Nghiên cứu đăc điểm thuc vât và thành phần hóa hoc của cây ngưu bàng thư hái tại địa bàn hà nội

Add your review

40.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

40.000

Nghiên cứu đăc điểm thuc vât và thành phần hóa hoc của cây ngưu bàng thư hái tại địa bàn hà nội

Nghiên cứu đăc điểm thuc vât và thành phần hóa hoc của cây ngưu bàng thư hái tại địa bàn hà nội

fff

Nghiên cứu đăc điểm thuc vât và thành phần hóa hoc của cây ngưu bàng thư hái tại địa bàn hà nội

fff

Nghiên cứu đăc điểm thuc vât và thành phần hóa hoc của cây ngưu bàng thư hái tại địa bàn hà nội

fff

Nghiên cứu đăc điểm thuc vât và thành phần hóa hoc của cây ngưu bàng thư hái tại địa bàn hà nội

fff

Nghiên cứu đăc điểm thuc vât và thành phần hóa hoc của cây ngưu bàng thư hái tại địa bàn hà nội

fff

Nghiên cứu đăc điểm thuc vât và thành phần hóa hoc của cây ngưu bàng thư hái tại địa bàn hà nội

fff

Bộ YTÊ

TRƯỜNG ĐAI HOLỜI CẢM ƠN NÔI

Trong suét quà trình làm khóa ìuân lớt nghìêp, tôi (lã nhận (lược rất nhiều sự giúp đô lừ thầy cô, gia (lình và ban bè. Những sự giúp dữ quỳ báu ẩy (lã giúp tôi hoàn thành khóa luận này, dồng thời cùng cho tôi hiên biết thêm nhiều điều về cách tư duy trong nghiên cừu khoa học. Nhàn dịp này tôi xin bay tò lòng biết ơn sâu sác tói:

DS. Nguyên ĩủn An, dã tận rình chi báo, tạo mọi diều kiện, trực tiếp hường dân tôi hoàn thành khòa luận.

ThS. Hoàng Quỳnh Hoa đã giũp đờ tôi trong quà trình thực hiên khóa luận.

Tôi cũng xin chân thành căm Nghiên cứu đăc điểm thuc vât và thành phần hóa hoc của cây ngưu bàng thư hái tại địa bàn hà nội ơn các thây cô, các kỹ thuật viên trong Bộ môn Dươc Liệu và Bộ môn Thực vật, các phòng ban trong nhà trường dã giúp (1Ỡ tạo mọi diều kiện chớ tôi thực hiên khóa luận này.

Hà nội, ngày 17 thảng 5 năm 2010

Ngtròi hướng X Thị Thu Thũy

MỤC LỤC

ĐẠT VÂN ĐẺ

PHÀN I: TÓNG QUAN

trí phân loại cùa chi Arctium L……………………………………………………………………………..

Nghiên cứu đăc điểm thuc vât và thành phần hóa hoc của cây ngưu bàng thư hái tại địa bàn hà nội 3

  • 1.1.2   ………………………………………………………………………………………………… Đặc điểm

thực vật của chi Arc ri um L

  • 1.1.3    

c điểm thực vật và phàn bố cùa loài Arctium iappa L

2 l Nghiên cứu đăc điểm thuc vât và thành phần hóa hoc của cây ngưu bàng thư hái tại địa bàn hà nội .ĐÔI TƯỢNG NGHIÊN CỦƯ………………………………………………………………  .’

2.3.1

hiên cừu vế thực vật

Error! Rookmark not defined’

DANH MỤC CÁC BẢNG

Trang

Băng 3.1. Kết quả định tinh sơ bộ một so nhóm chất thưởng gập…………………………………..,33   Nghiên

cứu đăc điểm thuc vât và thành phần hóa hoc của cây ngưu bàng thư hái tại địa bàn hà nội

Băng 3.2. Hãm lượng can các phân đoạn chiết xuất từ rề ngưu bàng.., f. —35

Báng 3.3 : Kết quà đinh tính căn A

Báng 3.4; Kết quá định tinh            căn B

Băng 3.5: Ket quả định tinh             can c

Băng 3.6: Ket quả định tinh            can D

Báng 3.7: Kết quá định tinhcắn A Nghiên cứu đăc điểm thuc vât và thành phần hóa hoc của cây ngưu bàng thư hái tại địa bàn hà nội bâng SKLM ớ bước sóng 360111)1

Rânơ R- nnã rtinh rinh                   răn R hàno     <sKt Ví ã hirór <snna

CHƯVIETTAT


CHỨ VIET ĐAY ĐU

AST                                Ảnh sống thường

Dd                                      Dung dịch

__ỘANH MỤC CÁC HÌNH

n-

BuOH I                                          n- butanol

Trang

Hình 3.1. Ảnh cây ngưu bâng trồng 2 nãin

Hình 3.2. Ánh cây ngưu bâng mới gieo

Hĩnh 3.3. Hoa ngưu Nghiên cứu đăc điểm thuc vât và thành phần hóa hoc của cây ngưu bàng thư hái tại địa bàn hà nội bâng

Hĩnh 3.4. Cày vã rề ngưu bàng trồng 2 nắm

Hĩnh 3.5. Anh cây ngưu bâng non

Hĩnh 3.6. Ảnh hình thái lá

Hình 3.7. Ánh một số đặc điểm hình thái hoa ngưu bàng

Hình 3.8. Ánh vi phần hoa ngini bàng

Hình 3.9. Vi phẫu gân lá

Hình 3.10 Nghiên cứu đăc điểm thuc vât và thành phần hóa hoc của cây ngưu bàng thư hái tại địa bàn hà


nội . Vi phẫu thân

Hĩnh 3.1 L Vi phầu rề

Hĩnh 3.12. Đặc điểm bột dược liệu

…24


Với vị tri địa lý và điều kiệu thiên nhiên ưu đài. Việt nam nàm trong vùng klú hậu nhiệt đới giỏ mùa. nóng và ẩm, thích hợp cho sự phát triền hệ thục vật phong phú vã đa dạng, trong đó đặc biệt phải kê đen nhóm tài nguyên cay thuốc.

Theo những công bổ Nghiên cứu đăc điểm thuc vât và thành phần hóa hoc của cây ngưu bàng thư hái tại địa bàn hà nội gần đây. ờ Việt nam đà biết tới 3200 loài thực vật bậc cao cũng như bậc thấp được sử dụng lãm thuốc. Tuy vậy. hiện mơi có khoáng 300 loài cây con và vị thuốc được sử dụng ở mức độ tương đối phố biến theo kmh nghiệm dân gian hoặc theo Y học cò truyền. mã chưa được nghiên cửu kỳ và đầy đủ. Nhiêu cây vữa được dùng lãm "rau ăn” lại vữa được dùng Làm thuốc như: ngài cứu. cãi cúc, Nghiên cứu đăc điểm thuc vât và thành phần hóa hoc của cây ngưu bàng thư hái tại địa bàn hà nội rau diếp, cúc tần… và trong đó có lễ Ngưu bâng.

Tại Nhật Bân, lẻ Ngini bàng được sứ dụng phổ biến như một loại thức ân, phối hợp với cú cài trồng, cà rốt vã nam đòng cô tạo thành một món ăn bồ dường VỚI tên gọi “Canh Dường Sinh" được coi như một phương thuốc chữa bách bệnh. Tại các nước khác trẽn the giới như Tnuig Quốc, Canada. Ấn Độ… rề Ngim bàng lại lã một vị thuốc Nghiên cứu đăc điểm thuc vât và thành phần hóa hoc của cây ngưu bàng thư hái tại địa bàn hà nội được dùng điều trị đái tháo dưỡng, đau xưong khớp, bênh ngoài da. Gout, lãm ra mồ hôi, lọc máu. lợi tiều, kích thích tiêu hoá…

Tại Việt Nam Ngim bâng mới được dũng chủ yen lã dạng quả (Ngim bàng từ) trong Y học cồ truyền làm thuốc diều trị càm cúm. trị viêm phổi, viêm Amidal. trị sốt, họng hầu sưng đau. cầm máu. giái độc. nhuận tràng… Còn lề Ngini bàng (Ngini Nghiên cứu đăc điểm thuc vât và thành phần hóa hoc của cây ngưu bàng thư hái tại địa bàn hà nội bâng căn) thì hau như chưa thay được sử dụng và nghiên cứu. Nước ta nhập trồng Ngưu bàng từ năm 1959 làm thuốc ớ vũng núi cao Lai Châu. Lào Cai. Nghía Lộ. Từ năm 2004 Ngưu bàng đà đươc trồng với số lượng lớn tại bãi giừa sông Hồng VỚI hạt giồng được nhập tữ úc. Cây phát triển rất tốt. rề to. dãi.

Nhận thay. Ngini bàng là một cây thuốc rat đáng được quan tâm, đặc biệt lâ vị Nghiên cứu đăc điểm thuc vât và thành phần hóa hoc của cây ngưu bàng thư hái tại địa bàn hà nội thuốc rề Ngiru bâng, tuy

nhiên nhùng nghiên cím hiện nay về đặc điểm thực vật và thành phan hoá học của Ngưu bâng còn ít vã chưa thực sự đầy đủ. Vi vậy để tim hiéu sầu hơn về thành phần và tác dụng của dược liệu được thu hái tại đĩa bàn Hà Nội. so sánh với các dược liệu được trồng ờ các địa phương khác trong nước và đtrợc bán tại địa bán Hà Nội. chúng tôi tiến hãnh đề tài “Nghiên cứu đác điểm thuc Nghiên cứu đăc điểm thuc vât và thành phần hóa hoc của cây ngưu bàng thư hái tại địa bàn hà nội vât và thành phẩn hóa hoc cùa cây Ngưu bàng thư hái tại địa bàn Hà Nội” với các mục tiêu sau:

í. Nghiên cứu đặc điềm thực vặt cùa cây Ngưu bàng

2. Nghiên cứu về thành phần hóa học cùa rễ cày Ngim bàng.

Đe thực hiện mục tiêu đề ra. đề tài được tiên hành với các nội dung sau:

1. Ngiên ciru đặc điểm thực vật của cây Ngưu bàng: Mó tà dặc điểm hình thái, đặc Nghiên cứu đăc điểm thuc vât và thành phần hóa hoc của cây ngưu bàng thư hái tại địa bàn hà nội điềm vi phau lá. thân. rễ. đặc diêm bột rễ cày Ngưu bàng.

2. Nghiên cứu thánh phần hóa học cửa rễ cây Ngưu bàng: Định tinh các

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Nghiên cứu đăc điểm thuc vât và thành phần hóa hoc của cây ngưu bàng thư hái tại địa bàn hà nội”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

  • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Bồi thường thiệt hại ấn định trước do vi phạm hợp đồng theo pháp luật các nước kinh nghiệm cho việt nam
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
83.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Luận văn thạc sĩ hoàn thiện kế toán quản trị chi phí sản xuất tại công ty tnhh thiên nam
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
198.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Đánh giá kết quả của phẫu thuật mộng thịt đính ologen
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
67.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Luận án Tiến sĩ Nghiên cứu tính đa dạng thực vật tại Khu bảo tồn thiên nhiên Đồng Sơn Kỳ Thượng, Quảng Ninh
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
35.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Nghiên cứu phương pháp đọc và hiệu chuẩn thước vạch mia
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
67.000
Sold by
@ xcnguyen220
Nghiên cứu đăc điểm thuc vât và thành phần hóa hoc của cây ngưu bàng thư hái tại địa bàn hà nội
Nghiên cứu đăc điểm thuc vât và thành phần hóa hoc của cây ngưu bàng thư hái tại địa bàn hà nội
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart