nghiên cứu kết quả hoạt động của hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp trên địa bàn huyện gia lâm – thành phố hà nội

Add your review

42.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

42.000

nghiên cứu kết quả hoạt động của hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp trên địa bàn huyện gia lâm – thành phố hà nội

nghiên cứu kết quả hoạt động của hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp trên địa bàn huyện gia lâm – thành phố hà nội

fff

nghiên cứu kết quả hoạt động của hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp trên địa bàn huyện gia lâm – thành phố hà nội

fff

nghiên cứu kết quả hoạt động của hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp trên địa bàn huyện gia lâm – thành phố hà nội

fff

nghiên cứu kết quả hoạt động của hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp trên địa bàn huyện gia lâm – thành phố hà nội

fff

nghiên cứu kết quả hoạt động của hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp trên địa bàn huyện gia lâm – thành phố hà nội

fff

nghiên cứu kết quả hoạt động của hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp trên địa bàn huyện gia lâm – thành phố hà nội

fff

ịl


lị


BỌ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO      BỌ NÒNG NGHIỆP VÀ PTNT

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM ——-, xA————–

HUỲNH ĐÓNG

NGHIÊN CỬU KÉT QUẢ HOẠT ĐỌNG CỬA HỢP TÁC XÃ DỊCH vụ NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN GIA LÂM – THÀNH PHÓ HÀ NỌI

LUẬN VĂN THẠC sĩ

HÀ NỘI, nghiên cứu kết quả hoạt động của hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp trên địa bàn huyện gia lâm – thành phố hà nội 2014

JJ


-m

u


BỌ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO      BỌ NÒNG NGHIỆP VÀ PTNT

HỌC VIỆN NÔNG NGHIẸP VIỆT NAM

HUỲNH ĐÓNG

NGHIÊN CỬU KÉT QUẢ HOẠT ĐỌNG CỬA HỢP TÁC XÃ DỊCH vụ NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN GIA LÂM – THÀNH PHÓ HÀ NỌI

CHUYÊN NGÀNH : KINH TÉ NÔNG NGHIỆP MÀ SÓ : 60.62.01.15

NGƯỜI HƯỚNG DẦN KHOA HỌC: TS. NGUYỀN TÁT THÁNG nghiên cứu kết quả hoạt động của hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp trên địa bàn huyện gia lâm – thành phố hà nội HÀ NỘI, 2014

LỜI CAM ĐOAN

 • –  Tôi cam đoan đây là công trình nghiên cứu cùa riêng lôi. Các s ổ liệu, kếl qua nghiên cữu trinh bày trong luận van là trung thực và chưa tửng được cõng bỏ trong bất kỷ công trình nghiên cứu nào khác.

 • –  Tôi xin cam đoan rằng mọi sự cộng tác. giúp đờ cho việc thực hiện luận vãn nãy đă được cám nghiên cứu kết quả hoạt động của hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp trên địa bàn huyện gia lâm – thành phố hà nội ưn và các thõng tin trích dần trong luận vãn đã được chi rõ nguồn gốc.

lià Nội, ngày tháng Ị ỉ nám 20 ỉ 4

Tác giã luận vãn

Huỳnh Đồng

LỜI CẢM ƠN


Đế thực hiện và hoàn thành luận văn này. tôi đã nhận được sự quan tâm giúp đờ tận tình, sự đóng góp quý báu của nhiều cá nhãn và tập thể.

Trước tiên, tôi xin trân trọng gửi lời cảm ơn tới Ban Giám hiệu Học viện nghiên cứu kết quả hoạt động của hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp trên địa bàn huyện gia lâm – thành phố hà nội Nông nghiệp Việt Nam. Khoa Kinh tế và Phát triền nông thôn. Bộ môn Kinh tế Nông nghiệp đã tạo mọi điều kiện thuận lợi cho tôi học tập, nghiên cứu và hoàn thành luận vàn.

Đặc biệt, tôi xin bày tó sự biết ơn sâu sÁc đến Thay giáo TS. Nguyễn Tất Thăng đã tận tình hướng dan. chi bào và giúp đờ tôi trong suốt thời gian tôi thtrv hiện luận vãn.

Tôi cùng xin trân trọng câm ơn UBND huyện Gia Lâm nghiên cứu kết quả hoạt động của hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp trên địa bàn huyện gia lâm – thành phố hà nội . Phòng Kinh tế huyện Gia Lâm. các HTX DVNN xã Đa Tốn. cổ Bi. Dương Quang và các xă viên, nông dân tại 3 HTX thục hiện điều tra trên địa bàn huyện đã nhiệt tình giúp đờ tôi trong thời gian thực hiện đề tài này.

Cuối cùng, lôi xin chân thành câm ơn bạn bè. đồng nghiệp và người thân đà động viên, giúp đờ. tạo điều kiện về mọi mặt cho tôi trong quá trình thực hiên đề tài nghiên cứu nghiên cứu kết quả hoạt động của hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp trên địa bàn huyện gia lâm – thành phố hà nội .

Tôi xin chân thành căm ơn!


Hà Nội, ngày tháng // năm 2014


Tác già luận vãn


Huỳnh Đồng
MỤC LỤC


DANH MỰC BANG

DANH MỰC BIỂU Đỏ. Hộp


.MỤC LỤC


ii


iii


vi


viii


DANH MỤC CÁC CHỪ VIÉT TẤT

PHÂN I. MỜ ĐẦU

I. I Tính cấp thiết cùa để lài

 • 1.2  Mục tiêu nghiên cứu kết quả hoạt động của hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp trên địa bàn huyện

gia lâm – thành phố hà nội nghiên cứu

PHẤN II. Cơ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIÉN

 • 2.1.3                                                                          Đặc nghiên

cứu kết quả hoạt động của hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp trên địa bàn huyện gia lâm – thành phố hà nội điểm về các hoạt động dịch vụ nông nghiệp trong HTX DVNN

2.1.4. Nội dung các hoạt động dịch vụ cùa HTXDVNN

2.1.5 Các yếu tố ảnh hưởng đến kết quã hoạt động của HTXDVNN

PHÂN III. ĐÁC ĐIỂM ĐỊA BÀN VÀ PHƯƠNG PHÁP nghiên cứu kết quả hoạt động của hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp trên địa bàn huyện gia lâm – thành phố hà nội NGHIÊN cửu 35

 • 3.1.2                                                                                   Điều kiện

tể – xã hội

 • 3.1.3                                                                              Tình hình

triển kinh tế ở Gia Lâm

 • 3.1.4  Đánh giá thuận lợi. khó khàn về điểu kiện tự nhiên và kinh tế – xà hội

cùa huyện Gia Lâm đến kết quá hoạt động cũa HTXDVNN

trên địa bàn huyện gia lâm – thành phố hà nội số liệu

PHẤN IV. KÉT QUÀ NGHIÊN cứu

 • 4.1  Một sổ nét cơ bân về các hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp ở huyện Gia Lâm 55

 • 4.1.1  Tinh hình tài sân vốn quỳ các HTXDVNN trên địa bàn Huyện Gia Lâm 57

 • 4.2  Thực trạng hoạt động kinh doanh dịch vụ nghiên cứu kết quả hoạt động của hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp trên địa bàn huyện gia lâm – thành phố hà nội của các HTXDVNN huyện Gia Lâm 61

 • 4.2.1  Nội dung các hoạt động dịch vụ của các HTXDVNN huyện Gia Lãm 61

 • 4.3  Đánh giá chung về kết quà hoạt động cùa các HTXDVNN trên địa bàn Huyện

Gia Lâm

 • 4.4  Các yểu tồ ánh hường tới hoạt động cùa HTXDVNN huyện Gia Lâm 97

 • 4.4.1  Chủ trương, chính sách cùa Đãng và Nhà nước nghiên cứu kết quả hoạt động của hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp trên địa bàn huyện gia lâm – thành phố hà nội 97

Hoe viên Nông nghièp Viẽi Nam – Luận vân Thao sỳ Khoa hoe Kinh tể

Page iv

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “nghiên cứu kết quả hoạt động của hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp trên địa bàn huyện gia lâm – thành phố hà nội”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

 • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Nâng cao chất lượng viên chức thư viện học viện chính trị quốc gia hồ chí minh
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
50.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Luận văn tìm hiểu công tác lập kế hoạch phát triển kinh tế xã hội tại huyện phú lương, tỉnh thái nguyên
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
198.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Giáo trình hàng hải kĩ thuật dẫn đường hàng hải bằng vệ tinh phần 2
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
20.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Bất thường xét nghiệm chức năng gan trong suy tim cấp 1
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
67.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Masters thesis of engineering continuous time model predictive control
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
35.000
Sold by
@ xcnguyen220
nghiên cứu kết quả hoạt động của hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp trên địa bàn huyện gia lâm – thành phố hà nội
nghiên cứu kết quả hoạt động của hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp trên địa bàn huyện gia lâm – thành phố hà nội
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart