Nghiên cứu một số giải pháp nâng cao chất lượng thiết kế công trình xây dựng tại công ty cổ phần đầu tư và xây dựng CENCO

Add your review

32.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

32.000

Nghiên cứu một số giải pháp nâng cao chất lượng thiết kế công trình xây dựng tại công ty cổ phần đầu tư và xây dựng CENCO

Nghiên cứu một số giải pháp nâng cao chất lượng thiết kế công trình xây dựng tại công ty cổ phần đầu tư và xây dựng CENCO

fff

Nghiên cứu một số giải pháp nâng cao chất lượng thiết kế công trình xây dựng tại công ty cổ phần đầu tư và xây dựng CENCO

fff

Nghiên cứu một số giải pháp nâng cao chất lượng thiết kế công trình xây dựng tại công ty cổ phần đầu tư và xây dựng CENCO

fff

Nghiên cứu một số giải pháp nâng cao chất lượng thiết kế công trình xây dựng tại công ty cổ phần đầu tư và xây dựng CENCO

fff

Nghiên cứu một số giải pháp nâng cao chất lượng thiết kế công trình xây dựng tại công ty cổ phần đầu tư và xây dựng CENCO

fff

Nghiên cứu một số giải pháp nâng cao chất lượng thiết kế công trình xây dựng tại công ty cổ phần đầu tư và xây dựng CENCO

fff

LỜI CẢM ƠN

Sau thời gian học tập và nghiên cứu cùng với sự giúp dờ nhiệt tình của thầy cò, bạn bè và đông nghiệp. Luận van Thạc sĩ chuyền ngành Quan lý xây dựng với đê tài: “Ag/nó? cừu một giãi pháp nàng cao chất ỉượng thiết kế công trình xáy dựng tại công ty cò phàn dàn tư và xây dựng Cenco. ” dà dược hoàn thành.

l ác giã xin gửi lời cảm <711 sâu sác đến PGS.TS. Nguyền Hữu lluế TS. Hoàng Bắc An đà trực tièp hướng dan, giúp đờ tận tinh cho tác gia Nghiên cứu một số giải pháp nâng cao chất lượng thiết kế công trình xây dựng tại công ty cổ phần đầu tư và xây dựng CENCO trong quá tành thực hiện Luận vãn.

Tác gia xin gứi lời cam ơn chân thành đến ban lanh đạo Công ly cò phần dầu tư và xảy dựng Cenco, các dong nghiệp, bạn bẻ và dặc biệt là gia đinh đà lạo điêu kiện giúp đừ và cô V ù động Viên lác gia trong suốt quá trinh thực hiện luận vãn.

Ilà Nội, ngày tháng nấm 2015

Tác gia

Nguyền Thị nồng

BÂN CAM KÉT

Họ và tên học viên: Nguyen Nghiên cứu một số giải pháp nâng cao chất lượng thiết kế công trình xây dựng tại công ty cổ phần đầu tư và xây dựng CENCO Thị Hông

Chuyên ngành đào tạo: Quân lý xây dựng.

Đe tài nghiên cứu “Nghiên cữu một so giải pháp nàng cao chat lượng thiết kê công trình xây dựng tại công tỵ cò phần dầu lư và xây dựng Ccnco. " 1 ôi xin cam đoan dây là công trinh nghiên cửu của riêng tỏi. (‘ác thông tin. tài liệu trích dan trong luận văn đà được ghi rò nguồn gốc. Kcl qua nêu trong luận vãn là tiling thực và chưa từng dược Nghiên cứu một số giải pháp nâng cao chất lượng thiết kế công trình xây dựng tại công ty cổ phần đầu tư và xây dựng CENCO ai công bo trong bắt kỹ công trinh nào trước đây.

Hà Nội, ngày tháng năm 2015

Tác gia

Nguyễn Thị nồng

MỤC LỤC

MỜ ĐẢU

CHƯƠNG l.TỎNG QUAN VẺ CHÁT LƯỢNG VÀ QUẤN LÝ CHÁT LƯỢNG THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

 • 1.1.3. Nhùng quan diêm về Nghiên cứu một số giải pháp nâng cao chất lượng thiết kế công trình xây dựng tại công ty cổ phần đầu tư và xây dựng CENCO quân lý chầl lượng công trình

5

1.1.5 .Các phương thức quan lý chầt lượng

1.1.6. Yêu cầu cơ ban cùa hoạt dộng quan lý chầt lượng công trinh

1.2.2……………………………………………………………………………………………………….

Nghiên cứu một số giải pháp nâng cao chất lượng thiết kế công trình xây dựng tại công ty cổ phần đầu tư và xây dựng CENCO Mô hình quan lý chất lượng thiết kế công trinh ĩhuy lợi 15

CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH MỘI SÓ NGUYÊN NHẤN LÀM GIẢM CHÁI LƯỢNG I HIÉT KÉ CÔNG TRÌNH THÙY 1.0’1

 • 2.1.2. Nhùng vần để xây ra Nghiên cứu một số giải pháp nâng cao chất lượng thiết kế công trình xây dựng tại công ty cổ phần đầu tư và xây dựng CENCO trong quá trình kháo sát làm ãnh hướng đen châl lượng

công trình thúy lợi

2.2.1

Các giai đoạn thiết kế còng trinh thủy lợi

 • 2.2.2.  Nguyên nhân làm giâm chất lượng thiết ke xáy ra trong giai đoạn lập dự án 30

 • 2.2.3.  Nguyên nhân làm giám chất lượng thiết kế xây ra trong giai đoạn thiết ke kỳ

thuật và thiết kế bàn vê thi còng

 • 2.2.4.  Nguyên nhân lâm giâm chất lượng thiết Nghiên cứu một số giải pháp nâng cao chất lượng thiết kế công trình xây dựng tại công ty cổ phần đầu tư và xây dựng CENCO kế trong việc ãp dụng tiêu chuẩn, quy

chuẩn xây dựng

CHƯƠNG 3. ĐÁNH GIÁ VÀ ĐÈ XI ÁT MỘT SÓ GIẢI PHÁP NHÀM NÂNG CAO CÔNG TÁC QUÀN LÝ CHẤT LƯỢNG THIÉT KÉ CÔNG TRÌNH THỦY LỢI TẠI CÔNG TY CÔ PHÀN VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỤNG CENCO

 • 3.1.2.  Phân Nghiên cứu một số giải pháp nâng cao chất lượng thiết kế công trình xây dựng

tại công ty cổ phần đầu tư và xây dựng CENCO tích mò hĩnh quan lý cùa công ty

 • 3.2.2.  (‘ác công trình đà được cồng ly thực hiện

 • 3.2.3.  Phàn lích những tôn lại Irơng công lác quán lý châl lượng ihicl Nghiên cứu một số giải pháp nâng cao chất lượng thiết kế công trình xây dựng tại công ty cổ phần đầu tư và xây dựng CENCO kê cùa công ly… 54

 • 3.3.   Dánh giá chất lượng thiết kể công trinh Ihùy lợi cùa cóng ly cô phần vã

đẩu lư xây dựng Cenco

CENCO chầt lượng công trinh

xây dựng cúa (‘ông ly

 • 3.4.2.  Xây dựng các hoại động nhám duy Iri và tri én khai hoại động ISO 9000 sau

khi đà xây dựng

3.5. Kết luận chương 3

KÉT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

PHỤ LỤC

DANH MỤC BANG

Bang 3. l.Danh sách trang Nghiên cứu một số giải pháp nâng cao chất lượng thiết kế công trình xây dựng tại công ty cổ phần đầu tư và xây dựng CENCO thiết bị, phương tiện, phân mềm cua công ty

DANH MỤC HÌNH Ẽ

Hình 1.1. Sơ đo quân lý chat lượng

1 lình 2.1. Các bước thiết kế cho các dự án đau tư xây dime còng trinh

Hình 3.1.   SƯ đồ lò chức của công ly

1 linh 3.2. Quy trinh kiêm soát chat lượng sân phàm tư van thiết ke

Nghiên cứu một số giải pháp nâng cao chất lượng thiết kế công trình xây dựng tại công ty cổ phần đầu tư và xây dựng CENCO Hình 3.3.Quy Irinh kiêm soái lưu trừ hô

70

1 linh 3.4. Sơ dô cơ câu tỏ chức dè xuất

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Nghiên cứu một số giải pháp nâng cao chất lượng thiết kế công trình xây dựng tại công ty cổ phần đầu tư và xây dựng CENCO”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

 • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Tầm quan trọng của cuộc cách mạng Khoa Học Công Nghệ trong sự nghiệp Công nghiệp hóa Hiện đại hóa ở nước ta
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
14.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Toán cao cấp cho các nhà kinh tế tập 2
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
14.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Tài Liệu Tìm Hiểu Framework Vuejs, Java Spring Boot Và Xây Dựng Website Xem Phim Online.pdf
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
68.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến lòng trung thành của nhân viên tại khách sạn hương giang – huế
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
50.000
Sold by
@ xcnguyen220
Nghiên cứu một số giải pháp nâng cao chất lượng thiết kế công trình xây dựng tại công ty cổ phần đầu tư và xây dựng CENCO
Nghiên cứu một số giải pháp nâng cao chất lượng thiết kế công trình xây dựng tại công ty cổ phần đầu tư và xây dựng CENCO
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart