Nền Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Add your review

14.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

14.000

Nền Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Nền Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Việt Nam

fff

Nền Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Việt Nam

fff

Nền Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Việt Nam

fff

Nền Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Việt Nam

fff

Nền Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Việt Nam

fff

Nền Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Việt Nam

fff

LOI NOI ĐÂU

Một trong những nội dung lớn cua sự nghiệp đổi mới do Đáng ta khới xớng là xây dụng nhà nóc pháp quyền kiếu mới. Đáng ta đà xác định . chính sách kinh tế nhiều thành phần theo định hóng XHCN có ý nghĩa chiến lọc lâu dãi, có tinh quy luật từ sàn xuất nhò đi lẽn CNXH , có tác dụng to lớn trong việc động viên nhân dân xây dựng kinh tế. phát triển lực lọng sàn xuất. Hiên nay. trong các thành phần kinh tế thì kinh tê nhã nớc dõng góp Nền Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Việt Nam vào GDP vản luôn chiếm tí trọng chù yếu. Song trên thực tế, kinh tế nhà nóc cha thực sự phát huy tối đa hiệu qua trong việc diều tiết nền kinh tê’ thị tròng.

Các chính sách cải cách kinh tế gần đây ờ Việt Nam đà ánh hỏng tích cực tới cấu trúc và sự tăng trong kinh tế. Các biện pháp kinh tê’ nh kiếm soát Lạm phát, giám dần thiếu hụt ngân sách, thực thi chính sách tiền tệ thất chặt… kết họp Nền Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Việt Nam với các biện pháp tự do hoá nh giám bót sự can thiệp của chính phú tiling ong đò’i vói các hoạt động kinh tẻ’ dã tạo nén những chuyển biến đáng mừng vé tốc độ tang trỏng vã ổn định môi tròng kinh tế vi mõ. Cũng VỚI các chinh sách tiến bộ trên, chinh sách cùa nhã nóc Việt Nam đối VỚI nền kinh tê’ dà cõ nhũng thay đổi dáng kế Lạo nên những chuyến biến dáng kể. Việc chuyên nền kinh tếnớc ta vận hành theo kinh tế Nền Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Việt Nam thị tròng có sự quan lý cùa nhà n- óc là phũ hợp VỚI tính tất yếu khá7ch quan của nền kinh tế. phù họp với xu hóng quốc tê’ hoá nền kinh tế. Tuy nhiên vì cha có tiền lệ nào trong lịch sứ về quá độ từ nền kinh té’ kế hoặch hoá tập tiling sang nền kinh té’ thị tròng nên công cuộc đối mới đang đòi hoi phải giải quyết nhiều vấn đề về lý luân vã thực tiễn. Nến kinh tế là một CO’thể sống luôn Nền Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Việt Nam phát triển nén đòi hòi mọi sự quàn lý điều hành phải sáng tạo. Nghiên cứu kinh nghiệm thành cõng và thốt bại cùa các nóc cung vói việc xây dựng sáng Lạo chinh sách kinh tê phù hợp VỚI diéu kiện trình độ phát h iển, mục tiêu kinh tế xà hội và nén van hoá (lất n – ớc là những việc làm mang tính càn thiết và chiên lợc.

Triển vọng phát triển kinh tế – xã hội trong những nam tới cùa Việt Nam có lẽ Nền Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Việt Nam sẽ phụ thuộc rất nhiều vào việc giải quyết các vấh đề cơ bán mà nội dung cùa chúng có liên quan đến chính sự tiếp tục quá trình cơ cấu lại nén kinh tế. Vấn đề nổi bật nhất vã là mục tiêu số một là xác định vai trò quán lý cua nhà nớc trong nền kinh tê’ thị tròng. Quá trinh chuyên từ nền kinh tê’ tạp tiling sang nền kinh tế thị tròng đòi hoi Việt Nam phải xây đựng một mô hình kinh tế sử dụng dợc nhùng Nền Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Việt Nam khiếm khuyết của cà hai yếu tố thị tròng xà sự can thiệp của nhà nớc về hai mặt: tăng trởng kinh tê’ và báo dam công bàng xã hội.

Trẽn cơ sớ nghiên cứu nhũng học thuyết về vai trò kinh tê của nhà nóc trong nền kinh tẻ thị tròng và nhùng tìm tõi tham khảo tài liệu sách báo trong nhùng nam gần đây cùng với sự hóng dần cua giáo viên bộ món. em đà chọn đề tài "Nền Kinh te thị trỏng định hóng xã Nền Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Việt Nam hội chù nghía ở Việt Nam Đống thời đề tài cũng giúp em hiểu xà thây đợc những chinh sách, giải pháp và hóng di dũng đán cùa Đàng và nhà nớc trong quá trinh đổi mới nền kinh tế Việt Nam.

I. LÝ LUẬN CHUNG VỆ. KINHTE THILTR0NGI VA VIEC CẦN THIẾT CHÚYEN SANG kinh te thi trong dinh hong XHCN ơ

VIỆT NAM.

1. Lý luận chung ve kinh te’ thị trừng.

Kinh tế thị trờng là kinh tế hàng hoá phát Nền Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Việt Nam triển ở trình độ cao, khi tất cả các quan hệ kinh té’ trong quá trình tái sàn xuất xà ỉiội đều đợc tiền tệ hoá: các yếu tó’ của sản xuất 1111 đất đai và tài nguyên, vòn bằng tiền và vốn vật chất, sức lao động, công nghệ và quàn lý; các sàn pháin và (lịch vụ tạo ra; chất xám đều là dôi tợng nnia bán, là hàng hoá

Kinh té’ thị tròng đợc coi nh một hệ thống các quan hệ Nền Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Việt Nam kinh tế. khi các quan hệ kinh tế giừa các chù thể đểu biêu hiện qua mua bân hàng hoá dịch vụ trên thị tròng (ngời bán cẩn tiền, ngời mua cẩn hàng vã họ phải gạp nhau trên thị trờng) thì nền kinh tế đó là nền kinh té’ thị trờng.

Kinh tế thị trờng là cách tố chức nền kinh tế – xà hội, trong đó, các quan hệ kinh tế cùa các cá nhân, các doanh nghiệp đều biếu hiện qua mua bán Nền Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Việt Nam hàng hoá, dịch vụ trên thị trờng và thái độ c xử của từng thành viên chủ thể kinh té’ là hớng vào việc tìm kiếm lợi ích cua chính mình theo sự dẫn dất của giá cà thị trờng.

a. ưu điếm.

Với cách hiếu nh trên ta có thế thấy kinh tế thị tròng có một sô’ u điểm nh sau:

Kinh tê’ thị trờng thúc đẩy việc cãi tiến ki thuật tăng năng suất lao động làm cho sàn phẩm hàng hoá phong Nền Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Việt Nam phú đa dạng . giá thành hạ. thúc đẩy lực 1- ợng sàn xuất phát triển nhanh. BỜI mục đích cùa ngời sàn xuất hàng hoá là có lãi cao nhất, do dó họ plìài lãm thê’ não đế cõ giá trị cá biệt cùa hãng hoá là thấp nhất. Muốn vậy. họ phải tăng năng suất lao động. Vì vậy phái cái tiến ki thuật, nâng cao trình dộ tay nghề, tố chức quàn lý sàn xuất trong dó yếu tỏ’ quan trọng nhất, Nền Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Việt Nam yếu tô’ có tinh chất quyết định là ki thuật. Cải tiến ki thuật lúc đầu ứng dụng ở từng ngời, từng xí nghiệp sau lan rộng ra toàn xà hội làm xuất hiện một ngành mới. Và 1111 vậy lực lọng sán xuất đà phát triển thèm một bớc.

  • – Kinh tế thị tròng thúc đẩy sự phân cõng lao động xà hội phát triển nhanh chóng làm cho sự chuyên món hoá và hiệp tác hoá ngày càng cao. Do đó. quá trình xà hội hoá Nền Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Việt Nam sán xuất, xà hội hoá lao động phát triển nhanh. Đó là xu hớng phát triển cùa nén kinh tế hiện đại.

  • – Kinh tế thị trờng thúc đẩy quá trình tích tụ tập trung sàn xuất cao độ, các mòi quan hệ kinh tế phát triển, tạo điều kiện cho nền kinh tẻ’ tăng trỏng và phát triển nhanh.

h. Nhọc điêm.

Mạc dù VỚI những u điểm không thể phù nhận nh trên, nén kinh tế thị tr ông cùng không tránh khoi Nền Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhùng khuyết tật cô hữu.

  • – Trong nền kinh té thị trờng ỈỢ1 nhuận vừa là động ỉực vừa là mục đích của các chủ thế kinh tế. Vì lợi nhuận kích thích các chù thể kinh tế nang động, ra sức cải tiến ki thuật, hợp lý hoá sản xuất, nâng cao trình độ tay nghé làm sản phẩm hàng hoá phong phú đa dạng mà giá trị lại giâm xuống. Nhng cũng vì lợi nhuận, họ bất chấp những thủ đoạn, những gian trá gia Nền Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Việt Nam dối trong kinh doanh. Bàn thân họ thì dọc lợi nhng cái lợi đó so VỚI những thiệt hại đổng thời gây ra cho ngời tiêu dùng và toàn xà hội là quá nhó bé không thẻ bù đáp. Mục tiêu kinh tê’ của đất nớc không thực hiện đợc. về kinh tê’ thì nh vậy còn đạo đức tình ngời trong xà hội cũng bị xem nhẹ và làng quèn.

  • – Bàn chất thị tròng là bất bình đàng, kẻ mạnh thì sống, kè yếu thì chết. Nền Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Việt Nam Trong cạnh tranh ai không cái tiến ki thuật, năng suất thấp, giá trị cao thì lỏ. trờ thành ngời nghèo và ngợc lại. Qua dó sự phân hoá giàu nghèo gia tăng mà tệ nạn xà hội cùng dẻ phát triển.

  • – Nền kinh tê’ thị trờng có cơ câu khóng hợp lý. mất cán đói. Những ngành nghề nào trong xà hội đem lại lợi nhuận cao sẽ có nhiều ngời tham gia và ngợc lại. Bởi trong cơ chê thị trtờng sự gia nhập Nền Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Việt Nam hay rút lui khỏi một ngành nghé, linh vực là tự do.

  • – Kinh tê’ thị tròng tạo ra sự ò nhiễm mói tròng. Do mục đích ngời sán xuất là lợi nhuận cao nhất, họ phải tiết kiệm chi phi triệt đế. Những chất thải độc hại trong quá trình sàn xuất cha có tác dộng trực tiếp đến họ không dợc xứ lý. Ỏ nhiễm mói tròng sống chung của toàn xà hội là tất yếu.

  • – Cùng do một phần các nguyên nhân trên nến Nền Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Việt Nam kinh tế thị trờng không tránh khỏi những dợt sóng khùng hoàng, thất nghiệp, lạm phát, suy thoái vé kinh tế. Kinh tê’ thị tròng phái gắn với thị tròng, thông qua thị trờng ngời sán xuất mới biết đợc hàng hoá của mình có đợc xà hội chấp nhận hay không.

2.Sự can thiết chuyên sang kinh te thị trờng ở Vỉệt Nam.

Đại hội VII cùa Đảng dà xác định, đối mới cơ chế kinh tế ờ nớc ta là một Nền Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Việt Nam tất yêu khách quan. Đổi mới đê nâng cao chất lợng cuộc sông, đế phát triển kinh tế phũ hợp VỚI xu hóng phát triển chung cùa kinh tế thế giới. Vì VỚI cơ chế kinh tế cù, VỚI việc bao cấp tràn lan. quàn lý kinh té’ kém hiệu quá thì việc sán xuất không đu sản phấm đế tiêu dũng dẫn đến không thế tích luỳ dế mờ rộng sàn xuất dẫn dêìi thiếu hụt ngân sách, làm cho nén kinh tế đinh trệ. Đạc trng Nền Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Việt Nam cùa kinh tế chi huy là nít cứng nhác nó chi có tác dụng thúc đay phát triển kinh té’ trong giai đoạn ngấn hạn và chi có tác dụng phát triển nén kinh tẽ theo chiều rộng. Nền kinh tế chi huy ờ nớc ta tổn tại quá dài nên nó không những không còn tác dụng đáng kế trong việc thúc đẩy sản xuất phát triển mà nó còn sinh ra nhiều hiện tọng tiêu cực làm giảm nang suất chất lọng và hiệu quà sàn xuất.

Bèn cạnh đó Nền Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Việt Nam . thị tròng ớ nớc ta phát triển cha đồng bộ. còn thiếu hắn thị tròng các yếu tô san xuất nh thị tròng lao dộng thị tròng vón và thị tròng đất đai và về cơ bàn vẫn là thị trông tự do, mức độ can thiệp cùa nhà nớc còn rất thấp. Xét vé môi quan hệ kinh tế đối ngoại, nền kinh tê’nóc ta đang hoà nhập so với nền kinh té thị trờng thế giới, giao lu vé hàng hoá dịch vụ vã dầu t trực Nền Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Việt Nam tiếp cùa nớc ngoài lãm cho sự vận động của nền kinh tế gần gũi hơn với thị tròng kinh tế thị tròng thế giới. Tơng quan giá cả cùa các loại hàng hoá trong nớc gần gùi hon VỚI tong quan giá cà hãng hoá quốc tế.Việc chuyến dổi nền kinh tê theo cơ chế thị tròng thúc sản xuất và cạnh tranh hàng hoá không chi trong nóc mà vợt qua cả ranh rới trong nóc cạnh tranh vói nớc ngoài về cúc loại sản phám nh: hàng tiêu Nền Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Việt Nam dùng, thuỹ sàn…. làm tang kim ngạch xuất khâu, tích luỹ vón đế mớ rộng và tái sản xuất. Điều này phù hợp với xu hóng phát triển kinh té’ cùa thế giới: dó là sự phát triển kinh tế của mỏi nớc không thế tách rời sự phát triển và hoà nháp quốc tế. MỎI quốc gia đểu phải tích cực áp dụng các phơng pháp khoa học kỹ thuật mới để cạnh tranh với nhau, đó là động lực đế thúc đay kinh tế. Sự Nền Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Việt Nam cạnh tranh lành mạnh trong nóc. giũa các nóc VỚI nhau sè nâng cao nang suất lao động, tạo ra nhiêu của cái vật chất cho mỏi quốc gia. nâng cao đòi sòng vật chất tinh thần cua nhãn loại.

Đổi mới cơ chế kinh tế không chi có ý nghía vé linh vực kinh tế mã côn có tác dụng về mặt chính trị xà hội. Chuyến sang cơ chế thị tròng định hóng XHCN, nóc ta đà có điều kiện mở rộng các mối quan hệ Nền Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Việt Nam kinh tế, chinh trị và trong các mối quan hệ có tính chất xà hội nh: báo vệ môi tròng, chống chiến tranh hạt nhân, xoá đói giám nghèo…. trong sự hên hệ giữa các quốc gia.

Nil vậy: Sự chuyên đối nền kinh tế từ cơ chế ké hoạch hoá tập tiling sang cơ chẽ thị tròng có sự quàn lý cùa nhã nớc vã theo định hóng XHCN là cần thiết vã là một tất yếu khách quan.

Thực chất của quá trình Nền Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Việt Nam chuyên nền kinh tê’ nóc ta sang kinh tẻ thị trờng theo định hớng XHCN là quá trình kết liợp giữa chuyên nền kinh tế còn mang nạng tinh chất tự cung tự cấp sang nền kinh tê’ hàng hoá tiến tới nền kinh tế thị trờng và quá trình chuyên cơ chế tạp trung quan liêu bao cấp sang cơ chế thị trờng có sự quàn lý cùa nhà nớc.

Lịch sứ đà chứng minh ràng không thể chuyên nền sàn xuất nhò lèn sàn xuất lớn nếu ■* đòn xeo” Nền Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Việt Nam là kinh tế hàng hoá. Chính C.Mác dà COI sự phát triển cùa kinh tế hàng hoá là xuất phát điên và điều kiện quan trọng nhất khóng thế thiếu đợc đòi sự ra đời và xàn xuất cua nền sàn xuất lớn t ban chú nghĩa. Nội chiến kết thúc. Lénin cũng chù trong thi hãnh chính sách kinh tế mới (NEP). vé thực chất, đó sự phát triển nền kmh tế hàng hoá nhiều thành phán nhầm khơi dậy sự sòng động cua nền kinh Nền Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Việt Nam tế. mớ lộng giao lu hàng hoá giữa thành thị và nóng thôn, thực hiện các quan hệ kinh tế bàng hình thức quan hệ hàng hoá tiền tệ. thị trờng.

6

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Nền Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Việt Nam”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

  • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Tóm tắt 28 phẩm kinh pháp hoa
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
15.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
(Luận văn thạc sĩ) vai trò của phụ nữ trong sự phát triển hộ ở xã tuấn mậu, huyện sơn động, tỉnh bắc giang
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
98.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Luận văn thạc sĩ chất lượng công chức phường quận bình thạnh, thành phố hồ chí minh
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
198.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
tư tưởng Hồ Chí Minh về cách mạng giải phóng dân tộc
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
14.000
Sold by
@ xcnguyen220
Nền Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Nền Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart