Nghiên cứu công nghệ vật liệu mới sửa chữa hư hỏng mặt đê bê tông áp dụng cho hệ thống đê sông thái bình

Add your review

32.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

32.000

Nghiên cứu công nghệ vật liệu mới sửa chữa hư hỏng mặt đê bê tông áp dụng cho hệ thống đê sông thái bình

Nghiên cứu công nghệ vật liệu mới sửa chữa hư hỏng mặt đê bê tông áp dụng cho hệ thống đê sông thái bình

fff

Nghiên cứu công nghệ vật liệu mới sửa chữa hư hỏng mặt đê bê tông áp dụng cho hệ thống đê sông thái bình

fff

Nghiên cứu công nghệ vật liệu mới sửa chữa hư hỏng mặt đê bê tông áp dụng cho hệ thống đê sông thái bình

fff

Nghiên cứu công nghệ vật liệu mới sửa chữa hư hỏng mặt đê bê tông áp dụng cho hệ thống đê sông thái bình

fff

Nghiên cứu công nghệ vật liệu mới sửa chữa hư hỏng mặt đê bê tông áp dụng cho hệ thống đê sông thái bình

fff

Nghiên cứu công nghệ vật liệu mới sửa chữa hư hỏng mặt đê bê tông áp dụng cho hệ thống đê sông thái bình

fff

LỜI CẢM ƠN

Sau khoảng thời gian học tập và làm Luận vàn với sụ giúp dờ vô cũng quý báu. lận lâm cua thầy giáo TS Vù Quốc Vương và các thầy giáo, cô giáo trong trường Dại học Thuỷ I.ợi. bạn bè dồng nghiệp củng với sự nồ lực cố gắng học tập. lim lòi. nghiên cứu. tích lũy kinh nghiệm ihực lé cua ban thân, lác gia đà hoàn thành luận vãn thạc sĩ với dề tài: “Nghiên cứu cống nghệ vật liệu mói sứa chữa hư hông mạt đê bè tông I áp dụng cho hệ thống đê sông 1 hái Bình ”

Tác giá xin gửi lời cám ơn chân thành tôi lành dạo trường Dại học Thủy Lợi, Phòng Đào lạo đại học vã sau đại học. khoa công trình Nghiên cứu công nghệ vật liệu mới sửa chữa hư hỏng mặt đê bê tông áp dụng cho hệ thống đê sông thái bình và các thầy cô đà tham gia giang dạy Irong ihời gian qua, đà lạo điều kiện thuận lợi đê lác gia có ihê hoàn thành khóa học và Luận vãn cùa mình.

Đạc biệt lác gia cùng xin được gưi lời cam ơn lới 1S. Vù Quốc Vương; các thầy giáo chuyên ngành Vật liệu xây dụng dã hướng dần. cung cẩp thông tin khoa học cho lác gia Irong quá ninh thực hiện Luận vàn này.

Cuối cùng, lác gia xin gưi lời cam Nghiên cứu công nghệ vật liệu mới sửa chữa hư hỏng mặt đê bê tông áp dụng cho hệ thống đê sông thái bình ơn lới gia đình, bạn bè. đồng nghiệp nhùng người dà dộng viên, tạo diều kiện cho tác già trong suốt quá trình học tập và nghiên cứu vừa qua.

Do hạn che về ihời gian, kiến thức lý luận còn chưa sâu. kinh nghiệm thực le cỏn ít, nên Luận vãn không thẻ tránh khôi nhừng thiếu sót. Tãc giá rất mong nhận được các ý kiến đóng góp cùng như chi bào lận linh cua các thầy cô giáo và bạn bè dồng nghiệp Nghiên cứu công nghệ vật liệu mới sửa chữa hư hỏng mặt đê bê tông áp dụng cho hệ thống đê sông thái bình dè Luận vãn dược hoàn thiện hơn.

Xin chân thảnh cám ơn!

ĩĩà Nội, ngày tháng 11 năm 2014

Tác giã luận vãn

NGUYỀN THỊ XUÂN BẤN CAM KÉT

Tôi là:         Nguyễn Ihị Xuân

Học viên lớp: 19C12

lôi xin cam đoan luận văn Ihạc sỉ với đè tài: “Nghiên cứu công nghệ vật liệu mói sứa chữa hư hóng mặt dê bê tông áp dụng cho hệ thống dê sông Thái Binh ” là công trinh nghiên cứu Nghiên cứu công nghệ vật liệu mới sửa chữa hư hỏng mặt đê bê tông áp dụng cho hệ thống đê sông thái bình cùa ban thân lồi. Các thông tin. lài liệu, bang biêu, hình vẽ… lấy từ nguồn khác dều dược trích dần nguồn dầy dú theo quỵ dinh. Nếu có gi sai trái, lôi xin hoàn loàn chịu Irách nhiệm ihco quy định cùa nhà inrờng.

Hà Nội. ngày tháng 11 nám 2014 rác già luận văn

NGUYÊN TTTT XUÂN

MỤC LỤC

MỜ ĐÀU

ĨI. Mục tiêu cúa Dề Nghiên cứu công nghệ vật liệu mới sửa chữa hư hỏng mặt đê bê tông áp dụng cho hệ thống đê sông thái bình tài:

111. Cách tiếp cận và phương pháp nghiên cứu:

ĨV. Các kết quả dạt dược:

CHƯƠNG 1. TÒNG QUAN VÈ TÌNH HÌNH SŨ DỤNG BẺ TÒNG CHO CÁC CÔNG TRÌNTĨ DÊ Ờ MẸT NAM VÀ TRÊN TTĨẼ GĨỞĨ

 • 1.1. rỗng quan về linh hình sư dụng bê lỏng cho các công trình de Iren thế giới … 3

 • 1.2………………………………………………………………………………………………….

Tống quan về tinh hình sứ dụng bê tòng cho các công trinh dê ờ Việt Nam Nghiên cứu công nghệ vật liệu mới sửa chữa hư hỏng mặt đê bê tông áp dụng cho hệ thống đê sông thái bình

 • 1.2.1. lổng quan về hệ thống đê cứa sông và đê biên lừ Quàng Ninh đến Quang

Nam

CHI ONG 2. THỤC TRẠNG -VLỤT DÊ BÊ TÔNG CUA CẤC TUYÊN DÊ TTTUỌC

ĨTẸ TĨĨÕNG SÔNG TTTÁT BTNTT

 • 2.1. lông quan lình hình đê điều và vai trò cùa đê điều đoi với thành pho Hai

Phòng Nghiên cứu công nghệ vật liệu mới sửa chữa hư hỏng mặt đê bê tông áp dụng cho hệ thống đê sông thái bình 18

 • 2.1.2

thống dè sông nồng và sông Thái Binh

 • 2.1.3.  Mạng lưới sông và hệ thống cửa sông trên địa bân thânli pho Hai Phòng … 20

2.2. Phân lích nguyên nhân hư hòng mặt đê và anh hướng đen kết cấu công trinh..25

 • 2.2.2. Phân lích nguyên nhân gây hư hóng mạt Nghiên cứu công nghệ vật liệu mới

sửa chữa hư hỏng mặt đê bê tông áp dụng cho hệ thống đê sông thái bình đê

 • 2.2.3. Nghiên cứu ảnh hường tinh trạng hư hóng mặt dè đến kết cấu và sự làm việc

cua đè

CHI ƯNG 3. NGHIÊN CÚT’ GIẢI PHẤP KHẤC PHỤC Hư HƯNG MẬT ĐẺ BÊ TÔNG Tin ỌC HẸ THÕNG SÔNG THÁI BÌNH

 • 3.1.2 Sưa chữa các vet nứt trên lấm Nghiên cứu công nghệ vật liệu mới sửa chữa hư hỏng mặt đê bê tông áp dụng cho hệ thống đê sông thái bình 44

 • 3.4. Công nghệ sán xuất BTTĨ. và dánh giá Nghiên cứu công nghệ vật liệu mới sửa chữa hư hỏng mặt đê bê tông áp dụng cho hệ thống đê sông thái bình hiệu quả kinh tế

67

KÉT LUẬN VÀ K1ÉN NGHỊ

1. Kết luận

 • 2. Kiến nghị…………………………………………………………………………………………..74

TÀI ĩ .TFT ’ TTĨAM KTTẤO…………………………………………………………………………….75

DANH MỤC CHÌ MÉT TÁT VÀ KÝ HIỆU

<<<123>>>

BTTĨ., scc

Bê tòng tự lèn

BTT

Nghiên cứu công nghệ vật liệu mới sửa chữa hư hỏng măt đê bê tông áp dung

BTXM

Bê lòng xi măng

PC

Xi màng Pooclàng

Rbh

Cường độ bê lông bào hòa

Kkhó

Cường độ bê lông không bào hòa

PCB

Xi màng Pooclãng hòn họp

TCVN

Tiêu chuân Việt nam

X

Xi mãng

B

Bột

CKD

Chất kết dính

NX

Ti lệ nước xi mãng theo khối lượng

XN

Ti lệ xi mãng / Nghiên cứu công

c

Cát

Đ

Đá

PG

Phụ gia hóa

M

Phụ gia khoáng mịn

A

Không khí

CP

Cấp phối bê lông

PL

Phụ lục

DANH MỤC HÌNH VÈ

Hình 1.1. Sử dụng xà lan bê (ông đề xây dựng dè biền

Hĩnh 1.2. Dè biên Afsluidijk sau khi hoàn thành

Hình 1. Nghiên cứu công nghệ vật liệu mới sửa chữa hư hỏng mặt đê bê tông áp dụng cho hệ thống đê sông thái bình 4. Ban đồ dự án Zuiderzee Works project

I linh 1.3. Dè biên Markenvaard sau khi hoàn thành

Hình 1.5. Đê biên Ldogavva Tokyo, Nhật Bán

Hình 1.6. Dè biên ở Norderney

Hình 1.7. Gicthoom, Hà Lan vói hệ thong kênh rạch hòa lẫn kiến trúc nhà cồ diên .7 Hình 1.8. Bờ sông Kamo ở trung tâm Kyoto- Nhặt Bân7 Nghiên cứu công nghệ vật liệu mới sửa chữa hư hỏng mặt đê bê tông áp dụng cho hệ thống đê sông thái bình

Hình 1.9. Đê bờ trái sông Yodo ở Osaka- Nhật Ban

ĩĩinh 1.10. Một đoạn dè sông Elbe. Berlin, Dức

Hình 1.11. Đê biển cál Hai. Hai Phòng

Hình 2.1. Mạng lưới sông suối thành phổ Tĩải Phông

Hình 2.2. Nín né mậl đê bề lông trên luyến đề lá Van úc

ĩĩinh 2.3. Một doạn mặt Nghiên cứu công nghệ vật liệu mới sửa chữa hư hỏng mặt đê bê tông áp dụng cho hệ thống đê sông thái bình dê bị hư hông do xe cơ giới

Hình 2.4. Hiện Irạng mặl đê hư hong trên luyến đê hữu sông cấm

ĩĩinh 2.5. Mặt dẻ hu hông trên tuyến dê tá Thái Bình

Hình 2.6. MỘI đoạn mậl de Iren luyến đê lá Thái Bình

ĩĩinh 2.7. Mặt cắt ngang thiết kế dê tá sông cẩm

Hĩnh 2.8. Mỏ hình Winkler

Nghiên cứu công nghệ vật liệu mới sửa chữa hư hỏng mặt đê bê tông áp dụng cho hệ thống đê sông thái bình ĩĩinh 2.9. Sơ dồ mô tả trạng thãi ứng suất của nền – mặt dường dưới tác dụng của lai trọng bánh xc

ĩĩinh 2.10. Dạng dường nứt diển hình cùa mặt dường bê tông

Hình 2.11. Nứl deo mặt đường bê tông trên luyến đê  tasôngcấm – Hai Phòng …. 37

Hình 2.12. Nứt do cat mơi nối chậm

Hình 2.13. Nứt trên Nghiên cứu công nghệ vật liệu mới sửa chữa hư hỏng mặt đê bê

tông áp dụng cho hệ thống đê sông thái bình diện rộng

Hình 2.14. Vờ nòng

Hình 2.15. Vờ sâu

Hình 2.16. Vở cạnh khe

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Nghiên cứu công nghệ vật liệu mới sửa chữa hư hỏng mặt đê bê tông áp dụng cho hệ thống đê sông thái bình”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

 • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Viet Nam Nhung Tham Trang Duoi Thoi Do Ho Phap.pdf
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
98.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Tiểu luận dịch vụ chăm sóc khách hàng của toyota tại việt nam
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
98.000
Sold by
@ xcnguyen220
Nghiên cứu công nghệ vật liệu mới sửa chữa hư hỏng mặt đê bê tông áp dụng cho hệ thống đê sông thái bình
Nghiên cứu công nghệ vật liệu mới sửa chữa hư hỏng mặt đê bê tông áp dụng cho hệ thống đê sông thái bình
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart