Nghiên cứu hệ sinh thái vùng biển đảo Bạch Long Vỹ, thành phố Hải Phòng phục vụ phát triển bền vững

Add your review

13.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

13.000

Nghiên cứu hệ sinh thái vùng biển đảo Bạch Long Vỹ, thành phố Hải Phòng phục vụ phát triển bền vững

Nghiên cứu hệ sinh thái vùng biển đảo Bạch Long Vỹ, thành phố Hải Phòng phục vụ phát triển bền vững

fff

Nghiên cứu hệ sinh thái vùng biển đảo Bạch Long Vỹ, thành phố Hải Phòng phục vụ phát triển bền vững

fff

Nghiên cứu hệ sinh thái vùng biển đảo Bạch Long Vỹ, thành phố Hải Phòng phục vụ phát triển bền vững

fff

Nghiên cứu hệ sinh thái vùng biển đảo Bạch Long Vỹ, thành phố Hải Phòng phục vụ phát triển bền vững

fff

Nghiên cứu hệ sinh thái vùng biển đảo Bạch Long Vỹ, thành phố Hải Phòng phục vụ phát triển bền vững

fff

Nghiên cứu hệ sinh thái vùng biển đảo Bạch Long Vỹ, thành phố Hải Phòng phục vụ phát triển bền vững

fff

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VlẸT NAM VIỆN SINH THÁI VÀ TÀI NGUYÊN SINH VẬT

BÙI ĐỨC QUANG

NGHIÊN CỨU HỆ SINH THÁI VÙNG BIẾN ĐẢO BẠCH LONG VỸ, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG PHỤC VỤ PHÁT TRIẺN BẺN VỮNG

Chuyên ngành: Sinh thái học

Mã so: 62.42.01.20 Nghiên cứu hệ sinh thái vùng biển đảo Bạch Long Vỹ, thành phố Hải Phòng phục vụ phát triển bền vững

TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN sỉ SINH THÁI HỌC

Hà Nội-2015

Công trình được hoàn thành tại: Viện Sinh thái và Tài nguyên Sinh vật,

Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Nguời hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Hỗ Thanh Hâi

Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật

TS. Hà Quý Quỳnh

Ban ứng dụng &TKCN

Phản biện 1: PGS.TS. Nguyễn Xuân Huân

Phân biện 2: TS Nghiên cứu hệ sinh thái vùng biển đảo Bạch Long Vỹ, thành phố Hải Phòng phục vụ phát triển bền vững . Trằn Đình Lân

Phân biện 3: PGS.TS. Nguyễn Văn Vịnh

Luận án sẽ được bào vệ trước hội đong châm luận án câp Viện tại Viện Sinh thái và TNSV, 18 Hoàng Quốc Việt. Cầu Giây, Hà Nội Vào hồi 9 giờ 00 ngày 8 tháng 01 năm 2016

Có thê tìm hiểu luận án tại:

 • • Thư viện Quốc gia Hà Nội

 • • Thư viện Viện ST&TNSV. Viện Hàn lâm KHCN VN

MỜ ĐẢƯ


 • 1. Lý do chọn Nghiên cứu hệ sinh thái vùng biển đảo Bạch Long Vỹ, thành phố Hải Phòng phục vụ phát triển bền vững đề tài

Nghiên cứu, phân tích đánh giá những biến đôi về cấu trúc, đặc trưng các kiêu hệ sinh thái TLUig biên đào Bạch Long Vỳ dưới nhưng tác động của điều kiện tự nhiên và hoạt động của con người. Kiêm kê. cập nhật các dần liệu về đa dạng sinh học vùng biên đao Bạch Long Vỳ làm cơ sớ xây dựng bộ chi thị đa dạng sinh học và chương trinh quan trác, nham quân lý hiệu quả khu bão tồn biên Bạch Long Nghiên cứu hệ sinh thái vùng biển đảo Bạch Long Vỹ, thành phố Hải Phòng phục vụ phát triển bền vững Vỳ theo hướng phát triền ben vừng là việc can thiết.

Nghiên cứu sinh chọn đề tài luận án "Nghiên cứu hệ sinh thái vùng biên dáo Bạch Long Vỹ, thành pho Hai Phòng phục vụ phát triền bền vừng" đê thực hiện.

 • 2. Mục tiêu của luận án

Xác định và đánh giá được nhừng biến đôi theo thời gian ve cấu trúc và chức nâng, phân bơ các hệ sinh thái vùng biên, đao Bạch Long Vỳ, Hai Phòng.

Kiêm kê Nghiên cứu hệ sinh thái vùng biển đảo Bạch Long Vỹ, thành phố Hải Phòng phục vụ phát triển bền vững , cập nhật các dần liệu đê xác định dược hiện trạng đa dạng sinh học vùng biên, dáo Bạch Long Vỳ.

Đe xuất xây dựng được bộ chi thị ĐDSH và chương trình quan trác ĐDSH nham quân lý, khai thác và sữ dụng ben vừng các dịch vụ hệ sinh thái khu bão tồn biên Bạch Long Vỳ, Hài Phòng.

 • 3. Nội dung nghiên cứu gồm: Các đặc trưng sinh thái vùng biển đào Bạch Long Vỳ; Kiêm kê. cập nhật các dẫn liệu Nghiên cứu hệ sinh thái vùng biển đảo Bạch Long Vỹ, thành phố Hải Phòng phục vụ phát triển bền vững đà có về hiện trạng đa dạng sinh học xúng biên đáo Bạch Long Vỳ theo khung phân tích (PSBR); Xây dựng bộ chi thị đa dạng sinh học vùng biên đào Bạch Long Vỹ và Xây dựng. Thiết ke chương trình quan trác ĐĐSH khu bão tồn biên Bạch Long Vỳ.

 • 4. Những diêm mói của luận án: 1) Những biến dôi theo thời gian về cấu trúc, chức năng các kiêu hệ sinh thái ờ xúng biên, đao Bạch Long Vỹ được đe cập; Nghiên cứu hệ sinh thái vùng biển đảo Bạch Long Vỹ, thành phố Hải Phòng phục vụ phát triển bền vững 2) Cơ sở dừ liệu ĐĐSH x ủng biên, đão Bạch Long Vỳ được cập nhật, hệ thống hoá theo khung phân tích hiện trạng, áp lực. lợi ích và đáp ứng (PSBR); 3) Lần đau tiên đề xuất dược bộ chi thị ĐDSH và chương trinh quan trắc ĐDSH nhàm hồ trợ công tác quan lý khai thác và sữ dụng ben x ưng các hệ sinh thái của khu bão tồn biên Bạch Long Vỳ, Hài Phòng.

 • 5. Ỳ nghĩa cùa luân án Nghiên cứu hệ sinh thái vùng biển đảo Bạch Long Vỹ, thành phố Hải Phòng phục vụ phát triển bền vững

 • Y nghía khoa học: Các dữ liệu, thông tin cập nhật về diều kiện môi trường và ĐĐSH x úng biên, đáo Bạch Long Vỹ trong luận án làm cơ sở cho các nghiên cứu khoa học tiếp theo về quân lý bão tồn và phát triển tại khu x ực.

Luận án góp phần xây dựng và hoán thiện cơ sớ lý luận và thực tiền cúa việc xây dựng bộ chi thị ĐĐSH nói chung, cho các HST biên dáo nói riêng, phục Ị1 Nghiên cứu hệ sinh thái vùng biển đảo Bạch Long Vỹ, thành phố Hải Phòng phục vụ phát triển bền vững mục tiêu khai thác và sử dụng ben vừng các dịch vụ hệ sinh thái và bão tồn ĐDSH của đắt nước.

 • Y nghĩa thực tien: Ket qua nghiên cửu của luận án giúp xây dựng được bộ chi thị quan trắc ĐĐSH của khu bão tồn biên Bạch Long Vỹ, góp phan tăng cường hiệu quả quân lý ĐDSH cũng như khai thác và sử dụng ben vừng các hệ sinh thái khu báo tồn biên Bạch Long Vỳ, Hai Phòng.

 • 6. Bố cục cùa luận án

Nghiên cứu hệ sinh thái vùng biển đảo Bạch Long Vỹ, thành phố Hải Phòng phục vụ phát triển bền vững Luận án ngoài các phan Mớ đau, Ket luận và kiến nghị, có 3 chương chinh: Chương 1: Tỏng quan gồm 27 trang. Chương 2: Phương pháp luận, phạm vi, đổi tượng và phương pháp nghiên cứu gồm 19 trang; Chương 3: Ket quà nghiên cứu và thào luận gồm 113 trang.

CHƯƠNG 1. TONG QUAN

 • 1.1. CÁC KHÁI NIÊM Cơ BẢN

 • 1.1.1. Sinh thái học

Thuật ngừ Sinh thái học (Ecology) xuất hiện từ giữa thế ký thứ Nghiên cứu hệ sinh thái vùng biển đảo Bạch Long Vỹ, thành phố Hải Phòng phục vụ phát triển bền vững XIX. Trong Từ điên Đa dạng sinh học và Phát triển ben vừng đà ghi Ecology hoặc Bio-ecology là khoa học nghiên cứu ánh hường qua lại giừa một cá thê sinh vật hay các loài riêng rê với các thành phan song và không song cua môi trường xung quanh. Định nghĩa này được sử dụng trong luận án.

 • 1.1.2. Hệ sinh thái (Ecosystem)

Hệ sinh thái là khái niệm do nhà Sinh thái học người Anh Tansley đề xuất năm 1935 và hiện nay dược Nghiên cứu hệ sinh thái vùng biển đảo Bạch Long Vỹ, thành phố Hải Phòng phục vụ phát triển bền vững còng nhận trong lình vực Sinh thái học vi dề hiểu và ngán. Hệ sinh thái có hai thành phan chù yếu: (1) Các quan thê song, với các moi quan hệ dinh dường và vị tri của chúng; (2) Các nhân tố của ngoại cành. Trong T ừ điên Đa dạng sinh học và Phát triển ben vũng dà ghi hệ sinh thái là dơn vị gồm tat cà sinh vật và yếu tồ vô sinh của một đơn vị nhất định cỏ sự tác Nghiên cứu hệ sinh thái vùng biến đảo Bạch Long Vỹ, thành phố Hải Phòng phục vụ phát triến bền vững dộng qua lại và trao dôi vật chất vói nhau.

 • 1.1.3. Phát triền bền vững (sustainable development)

Thuật ngừ “Phát triển bền irng” có từ những năm 1970 và được Ưý ban Môi trường vả Phát trien the giới dinh nghĩa: “Phát triến bền vừng ỉ à sự phát triến nham thoà màn những nhu cầu của thế hệ hiện tại mà không làm tòn hại dền kha năng thoả màn nhu câu cua các thế hệ mai sau ”.

 • 1.1.4. Da dạng sinh học ( Nghiên cứu hệ sinh thái vùng biển đảo Bạch Long Vỹ, thành phố Hải Phòng phục vụ phát triển bền vững Biodiversity)

Da dạng sinh học là sự phong phú cua mọi cơ the sồng trong các hệ sinh thái trên đát liền, dưới biên và các hệ sinh thái dưới nước khác và mọi tò hợp sinh thái mà chúng tạo nen. Da dạng sinh học là sự phong phu (lie hiện ờ 3 cấp độ đa thing: (rong loài (gcn), giừa các loài sinh vật và các hệ sinh ihái trong tụ nhicn. Trong phạm vi luận án nảy, BDSỈI dược de cập Nghiên cứu hệ sinh thái vùng biển đảo Bạch Long Vỹ, thành phố Hải Phòng phục vụ phát triển bền vững chi ỡ các cấp dộ hệ sinh thái và loài.

 • 1.1.5. Bảo tồn đa dạng sinh học (Biodiversity conservation)

Bao lon đa dạng sinh học ớ mọi múc độ về cư ban là “duy tri các quẩn thê loài đang tôn lại và phái (riêu”. Bao lon được (lie hiện dưới 2 hình thức:

Hào tồn tại chồ (In-situ): I.à hĩnh thức bảo tồn các hệ sinh thái và nhưng nơi cư trú tự nhiên, duy tri vả Nghiên cứu hệ sinh thái vùng biển đảo Bạch Long Vỹ, thành phố Hải Phòng phục vụ phát triển bền vững phục hoi các quẩn thè loài dang tồn tại trong diều kiện sống tự nhiên cùa chúng; Bao ton chuyên cho (Ex-situ): Là hình thức bao ton các thành phan cua da dạng sinh học bên ngoài nhùng nơi cư trú tự nhiên cua chúng; Bao ton ở cấp quần xà: Báo tồn nguyên vẹn các quần xà sinh vật là cách bão tồn có hiệu qua toàn bộ tinh đa dạng sinh học.

 • 1.1.6. (111 thị đa dạng sinh học (biodiversity indicator)

Nghiên cứu hệ sinh thái vùng biển đảo Bạch Long Vỹ, thành phố Hải Phòng phục vụ phát triển bền vững Thuật ngừ “chi thị đa dạng sinh học” trong Công ước Da dạng sinh Học và được sử dụng trong luận án này là: các phép do dạc trực tiếp chuyên tai các thông tin liên quan đen ĐDSH như tinh trạng các hệ sinh thái, các loài; các hành dộng cùa con người nhám bao tôn và sư dụng bên vừng da dạng sinh học như xây dựng các khu bao tôn. các quy dinh khai thác tài nguyên sinh vật; các ảp lực hoặc môi de Nghiên cứu hệ sinh thái vùng biến đảo Bạch Long Vỹ, thành phố Hải Phòng phục vụ phát triến bền vững doạ tới đa dạng sinh học như lãm suy thoái hệ sinh thãi hoặc mat nơi cư trú (B1P. 2011).

 • 1.1.7. Quan trác da dạng sinh học (biodiversity monitoring)

Theo CBD. "quan (rãc đa dạng sinh học là việc đo đạc lặp đi lặp lại trực liếp hoặc gián tiếp một cách cỏ hệ thong các chi thị phân ánh hiện trạng, xu hướng biên doi của BDSII, các ảnh hưởng bất lợi doi với tài nguyên BDSII dê hr dó giúp các nhả Nghiên cứu hệ sinh thái vùng biển đảo Bạch Long Vỹ, thành phố Hải Phòng phục vụ phát triển bền vững hoạch định chinh sách có các hoại động tru liên, cai thiện còng lác quan lý các hệ sinh thái, các loài vả nguồn gen". Bịnh nghía quan trắc da dạng sinh học của (‘BI) dược sừ dụng trong luận án nảy.

 • 1.2. Sơ LƯỢC VÈ TÌNH HÌNH NGHIÊN cứư SINH VẶT BIÊN

1.2.1. Nghiên cứu sinh vật biển và xây dựng khu bào tồn biển trên thế giói ỉ.2. ỉ. ỉ. Sư lược về nghiên cứu sinh Nghiên cứu hệ sinh thái vùng biến đảo Bạch Long Vỹ, thành phố Hải Phòng phục vụ phát triến bền vững vật biên trên thê giới

Tới đầu thế kỷ XVIII đến cuối thế ký XIX, nghiên cứu và kháo sát đại dương thế giới mới thực sự khởi đau. Từ năm 1960 đen nay, các nhà khoa học tập tiling vào nghiên cứu các van đề, chuyên môn cụ thè trong đó có mòi trường, sinh vật biên, tài nguyên phi sinh vật.

Trong khu vực, vùng biên phía Đông Nam Châu Ả đà được nghiên cứu với các mức độ khác nhau. Theo Nghiên cứu hệ sinh thái vùng biển đảo Bạch Long Vỹ, thành phố Hải Phòng phục vụ phát triển bền vững tài liệu tòng hợp cùa Nguyền Huy Yet (2012), đa dạng sinh học vùng biên phía Đông Nam Châu Á thuộc vào mức cao nhất trên the giới. Các hệ sinh thái đặc trưng bao gồm: các rạn san hô, rừng ngập mặn. thăm có biên đều phát triển.

 • 1.2.1.2. Xây dựng khu bảo tôn biên trên thê giới

Định nghĩa chung ve K.BTB gan đay nhát cùa IUCN (1994), được xác định như sau: “Khu bão tồn biên là một Nghiên cứu hệ sinh thái vùng biển đảo Bạch Long Vỹ, thành phố Hải Phòng phục vụ phát triển bền vững vùng đất có biên hoặc vùng biên được đặc biệt dành cho việc bào vệ và duy tri đa dạng sinh học cũng như những tài nguyên thiên nhiên và văn hoá trong đó. được quân lý bang luật pháp hoặc các phương sách hừu hiệu khác”. Chín nước có biên trong khu vực Đông Nam Ả đều đà cóng bổ về việc thiết lập các khu bao ton ớ mồi nước.

 • 1.2.2.   Tình hình nghiên cứu sinh vật biên và xây dựng KBTB ờ Việt Nam

ỉ. 2. Nghiên cứu hệ sinh thái vùng biến đảo Bạch Long Vỹ, thành phố Hải Phòng phục vụ phát triến bền vững 2.1. Tình hình nghiên cứu sình vật biên Việt Nam

Những công trinh nghiên cứu sinh vật biên Việt Nam đau tiên đà có từ cuối the kỹ XVIII, với những khao sát về trai ốc biên ờ vùng biên Côn Đào. kết quà được công bố từ 1784 (Martin và Chemnitz, 1784), sau đó là các công trinh nghiên cửu ớ vũng biên phía bac (vịnh Hạ Long) của Crosse và Fisher (1890), Fisher (1891). Hoạt động điều tra Nghiên cứu hệ sinh thái vùng biển đảo Bạch Long Vỹ, thành phố Hải Phòng phục vụ phát triển bền vững nghiên cứu có hệ thống về sinh vật biên Việt Nam có từ khi thành lập Viện Hái dương học Đông Dương ớ Nha Trang. Từ sau khi đất nước thong nhất (1975). hoạt động này được tô chức thực hiện có kể hoạch trên phạm vi toàn vùng biên. Các ket quá nghiên cứu sinh vật biên được tòng kết trong chuyên khao Biên Đông, Tập IV “Sinh học, sinh thái biên”. Nhìn chung, các van đề về sinh vật, sinh thái vùng biên Nghiên cứu hệ sinh thái vùng biển đảo Bạch Long Vỹ, thành phố Hải Phòng phục vụ phát triển bền vững , đão Việt Nam (bao gồm cả trên đão và vùng nước quanh đâo) cho tới nay còn it được nghiên cứu.

 • 1.2.2.2. Xây dựng các khu bao tồn biên Việt Nam

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Nghiên cứu hệ sinh thái vùng biển đảo Bạch Long Vỹ, thành phố Hải Phòng phục vụ phát triển bền vững”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

 • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Luận văn thạc sĩ politeness markers in the textbook“hotel english
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
198.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Quản lý nhà nước về vận tải hành khách của tỉnh hải dương
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
50.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Đánh giá độc tính bán trường diễn của cao chiết từ lá cây sầu đâu ăn lá (azadirachta indica jus f ) trồng tại an giang
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
83.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
nghiên cứu mức độ hài lòng của khách hàng đối với sản phẩm bánh pía quãng trân trên địa bàn thành phố sóc trăng
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
42.000
Sold by
@ xcnguyen220
Nghiên cứu hệ sinh thái vùng biển đảo Bạch Long Vỹ, thành phố Hải Phòng phục vụ phát triển bền vững
Nghiên cứu hệ sinh thái vùng biển đảo Bạch Long Vỹ, thành phố Hải Phòng phục vụ phát triển bền vững
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart