Nghiên cứu chính sách ưu đãi thuế đối vói doanh nghiệp vừa và nhỏ việt nam

Add your review

28.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

28.000

Nghiên cứu chính sách ưu đãi thuế đối vói doanh nghiệp vừa và nhỏ việt nam

Nghiên cứu chính sách ưu đãi thuế đối vói doanh nghiệp vừa và nhỏ việt nam

fff

Nghiên cứu chính sách ưu đãi thuế đối vói doanh nghiệp vừa và nhỏ việt nam

fff

Nghiên cứu chính sách ưu đãi thuế đối vói doanh nghiệp vừa và nhỏ việt nam

fff

Nghiên cứu chính sách ưu đãi thuế đối vói doanh nghiệp vừa và nhỏ việt nam

fff

Nghiên cứu chính sách ưu đãi thuế đối vói doanh nghiệp vừa và nhỏ việt nam

fff

Nghiên cứu chính sách ưu đãi thuế đối vói doanh nghiệp vừa và nhỏ việt nam

fff

Từ viết tắt

DNWN

DN

TNDN

ASEAN

VND

USD

VCCI

WTO

SBA

NDT


Giá/ nvljia Ấ 4Ấe.                            w .

Nghiên cứu chính sách ưu đãi thuê đôi vói doanh nghiệp yừa và nho Việt Namm

Doanh nghiệp vừa và nho

DANH MỤC TỪ VỊÉT TẠT Ầ nt           iiyv VA11 1 11VJ

KHOA LUẢT

Bộ MÔN LƯẶT KINH DOANH THI ONG MẠI

0PPQ«CJ


Đòng Đòla


Phòng thươngll Nam


Tồ chức Thươiu


Cục quân lý doa

Đồng Nhàn dãn te


LUẬN VÀN TÓT NGHI ẸP


Việt


Toa Kỳ


(NIÊN KHÓA 2008 – 2012)


ĐÈ TÀI


NGHIÊN cửu CHÍNH SÁC II ưu ĐÃI THI Ẽ


ĐỎI VỚI DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHO

MẸT NAM


SINH VIÊN THỰC HIỆN


GIÁO VIÊN HƯỚNG DAN

TS LÊ THỊ NGUYỆT CHÂU


NGUYÊN HOÀNG PHƯƠNG

MÀ SÓ SINH VIÊN: 5085990

LỚP Nghiên cứu chính sách ưu đãi thuế đối vói doanh nghiệp vừa và nhỏ việt nam : LK0864A2


