Nghiên cứu quá trình chiết và khảo sát khả năng kháng vi sinh vật của dịch chiết từ cây sả (cymbopogon citratus stapf)

Add your review

33.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

33.000

Nghiên cứu quá trình chiết và khảo sát khả năng kháng vi sinh vật của dịch chiết từ cây sả (cymbopogon citratus stapf)

Nghiên cứu quá trình chiết và khảo sát khả năng kháng vi sinh vật của dịch chiết từ cây sả (cymbopogon citratus stapf)

fff

Nghiên cứu quá trình chiết và khảo sát khả năng kháng vi sinh vật của dịch chiết từ cây sả (cymbopogon citratus stapf)

fff

Nghiên cứu quá trình chiết và khảo sát khả năng kháng vi sinh vật của dịch chiết từ cây sả (cymbopogon citratus stapf)

fff

Nghiên cứu quá trình chiết và khảo sát khả năng kháng vi sinh vật của dịch chiết từ cây sả (cymbopogon citratus stapf)

fff

Nghiên cứu quá trình chiết và khảo sát khả năng kháng vi sinh vật của dịch chiết từ cây sả (cymbopogon citratus stapf)

fff

Nghiên cứu quá trình chiết và khảo sát khả năng kháng vi sinh vật của dịch chiết từ cây sả (cymbopogon citratus stapf)

fff

BỌ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG KHOA ( ÔNG NGHẸ THựC PHẨM

— 0O0 —


PHẠM NGỌC MỸ DUNG

NGHIÊN CỨU QUÁ TRÌNH CHIÉT VÀ KHẢO SÁT KHẢ NĂNG KHÁNG VI SINH VẠT CỦA DỊCH CHIÉT TỪ CAY SA (Cymbopogon citratus StapJ)

ĐÕ ÁN TÓT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH CÒNG NGHỆ THựC PHẢM

GVHD: ThS. TRÀN THỊ HUYÊN ThS. NGUYỀN THỊ HAI THANH

KHÁNH HÒA-07/ 2015

LỜI CAM ĐOAN

Sinh viên: Phạm Ngọc Mỳ Dung

Nơi đào tạo: Trường Đại học Nghiên cứu quá trình chiết và khảo sát khả năng kháng vi sinh vật của dịch chiết từ cây sả (cymbopogon cltratus stapf) Nha Trang

Khoa: Công nghệ Thực Phẩm

Chuyên ngành: Chế Biến thúy sân

Giáo viên hướng (lẫn: ThS. Trần Thị Huyền, Ths. Nguyền Thị Thanh Hãi.

Tên đồ án tốt nghiệp:

“Nghiên cún quá trình chiết và khao sát khà năng kháng vi sinh vật cùa dịch chiết từ cây Sã {Cymbopogon cừratus Stapf}”.

Nội dung cam đoan:

Tói xin cam đoan đày là công trinh nghiên cứu cứa tôi dưới sự hướng dẫn của Nghiên cứu quá trình chiết và khảo sát khả năng kháng vi sinh vật của dịch chiết từ cây sả (cymbopogon citratus stapf) cô Trần Thị Huyền và cô Nguyền Thị Thanh Hái, cùng với sự giúp đờ cùa tập thế cán bộ Trung tâm TNTH Trường Đại học Nha Trang. Các số liệu và kết quả nêu trong đồ án là trung thực và chưa từng được công bố.

Tòi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm với những lời cam đoan trên.

Nha Trang, ngày 20 tháng 6 năm 2015

Sinh viên

Phạm Ngọc Mỹ Dung

MỤC LỤC

Trang LÒI CAM ĐOAN

MỤC Nghiên cứu quá trình chiết và khảo sát khả năng kháng vi sinh vật của dịch chiết từ cây sả (cymbopogon citratus stapf) LỤC

DANH MỤC CHỪ VIÉT TÁT

DANH MỰC HÌNH

DANH MỤC BÁNG

LỜI CẢM ƠN

LÒI MÓ ĐÀU

CHƯƠNG 1. TỎNG QUAN

 • 1.1.5. Công dụng Nghiên cứu quá trình chiết và khảo sát khả năng kháng vi sinh

vật của dịch chiết từ cây sả (cymbopogon citratus stapf) của cây Sả Chanh

 • 1.4. Một số yếu Nghiên cứu quá trình chiết và khảo sát khả năng kháng vi sinh vật của dịch chiết từ cây sả (cymbopogon citratus stapf) tổ anh hường đến quá trinh chiết

16

 • 1.4.2 …………………………………………………………………………………………

Nhiệt độ chiết

 • 1.6.1.1. Phàn loại E. co Nghiên cứu quá trình chiết và khảo sát khả năng kháng

vi sinh vật của dịch chiết từ cây sả (cymbopogon citratus stapf) /i

 • 1.6.2 ………………………………………………………………………………………..

Staphylococcus aureus

 • 1.6.2.1 ……………………………………………………………………………………

Phân loại Staphylcoccus aureus

 • 1.6.3.2 ……………………………………………………………………………………

Tính chất nuôi cấy Nghiên cứu quá trình chiết và khảo sát khả năng kháng vi sinh vật của dịch chiết từ cây sả (cymbopogon citratus stapf)

CHƯƠNG 2: ĐÓI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN cứu

 • 2.4.2.2. Nghiên cứu quá trình chiết và khảo sát khả năng kháng vi sinh vật của dịch chiết từ cây sả (cymbopogon citratus stapf) Thí nghiệm 1: kháo sát ảnh hường cùa loại dung môi chiết đến

khá năng kháng khuẩn cũa dịch chiết Sã

 • 2.4.2.3.  Thí nghiệm 2: kháo sát ánh hưởng của nồng độ dung môi chiết

đến khả năng kháng khuẩn của dịch chiết Sã

 • 2.4.2.4.  Thi nghiệm 3: khảo sát ánh hường cua ti lệ nguyên liệu/ dung môi

chiết đến khá năng kháng khuân cùa dịch chiết Sã

 • 2.4.2.5.  Thí nghiệm 4: kháo sát ánh hưởng cúa nhiệt độ chiết Nghiên cứu quá trình chiết và khảo sát khả năng kháng vi sinh vật của dịch chiết từ cây sả (cymbopogon citratus stapf) đến khá

nâng kháng khuẩn của dịch chiết Sã

. Thi nghiệm 5: khảo sát ánh hường cúa thời gian chiết đến khã năng kháng khuẩn cũa dịch chiết sà

CHƯƠNG 3: KÊT QUÁ NGHIÊN cứu VÀ THÁO LUẬN

 • 3.1. Nghiên cứu quá trình chiết và khảo sát khả năng kháng vi sinh vật của dịch chiết từ cây sả (cymbopogon citratus stapf) Anh hưởng cùa loại dung môi chiết đến

khả năng kháng khuẩn của dịch chiết sà

 • 3.2. Anh hưởng cùa nồng độ dung môi chiết đến khả năng kháng khuân của

dịch chiết Sá

 • 3.3. Anh hường cũa ti lệ nguyên liệu dung môi chiết đến kha năng kháng

khuẩn cùa dịch chiết Sà

 • 3.4. Anh hường cúa nhiệt độ chiết đến kliã năng kháng khuân của dịch chiết Sã 53

 • 3.5. Ánh hường cua thời gian chiết đến khà năng kháng khuẩn cúa dịch Nghiên cứu quá trình chiết và khảo sát khả năng kháng vi sinh vật của dịch chiết từ cây sả

(cymbopogon citratus stapf) chiết Sá

KÊT LƯẶN VÀ KIÊN NGHỊ

TÀI LIỆU THAM KHAO

PHỤ LỤC

DANH MỤC CHỮ VIÉT TẮT •

BSA: Bismuth Sulfite Agar.

cm: centimet.

EMB: Eosin Methyl Blue.

g: gam.

ha: hecta.

m: met.

ml: Nghiên cứu quá trình chiết và khảo sát khả năng kháng vi sinh vật của dịch chiết từ cây sả (cymbopogon citratus stapf) mililit.

NA: Nutrient agar.

NL/DM: Nguyên liệu dung môi.

PL: phụ lục.

TN: thi nghiệm.

pl: microlit.

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Nghiên cứu quá trình chiết và khảo sát khả năng kháng vi sinh vật của dịch chiết từ cây sả (cymbopogon citratus stapf)”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

 • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Luận văn thạc sĩ chất lượng công chức thanh tra tỉnh savanakhet nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
198.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Luận văn thạc sĩ bài toán chặn trạng thái cho một hệ số dương có chậm thời gian
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
198.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Luận văn thạc sĩ sự tham gia của phụ nữ trong phát triển nhãn lồng hưng yên ở huyện khoái châu, tỉnh hưng yên
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
198.000
Sold by
@ xcnguyen220
Nghiên cứu quá trình chiết và khảo sát khả năng kháng vi sinh vật của dịch chiết từ cây sả (cymbopogon citratus stapf)
Nghiên cứu quá trình chiết và khảo sát khả năng kháng vi sinh vật của dịch chiết từ cây sả (cymbopogon citratus stapf)
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart