nghiên cứu quy trình chăm sóc bảo dưỡng và những hư hỏng thường gặp của động cơ trên các dòng xe ô tô mitsubishi

Add your review

33.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

33.000

nghiên cứu quy trình chăm sóc bảo dưỡng và những hư hỏng thường gặp của động cơ trên các dòng xe ô tô mitsubishi

nghiên cứu quy trình chăm sóc bảo dưỡng và những hư hỏng thường gặp của động cơ trên các dòng xe ô tô mitsubishi

fff

nghiên cứu quy trình chăm sóc bảo dưỡng và những hư hỏng thường gặp của động cơ trên các dòng xe ô tô mitsubishi

fff

nghiên cứu quy trình chăm sóc bảo dưỡng và những hư hỏng thường gặp của động cơ trên các dòng xe ô tô mitsubishi

fff

nghiên cứu quy trình chăm sóc bảo dưỡng và những hư hỏng thường gặp của động cơ trên các dòng xe ô tô mitsubishi

fff

nghiên cứu quy trình chăm sóc bảo dưỡng và những hư hỏng thường gặp của động cơ trên các dòng xe ô tô mitsubishi

fff

nghiên cứu quy trình chăm sóc bảo dưỡng và những hư hỏng thường gặp của động cơ trên các dòng xe ô tô mitsubishi

fff

BỌ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG đẠi học cản thơ KHOA CÔnG nghẹ

LUẬN VĂN TÓT NGHIỆP ĐẠI HỌC

NGHIÊN CỨU QUY TRÌNH CHĂM SÓC BẢO DƯỠNG VÀ NHỮNG HU HỎNG THƯỜNG GẶP CỦA ĐỘNG cơ TRÊN CÁC DÒNG XE Ô TÔ MITSUBISHI

CÁN BỌ HƯỚNG DÁN      SINH MẾN THựC HIỆN

Nguyễn Quan Thanh Trần Minh Phương (MSSV: 1117708)

Ngành: Cơ Khí Giao Thông – Khóa: 37

Tháng 5/2015

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẤN THƠ CỌNG HÒA XÃ HỢI chù nghĩa việt nam khoa

CÔNG NGHẸ                         Độc lập – Tự do nghiên cứu quy trình chăm sóc

bảo dưỡng và những hư hỏng thường gặp của động cơ trên các dòng xe ô tô mitsubishi – Hạnh phúc

BỌ MÔN KỲ THUẬT Cơ KHÍ               —————–

Cần Thơ. ngày 25 tháng 01 năm 2015

PHIẾU ĐÈ NGHỊ ĐẾ TÀI TỎT NGHIỆP CHƠ SINH VIÊN

NĂM HỌC: 2014-2015

 • 1. Họ và tên cán bộ hướng dẫn: Nguyền Quan Thanh.

 • 2. Tên để tài: Nghiên cứu quy trình chăm sóc bão dưỡng và những hư hòng thường gí)p của động cơ trên các dòng xe ô tô Mitsubishi.

 • 3.  Địa điếm thực hiện: Công ty cồ phần nghiên cứu quy trình chăm sóc bảo dưỡng và những hư hỏng thường gặp của động cơ trên các dòng xe ô tô mitsubishi cơ khi ô tô cần thơ

 • 4.  Số lương sinh viên thực hiện: 01.

 • 5.  Thời gian thực hiện: tử ngày 12 01 đến 08 ’05/2015.

 • 6.  Sinh viên thực hiện: Trần Minh Phương MSSV: 1117708

 • 7. Mục tiêu đề tài: Nghiên cửu tìm hiểu quy trinh chăm sóc bào dường và những hư hỏng thường gặp cùa động cơ trên các dòng xe ò tò Mitsubishi.

 • 8.  Các nội dung chính và giới hạn cua đề tài:

 • a.  Giới thiệu về hàng Mitsubishi nghiên cứu quy trình chăm sóc bảo dưỡng và những hư hỏng thường gặp của động cơ trên các dòng xe ô tô mitsubishi .

 • b.  Tống quát về động cơ ô tò Mitsubishi

 • c.  Quy trinh chăm sóc bão dường động cơ trên các dòng xe ỏ tô Mitsubishi.

 • d.  Những hư hỏng thường gặp trên động cơ và cách khắc phục sữa chừa.

  DUYỆT BỢ MÔN    CẤN BỌ HƯỚNG DẦN


SINH VIÊN

(Ký và ghi rò họ tên)

Nguyền Quan Thanh

Trần Minh Phương


LỜI CẤM ƠN

Qua quá triiìli học tập tại trường Đại Học cần Thơ và thời gian thục tập tại còng tỵ em dà học dược rất nhiều kiến thức quý bâu không chi trong chuyên ngành nghiên cứu quy trình chăm sóc bảo dưỡng và những hư hỏng thường gặp của động cơ trên các dòng xe ô tô mitsubishi cua minh mà còn lừ những lình vực khác và quen bicl được mộl sò anh kỹ thuật viên đà nhiệt tinh chi bao em ưong suốt quá trinh thực tập.

Để hoàn thành luận vãn với dề ĩãi “Nghiên cứu quy trinh chăm sóc bào dưỡng và nhũng hư hóng thường gặp của dộng CO’ trên các dòng xe ô tô Mitsubishi ’ em xin chân thành cám ơn sự nhiệt thủi giúp dờ vã chi dần cua thầy Nguyên Quan Thanh, bộ mòn Kỹ Thuật Cơ Khi. khoa nghiên cứu quy trình chăm sóc bảo dưỡng và những hư hỏng thường gặp của động cơ trên các dòng xe ô tô mitsubishi Còng Nghệ, trường Đại Học cần Thơ và công ty cố phần cơ khi ô tò cần Thơ.

Sau cùng em xin kinh chúc thầy, cò khoa Còng Nghệ, trường Đại học cần Thơ và quỷ cồng ty dôi dào sức khóe và thành còng trong cuộc són g.

Xin chần thành cảm ơn và trân trọng.

Cần Thơ. ngày ….tháng…….nôm 2015

Sinh viên thực hiện

1 rần Minh Phương

TÓM TẤT ĐẺ TÀI

 • 1. Lý do chọn đề tài nghiên cứu quy trình chăm sóc bảo dưỡng và những hư hỏng thường gặp của động cơ trên các dòng xe ô tô mitsubishi

Trong số các dong xe lưu thông ở Việt Nam thi ò tô của hãng Mitsubishi khá đa dạng và được sự tín nhiệm của đông đáo người yêu xe. Chinh vi thế trong quá trinh sử dụng không tránh khỏi những hư hóng. Những hư hỏng dó có thê lã do sự cố hoặc lã do sự thiếu hiểu biết về bão dưỡng của người sử dụng xe. Chính vì the em quyết định chọn đề tâi "Nghiên cứu quy trình châm sóc bào dưững và những hư hóng nghiên cứu quy trình chăm sóc bảo dưỡng và những hư hỏng thường gặp của động cơ trên các dòng xe ô tô mitsubishi thường ga)p của động cơ trên các dòng xe ô tô Mitsubishi". Đê người sử dụng có thê hièu thêm về bão dường và quy trinh bão dưỡng, dê tránh những hư hóng đáng tiếc có thê xảy ra.

 • 2.  Mục tiêu cua đề tài:

 • – Mục tiêu tổng quát: Tim lìiêụ cấu tạo, nguyên li hoạt động, những nguyên nhân hư hòng thường gặp cua các cơ cấu và các hệ thong trên động cơ ô tô Mitsubishi

 • – Mục tiêu cụ thê: Thiết nghiên cứu quy trình chăm sóc bảo dưỡng và những hư hỏng thường gặp của động cơ trên các dòng xe ô tô mitsubishi lặp quy trình bào dường động cơ ô tô Mitsubishi

 • 3. Phương pháp nghiên cứu:

Đê làm rỏ đề tài này. chú yếu lay từ sách. báo. giáo trình và nguồn tư liệu từ Internet. Đồng thời, sư dung nhùng kiến thức đà học từ nhã trường, tài liêu công ty và nhừng gì học đươc trong quá trinh thực tập.

Qua đó. đà lựa chọn được các phương pháp thống kè. so sánh, phân tích đê lãm rò nội dung dề nghiên cứu quy trình chăm sóc bảo dưỡng và những hư hỏng thường gặp của động cơ trên các dòng xe ô tô mitsubishi tài.

 • 4.  Kết quá:

Qua quá trinh thực hiện để tài, kết qua thực hiên đạt được là biết được lịch sứ phát triẻn của một sổ dòng xe ò tò Mitsubishi, hiêu thêm về quy trinh bão dường động cơ ô tô Mitsubishi Thây được quá trinh chân đoán và tự động xóa lôi trên máy chân đoán.

MỤC LỤC

MỤC LỤC

DANH MỤC HĨNH

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU VÉ HÀNG MITSUBISHI

 • 1.1 LỊCH Sừ HĨNH nghiên cứu quy trình chăm sóc bảo dưỡng và những hư hỏng thường gặp

của động cơ trên các dòng xe ô tô mitsubishi THÀNH VÀ PHÁT TRIÊN

 • 1.2.1 TÓM TÁT VÊ CÁC MẤU XE VÀ THÒNG Sỏ KỸ THUẬT CỬA ĐỘNG CƠ.4

1.2.1.6PAJERO SPORT

CHƯƠNG 2: KHÁI QUÁT CHUNG VÊ BÁO DƯỠNG

 • 2.1 KHẢI nghiên cứu quy trình chăm sóc bảo dưỡng và những hư hỏng thường gặp của động

cơ trên các dòng xe ô tô mitsubishi NIỆM VẺ BÁO DƯỠNG

 • 2.2.2.1 ……………………………………………………………………………………………………..

BẢO DƯỠNG CÁP 1

 • 2.2.2.2 ……………………………………………………………………………………………………..

BÁO DƯỜNG CÁP 2

2.3 NHỮNG CÔNG VIỆC CẤN CHUẢN BỊ KHI BẢO DƯỜNG

CHƯƠNG 3: KHÁI QUÁT CHUNG VÈ CÁC HỆ THÕNG, cơ CÁU VÀ NHÙNG Hư HÓNG THƯỜNG GẠP TRÊN ĐỌNG cơ Ó TÔ MITSUBISHI

 • 3.1 KHÁI QUÁT VÉ ĐỌNG Cơ DỬNG TRÊN Ỏ nghiên cứu quy trình chăm sóc bảo dưỡng

và những hư hỏng thường gặp của động cơ trên các dòng xe ô tô mitsubishi TÒ

 • 3.1.2.1 ……………………………………………………………………………………………………..

CẢU TẠO CHƯNG CỦA ĐỌNG cơ

 • 3.1.2.2.1  Các khái niệm và thuật ngứ kỷ thuật cơ bản dùng trong động cơ đốt trong…34

 • 3.1.2.2.2 ……………………………………………………………………………………………………

Nguyên lý làm việc cua đông cơ đốt trong bốn kỳ

 • 3.2     CÁU TẠO CỦA Cơ CÁU. HẸ THÓNG, NHÙNG Hư HỎNG THƯỜNG GẠP. nghiên cứu quy trình chăm sóc bảo dưỡng và những hư hỏng thường gặp của động cơ trên các

dòng xe ô tô mitsubishi CÁCH KHẤC PHỤC SỨA CHỪA NHỮNG Hư HÓNG CỦA Cơ CÁU VÀ CÁC HẸ THÓNG TRÊN ĐỌNG Cơ Ò TÔ MITSUBISHI

 • 3.2.1.2  NHÙNG Hư HÓNG THƯỜNG GẬP CỬA cơ CÁU TRỰC khuỷu

THANH TRUYÊN

 • 3.2.1.2.3  Những hư hông cúa thanh truyền nghiên cứu quy trình chăm sóc bảo dưỡng và những hư hỏng thường gặp của động cơ trên các dòng xe ô tô mitsubishi 48

3.2.2 Cơ CẤU PHẢN PHOI KHÍ

 • 3.2.2.1 ……………………………………………………………………………………………………..

CÁU TẠO VÀ NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG

 • 3.2.2.1.1 ……………………………………………………………………………………………………

Nhiệm vụ và phân loại

 • 3.2.2.1.2  Nguyên lý lảm việc của cơ cấu phân phối khí kiêu OHC và công nghệ

MIVEC……………..  …………………  .

 • 3.2.2.1.3 ……………………………………………………………………………………………………….

Cấu tạo của các chi tiết nghiên cứu quy trình chăm sóc bảo dưỡng và những hư hỏng thường gặp của động cơ trên các dòng xe ô tô mitsubishi cúa cơ cấu phân phối khí

3.2.2.2 NHÙNG HƯ HỎNG THƯỜNG GẠP CỦA Cơ CÁU PHẢN PHỚI KHÍ 64

 • 3.2.3    HỆ THÓNG NHIÊN LIỆU…………………………………………………………………….66

SVTH: Trằn Minh Phương.

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “nghiên cứu quy trình chăm sóc bảo dưỡng và những hư hỏng thường gặp của động cơ trên các dòng xe ô tô mitsubishi”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

 • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Lý thuyết ổn định của hệ vi phân
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
18.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
V t ly trong th gi i sinh v t chua xac dinh
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
20.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Luận văn thạc sĩ tuyên truyền phổ biến về vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh đắk nông
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
198.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần bê tông nhơn hội
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
38.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Giáo trình Vẽ kỹ thuật 2 (Nghề Cắt gọt kim loại Trình độ Cao đẳng)
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
10.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Tài liệu tổng ôn tiếng anh thi đại học
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
10.000
Sold by
@ xcnguyen220
nghiên cứu quy trình chăm sóc bảo dưỡng và những hư hỏng thường gặp của động cơ trên các dòng xe ô tô mitsubishi
nghiên cứu quy trình chăm sóc bảo dưỡng và những hư hỏng thường gặp của động cơ trên các dòng xe ô tô mitsubishi
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart