Nghiên cứu ảnh hưởng của ph dung dịch chitosan đến thời gian bảo quản quả nhãn

Add your review

18.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

18.000

Nghiên cứu ảnh hưởng của ph dung dịch chitosan đến thời gian bảo quản quả nhãn

Nghiên cứu ảnh hưởng của ph dung dịch chitosan đến thời gian bảo quản quả nhãn

fff

Nghiên cứu ảnh hưởng của ph dung dịch chitosan đến thời gian bảo quản quả nhãn

fff

Nghiên cứu ảnh hưởng của ph dung dịch chitosan đến thời gian bảo quản quả nhãn

fff

Nghiên cứu ảnh hưởng của ph dung dịch chitosan đến thời gian bảo quản quả nhãn

fff

Nghiên cứu ảnh hưởng của ph dung dịch chitosan đến thời gian bảo quản quả nhãn

fff

Nghiên cứu ảnh hưởng của ph dung dịch chitosan đến thời gian bảo quản quả nhãn

fff

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP I – HÀ NỘI

KHOA CÔNG NGHẸ THựC PHẢM


‘ LUẬN VÀN

TÓT NGHÍỆP đại học

Đề tài.

“Nghiên cừu anh hưởng của pH dung dịch Chitosan đến thời gian hào quản quâ nhàn ”

Sinh viên thực hiện Lưu Thị Nghiên cứu ảnh hưởng của ph dung dịch

chitosan đến thời gian bảo quản quả nhãn Vân Anh

Người hướng dẫn TS. NGUYỀN THỊ BÍCH THI Ỷ Bộ môn Cóng nghệ sau thu hoạch Khoa CNTP – Trường ĐHNNI

HÀ NỘI

Lời cam đoan

Tói xin cam đoan rằng, số liệu và kết quà nghiên cứu trong luận văn này là tiling thực và chưa hề được sư dụng.

Tôi xin cam đoan răng, mọi sự giúp dờ cho việc thực hiện luận văn này đà được cám ơn và các thông tin được trích dẫn trong luận văn này dà dược ghi Nghiên cứu ảnh hưởng của ph dung dịch chitosan đến thời gian bảo quản quả nhãn rõ nguồn gốc.

Hà Nội

Người viết luận văn

Lời cảm ơn

Đê hoàn thành luận ran tốt nghiệp này, bén cạnh sự cồ gang nồ lực cúa ban thân, tòi đã nhận được sự động viên và giúp đờ rất lờn cua nhiều cá nhân và tập thế.

Tôi xin bày ló lòng biết ơn sâu sac tới cô giáo hướng (kin TS. Nguyền Thị Bích Thúy, giáng viên Bộ món Công nghệ sau thu hoạch Khoa Công nghệ thực phẩm, Nghiên cứu ảnh hưởng của ph dung dịch chitosan đến thời gian bảo quản quả nhãn người đã rận rình giúp đờ, rạo mọi điều kiện tốt nhất cho tỏi thực hiện và hoàn thành luận vãn tốt nghiệp này.

Tôi xin chân thành cám on sự giúp đờ cùa các thầy cô trong Khoa Cóng nghệ thực phẩm đà tạo mọi điểu kiện cho tôi thực hiện và hoàn thành luận vùn này.

Tôi xin chân thành cam ơn sự giúp đờ của các bạn trong nhóm sinh viên thực tập tốt nghiệp cùng toàn thế các bạn sinh viên lóp Bao quán chế biến Nghiên cứu ảnh hưởng của ph dung dịch chitosan đến thời gian bảo quản quả nhãn 48, dà nhiệt tình giúp dờ tôi trong suốt quá trình thực hiện dề tài.

Tôi xin chân thành cám ơn gia dinh và rất ca bạn bè đà động viên giúp đờ và tạo điếu kiện thuận lợi cho tôi trong suốt quá trình thực hiện đề tài và hoàn thành bân luận van này.

Hà nội

Sinh viên

LỜI CAM ĐOAN

LỜI CẢM ƠN

MỤC LỤC

PHẢN THỨ NHÁT……………..9 1¥A

MỜ ĐÀU

 • 1.1. ĐẠT VÁN ĐÈ Nghiên cứu ảnh hưởng của ph dung dịch chitosan đến thời gian bảo quản quả nhãn 9

PHẢN THỨ HAI

TÒNG QUAN TÀI LIỆU

 • 2.1.1.4.  Một số giống nhàn cùa Nghiên cứu ảnh hưởng của ph dung dịch chitosan

đến thời gian bảo quản quả nhãn Đài Loan

2.1.1 .Giá trị dinh dường của quả nhàn

 • 2.3.2.  Các quá trinh sinh lý Nghiên cứu ảnh hưởng của ph dung dịch chitosan đến

thời gian bảo quản quả nhãn

PHÀN THỨ BA

ĐÕI TƯỢNG- NỘI Nghiên cứu ảnh hưởng của ph dung dịch chitosan đến thời gian bảo quản quả nhãn DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN cứu

 • 3.2.3.3.  Phương pháp xác định Nghiên cứu ảnh hưởng của ph dung dịch chitosan

đến thời gian bảo quản quả nhãn chì tiêu đánh giá cam quan qua nhàn

PHÀN THƯ TƯ

KÉT QUẢ NGHIÊN CƯU VÀ THÀO LUẬN

 • 4.1. Anh hướng cua pH dung dịch Chitosan đến tỳ lệ hao hụt khối lượng tự nhiên

của qua nhàn trong quá trinh bào quan

 • 4.2.  Ánh hưởng của pH dung dịch Chitosan đến màu sẳc cũa võ quã nhàn trong

quá trinh bào quân

 • 4.3.  Ánh hương của pH dung dịch Nghiên cứu ảnh hưởng của ph dung dịch chitosan đến thời gian bảo quản quả nhãn Chitosan đến sự biến đồi các thành phần hóa

sinh chính của quã nhàn tươi trong quá trinh bão quân

 • 4.3.1.  Ánh hưởng cùa pH dung dịch Chitosan đến sự thay dồi hàm lượng chất

khô hoà tan trong củi qua nhàn tươi trong quá trinh bào quàn

 • 4.3.2.  Anh hương của pH dung dịch Chitosan đến sự biến đỏi hàm lượng đường

tổng số của quã nhăn tươi trong quá trinh bão quàn

 • 4.3.3.  Ánh hưởng cùa pH dung dịch Chitosan đến sự biến dối Nghiên cứu ảnh

hưởng của ph dung dịch chitosan đến thời gian bảo quản quả nhãn hàm lượng axít hữu cơ tỏng số của qua nhàn tươi trong quá trinh bao quan

 • 4.3.4.  Anh hương cua pH dung dịch Chitosan đến sự biến đôi hàm lượng

Vitamin c của quã nhàn trong quá trinh bão quân

 • 4.3.5.  Ánh hương cua pH dung dịch Chitosan đến tỷ lệ thối hòng cua quà nhàn

trong quá trinh bao quan

 • 4.4. Đánh giá câm quàn quà nhàn sau quá trinh sử dụng dung dịch Chitosan

trong bão quân quà nhàn tươi

Nghiên cứu ảnh hưởng của ph dung dịch chitosan đến thời gian bảo quản quả nhan PHẢN THỨ NĂM…………………….‘……………………………………………...

KÉT LUẬN VÀ ĐẺ NGHỊ

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Phụ lục

1

6

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Nghiên cứu ảnh hưởng của ph dung dịch chitosan đến thời gian bảo quản quả nhãn”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

 • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Chu-Nghia-Truyen-Kieu_2.Pdf
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
98.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Kế toán bán hàng tại tại công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ hoàng cầu
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
45.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
De thi hoc ki 1 lop 10 mon hoa hoc truong thpt yen lac vinh phuc
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
14.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
(Luận Văn Thạc Sĩ) Thực Hiện Chính Sách Thi Đua, Khen Thưởng Tại Trường Đại Học Nội Vụ Hà Nội
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
98.000
Sold by
@ xcnguyen220
Nghiên cứu ảnh hưởng của ph dung dịch chitosan đến thời gian bảo quản quả nhãn
Nghiên cứu ảnh hưởng của ph dung dịch chitosan đến thời gian bảo quản quả nhãn
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart