Nghiên cứu đặc điểm thực vật, thành phần hoá học và tác dụng kháng viêm của một số loài thuộc chi Balanophora J.R.G. Forst. ở Việt Nam.

75.000

Category:

Nghiên cứu đặc điểm thực vật, thành phần hoá học và tác dụng kháng viêm của một số loài thuộc chi Balanophora J.R.G. Forst. ở Việt Nam.

Add your review
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare

Nghiên cứu đặc điểm thực vật, thành phần hoá học và tác dụng kháng viêm của một số loài thuộc chi Balanophora J.R.G. Forst. ở Việt Nam.

Nghiên cứu đặc điểm thực vật, thành phần hoá học và tác dụng kháng viêm của một số loài thuộc chi Balanophora J.R.G. Forst. ở Việt Nam.

fff

Nghiên cứu đặc điểm thực vật, thành phần hoá học và tác dụng kháng viêm của một số loài thuộc chi Balanophora J.R.G. Forst. ở Việt Nam.

fff

Nghiên cứu đặc điểm thực vật, thành phần hoá học và tác dụng kháng viêm của một số loài thuộc chi Balanophora J.R.G. Forst. ở Việt Nam.

fff

Nghiên cứu đặc điểm thực vật, thành phần hoá học và tác dụng kháng viêm của một số loài thuộc chi Balanophora J.R.G. Forst. ở Việt Nam.

fff

Nghiên cứu đặc điểm thực vật, thành phần hoá học và tác dụng kháng viêm của một số loài thuộc chi Balanophora J.R.G. Forst. ở Việt Nam.

fff

Nghiên cứu đặc điểm thực vật, thành phần hoá học và tác dụng kháng viêm của một số loài thuộc chi Balanophora J.R.G. Forst. ở Việt Nam.

fff

BỘ GIÁO DỤC VÁ DÀO TẠO            BỘ Y TẾ

TRƯỜNG DẠT HỌC Dược IIÀ NỌT

NGUYỀN THANH TÙNG

NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIÉM THỤC VẬT, THÀNH PHẦN HOÁ HỌC VÀ TÁC DỤNG KHÁNG VIÊM CỦA MỘT SÔ LOÀI THUỘC CHI Balanophora J.R.&G.FORST.

Ở VIỆT NAM

LUẬN ÁN T1ÉN SĨ DUỢC HỌC

NGUYỀN TH ANH TÙNG

NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐTÉM THựC VẬT, THÀNH PHẦN HOÁ HỌC VÀ TÁC DỤNG KHÁNG VIÊM CỦA MỘT SỐ LOÀI THUỘC CHI Balanophora J.R.&G.FORST. Ở Nghiên cửu đặc điềm thực vật, thành phần hoá học và tác dụng kháng viêm của một số loài thuộc chi Balanophora J.R.G. Forst. ở Việt Nam. VIỆT NAM

LUẬN ÁN TIÉN SĨ Dược HỌC

CHUYÊN NGÀNH: Dược HỌC CỎ TRUYẼN MÀ SỎ: 62.72.01.06

Người hướng dẫn khoa học: 1. PGS. TS. Nguyễn Viết 1 hân

2. TS. Nguyễn Quốc Bình

LỜI CAM DOAN

Tôi xin cam đoan đày là công trinh nghiên cứu cùa riêng (ôi dưới sự hướng dần của PGS.TS. Nguyễn Viet Phân vã 1 s. Nguyen Quốc Binh. Các so liệu Nghiên cứu đặc điểm thực vật, thành phần hoá học và tác dụng kháng viêm của một số loài thuộc chi Balanophora J.R.G. Forst. ở Việt Nam. , kết quà nêu trong luận án này là trung thực và chưa lừng đưực ai công bò trong bat kỳ công trình nghiên cửu não của các tác giả khác.

Tác già

Nguyễn Thanh Tùng

Mục lục

Trang ĐẶT VÁN ĐÉ

Chương 1. TÒNG QUAN

Ị. Ị. Vị tri phân Ị oại, đặc điếm thực vật vá phàn bổ của chì Baỉanophora

J.R.&G. Forst

 • 1.2.  Tòng quan các nghiên cứu về thành phần hóa học chi Baỉanophora

J.R.&G.Forst.

 • 1.2.1.  Các tan in thủy phàn được15 Nghiên cứu đặc điếm thực vật, thành phần hoá học và tác dụng kháng viêm của một số loài thuộc chi Balanophora J.R.G. Forst. ở Việt Nam.

 • 1.3. Tòng quan về còng dụng, tác dụng sinh học chì BalanophoraJ.R. &G.Forst. 33

Forst. ở Việt Nam. học chi Baỉanophora

 • 1.4. Tông quan vê một sô mô hình nghiên cửu tác dụng kháng viêm thường dùng

và một so mỏ hình liên quan

ỉ. 4.1. Một so mỏ hình nghiên cứu tác dụng kháng viêm in vitro

ỉ.4.2.1. Các mô hình gày Nghiên cứu đặc điếm thực vật, thành phần hoá học và tác dụng kháng viêm của một số loài thuộc chi Balanophora J.R.G. Forst. ở Việt Nam. viêm cấp và bán cấp

 • 1.4.3. Một so mỏ hình nghiên cứu tác dụng hạ acid uric và ức chế xanthin oxidase 46

 • 1.4.3.1

so mò hình in vitro

 • 1.4.3.2

so mô hình in vivo

Chương 2. NGUYÊN VẬT LIỆU, TRANG THIÉT BỊ VÀ PHƯƠNG PHÁP

NGHIÊN CỨU

 • 2.1.1.2.  Nguyên liệu cho nội dung nghiên cừu vê tác dụng sinh học và dộc

tinh

 • 2.3.2.1.  Định tinh các nhóm chất trong các loài nghiên cữu54 Nghiên cứu đặc điếm thực vật, thành phần hoá học và tác dụng kháng viêm của một số loài thuộc chi Balanophora J.R.G. Forst. ở Việt Nam.

 • 2.3.2.5.  Phàn tích thành phan hóa học sữ dụng sac ký lòng ket noi khói

phô

 • 2.3.2.6.  Phán tích thành phần triterpenoid trong phân đoạn n-hexan cùa các

loài nghiên cửu sứ dụng sắc kỷ khi kết nối khối phô

 • 2.3.2.7. ………………………………………………………………………………………….

Phương pháp xác định hàm Nghiên cứu đặc điếm thực vật, thành phần hoá học và tác dụng kháng viêm của một số loài thuộc chi Balanophora J.R.G. Forst. ở Việt Nam. lượng polyphenol toàn phần

 • 2.3.3.1.  Phương pháp đánh giá tác dụng kháng viêm thòng qua ức che sán

sinh NO

 • 2.3.3.2.  Phương pháp đánh giá hoạt tinh ức che enzym xanthin oxidase in

vitro

 • 2.3.4.1.  Đánh giá tác dụng hạ acid uric huyết thanh trên mô hình gây rủng

cap acid uric bang kali oxonat .

 • 2.3.4.2.  Đánh giá Nghiên cứu đặc điếm thực vật, thành phần hoá học và tác dụng kháng viêm của một số loài thuộc chi Balanophora J.R.G. Forst. ở Việt Nam. tác dụng kháng viêm cấp trên mô hình gây phù bủng

carrageenan

 • 2.3.4.3.  Phương pháp đánh giá tác dụng kháng viêm trên mô hình gây viêm

màng hoạt dịch khớp gối bủng tinh thè natri mat

Chương 3. KÉT QUÁ NGHIÊN cứu

 • 3. ỉ. I. Ket quá nghiên cứu về hình Nghiên cứu đặc điếm thực vật, thành phần hoá học và tác dụng kháng viêm của một số loài thuộc chi Balanophora J.R. G. Forst. ở Việt Nam. thái thực vật và xác định tên khoa học các mau nghiên cứu

3. ỉ. 1.2. Đặc diêm   hìnhthái và xác định tên khoa học mau BFG

3. ỉ. 1.4. Đặc diêm   hìnhthái và xác Nghiên cứu đặc điếm thực vật, thành phần hoá

học và tác dụng kháng viêm của một số loài thuộc chi Balanophora J.R.G. Forst. ở Việt Nam. định tên khoa học mau BT

 • 3.1.2

quá nghiên cứu về hình thái hạt phan các loài nghiên cứu

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Nghiên cứu đặc điểm thực vật, thành phần hoá học và tác dụng kháng viêm của một số loài thuộc chi Balanophora J.R.G. Forst. ở Việt Nam.”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Nghiên cứu đặc điểm thực vật, thành phần hoá học và tác dụng kháng viêm của một số loài thuộc chi Balanophora J.R.G. Forst. ở Việt Nam.
Nghiên cứu đặc điểm thực vật, thành phần hoá học và tác dụng kháng viêm của một số loài thuộc chi Balanophora J.R.G. Forst. ở Việt Nam.
Kho Thư Viện
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare
0
Shopping cart