Nghiên cứu hệ thống truyền lực trên các dòng xe ô tô của mitsubishi

Add your review

33.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

33.000

Nghiên cứu hệ thống truyền lực trên các dòng xe ô tô của mitsubishi

Nghiên cứu hệ thống truyền lực trên các dòng xe ô tô của mitsubishi

fff

Nghiên cứu hệ thống truyền lực trên các dòng xe ô tô của mitsubishi

fff

Nghiên cứu hệ thống truyền lực trên các dòng xe ô tô của mitsubishi

fff

Nghiên cứu hệ thống truyền lực trên các dòng xe ô tô của mitsubishi

fff

Nghiên cứu hệ thống truyền lực trên các dòng xe ô tô của mitsubishi

fff

Nghiên cứu hệ thống truyền lực trên các dòng xe ô tô của mitsubishi

fff

BỌ GIÁO DỤC VÀ ĐẶO TẠO TRƯỜNG đẠi học cẦn thơ KHOA CÔnG nghẹ

BỌ MÒN KỸ THUẬT cở KHÍ

LUẬN VĂN TÓT NGHIỆP ĐẠI HỌC

NGHIÊN CỨU HỆ thông truyền Lực TRÊN CÁC Dòng xe ôtò của MITSUBISHI

CẤN Bộ HƯỚNG DÁN SINH VIÊN THỰC hiện

Nguyền Quan Thanh Đặng Quang Trạng (MSSV:1110497)

Ngành :Cơ khi giao thông – Khóa : 37

Tháng 5/2015

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẢN THƠ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM KHOA

CÔNG NGHỆ


Nghiên cứu hệ thống truyền lực trên các dòng

xe ô tô của mitsubishi Độclập – Tự do – Hạnhphúc

BỌ MÓN KỸ THUẬT cơ KHÍ            —————–

CầnThơ. ngày 25 tháng 01 năm 2015

PHIẾU ĐÈ NGHỊ ĐẺ TÀI TÓT NGHIỆP C HƠ SINH VIÊN NĂM HỌC: 2014-2015

 • 1. Họ và tên cán bộ hướng dẫn: Nguyễn Quan Thanh.

 • 2.  Tên đề tài: Nghiên cứu hệ thong truyền lực trên các dòng xe ô tò của Mitsubishi.

 • 3.  Địa diêm thực hiện: Còng ty Cô phần Cơ khí ô tò cần Thơ.

 • 4.  Số Nghiên cứu hệ thống truyền lực trên các dòng xe ô tô của mitsubishi lương sinh viên thực hiện: 01.

 • 5.  Thời gian thực hiện: từ ngày 12/01 đến 08/05/2015.

 • 6.  Sinh viên thực hiện: Đặng Quang Trạng MSSV: 1110497

 • 7.  Mục tiêu đề tài: nghiên cứu hệ thống truyền lực trên các dòng xe ò tò của Mitsubishi.

 • 8.  Các nội dung chính và giới hạn của đề tải:

 • a.  Giói thiệu về hàng Mitsubishi.

 • b.  Tồng quát về hệ thống truyền lực.

 • c.  Hệ thống truyền lưc trên các dòng Nghiên cứu hệ thống truyền lực trên các dòng xe ô tô của mitsubishi xe ô tò cua Mitsubishi.

 • d.  Nhùng hư hông và cách khắc phục.

DUYỆT BỌ MÔN CÁN BỌ HƯỚNG DẢN SINH VIÊN LỚI CẤM 0.X

Qua quá trinh học tập vã rèn luyện dạo đúc vã tác phong tại trường Đại học Cần Thơ. em có dịp tiếp cận thực te vả kết hợp nhưng kiên thức dã học trên ghe nhà trường với những kinh nghiệm thực tiển tại bộ môn mà luận vãn tốt nghiệp cua cm đền nay đà được hoãn thành, l Nghiên cứu hệ thống truyền lực trên các dòng xe ô tô của mitsubishi ai cá là nhờ vào công ơn quý báo cua thầy cô trường Dại học Can Thư. đặc biệt là quý thầy cô Khoa Cõng Nghệ đà lận lình truyền đạl những kién ihửc võ cùng quý giá cho em Irong suól thời gian qua. Dãy sè là hành trang iri thức võ cùng quý báu giúp em vừng bước trong cuộc sống vả n.r tin hơn trong công việc.

Trong quá trình học tập và hoàn thành luận văn này. em dã nhận dược sự hướng dãn Nghiên cứu hệ thống truyền lực trên các dòng xe ô tô của mitsubishi . giúp đờ quỷ báu của các thầy có. các anh dụ và các bạn. Với lòng kính trọng và biết ơn sâu sắc em xin dược bày tò lời cám ơn chân thành tới:

Bộ môn Kỹ Thuật Cơ Khí dã tạo điều kiện thuận lợi giúp đờ em trong quá trinh học tập và hoàn thành luận văn.

Thầy Nguyễn Quan Thanh, người thầy kính mến đã hết lòng giúp đờ. dạy bào, động viên và tạo mọi điều kiện thuận lợi trong suốt Nghiên cứu hệ thống truyền lực trên các dòng xe ô tô của mitsubishi quá trinh học tập và hoàn thành luận văn tốt nghiệp.

Anh Nguyễn Dinh Can. cố van dịch vụ công ly Cơ Khí Ỏ lô cần Thơ. anh là một người thầy đáng kính trong cõng việc cùng như trong cuộc sống. Anh đỉí dộng viên giúp dở và chi bão rắt nhiêu dê em có thê hoàn thành luận vãn này.

Ban lãnh dạo công ty vả các Ki Thuật Viên dã hướng dan. chi bão vã tạo mọi diêu kiện thuận lợi trong quá trinh Nghiên cứu hệ thống truyền lực trên các dòng xe ô tô của mitsubishi lãm việc học tập và thu thập sô liệu tại công tỵ dê có thê hoãn thành dược luận văn.

Can Thơ. ngây tháng năm 2015

Sinh viên thực hiện

LỜI CAM ĐOAN

Tòi xin cam đoan: Luận vãn này là công trình nghiên cứu của cá nhân, được thực hiên dưới sự hướng dần cùa thầy Nguyễn Quan Thanh và xuất phát từ yêu cầu phát sinh trong còng việc đế hình thành hướng nghiên cứu. Các số liệu cỏ nguồn gốc rỏ ràng tuân Nghiên cứu hệ thống truyền lực trên các dòng xe ô tô của mitsubishi thú đúng nguyên ức và kết quà trinh bày trong luận văn dược thu thập trong quá trinh nghiên cứu Là trung thực và chưa từng được ai công bố trước đây.

Cần Thơ. ngày tháng năm 2015

Sinh viên thực hiện

Đặng Quang Trạng

Tóm tát đề tải

TÓM TÁT ĐÊ TÀI

Ò tò là một trong những phương tiện vận tài và du lịch quan trọng trong nền kinh tế quốc dân. Trên đắt nước ta hiện nay đang sứ dụng nhiều loại ô Nghiên cứu hệ thống truyền lực trên các dòng xe ô tô của mitsubishi tò con đời mới trong đó phai kể đến các dòng xe Mitsubishi. Nỏ rầt phù hợp với địa hĩnh và điều kiện kinh tể nước ta trong sự phát triển cùa xã hội và nền kinh tế đang từng bước phát triển. Các dòng xe của Mitsubishi sir dụng động cơ công suất lởn. các hệ thong có kết cảu hiện đại đăm bão độ tin cậy và độ an toàn cao. Do vậy. yêu can phải sử dụng đúng kỳ thuật, phái có hiểu biết sâu về Nghiên cứu hệ thống truyền lực trên các dòng xe ô tô của mitsubishi kết cấu. tính năng kỹ thuật của xe trong các điều kiện khác nhau, nham khai thác het tính năng cùa xe. Săn sàng tình trạng kỳ thuật cho xe là yếu tố quan trọng nhảm dam bào việc khai thác, sứ dụng xe an toàn, hiệu quá. Vì vậy. vấn dề đặt ra là mỗi cán bộ, nhân viên kỳ thuật phai có trinh độ chuyên mòn vừng vàng, dáp ứng được yêu cầu trong khai thác và sứ dụng xe. Đe dáp ứng Nghiên cứu hệ thống truyền lực trên các dòng xe ô tô của mitsubishi nhu cầu trên, em dtrợc giao dề tãi “Nghiên cửu hệ thống truyền lực trẽn các dòng xe Mitsubishi ”. Trong đe tài nãy em sè giãi quyết những nội dung sau:

 • –  Chương 1: Giới thiệu về hãng Mitsubishi.

 • –  Chương 2: Tông quát về hệ thống truyền lực trẽn các dòng xe Mitsubishi.

 • –  Chương 3: Các loại hệ thống truyền lực trẽn các dòng xe Mitsubishi.

 • –  Chương 4: Những hư hỏng thường gặp và cách khắc phục.

Qua đề Nghiên cứu hệ thống truyền lực trên các dòng xe ô tô của mitsubishi tải này sè giúp cho em hiếu biết sâu xa hơn về hê thống truyền lực đế có thèm kiến thức cho còng việc sau này, giãi quyết nhừng khó khản trong qua trình hoc và có cơ hội tiếp xúc thực tế.

Mục lục

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1

GIỚI THIỆU VẺ HÀNG MITSUBISHI

hĩnh thảnh và phát triên

dòng xe của Mitsubishi ở Việt Nam

 • 1.2.1 Xe Mitsubishi Paịero

  1.2.2 Xe


  Nghiên cứu hệ thống truyền lực trên các dòng xe ô tô của mitsubishi


  Mitsubishi Grandis 7


CHƯƠNG 2

TỐNG QUÁT VẺ HỆ THÓNG TRUYẺN Lực

TRÊN CÁC DÒNG XE MITSUBISHI

 • 2.2.2   Hộp số Nghiên cứu hệ thống truyền lực trên các dòng xe ô tô của mitsubishi 24

CHƯƠNG 3

CÁC LOẠI HỆ THONG TRUYỀN Lực

SVTH: Đặng Quang Trạng

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Nghiên cứu hệ thống truyền lực trên các dòng xe ô tô của mitsubishi”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

 • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
(Luận Án Tiến Sĩ) Nâng Cao Chất Lượng Vốn Nhân Lực Của Các Doanh Nghiệp May Việt Nam
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
98.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Tam ly h c qu n tr kinh doanh nguy n h u th
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
20.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Giáo trình kỹ thuật số (nghề điện công nghiệp trình độ cao đẳng)
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
10.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
(Luận Văn Thạc Sĩ) Tội Hành Hạ Người Khác Từ Thực Tiễn Thành Phố Hồ Chí Minh
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
98.000
Sold by
@ xcnguyen220
Nghiên cứu hệ thống truyền lực trên các dòng xe ô tô của mitsubishi
Nghiên cứu hệ thống truyền lực trên các dòng xe ô tô của mitsubishi
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart