Nghiên cứu đánh giá hiệu quả hoạt động của hệ thống thu gom và xử lý nước thải chăn nuôi lợn tập trung tại xã ngọc lũ, huyện bình lục, hà nam và đề xuất một số giải pháp cải thiện

Add your review

32.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

32.000

Nghiên cứu đánh giá hiệu quả hoạt động của hệ thống thu gom và xử lý nước thải chăn nuôi lợn tập trung tại xã ngọc lũ, huyện bình lục, hà nam và đề xuất một số giải pháp cải thiện

Nghiên cứu đánh giá hiệu quả hoạt động của hệ thống thu gom và xử lý nước thải chăn nuôi lợn tập trung tại xã ngọc lũ, huyện bình lục, hà nam và đề xuất một số giải pháp cải thiện

fff

Nghiên cứu đánh giá hiệu quả hoạt động của hệ thống thu gom và xử lý nước thải chăn nuôi lợn tập trung tại xã ngọc lũ, huyện bình lục, hà nam và đề xuất một số giải pháp cải thiện

fff

Nghiên cứu đánh giá hiệu quả hoạt động của hệ thống thu gom và xử lý nước thải chăn nuôi lợn tập trung tại xã ngọc lũ, huyện bình lục, hà nam và đề xuất một số giải pháp cải thiện

fff

Nghiên cứu đánh giá hiệu quả hoạt động của hệ thống thu gom và xử lý nước thải chăn nuôi lợn tập trung tại xã ngọc lũ, huyện bình lục, hà nam và đề xuất một số giải pháp cải thiện

fff

Nghiên cứu đánh giá hiệu quả hoạt động của hệ thống thu gom và xử lý nước thải chăn nuôi lợn tập trung tại xã ngọc lũ, huyện bình lục, hà nam và đề xuất một số giải pháp cải thiện

fff

Nghiên cứu đánh giá hiệu quả hoạt động của hệ thống thu gom và xử lý nước thải chăn nuôi lợn tập trung tại xã ngọc lũ, huyện bình lục, hà nam và đề xuất một số giải pháp cải thiện

fff

LỜI CAM DOAN

<<<123>>>

‘l én tôi lã

: Diệp Thị Thu Thủy

-Mà sô hục viên

: 138.440.301.027

Lóp

:21KIIMT21

Chuyên ngành

: Khoa học Môi trường : 60-85-02

Mà sổ

Khóa học          : K21 (2013 – 2015)

Tôi xin cam đoan quyến luận vãn dược chinh tôi thực hiện dưới sự hướng dằn cua TS. Đặng Thị Thanh Huyền và PGS.TS. Bùi Quốc Lập VỚI đề tài nghiên cứu trong luận văn ‘Nghiên cứu đánh giá hiệu quà hoạt động cùa hệ thống thu gom và xu lý nước thai chân nuôi lợn tập trung tại xã Ngọc Lù, huyện Binh Lục, Nghiên cứu đánh giá hiệu quả hoạt động của hệ thống thu gom và xử lý nước thải chăn nuôi lợn tập trung tại xã ngọc lũ, huyện bình lục, hà nam và đề xuất một số giải pháp cải thiện Ilà Nam và dề xuất một sổ giàipháp cai thiện

Đày là dề tài nghiên cứu mới. không trùng lặp với các dể tâi luận vãn nào trước đây, do đó không có sự sao chép của bàl ki luận văn nào. Nội dung cúa luận vãn dược thế hiện theo dũng quy dịnli. các nguồn tài liệu, tư liệu nghiên cữu và sir dụng trong luận vãn đều được Inch dẫn nguồn.

Nếu xảy ra vẩn dề gi với nòi dung luận vãn này. tòi Nghiên cứu đánh giá hiệu quả hoạt động của hệ thống thu gom và xử lý nước thải chăn nuôi lợn tập trung tại xã ngọc lũ, huyện bình lục, hà nam và đề xuất một số giải pháp cải thiện xin chịu hoàn toàn trách nhiệm theo quy định./.

NGƯỜI VIí:T CAM 1)0AN

Diệp Thị Thu Thúy

LỜI CÁM ƠN

Đê có thê hoàn thành luận văn tôt nghiệp này, ngoài nhùng cô găng của bàn thân, tôi côn nhận được sự quan tâm giúp dờ cua các thầy cò. bạn bè. trong trường và các cá nhàn, lập the tròn địa bàn nghiên cứu.

TÔI xin gứi lời cam ơn sâu sẩc tới giáo viên TS. Đặng Nghiên cứu đánh giá hiệu quả hoạt động của hệ thống thu gom và xử lý nước thải chăn nuôi lợn tập trung tại xã ngọc lũ, huyện bình lục, hà nam và đề xuất một số giải pháp cải thiện Thị Thanh Huyền và PGS.TS. BÙI Quốc l.ập đà trực licp hướng dan lôi xây dựng luận vân. luôn giáng giái. chi dần. góp ý sâu sát một cách tận tinh.

Tôi cũng xin gưi lời cam ơn chân thành nhất dến các thầy, các cò thuộc Khoa MÔI Trường trường Đại học Thủy Lợi. các thầy cô là nhùng người dà truyền thụ cho tôi những kiến thức, tường trong suốt quá trinh tôi dược học tập tại trường, Nghiên cứu đánh giá hiệu quả hoạt động của hệ thống thu gom và xử lý nước thải chăn nuôi lợn tập trung tại xã ngọc lũ, huyện bình lục, hà nam và đề xuất một số giải pháp cải thiện lạo mọi điêu kiện lôi nhât đê lôi có thê hoàn ihành luận vân lôl nghiệp này.

Trong thời gian kháo sát thực dịa. tòi xin cam ơn chị Nguyễn Thị Hường – Chi cục Báo vệ mồi trường Hà Nam, anh Nguyen I hành Nam – sờ lai nguyên và Môi trường Hà Nam. người dàn thôn dội 1. xà Ngọc Lũ dà ung hộ, tạo diều kiện cho việc thu ihập lài liệu cùng như việc lây phiêu điêu tra được diễn ra thuận lợi. Nghiên cứu đánh giá hiệu quả hoạt động của hệ thống thu gom và xử lý nước thải chăn nuôi lợn tập trung tại xã ngọc lũ, huyện bình lục, hà nam và đề xuất một số giải pháp cải thiện

MỘI lân nùa lôi cám <m làl cá nhùng ihẩy cồ, bạn bè, tập lhe, ban ngành vì nhưng giúp dờ quý báu trong suốt thời gian qua. tỏi sè luôn ghi nhớ.

Vì những kinh nghiệm và kiên thức của bán ihàn còn hạn chề, luận được hoàn thánh trong thời gian có hạn nên không tránh khói nliừng thiếu sót. Tôi mong sè nhận được nhùng ý kiên đóng góp của các thây cô cũng loàn the các bạn đọc đe luận vãn Nghiên cứu đánh giá hiệu quả hoạt động của hệ thống thu gom và xử lý nước thải chăn nuôi lợn tập trung tại xã ngọc lũ, huyện bình lục, hà nam và đề xuất một số giải pháp cải thiện tốt nghiệp này dược hoàn thiện hon nừa.

Hà Nội, ngáy 20 ĩháng 04 năm 2015

Học viên

Diệp Thị Thu Thủy MỤC LỤC

DANH MỤC CHỮ VIẾT TÁT

DANH MỤC HÌNH VẼ

DANH MỤC BẢNG BIỂU

MỞ ĐÀU

1 .Tính cấp thiết cùa để tài

2. Mục đích nghiên cứu cua đề tài luận vãn

.3. Dối tượng và phạm vi nghiên cứu

 • 3.1. Đối tượng nghiên cứu Nghiên cứu đánh giá hiệu quả hoạt động của hệ thống thu gom và xử lý nước thải chăn nuôi lợn tập trung tại xã ngọc lũ, huyện bình lục, hà nam và đề xuất một số giải pháp cải thiện 3

4. (‘ách tiêp cận và phưong pháp nghiên cứu

Chương Nghiên cứu đánh giá hiệu quả hoạt động của hệ thống thu gom và xử lý nước thải chăn nuôi lợn tập trung tại xã ngọc lũ, huyện bình lục, hà nam và đề xuất một số giải pháp cải thiện 1: TONG QUAN CẤC VẤN ĐE NGHIÊN cửu .5

 • 1.1.3 Một số giãi pháp xử lý nước thài chăn nuôi lợn trên thế giới và Việt Nam ….8

 • 1.1.3.1.’……………………………………………………………………………………………

Trên thế giới

 • 1.1.3.2 …………………………………………………………………………………………….

Tại Việt Nam

 • 1.2 Tổng quan về xà Ngọc Nghiên cứu đánh giá hiệu quả hoạt động của hệ thống thu

gom và xử lý nước thải chăn nuôi lợn tập trung tại xã ngọc lũ, huyện bình lục, hà nam và đề xuất một số giải pháp cải thiện Lù, huyện Bình Lục, tinh Hà Nam

1.2.2T…………………………………………………………………………………………..

Kinh tế – lao dộng

hội

 • 1.2.2.3 …………………………………………………………………………………………..

Hiện trạng sư dụng dất

 • 1.2.2.5 Cơ Nghiên cứu đánh giá hiệu quả hoạt động của hệ thống thu gom và xử lý

nước thải chăn nuôi lợn tập trung tại xã ngọc lũ, huyện bình lục, hà nam và đề xuất một số giải pháp cải thiện sớ hạ lâng giao thông, thúy lựi

 • 1.2.3.2

Thục trạng ngành chăn nuôi lợn cua huyện Binh Lục

hực trạng ngành chăn nuôi lẹm cùa xà Ngọc Lù

 • 1.2.4. rác động của làng nghê chán nuôi lẹm tin hệ sinh thái cành quan môi trưèmg ………………………Nghiên cứu đánh giá hiệu quả hoạt động của hệ thống thu gom và xử lý nước thải chăn nuôi lợn tập trung tại xã ngọc lũ, huyện bình lục, hà nam và đề xuất một số giải pháp cải thiện :……. 27

 • 1.2.4.1………………………………………………………………………………………….. Tác

dộng tới hệ sinh thái sòng Châu Giang

 • 1.2.4.2

động lới hệ sinh thái nông nghiệp

1.2.4.3. ‘lác động lới cánh quan thiên nhiên, giá trị văn hóa thâm mỳ

Chương 2: ĐÁNH GIÁ IIIẸU QUẢ HOẠT ĐỌNG CỦA HẸ THÕNG Till GOM VÀ Xứ LÝ NƯỚC THAI Chăn nuôi lợn Tạp trunG tại xâ ngọc lũ

Nghiên cứu đánh giá hiệu quả hoạt động của hệ thống thu gom và xử lý nước thải chăn nuôi lợn tập trung tại xã ngọc lũ, huyện bình lục, hà nam và đề xuất một số giải pháp cải thiện 30

 • 2.1 Hệ thống thu gom và xư lý nước thai chăn nuôi lợn tập trung tại xà Ngọc Lũ .30

dồ công nghệ xu lý

 • 2.1.2.3 ……………………………………………………………………………………………

Mô tá công nghệ

 • 2.1.2.5……………………………………………………………………………………………

Quỵ trình vận hành cua Nghiên cứu đánh giá hiệu quả hoạt động của hệ thống thu gom và xử lý nước thải chăn nuôi lợn tập trung tại xã ngọc lũ, huyện bình lục, hà nam và đề xuất một số giải pháp cải thiện trạm xu lý…………………………………………………….37

 • 2.2.1.1 ……………………………………………………………………………………………

Hiệu quà kỳ thuật của hộ thông thu gom

 • 2.2.1.2 ……………………………………………………………………………………………

Hiệu quá kỳ thuật cùa trạm xu lý nước thài

 • 2.2.3 Hiệu quà về kinh lè Nghiên cứu đánh giá hiệu quả hoạt động của hệ thống thu gom và xử lý nước thải chăn nuôi lợn tập trung tại xã ngọc lũ, huyện bình lục, hà nam và đề xuất một số giải pháp cải thiện 50

 • 2.3.   Các vân đề còn tôn lại cùa hệ thòng thu gom và xù lý nước thái chán nuôi lem

lập trung xà Ngọc l.ù

Chương 3: ĐỆ XUẤT MỌT SỎ GIÁ! PHẤP NHẤM NÂNG CAO IIIẸU ỌUẤ CỦA IIẸ THONG THU GOM VÀ xứ LÝ NƯỚC THÃI CHĂN Nghiên cứu đánh giá hiệu quả hoạt động của hệ thống thu gom và xử lý nước thải chăn nuôi lợn tập trung tại xã ngọc lũ, huyện bình lục, hà nam và đề xuất một số giải pháp cải thiện NUồI Lợn tại xã nGỌc lũ  ……………………………..‘……..„………………….60

 • 3.5.2.1. Giãi pháp ngẩn hạn

  3.5.2.2. Giải pháp dài hạn Nghiên cứu đánh giá hiệu quả hoạt động của hệ thống thu gom và xử lý nước thải chăn nuôi lợn tập trung tại xã ngọc lũ, huyện bình lục, hà nam


và đề xuất một số giải pháp cải thiện

KÉT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Nghiên cứu đánh giá hiệu quả hoạt động của hệ thống thu gom và xử lý nước thải chăn nuôi lợn tập trung tại xã ngọc lũ, huyện bình lục, hà nam và đề xuất một số giải pháp cải thiện”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

 • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Chuyên đề thực tập chất lượng sản phẩm bao bì tại công ty tnhh global tiến đạt
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
40.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Hoàn thiện chính sách marketing mix để thu hút khách hàng tại khách sạn la beach
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
50.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Luận văn thạc sĩ chính sách tạo động lực làm việc cho giảng viên trường cao đẳng kinh tế công nghiệp hà nội
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
40.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Giao an lop 2 soan theo dinh huong phat trien nang luc tuan 20 1
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
15.000
Sold by
@ xcnguyen220
Nghiên cứu đánh giá hiệu quả hoạt động của hệ thống thu gom và xử lý nước thải chăn nuôi lợn tập trung tại xã ngọc lũ, huyện bình lục, hà nam và đề xuất một số giải pháp cải thiện
Nghiên cứu đánh giá hiệu quả hoạt động của hệ thống thu gom và xử lý nước thải chăn nuôi lợn tập trung tại xã ngọc lũ, huyện bình lục, hà nam và đề xuất một số giải pháp cải thiện
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart