nghiên cứu sản xuất kháng huyết thanh chẩn đoán virus vàng lụi lúa (rice yellow stunt virus)

Add your review

42.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

42.000

nghiên cứu sản xuất kháng huyết thanh chẩn đoán virus vàng lụi lúa (rice yellow stunt virus)

nghiên cứu sản xuất kháng huyết thanh chẩn đoán virus vàng lụi lúa (rice yellow stunt virus)

fff

nghiên cứu sản xuất kháng huyết thanh chẩn đoán virus vàng lụi lúa (rice yellow stunt virus)

fff

nghiên cứu sản xuất kháng huyết thanh chẩn đoán virus vàng lụi lúa (rice yellow stunt virus)

fff

nghiên cứu sản xuất kháng huyết thanh chẩn đoán virus vàng lụi lúa (rice yellow stunt virus)

fff

nghiên cứu sản xuất kháng huyết thanh chẩn đoán virus vàng lụi lúa (rice yellow stunt virus)

fff

nghiên cứu sản xuất kháng huyết thanh chẩn đoán virus vàng lụi lúa (rice yellow stunt virus)

fff

BỌ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO      Bộ NÒNG NGHIỆP VÀ PTNT

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM ……………………………0O0……………………

Lưu THỊ THANH THÙY

NGHIÊN CỨU SẢN XƯÁT KHÁNG HUYÉT THANH

CHẢN ĐOÁN VIRUS VÀNG LỤI LÚA

(RICE YELLOW STUNT VIRUS)

CHUYÊN NGÀNH   : BẢO VỆ THỰC vặt

MÀ SÓ               : 60.62.01.12

NGƯỜI HƯỚNG DẢN KHOA nghiên cứu sản xuất kháng huyết thanh chẩn đoán virus vàng lụi lúa (rice yellow stunt virus) HỌC

TS. HÀ VIẾT CƯỜNG

HÀ NỘI – 2014

LỜI CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan’

Bán luận văn lốt nghiệp này được hoàn (hành bằng sự nhận thức chính xác cùa bân (hân.

Số liệu và kết quá nghiên cứu (rong luận văn này là trung thực, chưa được sử dụng và công bố trong bắt kỳ công trình nghiên cửu nào khác.

Mọi sự giúp đờ cho việc thực hiện luận văn này đã được cám ơn nghiên cứu sản xuất kháng huyết thanh chẩn đoán virus vàng lụi lúa (rice yellow stunt virus) và các thông tin trích dần trong luận văn đều được chi rõ nguồn gốc.

Tác gỉả luận vãn

Lưu Thị Thanh Thùy

LỜI CẤM ƠN

Trong quá trình thực hiện luận vân tốt nghiệp này. tôi đà nhận được sự động viên và giúp đờ. hướng dần tận tình của Thầy. Cô.

Tôi xin trân trọng cám ơn TS. Hà Viết Cường, giáo viên Bộ môn Bệnh cây- Khoa Nông học. Học viện Nông nghiệp Việt Nam và Ths. nghiên cứu sản xuất kháng huyết thanh chẩn đoán virus vàng lụi lúa (rice yellow stunt virus) Trần Thị Như lloa – Phó Giám dốc Trung lâm Nghiên cứu bệnh cây nhiệl dõi dã hướng dần lận lình, dóng góp nhiều ý kiến quan irọng và lạo mọi diều kiện giúp lôi hoàn Ihành luận vãn lốt nghiệp.

Trân Irọng cám ơn các giăng viên Bộ môn Bệnh cây, Khoa Nông học lạo diều kiện Ihuận lợi dề lôi có Ihể hoàn Ihành chương trình học lập cao học cùng như thực hiện luận vãn tốt nghiệp.

Tôi xin chân thành cám ơn các cán bộ nghiên cứu sản xuất kháng huyết thanh chẩn đoán virus vàng lụi lúa (rice yellow stunt virus) của Trung tâm Nghiên cứu bệnh cây nhiệt đới – Học viện Nông nghiệp Việt Nam đă tạo điều kiện giúp đờ về mặt kỳ thuật, dụng cụ. trang thiết bị phục vụ cho quá trình điều tra. tiến hành các thí nghiệm và giúp đỡ tôi hoàn thành luận văn tốt nghiệp.

Hà Nội. ngày thúng nãin 2014

ỉ lọc viên

Lưu Thị Thanh Thùy

MỤC LỤC

Lời cam đoan

Lời cảm ơn

Mục lục

nghiên cứu sản xuất kháng huyết thanh chẩn đoán virus vàng lụi lúa (rice yellow stunt

virus) Danh mục từ viết tẳt

Danh mục báng

Danh mục hình

MỚ ĐÀU

Chương 1 TÓNG QUAN TÀI LIỆU

 • 1.5    T inh hình nghiên cửu bệnh ngoài nước nghiên cứu sản xuất kháng huyết thanh

chẩn đoán virus vàng lụi lúa (rice yellow stunt virus)

 • 1.8.3  Các kỹ thuật ELISA17 nghiên cứu sản xuất kháng huyết thanh chẩn đoán virus vàng lụi lúa (rice yellow stunt virus)

Chương 2 VẶT LIẸƯ. NỌI DƯNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨƯ 20

 • 2.2.1 Tạo nguồn kháng nguyên (phân lử virus vàng lụi) lừ cây vàrầy nghiên cứu sản xuất kháng huyết thanh chẩn đoán virus vàng lụi lúa (rice yellow stunt virus) .

22

2.2.2 Thử nghiệm tạo kháng thể thóđặc hiệu virus vàng lụi từ nguồn

<<<123>>>

phân từ virus tinh   sạch.

22

2.2.3  ứng dụng kỳ thuật ELISA chần đoán virus vàng lụi trong điều

kiện thực tế.

22

2.2.4  Điều tra bệnh tại Bấc Giang. Hà Nội và ứng dụng chẩn đoán

virus vàng lụi từ các mẫu cây lúa. cỏ và rầy xanh đuôi đen thu thập ngoài tự

nhiên.

22

2.3    Các phương pháp nghiên nghiên cứu sản xuất kháng huyết thanh chẩn đoán

virus vàng lụi lúa (rice yellow stunt virus) cứu

22

2.3.1  Phương pháp điều tra bệnh đồng ruộng

22

2.3.2  Phương  pháp thu thập và xử lý mầu

22

2.3.3  Phương  pháp bâo quàn mầu

22

2.3.4  Phương  pháp nuôi rầy

23

2.3.5  Phương  pháp chiết RNA tổng sổ từ mô lá và rầy

23

2.3.6  Phân ứng RT – PCR

24

2.3.7  Điện di agarose

24

2.3.8  T inh chiết phân tử virus RY SV

25

2.3.9  Tạo kháng huyết thanh virus trên thô

26

2.3.10 Phương nghiên cứu sản xuất kháng huyết thanh chẩn đoán virus vàng lụi lúa

(rice yellow stunt virus) pháp ELISA

26

2.3.11  Tinh chiết protein tổng số từ cây lúa bằng (NH4 )2SO4

28

2.3.12 Thẩm tích protein tống số

29

2.3.13  Phương pháp loại bò kháng thể không đặc hiệu trong kháng

huyết thanh băng màng nitrocelluse

29

2.3.14 Phương pháp loại bò kháng thể không đặc hiệu trong kháng

huyết thanh băng bân ELISA.

30

2.3.15 Phương pháp (inh sạch kháng thê bằng sắc ký cột Protein A 30 Chương 3 KÊT

QUẢ NGHIÊN cứu VÀ THẢO LUẬN

31

nghiên cứu sản xuất kháng huyết thanh chẩn đoán virus vàng lụi lúa (rice yellow stunt

virus)

 • 3.2 Nghiên cửu tạo kháng thề thó đặc hiệu RYSV từ phân lử virus

(inh chiết

 • 3.2.2  Loại bò kháng thể không đặc nghiên cứu sản xuất kháng huyết thanh chẩn đoán

virus vàng lụi lúa (rice yellow stunt virus) hiệu trong kháng huyết thanh

 • 3.2.3   Tinh sạch kháng thể bằng sắc ký cột protein A từ kháng huyết

thanh đã loại bỏ kháng thề không đặc hiệu

 • 3.3    Đánh giá các điều kiện phân ứng ELISA dùng kháng thể tinh

sạch

 • 3.3.1  Đánh giá phàn ứng ELISA với độ hòa loãng kháng thê và mầu

cây bệnh khác nhau

 • 3.3.2  Đánh giá phản ứng ELISA trên các bộ phận khác nhau cùa mầu

cây bệnh

 • 3.3.3  Đánh giá phân ứng nghiên cứu sản xuất kháng huyết thanh chẩn đoán virus vàng lụi lúa (rice yellow stunt virus) ELISA dổi vói mầu cây bệnh được bão quân

ở các điều kiện khác nhau

 • 3.4 ứng dụng ELISA phát hiện RYSV trên mầu lúa bệnh, có và rầy

xanh đuôi đen thu thập ngoài đồng ruộng vụ mùa 2014

 • 3.4.2  ELISA phát hiện RYSV trên các mầu có thu thập tại các ruộng

kía bị bệnh vàng lụi vụ mùa năm 2014

 • 3.4.3  Phát hiện RYSV trên rầy xanh nghiên cứu sản xuất kháng huyết thanh chẩn

đoán virus vàng lụi lúa (rice yellow stunt virus) đuôi đen bảng ELISA và RT-PCR 61 KÉT LƯẶN VÀ ĐÈ NGHỊ

TÀI LIỆU THAM KHẢO

67


Học vlỷn Nông nghiệp Viịt Nam – LwỊn itĩn Thợc vi’ Khoa hộc Nông nghiệp

Page íii

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “nghiên cứu sản xuất kháng huyết thanh chẩn đoán virus vàng lụi lúa (rice yellow stunt virus)”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

 • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Luận văn thạc sĩ: Quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam chi nhánh Bắc Ninh
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
98.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Luận văn thạc sĩ: Then Tày ở Định Hóa, Thái Nguyên
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
98.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Một phương pháp đánh giá mức độ an toàn của kết cấu khung chịu tải trọng động theo lý thuyết tập mờ
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
38.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Luận án tiến sĩ: Mối liên hệ giữa Thuyết Đa Trí Năng và chiến thuật học từ vựng tiếng Anh của sinh viên đại học
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
98.000
Sold by
@ xcnguyen220
nghiên cứu sản xuất kháng huyết thanh chẩn đoán virus vàng lụi lúa (rice yellow stunt virus)
nghiên cứu sản xuất kháng huyết thanh chẩn đoán virus vàng lụi lúa (rice yellow stunt virus)
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart