Nghiên cứu hoàn thiện và ứng dụng chế phẩm tạo màng cp01 trong bảo quản quả cam vinh

Add your review

42.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

42.000

Nghiên cứu hoàn thiện và ứng dụng chế phẩm tạo màng cp01 trong bảo quản quả cam vinh

Nghiên cứu hoàn thiện và ứng dụng chế phẩm tạo màng cp01 trong bảo quản quả cam vinh

fff

Nghiên cứu hoàn thiện và ứng dụng chế phẩm tạo màng cp01 trong bảo quản quả cam vinh

fff

Nghiên cứu hoàn thiện và ứng dụng chế phẩm tạo màng cp01 trong bảo quản quả cam vinh

fff

Nghiên cứu hoàn thiện và ứng dụng chế phẩm tạo màng cp01 trong bảo quản quả cam vinh

fff

Nghiên cứu hoàn thiện và ứng dụng chế phẩm tạo màng cp01 trong bảo quản quả cam vinh

fff

Nghiên cứu hoàn thiện và ứng dụng chế phẩm tạo màng cp01 trong bảo quản quả cam vinh

fff

Bộ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỌ NÒNG NGHIỆP VÀ PTNT HỌC VIỆN NÔNG NGHIẸP VIỆT NAM ……..Ãr………………-

NGUYÊN THỊ ÁNH TUYẾT

NGHIÊN cửu HOÀN THIỆN VÀ ỨNG DỤNG CHÉ PHẢ.M TẠO MÀNG CP-01 TRONG BẢO QUẢN QUẢ CAM VINH

CHUYÊN NGÀNH: CÔNG NGHẸ SAU THU HOẠCH

MÀ SỎ: 60.54.01.04

NGƯỜI HƯỚNG DẦN KHOA HỌC Nghiên cứu hoàn thiện và ứng dụng chế phẩm tạo màng cp01 trong bảo quản quả cam vinh :

PGS.TS. NGUYỀN DUY LÂM

HÀ NỌI. NĂM 2014

ÌỊ


■       ■——————-ít

LỜI CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cửu của riêng (ôi. các số liệu và kết quá nghiên cứu trong luận vãn này là trung thực và chưa được sử dụng trong bat kỷ một nghiên cửu nào.

Tôi xin cam đoan, mọi sự giúp đờ cho việc thực hiện luận văn này đã được câm ơn và các thông Nghiên cứu hoàn thiện và ứng dụng chế phẩm tạo màng cp01 trong bảo quản quả cam vinh tin trích dần trong luận văn này đểu đà được chi rỏ nguồn gổc.

Hà Nội, ngồy 16 tháng 10 nám 2014

Tác giã

Nguyễn Thị Ánh Tuyết

LỜI CẤM ƠN

Đê hoàn thành đê lài lỏt nghiệp, ngoài sự cò gàng của bân Ihân lôi dã nhận dược rất nhiều sụ quan lâm giúp dở nhiệt (ình của thầy cô. bạn bè và người thân.

Trước tiên, lõi xin được bày to lõng biết ơn sáu sắc tới PGS.TS Nghiên cứu hoàn thiện và ứng dụng chế phẩm tạo màng cp01 trong bảo quản quả cam vinh . Nguyen Duy Lâm – Giám dốc Trung lâm Nghiên cứu và Kiêm Ira châl lượng nông sân thực phàm – Viện Cơ diện nông nghiệp và Công nghệ sau Ihu hoạch. ThS. Phạm Cao Thăng – chủ nhiệm Dự án "ú’ng dụng che phàm tạo màng bão quan qua cam Vinh’’ của Bộ Nông nghiệp và Phái triển Nông thôn 2011 – 2013 dã lận lình hướng dẩn, giúp đờ tói trong quá trinh thực hiện đe tài và hoàn thành ban luận văn này.

Tói xin được Nghiên cứu hoàn thiện và ứng dụng chế phẩm tạo màng cp01 trong bảo quản quả cam vinh gửi lời câm on chân thành tới các thay cò giáo trong Khoa Cõng nghệ thực phẩm – Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội.

Tôi xin được chân thành căm on các cán bộ tại Trung tâm Nghiên cứu và Kiểm tra chat lượng nông sân thực phẩm – Viện Cơ diện nông nghiệp và Cồng nghệ sau thu hoạch, đã nhiệt tình giúp dờ vã tạo mọi điều kiện thuận lợi cho tôi trong thời gian thực hiện để tài.

Bên cạnh đó lôi xin gửi lời cảm Nghiên cứu hoàn thiện và ứng dụng chế phẩm tạo màng cp01 trong bảo quản quả cam vinh ơn chân thành lới lắt cả người thân, bạn bè và đóng nghiệp, những người luôn bên cạnh động viên giúp đờ tôi trong quá trinh học Lập và thực hiện bân luận vãn này.

Hà Nội, ngày 16 tháng 10 năm 2014

Tác giã

Nguyen Thị Ánh Tuyết

MỤC LỤC

Lời cam đoan

Lời câm ơn

Mục lục

Danh mục báng

Danh mục hình

PHẢN THỨ NHẤT – MỚ ĐẦU Nghiên cứu hoàn thiện và ứng dụng chế phẩm tạo màng cp01 trong bảo quản quả cam vinh

PHẤN HAI – TÓNG QUAN TÀI LIỆU

 • 2.1.4  Tình hình sân Nghiên cứu hoàn thiện và ứng dụng chế phẩm tạo màng cp01 trong bảo

quản quả cam vinh xuất và tiêu thụ cam trên thế giới và     Việt Nam

 • 2.2 Các nguyên nhân hư hóng và phương pháp bào quàncam sau thu hoạch 12

 • 2.2.6  Bảo quàn băng khí quyền điều Nghiên cứu hoàn thiện và ứng dụng chế phẩm tạo màng

cp01 trong bảo quản quả cam vinh chình (MA và CA)

 • 2.4.1  Thành phan, đặc điềm và phương pháp sân xuất Nghiên cứu hoàn thiện và ứng dụng chế

phẩm tạo màng cp01 trong bảo quản quả cam vinh chế phẩm CP-01

 • 2.5.3  Các ứng dụng cùa sáp ong trong tồng hợp chề phầm tạo màng báo Nghiên cứu hoàn thiện

và ứng dụng chế phẩm tạo màng cp01 trong bảo quản quả cam vinh quán

PHẤN BA.VẬT LIỆU – NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN cứu

 • 3.2    Nghiên cứu hoàn thiện và ứng dụng chế phẩm tạo màng cp01 trong bảo quản quả cam

vinh Nội dung nghiên cữu

 • 3.4.4  Phương pháp chuẩn bị bao bi dùng cho báo quán Nghiên cứu hoàn thiện và ứng dụng chế

phẩm tạo màng cp01 trong bảo quản quả cam vinh

PHẤN THỬ TƯ: KÉT QUẢ NGHIẾN cửu VÀ THẢO LUẬN

 • 4.1.1  Lựa chọn thành Nghiên cứu hoàn thiện và ứng dụng chế phẩm tạo màng cp01 trong bảo

quản quả cam vinh phần chế phẩm

 • 4.2 Đánh giá hiệu quà bão quân quã cam Vinhcủa CP-OỈ mới ớ quy mô

phòng thí nghiệm

 • 4.2.3  Ánh Nghiên cứu hoàn thiện và ứng dụng chế phẩm tạo màng cp01 trong bảo quản quả

cam vinh hường của chế phàm tới      chất lượng cám quan quá sau báo quân

 • 4.3    Kết quà theo dồi một số chi tiêu chất lượng của quà cam     vinh

trong 7 tuân bão quăn bảng chế phẩm CP-01 mới với quy mo sân xuất thir nghiệm

55

 • 4.4    Đánh giá hiệu quá kinh tế – kỳ thuật cứa chế phẩm CP-OI mới thông

qua mô hình bão quân cam Vinh

 • 4.4.2  Hiệu quà kinh tế Nghiên cứu hoàn thiện và ứng dụng chế phẩm tạo màng cp01 trong bảo

quản quả cam vinh

PHẤN V: KÉT LUẬN VÀ ĐẺ NGHỊ

TÀI LIỆL’ THAM KHÁO

PHỰ lục

Hoc viên Nông nghiệp Viêi Nam – Luân vân Thạc -ộ’ Khoa hoc Nông nghiệp

Page V

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Nghiên cứu hoàn thiện và ứng dụng chế phẩm tạo màng cp01 trong bảo quản quả cam vinh”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

 • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Cảm nhận lợi ích và rủi ro ảnh hưởng đến việc sử dụng mobile banking của khách hàng cá nhân
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
83.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Bulletin Des Amies Du Vieux Hue 1933 (2).Pdf
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
98.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Sổ tay pháp luật cạnh tranh  lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường lạm dụng vị trí độc quyền
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
13.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
2223Kl20 nguyễn hồ bảo ngọc kt24 16 bctt lần 3 sửa 6 3
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
50.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
NGUYÊN TỐ HÓA HỌC COBALT
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
9.000
Sold by
@ xcnguyen220
Nghiên cứu hoàn thiện và ứng dụng chế phẩm tạo màng cp01 trong bảo quản quả cam vinh
Nghiên cứu hoàn thiện và ứng dụng chế phẩm tạo màng cp01 trong bảo quản quả cam vinh
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart