Nghiên cứu sử dụng chitosan việt nam như chất kháng khuẩn cho vải bông – NCS lưu thị tho

Add your review

35.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

35.000

Nghiên cứu sử dụng chitosan việt nam như chất kháng khuẩn cho vải bông – NCS lưu thị tho

Nghiên cứu sử dụng chitosan việt nam như chất kháng khuẩn cho vải bông – NCS lưu thị tho

fff

Nghiên cứu sử dụng chitosan việt nam như chất kháng khuẩn cho vải bông – NCS lưu thị tho

fff

Nghiên cứu sử dụng chitosan việt nam như chất kháng khuẩn cho vải bông – NCS lưu thị tho

fff

Nghiên cứu sử dụng chitosan việt nam như chất kháng khuẩn cho vải bông – NCS lưu thị tho

fff

Nghiên cứu sử dụng chitosan việt nam như chất kháng khuẩn cho vải bông – NCS lưu thị tho

fff

Nghiên cứu sử dụng chitosan việt nam như chất kháng khuẩn cho vải bông – NCS lưu thị tho

fff

LỜI CÀM ƠN

Trước hết, tác giả xin được bày tó lòng biết ơn chân thành và sáu sắc nhất tời Phó Giáo sư. Tiền sì Vù Thị Hồng Khanh và Tiền sĩ Nguyễn Văn Thônệ, nhừng người thầy tâm huyết đà lận tinh hướng dẫn hết lòng, dộng viên khích lệ. dành nhiều Nghiên cứu sử dụng chitosan việt nam như chất kháng khuẩn cho vải bông – NCS lưu thị tho thời gian trao dôi. góp ý cho tác giá trong quá trình thực hiện luận án.

Thử hai. tác giã cùng xin gũi lời cảm om chân thành tởi các Thây Cô giáo, các bạn dong nghiệp thuộc Viện Dệt may – Da giày và Then trang. Viện Đào tạo Sau Đại học. Trường Đại học Bách khoa Hà Nội đà giũp đờ và tạo điều kiện thuận lợi nhất đẻ tác giá có thê hoán thành luận án.

Tiếp theo, lác giá xin trân Nghiên cứu sử dụng chitosan việt nam như chất kháng khuẩn cho vải bông – NCS lưu thị tho trọng cám ơn Viện Dệt may và Trung lâm Chiếu xạ Hà Nội (Viện Năng lượng nguyên lữ Việt Nam) là các đơn VỊ chù trì và họp tác thực hiện đè tài cáp Nhà nước: Nghiên cứu ứng dụng cóng nghệ chiêu xạ tia gamma trong ngành dệt. mà sô dẻ tài: 06 HĐ-DT20Ỉ0 ĐVPX. dà tạo điêu kiện dê lác giá tham gia đẻ lài nghiên cứu và dong ý cho tác giã được sữ dụng một phần các kết quả để tài mà tác Nghiên cứu sử dụng chitosan việt nam như chất kháng khuẩn cho vải bông – NCS lưu thị tho giã đà thực hiện trực tiếp, đẻ viết bảo cáo cùa luận án. Lời căm ơn sâu sắc cùng xin được gừ tới cá nhản Tiên sĩ Tran Minh Quỳnh. người dà hết lòng lư van giúp dờ lác giá trong thòi gian làm việc lại Trung tâm chiều xạ Hà Nội.

Tác giã cùng xin trân trọng cám ơn Trung tám thi nghiệm Vật liệu dệt may Da giày, Viện Dệt may – Da giày và Thời trang. Trung tâm nghiên cứu và phát triên công nghệ Nghiên cứu sử dụng chitosan việt nam như chất kháng khuẩn cho vải bông – NCS lưu thị tho sinh học – Viện công nghệ sinh học và công nghệ thực phàm. Viện tiên tiến khoa học và công nghệ (AIST) và các phòng thí nghiệm cùa Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, Trung tâm thi nghiệm Viện Dệt may 47s Minh Khai Hà Nội. Trung tâm khoa học và công nghệ quốc gia đà tạo điêu kiện thuận lợi dê cho lác giá thực hiện các nghiên cứu tại các cơ sớ này.

Lời cảm ơn chán thành cùa tác giã xin dược gừi tới Nghiên cứu sử dụng chitosan việt nam như chất kháng khuẩn cho vải bông – NCS lưu thị tho Trường Đại học Kinh tể – Kỳ thuật Công nghiệp, nơi tác gia làm việc đà tạo điều kiện cho lác giá trong suốt thời gian học tập.

Tác gia xin gửĩ lời cám ơn sâu sủc tới toàn thê gia dinh dà tạo diều kiện tot nhai cho tác giá về then gian, tinh than cùng như vật chắt dê tác giá loàn lâm thực hiện nghiên cứu. hoàn thành luận án này.

Cuối cùng, tác giá cùng xin dược bày tó lởi cám ơn lởi Nghiên cứu sử dụng chitosan việt nam như chất kháng khuẩn cho vải bông – NCS lưu thị tho lất cá các bạn bè dồng nghiệp dà úng hộ. dộng viên tác gia trong mọi then diêm khó khán dê hoàn thành luận án.

Tác giã

LỜI CAM ĐOAN

lỏi cam đoan những kêt quá trinh bày trong luận án là cua lõi. Các số liệu vã kẽl qua trong luận án là trung thực.

Một phân két quà của luận án dirợc chính tôi thực hiện trong khuôn khô đê tài câp Nhà nước; Nghiên cứu ứng dụng cóng nghệ chiêu xạ lia gamma Nghiên cứu sử dụng chitosan việt nam như chất kháng khuẩn cho vải bông – NCS lưu thị tho Irong ngành dệl. màdê lài: 06/iiD-DT201l)/DVPX, (do IS Nguyen Vân Ihong đóng thời là thay hướng dãn luận ân lảm chù nhiệm ). Tòi dã dược chù nhiệm dê tải và các dông tác giã dòng ý cho phép sữ dụng các kết quà này trong báo cáo cùa luận án (có giày xác nhận của chủ nhiệm dề tài. các dong lác gia và cục Thõng lin Khoa học và Công nghệ Quốc gia đóng kem theo Iroiig phụ lục Nghiên cứu sử dụng chitosan việt nam như chất kháng khuẩn cho vải bông – NCS lưu thị tho 12 sò I. 2, 3. 4. 5. 6. 7, 8. 9. 10. II. 14). Các két quà này Cling dã dược công bõ trong 2 bãi báo (công trình so 2 vã so 4 trong danh mục các cõng trinh dã cõng bo của luận án) vã dã dược các đong lác gia dõng ý cho phcp nghiên cứu sinh được sư dụng kẽl quá đà cõng bõ này đẽ viết luận án (giãy xác nhận cùa các đông lác Nghiên cứu sử dụng chitosan việt nam như chất kháng khuẩn cho vải bông – NCS lưu thị tho gia dõng trong phụ lục 12 so 2. 3.4. 5. 6. 7. 8. 9. 10).

Nghiên cũn sinh và lặp the hướng dãn cùng dà cõng bõ mộl so kết qua nghiên cứu khác cua luận án trong 1 bài báo (cõng Irinh so 1 Irong danh mục các công ninh dà cõng bô cùa luận án) và 2 bãi báo dăng trong ký yêu Hội thào khoa học quôc tẽ (cõng trinh sô 3 và sô 5 trong danh mục Nghiên cứu sử dụng chitosan việt nam như chất kháng khuẩn cho vải bông – NCS lưu thị tho các còng trình dã cõng bố cùa luận án). Các dồng tác giã trong các bài báo nãy cùng đà dông ý cho phép nghiên cứu sinh được sừ dụng các kết quá đà cõng bố này đẽ vièt luận án (giày xác nhận cùa các dông tác giã dóng trong phụ lục 12 sô 2, 3.4, 5, 6, 7).

Hà Nội, ngày 09 tháng 12 nãm 2015

Tập thè hướng dần

Tác giá


PGS.TS Vũ Thị Hồng Khanh TS. Nguyễn  Nghiên cứu sử dụng ThS I im Tlu Tho

chitosan việt nam như chất kháng khuẩn cho vải bông – NCS lưu thị tho Vãn Thõng

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN

LỜ! CAM ĐOAN

MỤC LỤC …

DANH MỤC CÁC KỶ HIỆU VÀ CHỪ MÉT TÂT

DANH MỤC CÁC HÌNH ẢNH, DO THỊ

DANH MỤC BẢNG BIẾU……….

Mờ ĐÀU…..   ~  

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VẺ CHITOSAN

 • 1.1.1  Câu trúc Nghiên cứu sử dụng chitosan việt nam như chất kháng khuẩn cho

vải bông – NCS lưu thị tho hóa học

 • 1.1.4.1 ……………………………………………………………………………………………..

‘cỡchề

 • 1.2.1  ứng dụng cũa chitosan trong các ngành Nghiên cứu sử dụng chitosan việt

nam như chất kháng khuẩn cho vải bông – NCS lưu thị tho

 • 1.2.2.1 ……………………………………………………………………………………………..

ựng dụng của chitosan trong kéo SỢI

 • 1.2.2.2 ……………………………………………………………………………………………..

ựng dung của chitosan trong xử lý trưóc

 • 1.2.2.4 …………………………………………………………………………………………

ứng dụng của chitosan trong fĩnh vụọ xừ lý nuóc thài nhuộm

 • 1.2.2.5  ứng dung của chitosan trong hoàn tất và Nghiên cứu sử dụng chitosan việt nam như chất kháng khuẩn cho vải bông – NCS lưu thị tho hoàn tất kháng khuẩn cho

vật liệu dệt

 • 1.3.3  Nghiên cứu sử dụng chitosan việt nam như chất kháng khuẩn cho vải bông

– NCS lưu thị tho Nhận xét Chung về ứng dụng kỹ thũật chiếu xạ de cắt mạch chitosan…36

 • 1.5  Phương pháp đánh giá khá năng kháng khuân và kha năng hên kết cua

chitosan vơi vật liệu dệt

38

 • 1.5.2 Phương pháp đánh giá khá năng liên kết cua chitosan với vái bòng 40

 • 1.5.2.2 …………………………………………………………………………………………

Phuong pháp hình àọh

 • 1.5.2.3 ………………………………………………………………………………………….

Phuong pháp phồ hồng ngoai FTIR

CHƯƠNG 2: ĐÓI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN

CỨU… ………………….

 • 2.1.3.1 …………………………………………………………………………………………

Axit Citric (cfitOf)

 • 2.2.1 Nghiên cứu đặc tinh kỷ thuật và tách các phân đoạn cúa các mẫu chitosan

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Nghiên cứu sử dụng chitosan việt nam như chất kháng khuẩn cho vải bông – NCS lưu thị tho”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

 • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Tu ng m nh kh o lu n chua xac dinh
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
20.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Bảo đảm các yếu tố để nâng cao khả năng đấu thầu tại công ty cổ phần đầu tư xây dựng lilama
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
50.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Chuyên đề thực tập kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần xây dựng 118(1)
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
40.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP NHÀ THUỐC ÂU MINH
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
88.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Đánh giá sự thay đổi mặt phẳng khớp cắn sau điềi trị chỉnh hình răng mặt ở bệnh nhân xương hạng i và hạng ii
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
67.000
Sold by
@ xcnguyen220
Nghiên cứu sử dụng chitosan việt nam như chất kháng khuẩn cho vải bông – NCS lưu thị tho
Nghiên cứu sử dụng chitosan việt nam như chất kháng khuẩn cho vải bông – NCS lưu thị tho
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart