Nghiên cứu đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên huyện thanh liêm tỉnh hà nam

Add your review

32.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

32.000

Nghiên cứu đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên huyện thanh liêm tỉnh hà nam

Nghiên cứu đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên huyện thanh liêm tỉnh hà nam

fff

Nghiên cứu đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên huyện thanh liêm tỉnh hà nam

fff

Nghiên cứu đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên huyện thanh liêm tỉnh hà nam

fff

Nghiên cứu đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên huyện thanh liêm tỉnh hà nam

fff

Nghiên cứu đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên huyện thanh liêm tỉnh hà nam

fff

Nghiên cứu đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên huyện thanh liêm tỉnh hà nam

fff

LỜI CẢM ƠN

Trước tiên, tôi xin bày tô lòng biết ơn chân thành nhắt đến Ban giám hiệu trường Đại học Ihuy Lọi, các thầy, cô giáo Khoa Môi trường đà lận linh giang dạy, truyền dạt nhùng kiến thức quý báu trong suốt quá trình học tập dề tác giã hoàn (hành luận van này

Dặc biệt tác già xin bảy tỏ sự biết ơn sàu sắc đến PGS.TS Bùi Quốc ĩ.ập. người (hầy đà (rực Nghiên cứu đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên huyện thanh liêm tỉnh hà nam liếp lận linh hướng dần và giúp đờ lôi hoàn ihành luận văn này.

Tác giã cùng xin dược gửi lời câm on chân thành tói lành dạo và cán bộ Chi cục bao vệ môi irường Hà Nam. phông lài nguyên và môi (rường huyện Ihanh Liêm, bạn bẽ. dồng nghiệp vả những người thân trong gia dinh dà hết lỏng giúp đờ, động viên và lạo điều kiên (huân lợi (rong quá (rình học lập và hoàn (hành luận vãn.

Nghiên cứu đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên huyện thanh liêm tỉnh hà nam Với ihừi gian và irình độ côn hạn chế, luận vìm không ihé iránh khoi những thiếu sót nhất dinh, tác già rất mong nhận dược ý kiến dóng góp chân tinh cúa cãc thầy cô giáo, cán bộ khoa học và dồng nghiệp.

Xin tràn trọng cám ơn!

Hà Nội, ngày thảng nãm 2014

TÁC GĨA

Phạm Thị Thủy Linh

I.ỜI CAM DOAN

<<<123>>>

Tên tôi là:

PHẠM THỊ THÙY LINH

Mà số học viên:

138440301003 Nghiên cứu đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nnản lý chât thải rắn sinh hoạt trên huyện thanh liêm tỉnh hà

Lớp:

CH21MT11

Chuyên ngành:

Klìoa học môi trường

Mà số:

60440301

Khóa hục:

2013-2015

ròi xin cam đoan quyên luận vàn được chính lôi ihục hiện dưới sụ hướng dần cua PGS.TS.Bùi Quốc Lập với đe lài nghicn cứu (rong luận van: “nghicn cứu dảnh giá thực trạng vả dề xuất giãi pháp quân lý chất thài rán sinh hoạt trên huyện Thanh Liêm- tinh I Nghiên cứu đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên huyện thanh liêm tỉnh hà nam là Nam”.

Dây là dể tài nghiên cửu mói, không trùng lặp vói các dề tải luận vàn nào trước đầy. do đó không có sụ sao chép cua bai ki luận vần nào. Nội dung cua luận vãn dược thê hiện theo dũng quỵ dinh. các nguồn tái liệu, tư liệu nghiên cửu và sir dụng trong luận văn đều được trích dần nguồn.

Neu xay ra van đề gi vói nôi dung luận vàn này. lôi xin chịu hoàn loàn trách nhiệm theo Nghiên cứu đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên huyện thanh liêm tỉnh hà nam quy dịnh./.

NGƯỜI VTẼT CAM DOAN

Phạm Thị Thùy Linh

DANH MỤC CHỮ VIẺT TẮT

<<<123>>>

BVTV

Bào vệ thực vật

CTR

Chất thãi ran

CTRSĨĨ

Chất thái ran sinh hoạt

CHC

Chất hìru cư

MỤC LỤC

MỎĐẢƯ

CHƯƠNG 1

TỎNG QUAN VÉCTR SH

1. 1 Khái niệm, nguồn gốc vã thảnh phần CTRSĨI

1. 3. Tinh hình quán lý CTRSIĨ ờ Việt Nam

CHƯƠNG ĩĩ

PHẤN TÍCH, ĐẢNH GIÁ THựC TRẠNG PHÁI SINH VÀ QUẢN LÝ CTRSH TRÊN ĐỊA BÀN Hl JYFN THANH ĩ .TT.M- TĨNH HÀ NAM

2.12. Nghiên cứu đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên huyện thanh liêm tỉnh hà nam 1 inh hình kinh lố- xà hội

  • 2.2.  Các vấn dề tồn tại trong công tác quán lý CTRSTT ờ huyện Thanh ĩ.ièin – tinh

Hà Nam và các nội dung cần quan lâm. nghiên cứu irơng luận vãn

203024 Nghiên cứu đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên huyện thanh liêm tỉnh hà nam

  • 2.4.  Hiện trạng công lác thu gom. vận chuyền, trung chuyển, chôn lắp CTRSH Iren

dịa bàn huyện Thanh Liêm

  • 2.5.1.  Cư cấu tố chức quán lý môi trường của huyện Thanh Liêm…………………………….

Nghiên cứu đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên huyện thanh liêm tỉnh hà nam 34

CHƯƠNG lĩĩ

ĐÊ XƯẢT MỘI SÔ GIẢI PHẤP PHÙ HỌP NHĂM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC QUẢN LÝ CTRSII TRÊN ĐỊA BÀN

HUYỆN THANH LIÊM- HẢ NAM

  • 3.2.2.  Nghiên cửu thí diêm thực hiện phàn loại CTRSĨĨ tại nguồn trên dịa bàn xà

Liêm Ihuận- huyện Ihanlì Liêm

3.3.1………………………………………………………………………………………………………

Tăng cường tái chế. tái sứ dụng- Phương pháp 3R:

  • 3.3.2.  Nâng cao hiệu quà hoạt động cùa hộ thống lưu chứa Nghiên cứu đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên huyện thanh liêm tỉnh hà nam …. 63

KÉT Ĩ.UẬN VÀ KIF.N NGIĨỊ

KÉT LUẬN

KIÉNNGHỊ

TÀI LIỆU THAM KHÁO

DANH MỤC BẢNG

Bàng 1.1: Loại hĩnh thu gom và xử lý chất thãi dô thị theo thu nhập mồi nước

Bâng 1.2: Tỳ lệ phát Nghiên cứu đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên huyện thanh liêm tỉnh hà nam sinh CTRSH

Bâng 1.3: Tổng hợp hoạt dộng của các mò hình dịch vụ quân lý chắt thải nông thôn 11 Bang 1.4: Chi phí cho các loại hình công nghệ xử li ờ các quốc gia khác nhau

Báng 2.1: Tliành phần trong CTR SII nén địa bàn huyện

Bang 22: Dự báo khôi lượng C1RSH và khối luọng C1RSH thu gum liên địa bàn huyện .. 25 Bâng 2.3: Tiền Nghiên cứu đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên huyện thanh liêm tỉnh hà nam công thu gom CTRSIĨ trên dịa bản huyện

Bang 3.1: Ihânlì phan CTR SH thục tế đirực thu gom lại xà

Bâng 3.2: Kết quá diều tra về trách nhiệm quán lý chất thãi sinh hoạt

Bitng 3.3: kếl quà điều ira sụ can ihicl phai phân loại cTR SH lại các hộ gia đình

Báng 3.4 Dụng cụ dụng CTR Sĩĩ (Không tinh 3 cơ quan, dơn vị dược Nghiên cứu đánh giá

trạng và đề xuất giải pháp quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên huyện thanh liêm tỉnh hà

diều tra) ….53 Bang 3.5 Nguồn cung cấp dụng cụ đựng c 1R SH

Bâng 3.6: tông khối lượng CTRSĨĨ dược thu gom theo từng giai doạn

Bang 3.7: dụ báo kliổi lượng CTRSH có ihể lái chế

Báng 3.8: Khoáng cách vận chuyên CTRSĨĨ tù bể lưu chứa CTRSĨT cảc xă

Bang 3.9: Dự báo khối lượng chai hữu cư lừ CTRSH Iren dịa bàn huyện Nghiên cứu đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên huyện thanh liêm tỉnh hà nam

Báng 3.10: Dự báo khối lượng phàn compost tữ CTRSĨĨ vả thu nhập dự tính từ phím compost

Iren địa bàn huyện den năm 2030

Bâng 3.11: Quy hoạch hệ thống thu gom. vận chuyến CTRSĨĨ tại huyện

Báng 3.12: Khối lượng CTRSH thu gom ngày 22 6/2014

Báng 3.13: số lượng thủng chứa cần sữ dụng dể chúa CTRSĨĨ

Báng 3.14: Nghiên cứu đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên huyện thanh liêm tỉnh hà nam vận chuyển khối lượng chai hừu cư lại các trạm trung chuyến ……………………………………………………………………………………………………………………… 87 Bàng 3.15: Vận chuyến khối lượng chất thái ran vô cơ tại trạm trung chuyên………………..88

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Nghiên cứu đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên huyện thanh liêm tỉnh hà nam”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

  • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Gia Le Chi Nam.pdf
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
98.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực công nghiệp trên địa bàn tỉnh nghệ an
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
50.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Luận văn thạc sĩ thực hiện pháp luật về thi đua khen thưởng từ thực tiễn huyện sóc sơn thành phố hà nội
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
198.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Luận văn thạc sỹ nguyễn hương trà (2)
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
50.000
Sold by
@ xcnguyen220
Nghiên cứu đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên huyện thanh liêm tỉnh hà nam
Nghiên cứu đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên huyện thanh liêm tỉnh hà nam
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart