Nghiên cứu luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

Add your review

46.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

46.000

Nghiên cứu luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

Nghiên cứu luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

fff

Nghiên cứu luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

fff

Nghiên cứu luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

fff

Nghiên cứu luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

fff

Nghiên cứu luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

fff

Nghiên cứu luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

fff


TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÀN THƠ KHÒA luật

Bộ MÔN KINH DOANH Thi ong mại


I I ÁN VÃN TÓT NGHIỆP cừ NHÂN LUẬT KHÓA 33 (2007-2011)

NGHIÊN CỨU LUẬT THUÉ SỬ DỤNG ĐẤT PHI NoNG NGHIỆP

Giáo viên hướng dần;

TS. Lê Thị Nguyệt Châu

Sinh viên tliưc hiên:

Lưu Thị Thủy Vy

MSSV: 5075083


luật thuế sử dụng đất phi nông nghi’

NÌỤCLỰC


PHẤN MỜ ĐẢU.

5 Kết cấu để tài

CHUƠNG1

Nghiên cứu luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp TONG QI AN VẼ THUÊ. ĐÓI VỚI đẤt Đ ai Và THIT. sủ dỤNg đẤt PHT nông NG1UlP

7.7.7

hái (Ịnát lịch sừ hình thành luật thuế dắt đai ở Việt Nam

ỉ. 1.1.1 Thói kỳ lừ năm Ì954 đền Iruức năm 1983

1.ỉ Nghiên cứu luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp . 1.2 Thời kỳ lũ năm 1983 đèn ỉiạy 6

trò cùa luật th uế dổi với dắt dai

 • 7.1.3 ……..

loại thuế dổi vởi dất dai

1.1.3. ỉ Thue đoi vói đất đai mang tinh chất thuế tài sàn

ặc diêm Nghiên cứu luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp cùa thue doi với đất đai mang tính chat th lie tài săn

ĩ.2.1

hái niệm đất phi nông nghiệp, thuếsữ dụng đất phi nóng nghiệp

1.2. ỉ. 1 …………….!……… .. ………..…..7…………… 7….7.

hãi niệm đát phi nóng Nghiên cứu luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp nghiệp

1.2.122…………….7…T….7…………………………………………………………

hái niệm thuê sư dụng đấtphi nông nghiệp

 • 1.2.2  Khái quát tình hình thu thuế theo Pháp lệnh thuế nhà, đất trước khi ban

hành Luụt Thuê sứ dụng dát phi nông nghiệp

 • 1.2.3  Sự cầu thiết cũ a Thue sir dụng dat phi nông nghiệp dổi với nền kinh te I ‘iệt

Nam

 • 1.2.4 I ‘iệcxây Nghiên cứu luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp dựng Luật thuê sư dụng dát phi nóng nghiệp dựa trên các mục

tiêu, yêu cần

uan hệ pháp luật thuê sừ dụng dâtphì nông nghiệp

1.2’5. Chu thè

ỉ.2.5.2 Khách thẻ

/. 2.5.3 Nội dung quan hệ pháp luật…………………………………………………………………..26

7.2.6.

………………. K

Nghiên cứu luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp hái quát so’ bụ về Luật thuế sứ dụng dotphi nông nghiệp………………………………………………………………………………………………………..28

CHƯƠNG 2

NỘI DƯNG CỤ THẺ LƯẬT THƯỂ sừ DỤNG DÁT PHI NÔNG NGHIÊP….32

 • 2.1.2.3  Trong Nghiên cứu luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp trường họp dát dà được câp Giây chùng nhận nhưng dang có

tranh ch áp

 • 2.1.2.4  Trường hợp người có quyền .sư dụng đất góp von kinh doanh bủng quyền

sừ dụng dât làm hình thành pháp nhân mới

 • 2.2  Dối tượng chịu thuế và đối tượng không chịu

 • 2.2.1.3  Nội dung cụ thê cùa quy đinh về đối tượng Nghiên cứu luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp chịu thuế sừ dụng đất phi nông

nghiệp

 • 2.3 can tu 111111 tlmi„„.„„„.„„„.„.„…..„.„„.„„„.„.„..„„„..„„…………»„„„„»„.».„„44

 • 2.3.2.2  Đoi với đât ờ hộ gia Nghiên cứu luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đinh, cá

nhân

 • 2.3.2.4  Thue suất đoi với đất ờ nhà nhiều tầng nhiều hộ. nhà chung cư. công trình xây

dựng dưới mủi đát.

 • 2.4.1 ………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………..

ăng ký thuế…………………………………..Nghiên cứu luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 60

 • 2.5  Miễn thuế, giạm thuế…………………………………………………………….

guyên tac mien thuế, giâm thuế

 • 2.5.2  ve miên thuế

  2.5.3 về giám thuế……………………………………………………………………………………………..65

  CHVONG3……………………………………………………………………………………….. 67


ĐÁN H GIẢ CHUNG VÀ MỘT SÓ GIẢI PHẤP NHẢM ẤP DỤNG THÀN H

CÔNG LUẬT THI Ê sừ DỤNG ĐẤT PHỊ NÓNG NGHIỆP Ờ Nghiên cứu luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp VIỆT NAM…67

3.1 Dành giá thung về Luật thụy sù dụng đất phi nông nghìệp„t»„»»n„»„t»„»»67_3.1.1.

…………………….~……’.. ~…’…………’………..’

u điểm cùa Luật thuê sừ dụng đất phi nóng nghiệp

5.1.2…………..■…………………….„„…………..;….■……………………………………………………….

………………………………..7. ‘…..T….7..

ột số hạn che cùa Luật thuế sứ dụng đất phi nông nghiệp

 • 3.3 Một số giãi pháp nham Nghiên cứu luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp áp dụng

Luật thuế sứ dụng đất phi nóng nghiệp có hiệu qua

ái pháp về định ghi đất phi nông nghiệp

 • 3.2.3 …………………………………………………….. 7……………………………………………………..

T

ùng cường phối hợp giữa cư {Ịnan, đoàn thê các cấp

 • 3.2.4

sô giãi pháp khác

KET.LCẠN.Ị

ÀI LIỆU Nghiên cứu luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp TH AM KHAO

PHẤN MỞ ĐÀI

1. Lý do chọn đề tài

Mục tiêu cùa Đang còng sàn Việt Nam và Nhã nước Việt Nam đặt ra Lã đến năm 2020 đưa nước ta cơ bàn trớ thành một nước cõng nghiệp theo hướng cõng nghiệp hỏa. hiện đại hóa. để thực hiện thảng lợi mục tiên này trước tiên phai thực hiện các tiền đề huy động vốn và sir dụng cỏ hiện quả. đão tạo nguồn nhân lực. phát triẽn khoa học công nghệ, Nghiên cứu luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp tăng cường sự lănli đạo của Đãng vã quân lý của Nhà nước, mở rộng quan hệ kinh te đoi ngoại.

Gia nhập Tồ chức Thương mại thế giới, theo lộ trinh Việt Nam buộc phái cắt giam thuế quan, điều này (lan đến nguồn thu từ thuế xuất khau, thuế nhập khau giâm sút. trong kin nhu cầu chi tiêu của ngân sách phục vụ các chức năng, nhiệm vụ kmh te – xã hội của Nhã nước không ngừng tâng lên. đòi hỏi Nghiên cứu luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp Việt Nam plìãi có sự cãi cách đối với hệ thong chinh sách thuê nội địa. Việc xây dựng vã ban hành Luật thue sử (lung đất phi nông nghiệp lã một trong số các giải pháp.

Một trong nhùng vai trò của thuế Là tạo nguồn thu cho ngân sách nhà nước, điều tiết kinh tế vì mò. Đây cũng chính lã lý do ngày 17 tháng 06 năm 2010. tại kỳ’ họp thử 7. Quốc hội khóa XII Luật thue sử dụng đất phi nông Nghiên cứu luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp nghiệp được Quốc hội thòng qua và có hiệu lực tir ngây 01 tháng 01 năm 2012. sè thay the Pháp lệnh thuế nhà. đất năm 1992 và Pháp lệnh sứa đối. bỗ sung một số điều cùa Pháp lệnh thuế nhà, đầt năm 1994. Neu xem xét việc thu thuế sứ dụng đầt phi nòng nghiệp dưới góc độ đánh thuế tài sân. thi trong quá trình cái tiến thuế, giâm dan ti trọng thuế gián thu và tâng thuế trực thu. thuê sử dụng đat Nghiên cứu luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp phi nóng nghiệp lã một bước đột phá. Luật thuê sử dụng đắt phi nóng nghiệp, có nhiều quy định mới so VỚI Pháp lệnh thuê nhã. đắt hiện hành. Do băn chat lã nguồn thu của ngân sách nhã nước. Là loại thuế đối VỚI đất dai mang tinh chất thuế tài sàn. chính vi vậy quy định cùa Luật thuế sừ dụng dất phi nòng nghiệp phai đâm báo các nguyên tắc cơ ban trong xây dựng chính sách thuế, đồng thời pliãi đâm b. Nghiên cứu luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp ão được các mục tiêu, yêu cầu liêng đật ra đoi với một luật thuê đối với đắt đai mang tinh chat thuế tài săn. Song do có nhiều quy định mới so với chính sách thuê nhà đất hiện hãnh, nên khi xây dụng, ban hành và cáp dụng trẽn thục tế. theo quan điềm cùa người viết sè khó tránh kliòi nhùng hạn chế. khó khăn cần dtrợc khác phục kịp thời. Nghiên cứu quy đinh cùa Luật thuế sừ dụng đất phi nông nghiệp. Nghiên cứu luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp dồng thời đưa ra đánh giá chung, nêu quan điểm, đưa ra một số giài pháp nhằm góp pliần áp dụng thành còng Luật sử dụng đất phi nóng nghiệp khi triền khai

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Nghiên cứu luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

 • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Trang de in sao den tap 3 ( chua xac dinh
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
20.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Phân tích nghiệp vụ quản lý đơn hàng và logistics tại viettel post chi nhánh đăk lắk
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
83.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Diem doi lua dan brown
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
20.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Luận văn thạc sĩ thực hiện chính sách người có công trên địa bàn huyện minh long, tỉnh quảng ngãi
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
198.000
Sold by
@ xcnguyen220
Nghiên cứu luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp
Nghiên cứu luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart