Nghiên cứu mức sống dân cư tỉnh Thái Nguyên dưới góc độ địa lí kinh tế – xã hội.

98.000

Category:

Nghiên cứu mức sống dân cư tỉnh Thái Nguyên dưới góc độ địa lí kinh tế – xã hội.

Add your review
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare

Nghiên cứu mức sống dân cư tỉnh Thái Nguyên dưới góc độ địa lí kinh tế – xã hội.

Nghiên cứu mức sống dân cư tỉnh Thái Nguyên dưới góc độ địa lí kinh tế - xã hội.

fff

Nghiên cứu mức sống dân cư tỉnh Thái Nguyên dưới góc độ địa lí kinh tế - xã hội.

fff

Nghiên cứu mức sống dân cư tỉnh Thái Nguyên dưới góc độ địa lí kinh tế - xã hội.

fff

Nghiên cứu mức sống dân cư tỉnh Thái Nguyên dưới góc độ địa lí kinh tế - xã hội.

fff

Nghiên cứu mức sống dân cư tỉnh Thái Nguyên dưới góc độ địa lí kinh tế - xã hội.

fff

Nghiên cứu mức sống dân cư tỉnh Thái Nguyên dưới góc độ địa lí kinh tế - xã hội.

fff

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRGỊỜNG_ĐẠI_HỌC_SGỊ_PHẠM

NGUYẺN THANH MAI

NGHIÊN CỨU MỨC SÕNG DÂN ccq TỈNH THÀI NGUYÊN DƠỊỚI GÓC ĐỘ ĐỊA LÍ KINH TỂ – XÃ HỘI

LUẬN ÁN TIỄN SĨ ĐỊA LÍ NGUYẺN THANH MAI

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRGỊỜNG_ĐẠI_HỌC_SGỊ_PHẠM

NGHIÊN CỨU MỨC SỔNG DÂN COI TỈNH THÁI NGUYÊN

DƠỊỚI GÓC ĐỘ ĐỊA LÍ KINH TỂ – XÃ HỘI

Ngành: Địa lí học Mã số: 9310501

LUẬN ÁN TIỂN SĨ ĐỊA LÍ

Ngqời hưỊỚng dẫn khoa học:

  • 1. PGS. rs NGUYỄN XUÂN TRGỊỜNG

  • 2. PGS. rs NGUYỄN MINH TUỆ

LỜ1 CAM ĐOAN

rỏi xin cam đoan dây lã công (rinh nghiên cửu cứa riêng lôi. Các số liệu, kết quá nghiên cứu Nghiên cứu mức sống dân cư tỉnh Thái Nguyên dưới góc độ địa lí kinh tế – xã hội. trong luận án là trung thực, chop lừng dojo’c công bố trong cõng trinh cúa các lác giá khác.

Tác già

Nguyên Thanh Mai

LỜI CẢM ƠN

Tôi xin bày tò lòng kính trọng và biết ơn sâu sâc đến PGS.TS Nguyền Xuân Trqờng, PGS.TS Nguyên Minh Tuệ đâ tận tình hqớng dân, giúp đờ và động viên tôi trong suốt quá trình thực hiện luận án.

Tôi xin chân thành càm ơn Ban Giám hiệu, Phòng Đào tạo. Nghiên cứu mức sống dân cư tỉnh Thái Nguyên dưới góc độ địa lí kinh tế – xã hội. Ban Chù nhiệm Khoa cùng các thây cô giáo Khoa Địa lí, Trqờng Đại học Sq phạm – Đại học Thái Nguyên đã tạo điều kiện thuận lợi nhất cho tác già học tập, nghiên cứu trong thời gian thực hiện luận án.

Tôi xin chân thành cảm ơn các cơ quan, ban ngành tinh Thái Nguyên: Uý ban nhân dân tinh Thái Nguyên, Sở Lao động, Thqơng binh và xã hội tinh Thái Nguyên, Sờ Kẽ hoạch và Đầu tq tinh Thái Nguyên, Sờ Nghiên cứu mức sống dân cư tỉnh Thái Nguyên dưới góc độ địa lí kinh tế – xã hội. Giáo dục – Đào tạo tình Thái Nguyên, Sở Y tẽ tinh Thái Nguyên, Cục Thõng kê tinh Thái Nguyên, Uỳ ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã cùa tinh Thái Nguyên đã tạo điều kiện giúp đờ và cung cãp cho tác giã nhừng tq liệu hết sức cần thiết và quý báu đê tác giá hoàn thành đề tài nghiên cứu.

Cuối cùng, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến gia đình, ngqời thân và bạn bè, đồng Nghiên cứu mức sống dân cư tỉnh Thái Nguyên dưới góc độ địa lí kinh tế – xã hội. nghiệp, những ngqời đã luôn động viên, khuyến khích tôi trong suốt nhùng năm qua đẽ tôi có thê hoàn thành luận án này.

Thái Nguyên, tháng 3 nởm 2023

Tác già luận án

Nguyễn Thanh Mai

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN

LỜI CÀM ƠN

MỤC LỤC

DANH MỤC CHỪ VIẾT TẮT

DANH MỤC BẢNG

DANH MỤC HÌNH

MỜ ĐÀU

  • 1.  Tính cấp thiết của đê Nghiên cứu mức sống dân cư tỉnh Thái Nguyên dưới góc độ địa lí

kinh tế – xã hội. tài

Chqơng 1. Cơ SỜ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ MỨC SÕNG DÂN COỊ….24

  • 1.1.2.  Nghiên cứu mức sống dân cư tỉnh Thái Nguyên dưới góc độ địa lí kinh tế – xã hội. Các

nhân tõ ảnh hqởng đẽn mức sống dân cơ]

  • 1.1.3.  Các chì tiêu đánh giá mức sống dân cơ| vận dụng vào nghiên CÚÌ1 ờ tinh

Thái Nguyên

  • 1.2.2.  Khái quát mức sống dân CO] ở vùng Trung du miền núi phía Bâc (không bao

gồm tỉnh Quàng Ninh)

Tiếu kết chơỊơng 1

Nghiên cứu mức sống dân cư tỉnh Thái Nguyên dưới góc độ địa lí kinh tế – xã hội. Chqơng 2. CÁC NHÂN TÕ ẢNH HO1ỞNG ĐẾN MỨC SÕNG DÂN COI

TĨNH THÁI NGUYÊN

địa lí kinh tế – xã hội

Tiếu kết chqơng 2

Chqơng 3. THỰC TRẠNG MỨC SỐNG DÂN COỊ Nghiên cứu mức sống dân cư tỉnh Thái Nguyên dưới góc độ địa lí kinh tế – xã hội. TỈNH THÁI NGU YÊN…76

3.7. Nguyên nhân dản đến sự phân hóa MSDC tình Thái Nguyên

Tiếu kết chqơng 3

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Nghiên cứu mức sống dân cư tỉnh Thái Nguyên dưới góc độ địa lí kinh tế – xã hội.”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Nghiên cứu mức sống dân cư tỉnh Thái Nguyên dưới góc độ địa lí kinh tế – xã hội.
Nghiên cứu mức sống dân cư tỉnh Thái Nguyên dưới góc độ địa lí kinh tế – xã hội.
Kho Thư Viện
Logo
Compare items
  • Total (0)
Compare
0
Shopping cart