Nghiên cứu chế tạo vật liệu nano bạc-chất mang ứng dụng trong xử lý môi trường

Add your review

36.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

36.000

Nghiên cứu chế tạo vật liệu nano bạc-chất mang ứng dụng trong xử lý môi trường

Nghiên cứu chế tạo vật liệu nano bạc-chất mang ứng dụng trong xử lý môi trường

fff

Nghiên cứu chế tạo vật liệu nano bạc-chất mang ứng dụng trong xử lý môi trường

fff

Nghiên cứu chế tạo vật liệu nano bạc-chất mang ứng dụng trong xử lý môi trường

fff

Nghiên cứu chế tạo vật liệu nano bạc-chất mang ứng dụng trong xử lý môi trường

fff

Nghiên cứu chế tạo vật liệu nano bạc-chất mang ứng dụng trong xử lý môi trường

fff

Nghiên cứu chế tạo vật liệu nano bạc-chất mang ứng dụng trong xử lý môi trường

fff

VIỆN HÓA HỌC – VIỆN HẤN LÂM KHOA HỌC VẢ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM KHOA HỌC Tự NHIÊN- HOẢ HỌC

TRẦN QUANG VINH

NGHIÊN CỨU CHÉ TẠO VẬT LIỆU NANO BẠC CHÁT MANG ƯNG DỤNG TRoNg xứ’ LÝ MỒI TRƯỜNG

LUẬN ÁN TIÉN SĨ HÓA HỌC

MÀ SÓ: 62.44.31.01

CHUYÊN NGÀNH: HÓA LÝ THUYẼT – HÓA LÝ

HẢ NỘI-2015

MỤC LỤC

ĐANH MỤC CÁC KÝ HIỆU. CHỪ VỈẺT TÁT Nghiên cứu chế tạo vật liệu nano bạc-chất mang ứng dụng trong xử lý môi trường

DANH MỤC BÁNG

DANH MỤC HĨNH

MỚ ĐÀU

Chương 1. TỎNG QUAN

1. 1.2.2 Nghiên cứu chế tạo vật liệu nano bạc-chất mang ứng dụng trong xử lý môi trường .        Phương pháp Vật lý

 • 1.3.1.2.  Các phương pháp chè tạo vật liệu nano Ag/Than hoạt Nghiên cứu chế tạo

vật liệu nano bạc-chất mang ứng dụng trong xử lý môi trường tinh

 • 1.3.4.L………………………………………………………………………………………….

Nghiên cứu chế tạo vật liệu nano bạc-chất mang ứng dụng trong xử lý môi trường Chất mang

ZSM-5. MCM-41 và ZSM-5/SB A-15……………….7…………….7…………………….7.

 • 1.3.4.2. Các phương pháp chế tạo vật liệu nano Ag-ZSM-5/SBA-15 vã nano

Ag-ZSM-5/MCM-41

 • 1.4.1.     Đánh giá qua khả nâng diệt Nghiên cứu chế tạo vật liệu nano bạc-chất mang

ứng dụng trong xử lý môi trường khuân E. COỈI của vật liệu

 • 1.4.2.     Dánh giá qua kha năng xúc tác cho phan ứng oxi hóa hoàn toàn

benzen

Chương 2. THựC NGHIỆM

 • 2.1.2.2.  Phương Nghiên cứu chế tạo vật liệu nano bạc-chất mang ứng dụng trong

xử lý môi trường pháp chè tạo vật liệu nano Ag Than hoạt tinh

 • 2.1.4.    Chế tạo vật liệu nano Ag/Zeolit 7SM-5 và nano Ag-7SM-5/MCM-41

bâng phương pháp Iraơ đôi ion

 • 2.1.5.2. ………………………………………………………………………………………….

Chức nâng hóa bề mặt vật Nghiên cứu chế tạo vật liệu nano bạc-chất mang ứng dụng trong xử lý môi trường liệu ZSM-5/SBA-15

2.1.5.3…………………………………………………………………………………………..

Che lạo vặi liệu nano Ag-ZSM-5/S13A-15

 • 2.1.6.6.  Phương pháp Nghiên cứu chế tạo vật liệu nano bạc-chất mang ứng dụng

trong xử lý môi trường phân tích nhiệt vi sai

 • 2.2.1.     Đánh giá khả nâng diệt khuẩn E. Nghiên cứu chế tạo vật liệu nano bạc-chất mang ứng dụng trong xử lý môi trường colt của các vật liệu nano bạc/chất

mang

 • 2.2.1.1

năng diệt khuẩn E. coìi theo hàm hrợng bạc

 • 2.2.1.2 …………………………………………………………………………………………..

Khả năng diệt khuẩn Exoli theo thời gian tiếp xúc

2.2.1.3. Phuong pháp phân tích nồng dộ khuẩn

 • 2.2.2.    Dánh giá khã nũng xúc tác cũa các vật liệu nano bạc/chat mang cho phán

úng oxi hóa hoàn toàn benzen

Chương 3. KẼT QUA VẢ THẢO LUẬN

 • 3.1.   Kốt quá che tạo Nghiên cứu chế tạo vật liệu nano bạc-chất mang ứng dụng trong

xử lý môi trường các vật liệu nano bạc chất mang

 • 3.1.4.    Kcl qua chế lạo Nghiên cứu chế tạo vật liệu nano bạc-chất mang ứng dụng

trong xử lý môi trường        vật liệu nano Ag-ZSM-5. MCM-41

 • 3.1.5.3.  Ket quà dặc trưng các vật liệu nano Ag-7SM-5/SB A- 15dược Nghiên cứu chế tạo vật liệu nano bạc-chất mang ứng dụng trong xử lý môi trường che tạo

bàng các phương pháp khác nhau

 • 3.2.   Đánh giá khá năng diệt khuân E.coli của vật liệu nano bạc/chàl

mang

 • 3.2.1.     Khả năng diệt khuân E. coỉi của vật liệu nano bạc/chất mang theo hãm

lượng bạc

 • 3.2.2.     Đánh giã khả năng diệt khuân E.coìi của các vật liệu theo thời gian tiếp

xúc

 • 3.3. Đánh giá khá năng xúc tác của các vật liệu nano bạc/chât mang cho phân Nghiên cứu chế tạo vật liệu nano bạc-chất mang ứng dụng trong xử lý môi trường

ứng oxi hóa hoãn toàn benzen

 • 3.3.1.     Đánh giá khả năng xúc tác oxi hóa của các vật liệu nano bạc chat mang

120

3.3.13. Vai trò cùa kích thước các hạt nano bạc

 • 3.3.1.4. Vai trò cùa chất mang bạc trong vật liệu xúc lác chứa nano bạc 123

 • 33.2. Dánh giá anh hường cua Nghiên cứu chế tạo vật liệu nano bạc-chất mang ứng dụng trong xử lý môi trường tốc độ không gian (WHSV), nhiệt độ đen hoạt

linh xúc lác cùa vật liệu nano Ag-ZSM-5/SBA-15

 • 3.3.3. Đánh giã khả năng làm việc ổn định của xúc tác Ag-ZSM-5/SBA-15. 128

Chương 4. KẼT LUẬN

DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH CÔNG BÔ

TẢI LIỆU THAM KHAO Nghiên cứu chế tạo vật liệu nano bạc-chất mang ứng dụng trong xử lý môi trường

PHỤ í.ỤC

DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIÉT TẤT

<<<123>>>

AAS

: Phổ hấp thụ nguyên tư

Ag-Z5S15

Ag-Z5S15-BMQ

: Ag-ZSM-5/SBA-15

: Mầu Ag-ZSM-5/SBA-15 chế tạo bằng phương pháp bịt mao quân

Ag-Z5S15-KBMQ

: Mầu Ag-ZSM-5/SBA-15 chế tạo theo phương Nghiên cứu chế tạo vật liệu nano bạc-chất mang ứng dụng trong xử lý

Ag-Z5S15-NH.i

: Mầu Ag-Z5S15 chế tạo bằng phương pháp sù dụng

NHj

AE1ES

APTES-Z5S15

: Aminopropỵltriethoxysilan

: Mầu ZSM-5/SBA-15 dà dược chức năng hõa

AS

: Aminosilan

AS-Z5S15

: Vật liệu ZSM-5 SBA-15 được lông hợp. chưa nung

BET

Chi Nghiên cứu chế

t"" „ít liA„  —

: Brunauer, Emmett và Teller

: Colony-forming unit

FID

VVHSV

: Detector ion hóa ngọn lửa : Tốc dộ không gian

IR

: Hồng ngoại

MAS-NMR

: Cộng hưởng từ hạt nhân rắn

MỌTB

P123

PR-Z5S15

: Mao quán trung bình

: Plutonic

: Mầu ZSM-5/SBA-I5 đà loại bó CTCT

P1K

: Phàn tử khối

PVA

Nghiên cứu chế tạo

”"t l:^..       b„„

SEM

: Polyvinylalcohol

: Polyvinylpyrolidon

: Hiên vi điện từ quét

ssos

: Nguyên từ oxỵ gần bể mặt

TCD

: Detector dần nhiệt

7

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Nghiên cứu chế tạo vật liệu nano bạc-chất mang ứng dụng trong xử lý môi trường”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

 • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
(Luận Văn Thạc Sĩ) Phát Triển Đào Tạo Nghề Cho Lao Động Trên Địa Bàn Huyện Tuần Giáo Tỉnh Điện Biên
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
98.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Hoàn thiện cơ chế thu bảo hiểm xã hội bắt buộc trên địa bàn tỉnh nam định
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
50.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Luận văn thạc sĩ hoàn thiện công tác kế toán tại bảo hiểm xã hội tỉnh bình định
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
198.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Sổ tay hướng dẫn đánh giá tình trạng dễ bị tổn thương và khả năng (VCA) Tập 1
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
10.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Chương 5 SÓNG ÁNH SÁNG
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
37.000
Sold by
@ xcnguyen220
Nghiên cứu chế tạo vật liệu nano bạc-chất mang ứng dụng trong xử lý môi trường
Nghiên cứu chế tạo vật liệu nano bạc-chất mang ứng dụng trong xử lý môi trường
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart