Nghiên cứu, đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác thẩm định các công trình đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách trên địa bàn huyện sơn động, tỉnh bắc giang

Add your review

32.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

32.000

Nghiên cứu, đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác thẩm định các công trình đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách trên địa bàn huyện sơn động, tỉnh bắc giang

Nghiên cứu, đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác thẩm định các công trình đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách trên địa bàn huyện sơn động, tỉnh bắc giang

fff

Nghiên cứu, đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác thẩm định các công trình đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách trên địa bàn huyện sơn động, tỉnh bắc giang

fff

Nghiên cứu, đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác thẩm định các công trình đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách trên địa bàn huyện sơn động, tỉnh bắc giang

fff

Nghiên cứu, đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác thẩm định các công trình đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách trên địa bàn huyện sơn động, tỉnh bắc giang

fff

Nghiên cứu, đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác thẩm định các công trình đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách trên địa bàn huyện sơn động, tỉnh bắc giang

fff

Nghiên cứu, đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác thẩm định các công trình đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách trên địa bàn huyện sơn động, tỉnh bắc giang

fff

LỜI CẤM ƠN

Trong quá trinh học tập và lãm luận văn tốt nghiệp cao học. được sự giúp đừ cua các thầy, cô giáo trường Dại học Thủy Lợi và sự nồ lực cùa ban thân. Đen nay, tác giã dà hoàn thành luận văn thạc sĩ với đề tài “Nghiên cứu, dê xuâĩ một sô giài pháp nâng cao chât lượng công tác thâm Nghiên cứu, đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác tham định các công trình đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách trên địa bàn huyện sơn động, tỉnh bắc giang dinh các công trình đau tu xây dụng cơ han thuộc nguồn von ngân sách trên địa hàn huyện Sơn Dộng, tính Bắc Giang”, chuyên ngành Quản lý xây dựng.

Tác gia bày lo lòng biết on sâu sac lới ihầy giáo PGS.TS Nguyễn Hiìu Huế IS. Hoàng Bắc An dã hướng dần, chi bào tận tình và cung cấp cãc kiến thức khoa học cân ihicl Irong quá Irinh thực hiện luận văn. Xin chân (hành cám on các thầy, cỏ giáo Nghiên cứu, đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác thẩm định các công trình đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách trên địa bàn huyện sơn động, tỉnh bắc giang thuộc Bộ môn (‘ông nghệ và Quân lý xây dựng – khoa Công trinh cùng các thầy, cò giáo thuộc các bộ mòn khoa Kinh le và Quản lý, phòng Đào tạo Đại học & Sau dại học Trường Đại học Ihủy lợi dà tạo mọi điều kiện ihuận lựi cho lác gia hoàn thành Luận văn Thạc sĩ cùa minh.

Do trinh dộ, kinh nghiệm cũng như thôi gian nghiên cứu cỏn hạn che nên Luận văn khó Iránh khói những thiếu SÓI. lác gia rai mong Nghiên cứu, đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác thẩm định các công trình đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách trên địa bàn huyện sơn động, tỉnh bắc giang nhận được nhùng ý kiến đóng góp cua quý độc giã.

Xin trân trọng câm om!

Ilà Nội, thảng 3 năm 2015

l ác giá


Hoàng Thu Hà


BẢN CAM KẼT

Tôi xin cam đoan đê tài luận van này là san phâm nghiền cứu cua ricng cá nhân tôi. Kết quá trong luận văn là trung thực và chưa từng được ai công bo trong tất cả các công trinh nào trước dây.

I ác giá

Hoàng Thu Híì

MỤC Nghiên cứu, đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác thẩm định các công trình đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách trên địa


bàn huyện sơn động, tỉnh bắc giang LỤC

MỚDÃƯ

CHƯƠNG 1. TỎNG QUAN VÈ CÔNG TẤC THẲM ĐỊNH CÁC CÔNG

TRÌNH XÂY DựNG

  • 1.2.1. Nội dung thâm định

    1.2.2. Trình tự thâm định Nghiên cứu, đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác thẩm định các công trình đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách trên địa bàn huyện sơn động, tỉnh bắc giang phê duyệt dự án dầu tư xây dựng cơ


ban

CHƯƠNG 2. NHÙNG NHẤN TỚ ÀNH HƯỜNG DÉN CÔNG TÁC THẢM

ĐỊNH Dự ÁN

  • 2.3.1. Phuơng pháp chung đê Nghiên cứu, đề xuất một số giải pháp nâng cao

chất lượng công tác thẩm định các công trình đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách trên địa bàn huyện sơn động, tỉnh bắc giang thâm định dự án

CHƯƠNG 3. THựC TRẠNG VÀ ĐẺ XUẤT MỌT SÓ GIÃI PHẤP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÒNG TẤC THẢM ĐỊNH TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN SƠN ĐỌNG, TÍNH BẤC GIANG40 Nghiên cứu, đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác thẩm định các công trình đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách trên địa bàn huyện sơn động, tỉnh bắc giang

  • 3.1. Kỉìái quát về tình hình kinh tế, xã hội huyện Sơn Động, tỉnh Bắc

Giang

  • 3.1.2.  Vê tinh hình kinh lê, xà hội huyện Sơn Dộng nhừng năm gân đây 40

  • 3.3.1. Sơ lược về Phòng kinh tề – hạ tầng thực hiện công tác thâm dịnli các

Nghiên cứu, đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác thẩm định các công trình đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách trên địa bàn huyện sơn

động, tỉnh bắc giang công trình đâu tư XDCB trên địa bàn huyện

sách trên địa bàn huyện sơn động, tỉnh bắc giang thủ tục hành chính

3.6. kết luận chương 3

DANH MỤC BANG

Bâng 1.1. Báng tóm tat nhưng nội dung cơ bân can thâm định……………………….. 12

Bảng 3.1. Báng tòng hợp trinh độ chuyên môn cán bộ Phỏng KT -lIT………………44

Bang Nghiên cứu, đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác thẩm định các công trình đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách trên địa bàn huyện sơn động, tỉnh bắc giang 3.2. Thành phân hỗ sư trinh thâm định……………………….53

Bâng 3.3. l ong hợp so hrợng các dự án dược thâm định tại Phòng K1-11T.. 59

DANH MỤC HÌNH VẼ

I linh 2.1.  Quy trinh thâm định chung

Hình 3.1. Cư cấu tố chức Phòng KT-HT huyện Sơn Dộng

I linh 3.2.  Các bước tiên hành thâm định

Nghiên cứu, đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác thẩm định các công trình đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách trên địa bàn huyện sơn động, tỉnh bắc giang Hình 3.3……Qui trinh thâm định dự án lại phừng KT-HT huyện

52

1 linh 3.4. Đe xuất quy trinh thâm định………………………………………………………..66

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Nghiên cứu, đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác thẩm định các công trình đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách trên địa bàn huyện sơn động, tỉnh bắc giang”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

  • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Luận văn thạc sĩ quản lý nhà nước đối với công giáo ở tỉnh bình phước
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
198.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Trải nghiệm và chiến lược đối phó với việc vô sinh của các cặp vợ chồng tại thành phố hồ chí minh hiện nay
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
83.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Chuyên đề thực tập hoàn thiện công tác trả lương tại công ty cổ phần thương mại và dịch vụ duy thành
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
40.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Đề tài tìm hiểu quy trình sản xuất và tiêu thụ sản phẩm rượu trên địa bàn huyện can lộc, tỉnh hà tĩnh
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
98.000
Sold by
@ xcnguyen220
Nghiên cứu, đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác thẩm định các công trình đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách trên địa bàn huyện sơn động, tỉnh bắc giang
Nghiên cứu, đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác thẩm định các công trình đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách trên địa bàn huyện sơn động, tỉnh bắc giang
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart