nghiên cứu chế tạo mô hình phun xăng và đánh lửa điện tử động cơ xe máy

Add your review

33.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

33.000

nghiên cứu chế tạo mô hình phun xăng và đánh lửa điện tử động cơ xe máy

nghiên cứu chế tạo mô hình phun xăng và đánh lửa điện tử động cơ xe máy

fff

nghiên cứu chế tạo mô hình phun xăng và đánh lửa điện tử động cơ xe máy

fff

nghiên cứu chế tạo mô hình phun xăng và đánh lửa điện tử động cơ xe máy

fff

nghiên cứu chế tạo mô hình phun xăng và đánh lửa điện tử động cơ xe máy

fff

nghiên cứu chế tạo mô hình phun xăng và đánh lửa điện tử động cơ xe máy

fff

nghiên cứu chế tạo mô hình phun xăng và đánh lửa điện tử động cơ xe máy

fff

BỌ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI học cản thơ KHOA CÒnG nghẹ


LUẬN VĂN TÓT NGHIỆP ĐẠI HỌC

NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO mò hình PHUN XÀNG VÀ ĐÁNHLỬA điện tử ĐỘNG CO XE MÁY

CÁN BỌ HƯỚNG DÁN Nguyễn Nhựt Duy Nguyễn Quan Thanh


SINH VIÊN THỰC hiện

Lê Sĩ Dâng (MSSV: 1110478) Phan Hữu Linh (mSSVĩ 1110487)

Ngành: Cơ Khi Giao Thông – Khóa: 37

Tháng nghiên cứu chế tạo mô hình phun xăng và đánh lửa điện tử động cơ xe máy 1/2015

LỜI CẢM ƠN

Sau gằn bốn năm học tập tại giáng đường đại học. dưới sự hướng dần tận tinh của thay cô. chúng em đã học được nhiều điều không những kiến thức chuyên mòn. mà còn hiéu biết nhiều điều ở các lĩnh vực liên quan. Ngày hòm nay, chúng em thực hiên luận văn tốt nghêp. dưới sự dần dắt và hướng dần tận tình cùa thầy NGUYÊN NHỤT DUY và thầy NGUYÊN QUAN THANH củng các thầy trong tô Cơ nghiên cứu chế tạo mô hình phun xăng và đánh lửa điện tử động cơ xe máy khí giao thòng. Thòng qua luận văn. chủng em đà cỏ điều kiên cũng cổ những kiến thức đã học. đong thời có thêm những kiến thức thực tế trong quá trinh lâm luận văn.

Xin gưi lời cám ơn đến cha mẹ. đà sát cánh và không ngừng động viên chúng em trên đường đời cám ơn nhừng người ban đà hết mình giúp đờ chúng tòi trong suốt quá trinh học tập củng như thời gian thực hiện luận văn.

Xin chân thành cám ơn nghiên cứu chế tạo mô hình phun xăng và đánh lửa điện tử động cơ xe máy !

TÓM TẢI DỀ TÀI

 • 1.  Lý do chọn dề tài:

 • –  (5 nước la. hệ thông phun xăng và đánh lứa hàư hêl đcư có Iren các loại xe gân máy. Tuy nhiên do nhiều nguyên nhân. Trinh dộ kỹ năng cùa dội ngù bao dường, sứa chừa và dặc biệt Là hệ Thống dạy học phai Thay dồi Theo hướng học phai di dôi với hành.

 • –  Vi vậy nhóm sinh viên chứng lôi quyết định ihicl kê mô hình Hệ Thống Phun Xăng và nghiên cứu chế tạo mô hình phun xăng và đánh lửa điện tử động cơ xe máy đánh lúa điện lừ động en xe gán máy.

 • 2.  Mục tiêu đề tài:

 • –  Tim hiếu chuyên sâu về hệ thống phun xăng và đanh lừa.

 • –  Giúp cho sinh viên ứng dụng ngay nhùng hài học lý thuyết mà mình đà học vào hài học thực hành.

 • –  Sinh viên có điều kiên quạn sát mô hình một cách trực quan, sâu sắc và thực tế hơn VỚI toàn bô hệ thống điện và điên tư trên động cơ…

 • –  Sinh viên giãi thích được nguyên lý nghiên cứu chế tạo mô hình phun xăng và đánh lửa điện tử động cơ xe máy hoạt động và biết cách chuẩn đoán hư hóng.

 • 3.  Ý nghĩa thực tiễn cùa dề tài:

Mô hình hệ thống phun xãn vã dánh lưa Là công cụ cần thiết dế sinh viên có diều kiện nhận thức và có nhùng I11CU bicl thực le hon. Dựa vào mô hình sinh viên có ihê thực hiện được các bài kicm tra. nghiên cứu chuàn đón hư hóng các chi liêl trên mô hĩnh.

 • 4.  Phạm vi giói hạn đề tài.

 • –  Phục vụ cho việc học lập nghiên cứu chế tạo mô hình phun xăng và đánh lửa điện tử động cơ xe máy cứa sinh vicn tại trường.

 • –  Biên soạn lài liều hư<Ýng đản hệ thống bài tập thực hành trên mô hình động cơ.

MỤC LỤC

CHƯƠNG I: TÌM HIẺƯ VÊ HẸ THÚNG PHUN XÀNG VÀ

ĐÁNH LỨA ĐIỆN TỬ XE MÁY PGM-FI

 • 1.3.   Cấu tạo và hoạt động cúa các hê thống chinh trong PGM-FI 4

 • 1.3.1.1.  nghiên cứu chế tạo mô hình phun xăng và đánh lửa điện tử

động cơ xe máy Bơm xăng

 • 1.3.2.2.  Van điều khiển tốc độ cầm chừng IACV 10

1.3.2 4. Câm biến áp suất đường ống nạp MAP 12

 • 1.3.2.5.                                                   câm

vị trí bướm ga TP

 • 1.3.2.6.                                                Cảm

nhiệt độ khí nạp IAT

 • 1.3.2.7.                                                Căm

nhiệt độ dầu động cơ nghiên cứu chế tạo mô hình phun xăng và đánh lửa điện tử động cơ xe máy EOT

T3.2.8.                                              Cảm biến

nồng độ oxi

1.3.2.9. Câm biến góc nghiêng xe

CHƯƠNG II: MỎ HÌNH PHUN XÀNG VÀ ĐÁNH LỪA

ĐIỆN TỬ XE MÁY

 • 2.1.   T inh khã dụng của mô hình phun xăng và

đánh lửa điện tứ xe máy

Kích thước khung                                                      27

 • 2.5.   Tính toán chọn dây dần                                     28

CHƯƠNG III: HƯỚNG DÁN THựC HÀNH TRÊN MỎ HÌNH

PHUN XẢNG VÀ ĐÁNH LỪA ĐIỆN TỬ XE MÁY 30

 • 3.1.   Lý thuyết chuẩn đoán và khăc phục hư hóng của hệ thống 30

 • 3.1.1.                                                         Hệ thống

phun xăng

 • 3.1.12.  Lý thuyết về hoạt động đèn báo lồi MIL 32

 • 3.1.1.4.  Hướng dẫn đọc lỗi. xóa lỗi hru trong nghiên cứu chế tạo mô hình phun xăng và đánh lửa điện tử động cơ xe máy

bộ nhớ và cài đặt lại bộ nhớ

 • 3.1.2.                                                         Hệ thống

đánh lưa

KÉT LUẬN VÀ KIÉN NGHI

TÀI LIỆU THAM KHAO

CHƯƠNGI

TÌM HIẺU VẺ HẸ THÓNG PHUN XÁNG VÀ ĐÁNH LỨA ĐIỆN TỨ XE MÁY PGM-FI

Ớ các loại xe máy thông dụng ngày nay, hê thống phun xáng và đánh nghiên cứu chế tạo mô hình phun xăng và đánh lửa điện tử động cơ xe máy lưa ờ mồi hãng xe có chút khác biệt nhau, phần trình bày dưới đây sỗ chọn hệ thống PGM-FI của hãng Honda làm điên hĩnh. Bỡi xe máy Honda đa dạng vói nhiều loại xe, chi phí cho các linh kiện không quá đắt, tài liệu hường dần sử dụng đay đú vã thông dụng.

 • 1.1. Giới thiệu chung PGM-FI:

Hệ thông phim xăng điện tữ PGM-FI (Programmed Fuel Injection) dược ra dời nhằm khắc phục sự bất loi nghiên cứu chế tạo mô hình phun xăng và đánh lửa điện tử động cơ xe máy cúa hê thống phun xãng kiêu cơ khí Hệ thống này cung cấp tý lệ kill hồn hợp cho động cơ một cách toi ưu. Tùy theo chế độ hoạt động cùa xe, hè thống điều khiên thay đói tỷ lệ xăng -không khi một cách chinh xác. Cụ thè ở chế độ khởi dộng trong thôi tiết giá Lạnh, khi hỗn hợp được cung cấp giàu xăng. Sau khi động cơ đã dạt nhiệt độ vận hành, khi hồn hợp sè nghèo xăng hơn. ơ các nghiên cứu chế tạo mô hình phun xăng và đánh lửa điện tử động cơ xe máy chế độ cao tốc và tăng toe khi hồn họp lại được cung cấp giàu xăng dùng yêu cầu.

Theo chuyên gia kì thuật cua Honda, trong hệ thong PGM-FI, nhiên liêu đươc nén băng bơm xăng và cấp vảo buồng đốt thông qua các kim phun. Có 5 câm biến trong hệ thống PGM-FI, chúng có nhiệm vụ giám sát các thông số vận hành của xe như tinh trạng dộng cơ. nhiệt độ vả áp suất không khí. Tất cã những nghiên cứu chế tạo mô hình phun xăng và đánh lửa điện tử động cơ xe máy thòng tin này sê được gửi qua một máy vi tinh siêu nhỏ gọi Là bộ điều khiên trung tâm. Tại đầy những tham số này được xứ lý và tính toán ra lượng khi cần nạp. định lượng và thời điểm cần bơm nhiên liệu vào buồng đốt. thời điểm đánh lừa. dam bao quá trinh đốt cháy nhiên liệu đạt hiệu quả tối ưu.

Hệ thống phun xăng điện tứ PGM-FI Là hệ thông cung cấp nhiên liệu được kiêm soát bảng công nghệ điện nghiên cứu chế tạo mô hình phun xăng và đánh lửa điện tử động cơ xe máy tư Máy tinh sè tính toán, kiêm soát quá trình cap nhiên liệu ớ điều kiên lý tướng nhất, dưa trên các tham số về điều kiên môi trường bên ngoài, số

1

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “nghiên cứu chế tạo mô hình phun xăng và đánh lửa điện tử động cơ xe máy”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

 • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Một số giải pháp về cách học trợ từ wa(は) và ga(が) trong tiếng nhật
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
38.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Quan hệ quốc phòng Việt Nam – Hoa Kỳ giai đoạn 2001 – 2018.
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
78.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Phân tích hoạt động marketing mix của nhãn hàng refa thuộc công ty tập đoàn cổ phần hoa sen
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
83.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Luận văn thạc sĩ pháp luật về an toàn thực phẩm tại sở công thương thành phố hà nội
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
198.000
Sold by
@ xcnguyen220
nghiên cứu chế tạo mô hình phun xăng và đánh lửa điện tử động cơ xe máy
nghiên cứu chế tạo mô hình phun xăng và đánh lửa điện tử động cơ xe máy
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart