Nghiên cứu bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa và các dân tộc vùng phong nha, kẻ bàng

Add your review

97.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

97.000

Nghiên cứu bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa và các dân tộc vùng phong nha, kẻ bàng

Nghiên cứu bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa và các dân tộc vùng phong nha, kẻ bàng

fff

Nghiên cứu bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa và các dân tộc vùng phong nha, kẻ bàng

fff

Nghiên cứu bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa và các dân tộc vùng phong nha, kẻ bàng

fff

Nghiên cứu bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa và các dân tộc vùng phong nha, kẻ bàng

fff

Nghiên cứu bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa và các dân tộc vùng phong nha, kẻ bàng

fff

Nghiên cứu bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa và các dân tộc vùng phong nha, kẻ bàng

fff

NGHIÊN cút BẢO TỔN VÀ PHÁ r HUY -B NHŨNG GIÁ TRỊ VÀN HÓA CÁC DÂN TỘC I

VÙNG PHONG nha – KẺ BANG     ỉ

Chủ nhiệm dề tò!: TS. Nguyễn Thễ Hoàn I Cơ quan chủ trì đề tài: Trường Đại học Quãng Bìỉĩlỉ i

Ệ iẹ "S ẵ

fìữ., ỉháng I’i lỉỡ-ĩ* £(!•)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH ………..- .. 000 — – –

BÁO CÁO KẾT QUẢ NGHIÊN cức ĐỂ TÀI NGHIÊN CỨU BẢO TổN VÀ PHÁT HUY NHŨNG GIÁ TRỊ VÀN HOÁ CÁC DÂN TỘC VÙNG PHONG NHA – KẺ BÀNG

Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Thê Hoàn Cơ quan chủ trì đề tài: Trường Đại học Quảng Bình

Đồng Hói, Nghiên cứu bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa và các dân tộc vùng phong nha, kẻ bàng tháng 10 nám 2007

MỤC LỤC

<<<123>>>

Trang

A. Thông tin chung về để tài

3

B. Nội dung nghiên cứu đề tài

1. Sự cần thiết của việc nghiên cứu

4

2. Lịch sử nghiên cứu

4

3. Mục tiêu cùa đề tài

5

4. Cách tiếp cận, phương pháp nghiên cứu

6

5. Kết cấu của để tài

7

PHẢN Nghiên cứu bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa và các dân tộc vùng phong nha, kẻ bàng I: TÓNG QUAN vỂ ĐIỂU KIỆN Tự NHIÊN – XÃ HỘI

8

1.1. Điều kiện tự nhiên

8

1.2. Điều kiện xã hội

15

PHẦN II: NGHIÊN cúu NHÙNG GIÁ TRỊ VẢN HOÁ CÁC DÂN TỘC VÙNG PHONG NHA – KẺ BÀNG

24

1.1. MỘT Số KHÁI NIỆM

11.2. NGHIÊN CỨU CÁC GIÁ TRỊ VÃN HOÁ VẬT Nghiên cứu bảo tồn và

Ití’■    –       / ■■■■’—ỉ A* ‘ĩ—5—–1——1——-™Ể———–

II.2.1 Nghiên cứu làng bản dân tộc

24

a. Trạng thái cư trú của người Chứt

24

b. Làng, bản của người Bru – Vân Kiều

28

II.2.2 Y phục và trang sức

36

a. Y phục và trang sức cùa người Chứt

36

b. Y phục và trang sức của người Bru – Vân Kiều

38

Iỉ.2 Nghiên cứu bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa và các dân tộc vùng

42

a. Công cụ sản xuất và đổ dùng cùa người Bru – Vân Kiều

42

b. Cồng cụ sản xuất và đô dùng của người Chứt

53

n.2.4. Nghiên cứu các hình thức ăn, uống, hút

66

a. Các hình thức ăn, uống, hút cùa người Chứt

66

b. Các hình Nghiên cứu bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa và các dân tộc

73

II.3 nGhiên Cứu CẰc GiÁ trị Vãn Hoá phi vật thể

78

n.3.1. Văn học dàn gian

a. Vãn học dân gian người Chứt

78

b. Văn học dân gian người Bru – Vân Kiều

83

<<<123>>>

II3.2. Nghệ thuật dân gian

86

a. Nghộ thuật dân gian của người Nghiên cứu bảo tồn và phát huy giá trị văn

86

b. Nghộ thuật dân gian cùa người Bru – Vân Kiều

90

II.3.3. Các loại nhạc cụ

92

a. Các loại nhạc cụ của người Bru – Vân Kiều

93

b. Nhạc cụ truyền thống cùa người Chứt

94

n.3.4 Các lễ hội truyền thõng

97

a. Lể hội của người Bru – Vân Kiều

97

b. Lẻ Nghiên cứu bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa và các dân tộc vùng

108

n.3.5. Phong tục tập quán

100

a. Phong tục tập quán của người Bru – Vân Kiều

100

b. Phong tục tập quán cùa người Chứt

122

u.3.6. Tôn giáo tín ngưỡng

125

<<<123>>>

a. Tôn giáo tín ngưỡng cùa người Chứt

125

b. Tôn giáo tín ngưỡng cùa người Bru – Vân Kiều

130

n Nghiên cứu bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa và các dân tộc vùng

136

a. Luật lục cùa người Chứt

136

b. Luật tục cùa người Bru – Vân Kiều

141

n.3.8. Tổ chức cộng đổng

159

a. Tô chức xã hội cùa người Chứt

159

b. Tổ chức xã hội cùa người Bru – Vân Kiểu                                162

II.3.9 Nghiên cứu tri thức bản địa                                         173

<<<123>>>

Nghiên cứu bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa và các dân tộc vùng phong

174

b. Tri thức bản địa của người Chứt

186

PHẦN IU: CÁC GIẢI PHÁP BẢO TỔN VÀ PHÁT HUY VÃN HOÁ CÁC DÀN TỘC PHỤC VỤ CHO HOẠT ĐỘNG DU LỊCH VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ-XẢ HỘI

200

I. NHẬN XÉT TÓNG QUÁT VẾ KẾT QUẢ ĐIỂU TRA XÃ HỘI HỌC

200

II. CÁC GIẢI PHÁP BÀO TỔN VÀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ VÁN Nghiên cứu bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa và các dân tộc vùng phong nha, kẻ bàng

212

c. KÊT LUẬN

220

PHẦN PHỤ LỤC

213

TÀI LIỆU NGHIÊN cứu VÀ THAM KHẢO

244

A. THÔNG TIN CHUNG VỂ ĐỀ TÀI

  • 1. Tên đề tài: Nghiên cứu bảo tồn và phát huy những giá trị văn hoá các dân tộc vùng Phong Nha – Kẻ Bàng.

  • 2. Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Thế Hoàn

Học vị: Tiến sỹ

Nơi công tác: Khoa Bối dưỡng Nghiên cứu bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa và các dân tộc vùng phong nha, kẻ bàng -Tại chức Trường Đại học

Quảng Bình. ĐT: 0912 483 587

  • 3. Cơ quan chủ trì để tài: Trường Đại học Quảng Bình.

Địa chỉ: Phường Bắc Lý- Thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình

Điện thoại: 052 822 010

  • 4. Những người tham gia chính:

ThS. Lê Thúy Mùi

ThS. Cao Thị Thanh Thuỷ

  • – Cao học. Hoàng Văn Tân

  • – CN. Trần Văn Ninh

  • – CN. Trần Thị Diệu Hổng

B. Nghiên cứu bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa và các dân tộc vùng phong nha, kẻ bàng NỘI DƯNG Nghiên cứư ĐỀ TÀI ‘

1. Sự cần thiết của việc nghiên cứu:

Từ trước đen nay vùng Phong Nha – Kè Bàng đã được nhiều người quan tâm, nghiên cứu, đặc biệt sau khi được UNESCO công nhận là “Di sàn thiên nhiên Thế giới”, Phong Nha – Kẻ Bàng thực sự trở thành nơi thu hút sự chú ý của nhiều ngành khoa học trong nước và quốc tế. Ngoài những giá trị mang tính toàn cầu cùa Phong Nha – Kè Bàng Nghiên cứu bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa và các dân tộc vùng phong nha, kẻ bàng như: Địa mạo, địa chất, danh thắng, đa dạng sinh học ở đây còn chứa đựng những giá trị vãn hoá hết sức đồ sộ và độc đáo. Tuy nhiên hiện nay vần chưa có một công trình nào đề cập đen vấn đề này do đó việc nghiên cứu đề tài có ý nghĩa hết sức cấp thiết.

Vùng Phong Nha – Kè Bàng là địa bàn cư trú của nhiều dân tộc ít người chù yêú là dân tộc Chúi và Bru Vân kiều trong đó Nghiên cứu bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa và các dân tộc vùng phong nha, kẻ bàng đáng chú ý nhất là các dân tộc người A Rem, Rục, Sách (Chứt) và Vân Kiều, Khùa, Trì, Ma Coong, Ka Rai (Bru Vân Kiều). Đây là những tộc người có trình độ phát triển kinh tế vãn hoá – xã hội hết sức lạc hậu. Nhiều vấn đề về nguồn gốc và quá trình tộc người, đặc trưng văn hoá, ngôn ngừ còn chưa được đi sâu nghiên cứu. Do sống biệt lập thành nhiéu nhóm nhò, có Nghiên cứu bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa và các dân tộc vùng phong nha, kẻ bàng số dân ít, cư trú nơi hèo lánh và dang trong tình trạng ngày càng bị mai một văn hoá; khả nảng tự lực phát triển gặp rất nhiều khó khăn. Vì thế trong tình hình hiên nay viêc nghiên cứu bảo lổn và phát triển những giá trị vãn hoá cùa các tộc người ở dây vừa là yêu cẩu cấp bách vừa là biện pháp hữu hiệu để bảo lưu những di sản văn hoá vât chất và tinh thần mà tộc người đó đã tạo nên trong quá trình Nghiên cứu bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa và các dân tộc vùng phong nha, kẻ bàng lịch sử. Điều này có ý nghĩa vô cùng quan trọng, bởi vì sự phát triển hay tiêu vong một cộng dồng tộc người bao giờ cũng tuỳ thuộc vào những yếu tố nội sinh – truyền thống văn hoá của chính công dổng ấy. Một khi yếu tố nôi sinh yếu ớt, văn hoá tộc người bị mai một thì sẽ dẩn đến nguy cơ đánh mất bản sắc của dân tộc mình. Vì thế, đây là vấn đề có ý nghĩa đạc biệt liên quan đến sự Nghiên cứu bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa và các dân tộc vùng phong nha, kẻ bàng sinh tôn và phát triển của các dân tộc ờ khu vực này.

2. Lịch sử nghiên cứu

Vấn đề nghiên cứu văn hoá của dân tộc ít người ở tỉnh Quàng Bình trước đây và hiện nay đà được đề câp đến trong một số công trình nghiên cứu cùa các tác giả trong và ngoài nước như. “Sơ lược giới thiệu các dân tộc ít người ở mién núi Quảng Bình”, “Dân tộc A Rem và dân tộc Rục”, “Tìm hiểu người Rục Nghiên cứu bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa và các dân tộc vùng phong nha, kẻ bàng ở miền núi Quảng Bình” “Thành phần nhân chủng một số nhóm tộc người ở miền núi Quảng Bình” của các nhà nghiên cứu dân tộc học: Nguyễn Bình, Mạc

5

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Nghiên cứu bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa và các dân tộc vùng phong nha, kẻ bàng”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

  • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Gia tu vu khi ernest hemingway
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
20.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Báo cáo thực tập tổng hợp tại công ty trách nhiệm hữu hạn vận tải thương mại nam long
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
45.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
(Luận Án Tiến Sĩ) Phát Triển Dịch Vụ Hỗ Trợ Kinh Doanh (Bss) Trong Các Khu Công Nghiệp Ở Tỉnh Bắc Ninh
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
98.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Giáo trình kỹ năng lãnh đạo thời hiện đại
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
10.000
Sold by
@ xcnguyen220
Nghiên cứu bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa và các dân tộc vùng phong nha, kẻ bàng
Nghiên cứu bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa và các dân tộc vùng phong nha, kẻ bàng
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart