là hoàn thiện Nhà nước pháp quyên xã hội chu nghĩa.

 • • Việt Nam đang xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chú nghĩa, đây Là nhiệm vụ vừa mới mé, vừa khó khăn, nặng nê. Ban thân bộ máy nhà nước ( mà trong đó trực tiêp là bộ máy hành NĂNG Lực, HIỆU Lực, HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA NỀN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC chính nhà nước) không đôi mới tô chức hoạt động theo hướng nâng caohiệu lực hiệu qua quan lý thì không thê hoàn thành nhiệm vụ mà Đàng và nhân dân giao phó.

Trangs

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “NĂNG LỰC, HIỆU LỰC, HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA NỀN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

 • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Luận văn thạc sĩ: Công nghệ sinh trắc học và bài toán nhận dạng vân tay
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
98.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
(Luận Án Tiến Sĩ) Phát Triển Bền Vững Hàng Thủ Công Mỹ Nghệ Mây Tre Lá Của Việt Nam Trong Hội Nhập Quốc Tế
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
98.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Luận văn thạc sĩ vị trí việc làm trong các cơ quan hành chính theo pháp luật hành chính việt nam hiện nay
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
198.000
Sold by
@ xcnguyen220
NĂNG LỰC, HIỆU LỰC, HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA NỀN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC
NĂNG LỰC, HIỆU LỰC, HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA NỀN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart