nghiên cứu hệ thống common rail denso trên động cơ 2kd ftv, toyota hiace

Add your review

33.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

33.000

nghiên cứu hệ thống common rail denso trên động cơ 2kd ftv, toyota hiace

nghiên cứu hệ thống common rail denso trên động cơ 2kd ftv, toyota hiace

fff

nghiên cứu hệ thống common rail denso trên động cơ 2kd ftv, toyota hiace

fff

nghiên cứu hệ thống common rail denso trên động cơ 2kd ftv, toyota hiace

fff

nghiên cứu hệ thống common rail denso trên động cơ 2kd ftv, toyota hiace

fff

nghiên cứu hệ thống common rail denso trên động cơ 2kd ftv, toyota hiace

fff

nghiên cứu hệ thống common rail denso trên động cơ 2kd ftv, toyota hiace

fff

BỌ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẢN T*HƠ KHOA CÔNG NGHE


LUẬN VĂN TÓT NGHIỆP ĐẠI HỌC

NGHIÊN CỨU HỆ THỐNG COMMON RAIL- DENSO TRÊN ĐỘNG CO 2KD-FTV, TOYOTA HIACE

CÁN BỌ HƯỞNG DÁN Nguyễn Nhựt Duy


SINH VIÊN THựC HIỆN

Thạch Minh Du (MsSV: 1110474)

Ngành: Cơ khi giao thông – Khóa: 37

nghiên cứu hệ thống common rail denso trên động cơ 2kd ftv, toyota hiace Tháng 4/2Ơ15

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÂN THƠ CỘNG HÒA XẢ HỌ CHÌ NGHỈA VIỆT NAM

KHOA CÓNG NGHE Đôc lâp – Tít do – Hanh phúc

Cân I hơ. ngây X tháng 1 năm 2015

PIIIỀl’ «Ề NGHỊ f)Ề TÀI l.liẬN VĂN TÓT NGHIỆP • • ♦ NĂM HỌC: 2014-2015

 • 1.  IIọ và rên sinh viên: Thạch Minh Du                     MSSV: 1110474

Ngành : Cơ khí giao thông                              Khóa : 37

 • 2.  Tên dể tài: Nghiên nghiên cứu hệ thống common rail denso trên động cơ 2kd ftv, toyota hiace cứu hệ thống Common Rail-Denso trên dộng cơ 2KD-FTV.

Toyota Iliace

 • 3.  Thời gian thực hiện: Học kỳ 11, 2014-2015. Từ 12/1/2015 đến 8/5/2015

 • 4.  Cán bộ hướng dần: Nguyễn Nhựt Duy

 • 5.  Địa điếm thực hiện: Trường Đại học cần Thơ

 • 6.  Mục tiêu của đề tài:

 • –  Biết được lịch sử ứng dụng hệ thống Common Rail

 • –  Nắm được nguyên lý hoạt động cúa hệ thống

 • –  Hiều và có nghiên cứu hệ thống common rail denso trên động cơ 2kd ftv, toyota hiace kha năng chuẩn đoán, bão dường khắc phục hư hóng cho hệ thong

 • 7. Giới hạn cua đè tài: Không tập trung vào việc thiết kế. tính toán mà chi nghiên cứu. khảo sát nguyên lý làm việc cua hệ thống.

 • 8.  Các yêu cầu hồ trợ cho việc thực hiện đề lài:

 • 9.  Kinh phí dự trù cho việc thực hiện đề lài:………….đồng

  Ý KIẾN’ CỦA CBIID


  Nguyên Nhựt Duy Ý KIẺN CỦA BỌ MÔN


SINH VIÊN Tllực IIIẸN

Thạch Minh Du

Ý KIÉN CỦA IIỌ ĐONG LV&LVTN

LÒI CẢM ƠN nghiên cứu hệ thống common rail denso trên động cơ 2kd ftv, toyota hiace

Trong suốt quá trinh học tập tại trướng vả thực hiện đề tài tốt nghiệp “Nghiên cứu hè thống Common Rail -Denso trên động cơ 2KD-FTV. Toyota Hiace", tôi nhận được rất nhiều sự giúp đờ tận tình của quy thầy cô. các quý cò chú trực thư viên, các bạn đòng nghiệp…. V1 vậy. đến nay đề tài luận văn tốt nghiệp của tòi đà được hoàn thành tốt đẹp, tòi xin chân thành câm ơn đến:

 • –  Ban giám hiệu nghiên cứu hệ thống common rail denso trên động cơ 2kd ftv, toyota hiace trường Đại học cần Thơ đà tạo mọi điều kiện cơ sở vật chất, quàn lý đào tạo tốt nhất đê tòi học hành đạt kêt quà kha thi trong suốt quá trinh học tập tại trường.

 • –  Quý thầy, cô trong khoa Công nghệ và toàn thể thầy cô trong trường đà dạy dỗ và truyền đạt kiến thức cho tòi suốt bốn năm học tập.

 • –  Thầy Nguyền Nhựt Duy đà tận tinh giúp đờ, hướng dần trong suốt quá trinh thực hiện đề tài luận văn tốt nghiên cứu hệ thống common rail denso trên động cơ 2kd ftv, toyota hiace nghiệp.

 • –  Các bạn đồng nghiệp đà giúp đờ. chia sẻ tài liệu tham khảo, kiến thức quý báu trong suốt quá trinh học tập.

 • –  Các cò chú trực thư viện khoa đà hướng dẫn và cung cap tài liệu tham kháo cho em suốt thời gian thực hiên đề tài.

Cần Thơ, ngày 14 tháng 4 năm 2015

Sinh viên thực hiện

Thạch Minh Du

TÓM TẮT ĐÉ TÀT

 • 1. Mục tiêu nghiên cứu để tài

 • –  Nắm dược cơ ban lịch SÍT nghiên cứu hệ thống common rail denso trên động cơ 2kd ftv, toyota hiace ứng dụng hệ thống C ommon Rail

 • –  Biel được câu lạo và nguycn lý làm việc cúa hệ thống cùng như lỏn gọi và chức năng cùa các chi tiết trong hệ thống.

 • –  Hiêu được nguyên lý hoại động của hộ thông đicu khiên điện lù trong hệ thong.

 • – Nắm rõ các hni ý cơ bàn trong thuật chuẩn đoán, bão dường, và sứa chừa hệ thong.

 • 2. Phương pháp thực hiện đề tài

 • –  Tham kháo giáo viên hướng dần đề tài

 • –  Lược kháo tài nghiên cứu hệ thống common rail denso trên động cơ 2kd ftv, toyota hiace liệu từ các nguồn khác nhau

 • –  Tống hợp, chinh sứa thành tãi liệu hoàn chinh

 • 3.  Giói hạn cùa dề tài

Với yêu cầu về nội dung, các mục tiêu và thời gian có hạn cộng với nguồn tài liệu hiện có. dề tài không tập trung vào tinh toán, thiết kế các chi tiết trong hệ thống mà chi giới hạn tập trung kháo sát. phân tích cấu tạo. nguyên lý hoạt dộng cùa từng chi tiết trong hệ thống và các lưu trong bao nghiên cứu hệ thống common rail denso trên động cơ 2kd ftv, toyota hiace dường, chân doán hư hóng và sưa chừa hệ thống.

 • 4. Kết quá dạt duọc

Do hạn chè về ihời gian nghiên cứu và lài liệu iham kháo, sự hiêu bicl có giói hạn cùa bạn ihàn. luy vậy sau mộl ihời gian nghicn cứu đe lài. nhờ sự lận linh giúp đờ cúa giáo viên hưởng dẫn, kiến đóng góp của các ihâỵ và các bạn. sự chia sè lài liệu trực tuycn lù các bạn bôn phưomg. đê lài nghiên cứu đà hoàn nghiên cứu hệ thống common rail denso trên động cơ 2kd ftv, toyota hiace ihành đúng yen câu vã dũng hạn cùng với kểt quà thu dược nhất dinh:

Hicu khái quái chung về nguyên lý lãm việc của hộ thong Common Rail.

Nani rò câu lạo và nguycn lý lừng bộ phạn, chi licl của hộ thông.

– Nắm dược cách bào dường, chuẩn doãn. sưa chừa hệ thống.

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐÀU

CHƯƠNG LGIỚI THIỆU sơ Lược LỊCH SỪ HỆ THÕNG COMMON

RAIL…………………………………………………………………………………

CHƯƠNG nghiên cứu hệ thống common rail denso trên động cơ 2kd ftv, toyota hiace II: GIỚI THIỆU sơ Lược ĐỘNG Cơ 2KD-FTV CỦA TẬP ĐOÀN DENSO TRÊN ÒTổ TOYOTA HIACE

 • 2.1 ………………………………………………………………………………………………….

Khái quát chung

 • 2.3.7  Hệ thống làm mát động nghiên cứu hệ thống common rail denso trên động cơ

2kd ftv, toyota hiace cơ

Chương III: HẸ THONG NHIÊN LIỆU COMMON RAIL ĐỘNG cơ 2KD-

FTV

 • 3.3.2   nghiên cứu hệ thống common rail denso trên động cơ 2kd ftv, toyota hiace

Nguyên lý hoạt động của hệ thống Common Rail

 • 3.4.3.4………………………………………………………………………………………….. Bộ

phận bơm

 • 3.4.4.2  Bộ giới hạn áp suất ống phân phối nghiên cứu hệ thống common rail denso

trên động cơ 2kd ftv, toyota hiace

CHƯƠNG IV: HỆ THỚNG ĐIÊU KHIÊN ĐIỆN TỨ………………………..’

đồ mạch hệ thong điểu khiên điện tử

 • 4.2.3.2  Tín hiệu nghiên cứu hệ thống common rail denso trên động cơ 2kd ftv, toyota

hiace điều khiển kim phun (IJT):

 • 4.2.3.9  Tín hiệu CANL.CAN- nghiên cứu hệ thống common rail denso trên động cơ

2kd ftv, toyota hiace

4.3 Cấu tạo. hoạt động của bộ khuếch đại tin hiệuEDU nghiên cứu hệ thống common rail denso trên động cơ 2kd ftv, toyota hiace

 • 4.4 Các câm biến và các tin hiệu đầu vào của hệ thống………………………………..45

Sinh viên thực hiện: Thạch Minh Du                                                 iii

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “nghiên cứu hệ thống common rail denso trên động cơ 2kd ftv, toyota hiace”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

 • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Việt Nam số hóa Con đường đi tới tương lai
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
10.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
(Luận văn thạc sĩ) nghiên cứu khả năng cố định kim loại nặng của than sinh học trên đất bạc màu trồng rau
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
98.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Nguyên tắc tập trung dân chủ trong quản lí hành chính nhà nước ở nước ta hiện nay
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
14.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Từ láy và giá trị từ láy trong truyện kiều nguyễn du
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
18.000
Sold by
@ xcnguyen220
nghiên cứu hệ thống common rail denso trên động cơ 2kd ftv, toyota hiace
nghiên cứu hệ thống common rail denso trên động cơ 2kd ftv, toyota hiace
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart