Nghiên cứu ảnh hưởng của phân mảnh DNA tinh trùng và kỹ thuật chọn lọc tinh trùng đến kết quả thụ tinh trong ống nghiệm.

98.000

Category:

Nghiên cứu ảnh hưởng của phân mảnh DNA tinh trùng và kỹ thuật chọn lọc tinh trùng đến kết quả thụ tinh trong ống nghiệm.

Add your review
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare

Nghiên cứu ảnh hưởng của phân mảnh DNA tinh trùng và kỹ thuật chọn lọc tinh trùng đến kết quả thụ tinh trong ống nghiệm.

Nghiên cứu ảnh hưởng của phân mảnh DNA tinh trùng và kỹ thuật chọn lọc tinh trùng đến kết quả thụ tinh trong ống nghiệm.

fff

Nghiên cứu ảnh hưởng của phân mảnh DNA tinh trùng và kỹ thuật chọn lọc tinh trùng đến kết quả thụ tinh trong ống nghiệm.

fff

Nghiên cứu ảnh hưởng của phân mảnh DNA tinh trùng và kỹ thuật chọn lọc tinh trùng đến kết quả thụ tinh trong ống nghiệm.

fff

Nghiên cứu ảnh hưởng của phân mảnh DNA tinh trùng và kỹ thuật chọn lọc tinh trùng đến kết quả thụ tinh trong ống nghiệm.

fff

LUẬN ÁN TIẾN Sĩ Y HỌC

HƯỂ – 2023

2/175 I

ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y – Dược

NGUYỄN THỊ HIỆP TUYẾT

NGHIÊN CỨU ÁNH HƯỚNG CỦA PHÂN MẢNH DNA TINH TRÙNG VÀ KỸ THUẬT CHỌN LỌC TINH TRÙNG ĐẾN KẾT QUÁ THỤ TINH TRONG ÓNG NGHIỆM

LUẬN ÁN TIẾN SĨ Y HỌC

ĐẠI HỌC HUẾ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y – Dược

NGUYỄN THỊ HIỆP TUYẾT

NGHIÊN CỨU ÁNH HƯỚNG CỦA PHÂN MẢNH DNA TINH TRÙNG VÀ KỸ THUẬT CHỌN LỌC TINH TRÙNG ĐẾN KẾT QUÁ THỤ TINH TRONG ÓNG NGHIỆM

LUẬN ÁN TIẾN SĨ Y HỌC

Ị_òi cảm ơn

Đẽ hoàn thành khóa học và luận án này, tôi xin gừi lời câm ơn chán thành và sâu sâc đến:

 • – Ban Giám đốc Đai học Nghiên cứu ảnh hưởng của phân mảnh DNA tinh trùng và kỹ thuật chọn lọc tinh trùng đến kết quả thụ tinh trong ống nghiệm. Huế, Ban Đào tao Sau Đai học, Đăi học Huế

 • – Ban Giám hiệu TrJ)ờng Đai học Y – D|)Ợc, Đai học Huê

 • – Ban Giám đõc Bệnh viện Trường Đai học Y D|)Ợc Huế

 • – Phòng Đào tăo Sau Đai học, TrỊ)ờng Đái học Y – D|>Ợc. Đăi học Huế

 • – Viện Y sinh học, Trường Đăi Học Y – DJ)Ợc, Đăi học Huế

 • – Trung tâm Nội tiết Sinh sân và Vô sinh, Nghiên cứu ảnh hưởng của phân mảnh DNA tinh trùng và kỹ thuật chọn lọc tinh trùng đến kết quả thụ tinh trong ống nghiệm. Bệnh viện TrỊ)ờng Đai học Y DỊjỢc Huế.

Đặc biệt tôi xin gửi lời biết ơn, lời câm ơn chân thành và sâu sắc nhgt đến:

 • – PGS.TS Lê Minh Tâm – Ngpời Thay đáng kính – Ngpời Thay truyền câm hứng. Thay đà trực tiếp h|)ớng dán với tẹm lòng nhiệt tình, tận týy, đóng góp những ý kiên vô cùng quý báu, hồ trợ tôi rợ nhiều trong chuyên môn, trong nghiên cứu khoa học, cỉỉng nhỊ Nghiên cứu ảnh hưởng của phân mảnh DNA tinh trùng và kỹ thuật chọn lọc tinh trùng đến kết quả thụ tinh trong ống nghiệm. ) đã day bâo tôi những bài học quý giá trong cuộc sống.

 • – PGS.TS Đặng Công Thuận, câm ơn Thay đâ trực tiếp day tôi trong nghiên cứu khoa học, hpớng dân tôi thực hiện đề tài.

 • – GS.TS. Cao Ngọc Thành, Thay đã tao nhiêu điều kiện thuận lợi, giúp đờ tôi trong quá trình học; Thay đỊ)a ra những góp ý quý báu đẽ tôi hoàn thành luận án. Thay đã day bâo tôi những điều quý Nghiên cứu ảnh hưởng của phân mảnh DNA tinh trùng và kỹ thuật chọn lọc tinh trùng đến kết quả thụ tinh trong ống nghiệm. giá trong công việc và trong cuộc sống.

Tôi xin trân trọng câm ơn đến Thay/cô: PGS.TS. Hà Thị Minh Thi, TS.BS. Hoàng Thị Mai Thanh, PGS.TS. Phan Thị Minh Phương, TS.BS. Nguyền Phương Thâo Tiên, TS.BS Lê Phan Minh Triết, cùng quý Thay Cô các bộ môn ngành Khoa học Y sinh: Trường Đăi học Y – DỊ)ỢC, Đăi học Huế. Tôi cũng xin trán Nghiên cứu ảnh hưởng của phân mảnh DNA tinh trùng và kỹ thuật chọn lọc tinh trùng đến kết quả thụ tinh trong ống nghiệm. trọng câm ơn đến tập thế chuyên viên phôi học, bác sĩ, điêu d|)ỏ*ng tăi Trung tâm Nội tiết Sinh sân và Vô sinh Bệnh viện TrỊ)ờng Đai học Y DỊ}Ợc Huế đã tao điều kiện thuận lợi và hô trợ tôi trong quá trình thực hiện nghiên cứu này.

Tôi xin gửi lời câm ơn Ban Giám hiệu trường Đăi Học Y D|)Ợc, Đăi học Thái Nguyên; Khoa Y học cơ sờ; Bộ mòn Mô – Phôi Nghiên cứu ảnh hưởng của phân mảnh DNA tinh trùng và kỹ thuật chọn lọc tinh trùng đến kết quả thụ tinh trong ống nghiệm. thai học tr|)ờng Đăi học Y DỊ)Ợc Thái Nguyên nơi tôi đang công tác, đã tao mọi điêu kiện đẽ tôi đjỢc«học«.. tập và nghiên cứu.                                                                      ,*• I * ‘ Ả

Tôi xin gửi lời tri ân đến các cặp vợ chông vô sinh đã tham gia nghiên ’cún.       ■

Con xin gửi nhưng tình câm yêu thịỉơng và lòng biết ơn vô hăn đến Bố Mẹ,         r I

hai bên đả luôn hỗ trợ Nghiên cứu ảnh hưởng của phân mảnh DNA tinh trùng và kỹ thuật chọn lọc tinh trùng đến kết quả thụ tinh trong ống nghiệm. và động viên con vỊ)Ợt qua mọi khó khăn; xin gửi lời câm ơn các anh, chị, em trong gia đình đã luôn tin yêu và hô trợ. Xin đặc biệt canijgmy

chông và hai con Khánh và Hà, đã luôn bên canh, cùng chia sé với tôi, là cfqng lực cũa tôi


trong quá trình học tập, nghiên cứu, c

Xin đ|)Ợc kính chúc các Thay, Cô luôn phúc. Xin chân thành câm ơn Nghiên cứu ảnh hưởng của phân mảnh DNA tinh trùng và kỹ thuật chọn lọc tinh trùng đến kết quả thụ tinh trong ống nghiệm. !

LỜI CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các sõ liệu nghiên cứu là

ìng mă

Huê, thíÍHỊỊ 3 năn'(Ỹ02ỉ

Nguyễn Thị Hiệp I <


trung thực và chính xác, các kết quả nghiên cứu chưa được công bố trong bất kỳ tài liệu

khoa học nào và bởi tác giả nào khác. Nếu có gì sai sót tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm.

Tác già luận án

Nguyễn Thị Hiệp Tuyết

<<<123>>>

DANH MỤC VIỂT TẲT

AMH

: Anti-Mu llerian Nghiên cứu ảnh hưởng của phân mảnh DNA tinh trùng và kỹ thuật chọn lọc tinh trùng đến kết quả thụ tinh trong ống

BMI

: Body Mass Index – Chi số khối co’ the

DNA

: Deoxyribonucleic acid

DFI

: DNA fragmentation Index – Chi SO phân mãnh DNA tinh tiling

FSH

: Follicle-stimulating hormone – Hormone kích thích nang noãn

HBA

: Hyaluronic acid binding assay – Kỳ thuật tinh trùng gân acid hyaluronic

HTSS

: Hỏ trợ sinh sàn

hCG

: Human Chorionic Gonadotropin – Hormone hướng Nghiên cứu ảnh hưởng của phân mảnh DNA tinh trùng và kỹ thuật chọn lọc tinh trùng *ế“ I.ế .. ..          .—–ố——K.a„       J——-

IVF

: In vitro fertilization – Thụ tinh trong ống nghiệm

ICSI

: IntraCytoplasmic Sperm Injection – Tiêm tinh trùng vào bào tương của noãn

PICSI

: Physiological ICSI – Kỳ thuật chọn lọc tinh trùng sinh lý thực hiện

ICSI

Mil

: Meiosis II – Giám phân II

MACS

: Magnetic-activated cell sorting – Phương pháp phân tách tế bào bàng tù’ tính

NST

: Nhièm sắc thẽ Nghiên cứu ảnh hưởng của phân mảnh DNA tinh trùng và kỹ thuật chọn lọc tinh trùng đến kết quả thụ tinh trong ống

ROS

: Reactive oxygen species – Các gốc oxy hoá hoạt động

TƯNEL

: Phương pháp đánh dãu phân mảnh DNA bằng các dƯTP

MỤC LỤC

ĐẶT VẤN ĐÈ

Chương 1. TÕNG QUAN TÀI LIỆU

 • 1.4. Các nghiên cứu liên quan35 Nghiên cứu ảnh hưởng của phân mảnh DNA tinh trùng và kỹ thuật chọn lọc tinh trùng đến kết quả thụ tinh trong ống nghiệm.

Chương 2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN cứu

 • 2.1.

 • 2.2.

 • 2.3.

 • 2.4.


Đối tượng nghiên cứu

Phương pháp nghiên cứu

Đạo đức (rong nghiên cứu

Sơ đồ nghiên cứu

Chương 3. KẼT QUẢ NGHIÊN cứu

 • 3.1. Mối liên quan giừa phân mảnh DNA tinh trùng với các chi số tinh dịch đô,

chất lượng phôi và kết quà thụ tinh (rong ống nghiệm

 • 3.2. Tác động của kỳ thuật chọn lọc tinh Nghiên cứu ảnh hưởng của phân mảnh DNA tinh trùng và kỹ thuật chọn lọc tinh trùng đến kết quả thụ tinh trong ống nghiệm. trùng sinh lý đẽn kết quả tạo phôi thụ

tinh trong ống nghiệm

Chương 4. BÀN LUẬN

 • 4.1.  Mối liên quan giừa phân mảnh DNA tinh trùng với các chi số tinh dịch đô,

chất lượng phôi và kết quà thụ tinh (rong ống nghiệm

 • 4.2.  Tác động của kỳ thuật chọn lọc tinh trùng sinh lý đẽn kết quả tạo phôi thụ

tinh (rong ống nghiệm

Nghiên cứu ảnh hưởng của phân mảnh DNA tinh trùng và kỹ thuật chọn lọc tinh trùng đến kết quả thụ tinh trong ống nghiệm. KẼT LUẬN

KIẾN NGHỊ

DANH MỤC CÁC CỔNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CÒNG BÕ LIÊN QUAN

ĐỄN LUẬN ÁN

TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Nghiên cứu ảnh hưởng của phân mảnh DNA tinh trùng và kỹ thuật chọn lọc tinh trùng đến kết quả thụ tinh trong ống nghiệm.”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Nghiên cứu ảnh hưởng của phân mảnh DNA tinh trùng và kỹ thuật chọn lọc tinh trùng đến kết quả thụ tinh trong ống nghiệm.
Nghiên cứu ảnh hưởng của phân mảnh DNA tinh trùng và kỹ thuật chọn lọc tinh trùng đến kết quả thụ tinh trong ống nghiệm.
Kho Thư Viện
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare
0
Shopping cart