. THÁNG 05/2012


N HẠN XÉT CÙ A GIÁO VIÊN HƯỚNG DÂN

NHẠN XÉT CÙA HỌI ĐÔNG PHAN BIF.N

MỤC LỤC

Trang DANH MỤC TỪ VIÉT TÁT

LỠIMỠĐÀU

CHƯƠNG 1: Tồng quan về DNVVN và Chinh sách im đài thuế

đổi với DNWN

 • 1.1.1  ……………………………………………………………………………………Khái niệm

……………………………………………………………………………………………………… 5

 • 1.1.2  …………………………………………………………………………Tiêu chi phân loại

………………………………………………………………………………………………………7

 • 1.1.2.1  ……………………………………………………………………………………….Thế      giới

Nghiên cứu chính sách ưu đãi thuế đối vói doanh nghiệp vừa và nhỏ việt nam

7

 • 1.1.2.2  ………………………………………………………………………………… Việt Nam

10

 • 1.1.3   …………………………………………………………………………………………Vai trò

……………………………………………………………………………………………………… 10

 • 1.1.4   Thự

c trạng DNWN Việt Nam trong thời kỳ hòi nhập………………………………….14

 • 1.1.4.1 ……………………………………………………………………………….. Cơ

hội 14

 • 1.1.4.2 …………………………………………………………………………… Thách thức 17

 • 1.1.4.3 …………………………………………………………………………… Thực trạng 19

 • 1.1.5  ……………………………………Mục tiêu phát triền DNWN đến năm 2015

 • 2.1.1.2………………………………………………………………………..Th

ực trạng và Giãi pháp

43


 • 2.1.1.2.1   ………………………………………………………Mặt tích cực

………………………………………………………………………………43

 • 2.1.1.2.2  ………………………………………………….Mặt hạn chế và

Giãi pháp

Nghiên cứu chính sách ưu đãi thuế đối vói doanh nghiệp vừa và nhỏ việt

nam en thuê, giâm thuế

 • 2.1.2.1   

V định của pháp luật

 • 2.1.2.2

ực trạng vã Giãi pháp

 • 2.1.2.2.1   ………………………………………………………Mặt tích cực

 • 2.1.2.2.2  ………………………………………………….Mặt hạn chế và

Giãi pháp

LÒI MỞ ĐẮU

1. Lý do nghiên cứu

Việt Nghiên cứu chính sách ưu đãi thuế đối vói doanh nghiệp vừa và nhỏ việt nam Nam lã một nước đang phát triển, nen kinh te của nước ta đã và đang gặt hái được nhiều thành tựu to lớn Thời gian qua. cùng với sự hình thành và phát (liên các loại hình doanh nglũệp trong nền kinh tế thi trường. doanh nghiệp vừa và nhô (DNVVN) cũng đà hình thành và phát triền mạnh mẻ. Các doanh nghiệp (DN) này không cln nhiều hom về số lượng mà còn thè hiên tinh năng động, linh hoạt vã hiệu quã Nghiên cứu chính sách ưu đãi thuế đối vói doanh nghiệp vừa và nhỏ việt nam kinh tể – xà hội tong thê ngày một cao. giữ vai trò lã “xiromg song" cho sự phát triển vượt bậc cùa nen kinh te.

Sau khi gia nhập WTO. DNVVN Việt Nam hòa minh vào xu thể phát triền mới của thời đại VỚI những thuận lọi do hội nhập mang lại. song song đó. ngoài những khó khăn cố him cùa minh, các DNWN còn phái dtromg đầu với những thách thức vò cùng khác ngliiệt trước sire ép cạnh tranh của những Nghiên cứu chính sách ưu đãi thuế đối vói doanh nghiệp vừa và nhỏ việt nam nền kinh tế lớn trong khu vực vã trẽn the giới, đay nhiều DN roi vào phá sân vã rat nhiều DN khác đến bờ vực phá sán

Nhận ra V nghía quan trọng cùa DNXA’N trong sự phát triền cùa nền kinh tế đất nước. Đang và Nhà nước ta đà có những chính sách nhàm khuyến khích, hỗ trợ các DN này phát triền. Trong những chinh sãcli này. chính sách ưu đài về thuế được nhiều sự quan tàm vã đánh giá cao về hiệu quà Nghiên cứu chính sách ưu đãi thuế đối vói doanh nghiệp vừa và nhỏ việt nam thực tế cùa nó. Mặc dù vậy. hiện tại chính sách mi đài ve time cho DNWN ở nước ta vần còn nhiều mật hạn che nhắt định, chưa thật sự phát huy het vai trò của minh đoi với sự phát triền của DNWN. Việc xây dựng và ban hành nlnhig chinh sách IH1 đãi về time kip thời, tiến bộ và hoãn chinh hom đang lã một van đề quan trọng, bức thiết không chi riêng đối với Nhá nước. DN mà toàn xã hội

Nghiên cứu chính sách ưu đãi thuế đối vói doanh nghiệp vừa và nhỏ việt nam Chinh vi the. người viết chọn đề tài “Nghiên cứu Chinh sách ưu đài về thuế đồi với doanh nghiệp vừa và nhó Việt Nam " đê nglũên cứu trong luận vãn cùa

GVHD: Ts. Lê Thị Nguyệt Châu

7

SVTH: Nguyễn Hoàng Phương

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Nghiên cứu chính sách ưu đãi thuế đối vói doanh nghiệp vừa và nhỏ việt nam”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

 • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Phân tích cổ phiếu VIC
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
9.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Thiết kế, chế tạo robot 04 bậc tự do mô phỏng chuyển động trên tàu thủy
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
38.000
Sold by
@ xcnguyen220
Nghiên cứu chính sách ưu đãi thuế đối vói doanh nghiệp vừa và nhỏ việt nam
Nghiên cứu chính sách ưu đãi thuế đối vói doanh nghiệp vừa và nhỏ việt nam
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart