Nghiên cứu cơ sở khoa học cho xây dựng chiến lược kinh doanh của công ty cổ phần tiêu chuẩn việt (v standa)

54.000

Category:

Nghiên cứu cơ sở khoa học cho xây dựng chiến lược kinh doanh của công ty cổ phần tiêu chuẩn việt (v standa)

Add your review
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare

Nghiên cứu cơ sở khoa học cho xây dựng chiến lược kinh doanh của công ty cổ phần tiêu chuẩn việt (v standa)

Nghiên cứu cơ sở khoa học cho xây dựng chiến lược kinh doanh của công ty cổ phần tiêu chuẩn việt (v standa)

fff

Nghiên cứu cơ sở khoa học cho xây dựng chiến lược kinh doanh của công ty cổ phần tiêu chuẩn việt (v standa)

fff

Nghiên cứu cơ sở khoa học cho xây dựng chiến lược kinh doanh của công ty cổ phần tiêu chuẩn việt (v standa)

fff

Nghiên cứu cơ sở khoa học cho xây dựng chiến lược kinh doanh của công ty cổ phần tiêu chuẩn việt (v standa)

fff

Nghiên cứu cơ sở khoa học cho xây dựng chiến lược kinh doanh của công ty cổ phần tiêu chuẩn việt (v standa)

fff

Nghiên cứu cơ sở khoa học cho xây dựng chiến lược kinh doanh của công ty cổ phần tiêu chuẩn việt (v standa)

fff

MỤC LỤC

DANH MỤC CẤC CHỪ VIÉT TẤT

DANH MỤC CÁC BÀNG BIẼV

DANH MỤC CẤC HÌNH VẼ

TÓM TÁT Ll ẤN VÃN

LỜI MỜ ĐÀU

CHƯƠNG 1. NHƯNG VẤN ĐÈ CO BÀN VÈ CƠ SỎ KHOA HỌC XÂY DựNG ( HIỂN LƯỢC KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP

 • 1.1.3. VỊ tri cùa xây dựng chiến lược kinh doanh trong hoạt động kinh doanh

cùa doanh nghiệp

 • 1.2. Những thành tố cơ bán Nghiên cứu cơ sở khoa học cho xây dựng chiến lược kinh doanh của công ty cổ phần tiêu chuẩn việt (v standa) cấu thành cơ sờ khoa học xây dựng chiến lược

kinh doanh cùa doanh nghiệp

 • 1.2.2. Môi trường kinh doanh và xu hướng vận dộng cùa môi trường kinh

doanh

 • 1.3. Nhóm các yểu tố thuộc về hoạt động xây dựng chiến lược kinh doanh ..20

 • 1.3.1. Quan điểm về xây dựng chiến lược kinh doanh cua lãnh đạo doanh nghiệp Nghiên cứu cơ sở khoa học cho xây dựng chiến lược kinh doanh của công ty cổ phần tiêu chuẩn việt (v standa) 20

 • 1.3.4. Điều kiện về nguồn lực để xây dựng và thực hiện chiến lược kinh

doanh

CHƯƠNG 2. THựC TRẠNG CHIÊN LƯỢC KINH DOANH VÀ NGHIÊN CỬU Cơ SỎ KHOA HỌC PHỤC vụ XÂY DƯNG CHIẾN LƯỢC KINH DOANH Ờ C ÒNG TY V-STANDA

38

 • 2.3. Thực trạng chiến lược kinh doanh và vận dụng cơ sỡ khoa học xây dựng

chiến lược kinh doanh của công ty V-STANDA…………………………………………40

 • 2.3.1. Thực trạng chiến lược kinh doanh của công ty V-STANDA………..40

 • 2.3.2. Hoạt động phân tích và vận dụng kết quá nghiên cứu môi trường kinh

doanh trong xây dựng chiến lược kinh doanh ớ công ty V-STANDA

 • 2.3.3. Hoạt động phân tích và vận dụng kết quá nghiên cứu. đánh giá tiềm

lực cua doanh nghiệp trong xây dựng chiến lược kinh doanh ớ công ty V-STAND A

 • 2.3.4.       Hoạt động phân tích và vận dụng phương pháp xây dựng chiến lược

kinh doanh khá thi đề dưa ra các chiến lược kinh doanh ờ còng ty V-STANDA….58

 • 2.3.5. Hoạt động phân tích vã vận dụng các phương pháp và mò hình đánh

giá trong lựa chọn chiến lược kinh doanh ở công ty V-STANDA

2.4. Đánh giá về hoạt dộng nghiên cứu và vận dụng cơ sờ khoa học xây dựng chiến lược kinh doanh Nghiên cứu cơ sở khoa học cho xây dựng chiến lược kinh doanh của công ty cổ phần tiêu chuẩn việt (v standa) ờ công ty V-STANDA

CHƯƠNG 3. GIÃI PHÁP NẤNG CAO CHÁT LƯỢNG NGHIÊN CƯU CÁC YỂU TÕ CẤU THÀNH cơ SỞ KHOA HỌC PHỤC vụ XÂY DựNG CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CÙA CÓNG TY V-STANDA

 • 3.1. Yêu cầu nâng cao chất lượng chiến lược kinh doanh của công ty V-

STANDA

 • 3.2. Một số giài pháp nâng cao chất lượng nghiên Nghiên cứu cơ sở khoa học cho xây dựng chiến lược kinh doanh của công ty cổ phần tiêu chuẩn việt (v standa) cứu các yếu tố cấu thành

cơ sờ khoa học phục vụ xây dựng chiến lược kinh doanh của công ty V- STANDA …………………………..   1

 • 3.2.1. Nâng cao chất lượng nghiên cứu, dự báo các yếu tố mỏi trường kinh

doanh bên ngoài

 • 3.2.2. Nâng cao chất lượng nghiên cứu, dự báo các yếu tố thuộc tiềm lực cua

Công ty

 • 3.3. Diều kiện Nghiên cứu cơ sở khoa học cho xây dựng chiến lược kinh doanh của

công ty cổ phần tiêu chuẩn việt (v standa) thực hiện chiến lược kinh doanh ờ công ty V-StAnDA .*

 • 3.3.1. Hoàn thiện cơ cấu tồ chức bộ máy cua công ty và nâng cao chất lượng

nguồn nhân lực

 • 3.3.2. Tăng cường nguồn lực tài chinh, xây dựng cơ sờ vật chất hạ tầng và

nhà máy sân xuất chế tạo thiết bị điện

KÉT LUẬN……………………………………………………………………………………………87

TÀI LIẸI THAM KHẢO…………………………………………………………………………..89

DANH Nghiên cứu cơ sở khoa học cho xây dựng chiến lược kinh doanh của công ty cổ phần tiêu chuẩn việt (v standa) MỤC CÁC CHỮ VIÉT tAt

Chữ viết tắt Tiếng Anh

<<<123>>>

STT

Từ viết tắt

Ý nghĩa

Tiếng Anh

Tiêng Việt

1

BCG

Boston Consulting Group

Ma trận nhóm tham kháo ý kiên BOSTON

CA

Sustainable Competitive

Lợi thề cạnh tranh

3

EFE

External Factor Evaluation Matrix

Ma trận yêu tố môi trường bên ngoài

4

ES

Enviroment Stability

Sự ổn định cúa mòi Nghiên cứu cơ sở

VI

FS

Financials Strengths

Sức mạnh tài chính

6

IE

Internal – External Matrix

Ma trận các yếu tổ bên trong và bên ngoài

7

IFE

Interal Factor Evaluation Matrix

Ma trận yêu tồ mỏi trường bên trong

8

IS

Internals Strenghts

Sức mạnh cùa ngành

9

SCA

Sustainable Competitive Advantage

Lợi thề cạnh tranh bền vừng

10

SPAC

E

Strategic Position Nghiên cứu cơ sở khoa học cho xây

Ma trận vị tri chiên lược và đánh giá hoạt động

11

SWOT

±—–’"•■•X;-,1 :..1. J—-1—

Strengths – Weakenesses –

opprtunitiesThreats

Điếm mạnh – diêm yếu – cơ hội – thách thức

12

QSPM

Quantitative       Strategic

Planning Matrix

Ma trận lựa chọn chiến lược có khá năng định lượng

13

WTO

World Trade Organization

Tô chức Thương mại Quốc té

Chữ viết tãt tiếng Việt

<<<123>>>

STT

Từ viết Nghiên cứu

Ý nghĩa

1

MBA

Máy biến áp

2

NHNN

Ngân hàng Nhà nước

3

TBE)

Thiêt bị điện

4

THIBIDI

Công ty thiết bị điện 4

5

TNDN

Thu nhập doanh nghiệp

<<<123>>>

6 TNHH

Trách nhiệm hữu hạn

DANH MỤC CÁC BÀ]

NG BIẺU •

Báng 1. 1. Ma trận đánh giá các yếu tố bên ngoài – Ma trận EFE Nghiên cứu cơ sở khoa học cho xây dựng chiến lược kinh doanh của công ty cổ phần tiêu chuẩn việt (v


standa)

Bàng 1. 2. Ma trận hình ãnh cạnh tranh

Bàng 1. 3. Ma trận đánh giá các yểu tố bên trong – Ma trận IFE

Bàng 1. 4. Ma  trận SWOT để hình thành chiến lược

Bàng 1. 5. Ma trận QSPM

Báng 1. 6. Mô hình chiến lược kinh (loanh cua Me. Kinsey

Báng 2. 1. Kết quâ Nghiên cứu cơ sở khoa học cho xây dựng chiến lược kinh doanh của

công ty cổ phần tiêu chuẩn việt (v standa) kinh doanh của công ty V-STANDA năm 2008 đến năm

2012

Bàng 2. 2. Bàng cân đối kế toán cùa Công ty V-STANDA năm 2008 đến năm

2012

Bàng 2. 3. Ma trận các yếu tố bên ngoài của công ty V-STANDA

Báng 2. 4. Ma trận hình ãnh cạnh tranh cùa công ty V-STANDA

Bàng 2. 5. Bàng thống kê sàn lưựng Nghiên cứu cơ sở khoa học cho xây dựng chiến lược kinh doanh của công ty cổ phần tiêu chuẩn việt (v standa) cùa công ty ’-ST AND A từ

2007 đến 2011 53 Bàng 2. 6. Bàng thống kê đánh giá chất lưựng máy biến áp cùa các

đon vị sàn

xuất kinh doanh máy biến áp chù yểu tại Việt Nam

Bàng 2. 7. Ma trận các yếu tố bên trong cùa công ty V-STANDA

Bàng 2. 8. Bàng ma trận SWOT cùa công ty V-STANDA

Bàng 2.9. Nghiên cứu cơ sở khoa học cho xây dựng chiến lược kinh doanh của công ty cổ phần tiêu chuẩn việt (v standa) Bàng so sánh các chiến lược có thê thực hiện … 64 Bàng 2.10. Bàng GREAT để lựa chọn chiến lược………………………………………….65

DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ

Hình 1. 1. Sơ đồ về quá trình quan trị chiến     lượctrong doanh nghiệp

Hình 1. 2. Các yểu tố của môi trường ngành

Hình 1. 3. Mô hình quàn trị chiến lược loàn    diện

Hình 1. 4. Nghiên cứu cơ sở khoa học cho xây dựng chiến lược kinh doanh của công ty cổ phần tiêu chuẩn việt (v standa) Sơ đồ các bước xây dựng và thực

chiến lược

Hình 1. 5. Mô  hìnhma trận SPACE

Hình 1. 6. Mô  hìnhma trận BCG

Hình 1. 7. Mô  hìnhma trận IE

Hình 2. 1. Sơ đổ cơ cấu tổ chức cua công ty V-STANDA

LỜI MỞ ĐÀU

Chiến lược Nghiên cứu cơ sở khoa học cho xây dựng chiến lược kinh doanh của công ty cổ phần tiêu chuẩn việt (v standa) kinh doanh giúp cho doanh nghiệp có một cái nhìn tổng thể về bân thân mình cùng như về môi trường kinh doanh bên ngoài đề hĩnh thành nên những mục tiêu chiến lược, sách lược và giài pháp thực hiện thành công những mục tiêu đó. Trước đày, việc hình thành chiến lược kinh doanh mang linh tự phát, chưa được quan tâm đúng mức đế trơ thành các dối tượng nghiên cứu cua bộ mòn khoa học. Khi quy mô cua các hoạt động kinh doanh tăng lên Nghiên cứu cơ sở khoa học cho xây dựng chiến lược kinh doanh của công ty cổ phần tiêu chuẩn việt (v standa) đòi hoi các nhà quân trị phái có cái nhìn khoa học hơn về hưởng phát triển cúa tố chức trơng tương lai. Xuất phát từ yêu cầu đó. nhũng cơ sờ khoa học về chiến lược và xây dựng chiến lược mới được tiếp cận và nghiên cứu.

Xuất phát từ yêu cầu thực tế và bối cánh phát triền chung của đất nước và cùa doanh nghiệp, tác giã đà lựa chọn đề tài “Nghiên cứu cơ sờ khoa học cho xây dụng chiến lược kinh doanh Nghiên cứu cơ sở khoa học cho xây dựng chiến lược kinh doanh của công ty cổ phần tiêu chuẩn việt (v standa) của Công ty Co phần Tiêu chuẩn Việt (V- STANDA)” với mong muốn từ thực tế nghiên cứu nhùng cơ sờ khoa học của việc xây dựng chiến lược kinh doanh và căn cứ vào tình hình hoạt động kinh doanh cua Công ty sè đưa ra giãi pháp nhằm đóng góp một số ý kiến của minh tạo thêm cơ sở cho các quyết định chiến lược phát triền lâu dài và ồn định cúa Công ty.

Mục tiêu của luận văn là nhằm lựa chọn, hệ thống Nghiên cứu cơ sở khoa học cho xây dựng chiến lược kinh doanh của công ty cổ phần tiêu chuẩn việt (v standa) hóa lý luận cơ bán nghiên cứu cơ sờ khoa học xây dụng chiến lược kinh doanh cua doanh nghiệp; phân tích thực trạng chiến lược kinh doanh và việc nghiên cứu, tạo dựng cơ sở khoa học đề xây dựng chiến lược kinh doanh cua còng ty và đề xuất giài pháp xác lập và sứ dụng cơ sở khoa học có hiệu quà trong xây dựng và triền khai thực hiện chiến lược kinh doanh cua công ty V-STANDA. Đề tài tập trung vào nghiên cứu. phân Nghiên cứu cơ sở khoa học cho xây dựng chiến lược kinh doanh của công ty cổ phần tiêu chuẩn việt (v standa) tích các thông tin, số liệu thứ cấp thu thập được qua các phương tiện thông tin đại chúng vã trực tiếp từ nội bộ còng ty V-STANDA ờ những nội dung cơ bàn nhất.

Việc nghiên cứu và xây dựng các ma trận lựa chọn chiến lược được thực hiện băng phương pháp chuyên gia. tức là tham kháo kiến những chuyên gia có am hiếu sâu về sân phẩm, về tình hình thị trường kinh doanh máy biến áp tại Việt Nam đế lừ dó Nghiên cứu cơ sở khoa học cho xây dựng chiến lược kinh doanh của công ty cổ phần tiêu chuẩn việt (v standa) thiết lập các liêu chi và đánh giá các tiêu chí đó. Phương pháp thống kê. phân tích, so sánh và suy luận logic được sử dụng đế tổng hợp những số

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Nghiên cứu cơ sở khoa học cho xây dựng chiến lược kinh doanh của công ty cổ phần tiêu chuẩn việt (v standa)”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Nghiên cứu cơ sở khoa học cho xây dựng chiến lược kinh doanh của công ty cổ phần tiêu chuẩn việt (v standa)
Nghiên cứu cơ sở khoa học cho xây dựng chiến lược kinh doanh của công ty cổ phần tiêu chuẩn việt (v standa)
Kho Thư Viện
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare
0
Shopping cart