Nền dân chủ XHCN Việt Nam hiện nay

Add your review

14.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

14.000

Nền dân chủ XHCN Việt Nam hiện nay

Nền dân chủ XHCN Việt Nam hiện nay

fff

Nền dân chủ XHCN Việt Nam hiện nay

fff

Nền dân chủ XHCN Việt Nam hiện nay

fff

Nền dân chủ XHCN Việt Nam hiện nay

fff

Nền dân chủ XHCN Việt Nam hiện nay

fff

Nền dân chủ XHCN Việt Nam hiện nay

fff

SINH VIÊN THỰC HIÊN

_ pOo__

LÊ PHƯƠNG BÌNH

MỤC LỤC

Trang

 • 1.1 ……………………………………………………………………………………………………………….

Quan niệm về dãn chù

 • 2.  Thế nào Là nền dân chù XHCN? và vấn đế thè chế Nền dân chủ XHCN Việt Nam hiện nay dân chù 6

 • 3.  Van đề xu hirớng dãn chu hóa chuyển tu che độ tâp quyền, chuyên che sang che độ

dân chu nhàn dân. (dân chủ xa hội cua nhân dân) vần còn tiếp tục

 • 5.  Van đề cơ cấu, mô hình, cách thức thực hiên nen dãn chu ỡ nước ta trong bối canh

chung cua the giới vã yêu can Nền dân chủ XHCN Việt Nam hiện nay cua đất nước

 • 6.  Van dề bổ sung và pliát huy vai trò xà hội dàn sự. tức xây dung một xă hội dân chú

từ gốc

 • 7.  Vấn dề bổ sung chức năng kiềm soát lẫn nhau giữa quyền lực nha nước trong nhà

nước pháp quyển, chu không phai chí là phân cõng, phàn nhiêm

III KÉT LUÂN

TÀI LIÊU THAM KHẢO

I. Nền dân chủ XHCN Việt Nam hiện nay LÝ DO CHỌN ĐÈ TÀI

Chung ta biết lảng Hô Chi Minh rat đe cao vai tro nhan dãn, giác ngọ va dựa vào dán, tin dãn, (long dán, đoan kct (oan dan, phai huy sức m.aiili i đai cua nhãn dân. liièu dán, phúc vụ nhân dãn. quan tâm nâng cao đời song vãt chãi, túdi (hãn cua nhan dàn. lư tương nhàn dán nay cung la lư tương dãn chu. Bao nhiêu lực lượng, Nền dân chủ XHCN Việt Nam hiện nay bao uliiẽu lợi ích đểu ơ nơi dãn. kho bao nliiéu lãn dãn lieu cũng xong. Kháng chiến và kiến quốc dền nhờ nhàn dàn: dãn lục. dân tâm. dàn khí. dãn tri. dân quyền, dân sinh.

Trong hoạt dộng thục tiến hay trong nr tướng lý hiận, trong quan diem dưỡng loi. trong chính sách phát triền. Ho Chi Minh luôn hiòn có ý thức sư dụng pham till DAN CHÙ gắn lien với các nhiêm vu và mò hĩnh, Nền dân chủ XHCN Việt Nam hiện nay thể che phát triển, the hiện tinh thằn dân chú pháp quyền xã hội chù nghía, trong Iiỉnrug giai đoan và 1111111 thức phu hợp . Tư lưỡng đó the hiện ở chó: each mang dãn chu nỉiàn dãn. che độ dãn chu nhâu dãn. nhã nước ta lã một nhà nước dân chủ. nliã nước dãn chủ của dãn, do dãn vã vi dãn. Dãn chủ lã mục tiêu và động lực cùng như băn chắt của che độ mới xà hội chú nghía. Van Nền dân chủ XHCN Việt Nam hiện nay đe dãn chủ cùng nhạy căm. hệ trọng như van đe đoàn kết dãn tộc. đoàn kết trong đãng. Chinh vi vậy. trong D1 chúc. Ho C111 Minh đà rất quan tâm phải thực hànli dãn chủ rộng rãi trước het trong Đang. Ngtrời có nói rồng phai thật tlià đoàn kết thi cùng có thề nói phái thật thà dân chú. dân chú thật sir. Ngươi nhắc nhờ. căn dặn. “Trong đang thực hành dân chu rộng rài". Đo lã van dể Nền dân chủ XHCN Việt Nam hiện nay gán liền với chỉnh đón đang Nhưng điều đõ cõ nghĩa la gỉ. có phai cấn đôi mơi hay cai cách về măt đang liay không, và bang hỉnh thức nao. quy (lỉnh nao. điểu kiên can va đu nao đê co dàn chu lộng rãi. lii.cn nay thãi sự lóng lãi chưa, mỡ lóng vã (hực chất chưa? Da bao giơ chúng ta (hực sự thao luân, nghiên cim. tim kiêm thát sự hê thõng va nghiêm túc, khoa Nền dân chủ XHCN Việt Nam hiện nay hoc vè diêu nay nay chưa? Chúng ta cùng nhau di sàn vào tìm hiên chù dề: “ Nen dân chù XHCN việt Nam hiện nay" dê cùng nhau hiên thêm ve van dề nãy.

II NỌI DUNG:

1. Nền dân chủ xả hội chù nghĩa (che độ dân chù xả hội chù nghĩa)

1.1 Quan niệm về dán chu

 • a)   Khái lược lịch sứ cùa vấn đề dàn chù Từ trước Còng nguyên, cách đày hàng ngàn năm. con Nền dân chủ XHCN Việt Nam hiện nay người đà biết hợp lực với nhau để sàn xuất, đế chống lại thiên rai. thú dữ và tư tồ chức những hoạt động chung mang tinh xà hội. trong đó có việc cử ra nhùng người đúng đau các cộng đong người đẻ thực thi nhũng quy định chung vã phế bõ những người đó nếu họ không thực hiện nhùng quy định chung theo ý nguyện, lợi icli chung của cộng đong . Từ thời Hy Lạp cỏ đại. khi có ngôn ngừ. chữ viết thòng dụng Nền dân chủ XHCN Việt Nam hiện nay thì việc" cử ra và phe bỏ nhùng người dửng đau " là quyền vã sire lực của dân. Khi xã hội chiếm hừu nó lệ ra đời. giai cap chù nó đã lập ra Nhã nước, và lay tên là Nhã nước dân chủ – tức là Nhà nước dàn chú chu nò thống trị đại đa số người lao động Là giai cap nò lệ. Và khi đõ thi Nhà nước chú nò mới chính thức sir dụng danh từ "dân chu ".Có ngliìa là Nhà Nền dân chủ XHCN Việt Nam hiện nay nước dân chu chu nó có "quyền lực cùa nhàn dân". Nhưng (Lãn ờ đây theo quy đinh vùa Luật pliáp do giai cấp chu nõ quy đinh gồm giai cấp chu nò. tăng lừ. thương gia. một số tri thức và người tự do. còn đại đa số nhân (Làn trờ thành nó lệ thi không được gọi là (Làn. về thực chất, đây là giai cấp nr hữu. áp bức bóc lột đau tiên lập ra Nhã nước đã dùng Pháp Nền dân chủ XHCN Việt Nam hiện nay luật vã Nhà nước của nó lạm dụng khái niệm dãn chủ đê chiếm mất quyên lực thực sự của nhàn dân lao động. Sau hàng ngàn nám. đã có nhiều Nhã nước vã nhiều giai cap được hình thành nhưng bân chất vần lã những giai cap chiếm mat quyên lực của nhân dân lao động

Vd: g c phong kiến, tư sân. che độ dãn chủ tư săn.

Đến khi Cách mạng xà hội chu nghía ĩlìáng Mười Nga (1917) thing lợi. Nền dân chủ XHCN Việt Nam hiện nay dà bắt đầu 1 thời dại mới – một thời đại thực sự cùa nhàn (Lán lao dộng. Họ giành chinh quyền, nr liệu sân xuất. Họ đà có dược quyền dân chu một cách thực sự và đà lập ra Nhà nước dán chú xã hòi chú nghĩa, thiết Lập một nền (Lãn chú xã hội chu nghía dè thực hiên quyền lục cùa nhân dàn.

Tóm lại. nhàn loại từ lâu đ<ì có nhu cầu và bước dầu thực hiện (Làn Nền dân chủ XHCN Việt Nam hiện nay chú và có quan niệm về dân chu. đó là việc thực thi quyền lực của dãn.

 • b) Quan niệm của chủ nghĩa Mác – Lènin về dãn chủ.

– Chủ nghĩa Mác – Lênin ke thừa những nhãn to họp li những hoạt động thực tiền vã nhận thức của nhân loại về dãn chủ. đặc biệt lã việc tán thành dãn chủ là quyên lực của nhãn dãn.

– Mỗi chế độ (Làn chú gắn với nhà nước đều mang bân chat giai cấp thống Nền dân chủ XHCN Việt Nam hiện nay trị xà hội Lích sứ nhân loại đà chứng minh rò có các kiêu (Làn chu : chế độ (Làn chu chu nô. chế độ (Lãn chu tư sàn. chế dộ dân chủ vỏ sản. Do đó. tù khi có chế độ dân chủ thi dãn chù luôn luôn VỚI hr cách một phạm trù lịch sir. phạm trù chính tri.

 • – Từ khi có nhà nước dàn chu . thi dàn chú còn với ý nghĩa là một hình thức nhà nước, trong đó Nền dân chủ XHCN Việt Nam hiện nay có chế độ bầu cừ. bài miễn các thành viên nhà nước, có quàn lí cà hội theo pháp luật nhà nước và thừa nhận nhà nước đó “ quyền lực thuộc về nhàn dân”. gán liền với một hộ thống chuyên chinh cùa giai cap thống tri xã hội.

 • – Với một che độ dãn chủ vã nhá nước tương ứng. đều do một giai cap thong tụ câm quyên chi phổi tắt cã cãc lình vực của toán xã hội. do vậy tinh giai cap thống trị Nền dân chủ XHCN Việt Nam hiện nay cùng gan hen VỚI và chi phối tính dân tộc. tinh chắt của che độ chính trị. kinh te. văn hoá. xã hội… ờ mồi quốc gia. dãn tộc cụ thê. Sau khi tim hiên về the não lã dãn chủ. có tir bao giờ… bây giờ chủng ta đi nghiên cửu về băn chắt của nen dân chủ xà hòi chủ nghĩa.

 • 1.2. Ban chai của nến dân chủ xà hội chú nghĩa

 • a) Ban chất chinh trị

Chú nghía Mác – Lẽnin Nền dân chủ XHCN Việt Nam hiện nay chi rò: Ban chat chinh trị cùa nén dãn chú xà hội chu nghía là sự lãnh đạo chính trị cùa giai cap công nhàn thõng qua đang cùa nó đồi với toàn xà hội. nlnmg không phái chi đé thực hiện quyền lực và lợi ích l iêng cho giai cấp còng nhàn mà chu yểu Là đê thực hiện quyền lực vã lợi ích cùa toàn thê nhân dân. trong đó có giai cap cóng nhãn. Che độ dãn chủ xã hội chủ nghĩa, nhà nước xà hội Nền dân chủ XHCN Việt Nam hiện nay chủ nghía do đó về thực chắt là của nhãn dãn. do dân vã vi dãn. Lênin đã điền đạt một cách khái quát về băn chat và mục tiêu cùa dân chủ xà hội chủ nghĩa rang: đỏ là nền dãn chủ "gap triệu lân dân chù tư săn" . Do vậy, dân chủ xà hội chủ nghĩa vừa có băn chat giai cấp cóng nhân vừa có tinh nhãn dân rộng rãi và tinh dãn tộc sâu sac.

 • b) Ban chất kinh tế

Ban chất Nền dân chủ XHCN Việt Nam hiện nay kinh tế cùa nền dần chu xã hội chú ngliìa dù khác về bàn chất kinh tế cua các chế độ nr hữu. áp bức. bóc lột. bất công, nhưng củng như toàn bò nền kinh tế xã hội chu nghía. nó không hình thành tứ ‘hư vò’ theo mong muốn cùa bat ki ai. Kinh tế xà hòi chú nglìĩa cùng Là sự kế thừa và phát triền mọi thành tưu nhân loại đà tạo ra trong lích sử, đồng thời lọc ra những nhàn tố lạc Nền dân chủ XHCN Việt Nam hiện nay hậu. tiêu cực. kim hãm., của các che độ kinh tế trước, nhất lã băn chắt tư hữu. áp bức bóc lột. tan công., đối VỚI đa sổ nhàn dãn.

 • c) Băn chat hr tưởng vãn hoá

Nen dãn chủ xã hội chủ nghía lay hệ trr tưởng Mác – Lẽnm – hệ tư tưởng của giai cấp còng nhân Lãm nen tâng, chủ đạo đoi VỚI mọi hình thái ý thức xà hội khác trong xà hội mới như văn học. nghệ thuật Nền dân chủ XHCN Việt Nam hiện nay , tòn giáo… Đồng thời, dãn chữ xà hội chữ nghĩa kế thửa, phát huy những tinh hoa vãn hoá truyền thống các dãn tộc. tiếp thu nhừng giá trị nr tướng văn hoá, văn minh, tiền bộ xà hội… mã nhãn loại đà tạo ra ờ tất cá quốc gia. dân tộc… Do đó đời sổng tư tường vãn hoá cùa nền dân chú xã hội chú nghía rất phong phú. đa dạng, toàn diên và ngày càng trờ thành một nhàn tố Nền dân chủ XHCN Việt Nam hiện nay quan trọng hàng đầu. thành mục tiêu và đòng lực cho quá trinh xây dựng chú nghĩa xã hội. Nền dân chú nr sàn đà hoạt động và thè hiên tiên thực tế thòng qua ỉiệ thống chinh trị tư sàn. chú yếu là thực hiên quyền lực và lợi icli của giai cap tư săn. Nen dân chủ xà hội chủ nghía cùng hoạt động vã thẻ hiện trên thực tế thông qua hệ thống chính trị của nó. hệ thống chính trị xã hội chủ nghía. Sau Nền dân chủ XHCN Việt Nam hiện nay đày cluing ta sè nghiên cứu tiếp về hệ thống chính tụ xà hội chủ nghía.

 • 1.3. Hệ thông chinh trị xà hội chủ nghía

Quan niệm về hệ thong nãy: Đó là hệ thống cãc tỏ chức chinh trị căn băn. có quy mò quốc gia. có ý nghía chiến lược đối với sự tồn tại. ồn dinh và phát triền cùa một nước xà hội chu nghía, dược hình thành và hoạt động trong khuôn khổ pháp luật chung, phù hợp với vai trò . Nền dân chủ XHCN Việt Nam hiện nay nhiệm vụ. chức năng cùa mỗi tồ chức và mối quan hệ giũa các tồ chức đõ toàn bộ hệ thống tồ chức này hoạt động lã sự thê hiện trên thực tế của nền dân chu xà hòi chu nghía trong quá trinh xây dưng chú nghía xà hội về cấu trúc cơ bàn cùa hệ thống chính trị xã hội chú nghĩa, gắn với vai trò, chức năng cùa từng tỏ chức chinh Í1Ị của nó. quan diêm của Đãng ta chi rò: đó là gồm có Đãng Nền dân chủ XHCN Việt Nam hiện nay cộng săn. Nhã nước xà hội chủ nghĩa vã các đoàn thẻ cùa nhân dân.Đãng ta nêu rò vai trò. chức nàng cơ băn của hệ thong các tồ chức chinh trị trong hệ thong chính trị xà hội chủ nghĩa một cách khái quát, đúng thực chat vã thực tiền, đó là : Đãng lãnh đạo. Nhà nước quăn lí và nhãn dân lãm chủ. Vã khi đó thi hệ thong chính ti Ị xã hội chủ nghía phải là che độ nhát nguyên về chính Nền dân chủ XHCN Việt Nam hiện nay Í1Ị – tức lã chi có một giai cap và một Đàng duy nhất lãnh dạo xà hội. đó là giai cấp còng nhân và Đang cùa nó. Trên dây chúng ra lira nghiên cứu xong về Nền dân chu xã hội chu nghĩa. Tiếp sau dây chúng ta sè tim hiểu những klúa cạnh về Nhà nước xà hỏi chú nghía.

 • 2. Thế nào là nền dân chù XHCN? và vấn đề thê che dân chu.

Chúng ta mới dinh nghỉa về dãn chú mà chưa có Nền dân chủ XHCN Việt Nam hiện nay định nghía về nền dân chù. Thực ra tứ tnrớc tới nãy ỡ nước ta chưa có một cóng trinh não nghiên cứu có hệ thong về nen dân chù XHCN cã mà thường chi mới nghiên cứu một sổ mật riêng lẽ. Bân về dãn chi. quyền Lâm chủ. như bân chất và mục tiêu của che độ. nlnnig về thẻ chế dãn chủ. cơ che dãn chủ cho từng mặt hay toàn bộ nen dân chủ là chưa đũ mức can thiết, chưa tập tiling, Nền dân chủ XHCN Việt Nam hiện nay có hệ thống. Không nghiên cứu can trúc và thẻ che thì Lãm sao rò được nen dân chủ. Chúng ta lại thường nói phát huy dân chủ XHCN nlumg the nào Lã

6

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Nền dân chủ XHCN Việt Nam hiện nay”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

 • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Một số giải pháp quản lý hoạt động tự học của sinh viên hệ vừa làm vừa học tại trường Đại học Sài Gòn
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
34.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Vận dụng tích hợp giáo dục môi trường trong dạy học phần sinh thái học theo chuẩn kiến thức kỹ năng sinh học 12 THPT
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
34.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Van hue lau dien nghia chua xac dinh
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
20.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
 Mẫu nhà đẹp cấp 4 XC15745
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
6.000.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Nghiên cứu một số chuẩn và các phần mềm mã nguồn mở liên quan video conference và mobile video conference
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
18.000
Sold by
@ xcnguyen220
Nền dân chủ XHCN Việt Nam hiện nay
Nền dân chủ XHCN Việt Nam hiện nay
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart