Nghiên cứu mối liên hệ giữa khí chất và stress của học sinh trường THPT Hà Huy Tập – Hà Tĩnh

Add your review

14.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

14.000

Nghiên cứu mối liên hệ giữa khí chất và stress của học sinh trường THPT Hà Huy Tập – Hà Tĩnh

Nghiên cứu mối liên hệ giữa khí chất và stress của học sinh trường THPT Hà Huy Tập – Hà Tĩnh

fff

Nghiên cứu mối liên hệ giữa khí chất và stress của học sinh trường THPT Hà Huy Tập – Hà Tĩnh

fff

Nghiên cứu mối liên hệ giữa khí chất và stress của học sinh trường THPT Hà Huy Tập – Hà Tĩnh

fff

Nghiên cứu mối liên hệ giữa khí chất và stress của học sinh trường THPT Hà Huy Tập – Hà Tĩnh

fff

Nghiên cứu mối liên hệ giữa khí chất và stress của học sinh trường THPT Hà Huy Tập – Hà Tĩnh

fff

Nghiên cứu mối liên hệ giữa khí chất và stress của học sinh trường THPT Hà Huy Tập – Hà Tĩnh

fff

LÒÌCAMĐOAy

Tôi xin cam đoan rằng đây là do còng trinh nghiên cứu cùa chính tôi thực hiện, những sò liệu trong khóa luận lốt nghiệp này là trung thực. Các đoạn trích dược trích dần rõ ràng, dũng quyền tác già. (‘ác kết quả nghiên cửu trong luận van chưa lừng được công bò.

Đả Nằng, ngày 22 tháng 5 năm 2010

Tác gia

Nguyễn Viết I lưng

Lời cam ơn !

Tòi xin chân thành câm ơn các thầy cô giáo trong trưởng Đại học sư phạm Dà Nang. Thay cò giáo trong khoa Tâm lý – giáo dục đà lận linh chỉ báo giúp dờ. tạo diêu kiện thuận lợi cho em trong suốt 4 Nghiên cứu mối liên hệ giữa khí chất và stress của học sinh trường THPT Hà Huy Tập – Hà Tĩnh năm học tập tại trường cùng như trong quá trình nghiên cứu.

l ôi xin bày tó lõng biết ơn chân thành, sâu sac nhắt den cô giáo ThS. Tô Thị Quyên cô đà trực liếp hướng dan và giúp đừ lôi trong quá trình thực hiện khóa luận tot nghiệp.

Tòi xin cam ơn sự giúp đờ quý báu cua Ban giám hiệu nhà trường, các thầy cô giáo, đặc biệt là các ihây cô giáo trong tô Sư – Dịa và bộ môn Giáo dục Nghiên cứu mối liên hệ giữa khí chất và stress của học sinh trường THPT Hà Huy Tập – Hà Tĩnh còng dàn, giáo viên chủ nhiệm vã tập thè học sinh các lớp lOal, 10al3, 12bl và 12bố cùng toàn thề các cm học sinh trường THPT Hà Huy Tập Hà l ình dã nhiệt tinh giúp dờ, cộng tác de em cỏ the hoãn thành khỏ luận tot nghiệp này.

(‘ám ơn các bạn trong lớp và các anh chị khóa tiTTỚc dà chia sè tái liệu và giúp đừ lôi rất trong quá Irìnli thực hiện đề lài này.

Báo cáo tot nghiệp không Nghiên cứu mối liên hệ giữa khí chất và stress của học sinh trường THPT Hà Huy Tập – Hà Tĩnh the tránh khói nhũng thiếu sót, rất mong nhận được sự chia sẽ, góp kiến cua quý thầy cỏ cùng các bạn đề bài đê lài được hoãn thiện hon.

Tôi xin chân thành cam ơn!

Đã Nằng, ngày 22 tháng 5 năm 2010.

Sinh viền thực hiện

Nguyền Viết I lung

MỤC LỤC

PHẢN MỞ ĐẤU…

Nghiên cứu mối liên hệ giữa khí chất và stress của học sinh trường THPT Hà Huy Tập

 • – Hà Tĩnh

 • 6.2.5.  Phương pháp nghiên cứu trường hợp diên hình Nghiên cứu mối liên hệ giữa khí chất và stress của học sinh trường THPT Hà Huy Tập – Hà Tĩnh 12

PHẤNNỌI DUNG……………………………….

Chưrnig 1. CO’SỜ LÝ LUẬN CỦA DẺ TÀI

 • 1.2.1.1

nghía

Nghiên cứu mối liên hệ giữa khí chất và stress của học sinh trường THPT Hà Huy Tập

 • – Hà Tĩnh

ỉ.2.2.1. Những thuộc tính cơ ban cùa khi chát

ỉ. 2.2.1. Cơ sớ sinh ỉỷ của khi chất.

ỉ.2.2.2. Bân chất xà hội cùa khi chất.

 • 1.2.3.2

khi chất nóng này – kiêu Côỉêric Nghiên cứu mối liên hệ giữa khí chất và stress của học sinh trường THPTHà Huy Tập – Hà Tĩnh

 • 1.2.3.3 ……………………………………………………………………………………

Kiêu khí chất bình thân – Phìecmatic

ỉ. 3.1. Khái niệm chung ve stress

 • 1.3.1.1 ……………………………………………………………………………………

Stress là gì?

 • 1.3.2.    Cách phân loại stress …………………………………………………………

ỉ.3.2. ỉ. Stress tích cực (Eustress)

 • 1.3.2.2 ……………………………………………………………………………………

Stress tiều cực (Distress)

Nghiên cứu mối liên hệ giữa khí chất và stress của học sinh trường THPT Hà Huy Tập – Hà Tĩnh

1.3.2.3 …………………………………………………………………………………..


Hyperstress

trường sổng

 • 1.3.4.3

tố tâm lý

J. 3.5.2. Dấu hiệu về mặt tàm lý

ỉ. 3.6.2. Anh hướng tích cực

ỉ. 3.7. ỉ. Các cách phòng ngừa stress

 • 1.4.1.  Khái niệm liên hệ Nghiên cứu mối liên hệ giữa khí chất và stress của học

sinh trường THPTHà Huy Tập – Hà Tĩnh

 • 1.5.5.  Nghiên cứu mối liên hệ giữa khí chất và stress của học sinh trường THPT

Hà Huy Tập – Hà Tĩnh Một sô vân dê vê stress cùa học sinh THPT hiện nay

Kết luận chương 1

Chuvng 2. TÒ CHỨC NGHIÊN CÚXĩ VÀ PHƯƠNG PHÁP

2.3.2.1 Phương pháp Nghiên cứu mối liên hệ giữa khí chất và stress của học sinh

trường THPT Hà Huy Tập – Hà Tĩnh trắc nghiệm

 • 2.3.2.4 …………………………………………………………………………………..

Phương pháp phông vần

 • 2.3.2.5 …………………………………………………………………………………..

Phương pháp nghiên cứu trường hợp diên hình

2.3.2.6. Phương pháp xử lý so liệu hang thong kê toán học

Chưong 3.’ KẾT QUẢ NGHIÊN cửu

 • 3.1. Mối liên hệ giữa khí chất và lììức độ stress của học sinh trường

TIlPTHà Huy Tạp……………………………….*………………..*

3 Nghiên cứu mối liên hệ giữa khí chất và stress của học sinh trường THPT Hà Huy Tập – Hà Tĩnh . ỉ. 1. Moi liên hệ giữa các kiêu khí chat hướng nội và hướng ngoại vói mức dộ stress cùa học sinh THPT Hà Huy Tập

 • 3.1.4. Môi liên hệ giữa khi chât và mức độ Nghiên cứu mối liên hệ giữa khí chất và stress của học sinh trường THPT Hà Huy Tập – Hà Tĩnh stress theo giới tính

của học sình trường THPT Hà Huy Tập

 • 3.2. Moi liên hệ giừa khí chất và nguyên nhân gây ra stress của học

 • 3.3. Mối liên hệ giửa khi chất và biêu hiện cùa stress cùa hóc sinh

trường THPT Hà Huy Tập

 • 3.3.1.  Môi liên hệ giữa khí chât và biêu hiện cùa stress vê cư thê học

sinh trường THPT Hà Huy Tập

 • 3.3.2.  Moi hên hệ giữa khí chat và biêu hiện stress ve mật tâm lý cua

học Nghiên cứu mối liên hệ giữa khí chất và stress của học sinh trường THPT Hà Huy Tập – Hà Tĩnh sinh trường THPT Hà Huy Tập

 • 3.4. Mối quan hệ giữa khí chất và cách ứng phó vói stress cùa học

sinh trường *1’111**1* Hà Huy l ập

 • 3.5.  -Mối liên hệ giữa khí chất và chia sẻ khi bi stress của học sinh

trưòng *1*111*T Hà Huy Tập

 • 3.6.  l ác động của gia đình đoi vói các kiều khí chất khi học sinh bị

stress của học sinh trường *1*111* Nghiên cứu mối liên hệ giữa khí chất và stress của học sinh trường THPT Hà Huy Tập – Hà Tĩnh 1 Hà Huy rập …. 88

 • 3.7. Mong muốn của học sinh ó’ các kiểu khí chất đối vói bố mẹ khi bị

stress cùa học sinh trường THPT Hà Huy Tập

Kết luận chưưng 3

PH.ỲN KÉT LUAN VA KHl’YEN                          … 96

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Nghiên cứu mối liên hệ giữa khí chất và stress của học sinh trường THPT Hà Huy Tập – Hà Tĩnh”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

 • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
(Luận Án Tiến Sĩ) Phát Triển Công Nghiệp Hỗ Trợ Và Tăng Trưởng Kinh Tế Việt Nam Trường Hợp Ngành Điện Tử
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
98.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
GIÁO án VNEN lớp 4 5 TUẦN 11
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
28.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Luận văn thạc sĩ chính sách phát triển làng nghề trên địa bàn huyện hoài đức, thành phố hà nội
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
198.000
Sold by
@ xcnguyen220
Nghiên cứu mối liên hệ giữa khí chất và stress của học sinh trường THPT Hà Huy Tập – Hà Tĩnh
Nghiên cứu mối liên hệ giữa khí chất và stress của học sinh trường THPT Hà Huy Tập – Hà Tĩnh
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart