nghiên cứu tác dụng diệt khuẩn in vitro của dịch chiết lá cây huyền diệp (polyalthia longifolia var.pendula hort) trên vi khuẩn e.coli, salmonella spp phân lập từ phân chó tiêu chảy và thử nghiệm điều trị.

Add your review

42.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

42.000

nghiên cứu tác dụng diệt khuẩn in vitro của dịch chiết lá cây huyền diệp (polyalthia longifolia var.pendula hort) trên vi khuẩn e.coli, salmonella spp phân lập từ phân chó tiêu chảy và thử nghiệm điều trị.

nghiên cứu tác dụng diệt khuẩn in vitro của dịch chiết lá cây huyền diệp (polyalthia longifolia var.pendula hort) trên vi khuẩn e.coli, salmonella spp phân lập từ phân chó tiêu chảy và thử nghiệm điều trị.

fff

nghiên cứu tác dụng diệt khuẩn in vitro của dịch chiết lá cây huyền diệp (polyalthia longifolia var.pendula hort) trên vi khuẩn e.coli, salmonella spp phân lập từ phân chó tiêu chảy và thử nghiệm điều trị.

fff

nghiên cứu tác dụng diệt khuẩn in vitro của dịch chiết lá cây huyền diệp (polyalthia longifolia var.pendula hort) trên vi khuẩn e.coli, salmonella spp phân lập từ phân chó tiêu chảy và thử nghiệm điều trị.

fff

nghiên cứu tác dụng diệt khuẩn in vitro của dịch chiết lá cây huyền diệp (polyalthia longifolia var.pendula hort) trên vi khuẩn e.coli, salmonella spp phân lập từ phân chó tiêu chảy và thử nghiệm điều trị.

fff

nghiên cứu tác dụng diệt khuẩn in vitro của dịch chiết lá cây huyền diệp (polyalthia longifolia var.pendula hort) trên vi khuẩn e.coli, salmonella spp phân lập từ phân chó tiêu chảy và thử nghiệm điều trị.

fff

nghiên cứu tác dụng diệt khuẩn in vitro của dịch chiết lá cây huyền diệp (polyalthia longifolia var.pendula hort) trên vi khuẩn e.coli, salmonella spp phân lập từ phân chó tiêu chảy và thử nghiệm điều trị.

fff

BỌ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỌ NÒNG NGIẸP VÀ PTNT HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM ………..oOo………..

NGUYẺN BÁ PHƯỚC

NGHIÊN CỨU TÁC DỤNG DIỆT KHUÂN /.V VITRO CÙA DỊCH CHIÉT LÁ CÂY HUYÊN DIỆP (POLYALTHỈA LONGIFOLIA VAR.PENDƯLA HORT) TRÊN VI KHUÂN E.COU, SALMONELLA SPPPHÂN LẠP TƯ PHÂN CHÓ TIÊU CHÀY VÀ THƯ NGHIỆM ĐIẾU nghiên cứu tác dụng diệt khuẩn in vitro của dịch chiết lá cây huyền diệp (polyalthia longifolia var.pendula hort) trên vi khuẩn e.coli, salmonella spp phân lập từ phân chó tiêu chảy và thử nghiệm điều trị. TRỊ.

CHUYÊN NGÀNH : THÚ Y MÀSÓ              : 60.64.01.01

NGƯỜI HƯỚNG DẦN KHOA HỌC:

 • 1. PGS.TS. NGUYỀN VÃN THANH

 • 2. TS. NGUYÊN THANH HÀI

HÀ NỘI – 2014 LỜI CAM ĐOAN

 • –  Tôi xin cam đoan số và kết quả nghiên cứu trong luận vàn là trung thực và chưa được sir dụng công bố trong bất kỳ công trinh nào khác.

 • –  Tôi xin cam đoan các thông tin trích dằn trong luận văn này nghiên cứu tác dụng diệt khuẩn in vitro của dịch chiết lá cây huyền diệp (polyalthia longifolia var.pendula hort) trên vi khuẩn e.coli, salmonella spp phân lập từ phân chó tiêu chảy và thử nghiệm điều trị. đà được chi rỏ nguồn gỗc.

Tác giả luận vãn

Nguyễn Bá Phước

LÒI CẢM ON

lôi xin chán thành câm ơn Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Ban quan lý Dão tạo. Khoa thú y đã quan tâm vã tạo điều kiện thuận lợi cho chúng tôi trong quá trình học lập và thực hiện dể lài.

Tôi xin dirợc bày ló lòng biết ơn sâu sắc lới thầy hướng dan khoa học PGS.TS.Nguyen Vàn Thanh. TS.Nguyễn Thanh nghiên cứu tác dụng diệt khuẩn in vitro của dịch chiết lá cây huyền diệp (polyalthia longifolia var.pendula hort) trên vi khuẩn e.coli, salmonella spp phân lập từ phân chó tiêu chảy và thử nghiệm điều trị. Hai những người đã tận tình giúp dở. chi bão và hướng dẫn lôi trong quá Irình nghiên cứu và xây dựng luận vãn.

Tôi Xin được câm ơn các thầy cô giáo trong bộ môn Ngoại – Sân. Khoa thú y. Học viện Nông nghiệp Việt Nam đà giúp đờ tôi trong quá trinh hoàn thành luận vãn.

Xin chân Ihành câm ơn Ban giám doc. dội ngũ cán bộ ihú y, nhân viên các Chi cục Thú y tinh Nam Định. Trung tâm nghiên cứu tác dụng diệt khuẩn in vitro của dịch chiết lá cây huyền diệp (polyalthia longifolia var.pendula hort) trên vi khuẩn e.coli, salmonella spp phân lập từ phân chó tiêu chảy và thử nghiệm điều trị. nghiên cữu chõ nghiệp vụ Khoa thú y – Học viện Nông nghiệp Việt Nam dã giúp đờ vã lạo diều kiện cho lôi trong suốt quá trình thực hiện đề tài tại cơ sờ.

Nhân dip này. tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến gia đình, người thân, bạn bè. những người luôn tạo điều kiện, động viên, giúp đờ tôi trong suốt quá trinh học tập. nghiên cứu cùng như hoãn thành luận văn.

Tác già luận văn

nghiên cứu tác dụng diệt khuẩn in vitro của dịch chiết lá cây huyền diệp     (polyalthia     longifolia

var.pendula hort) trên vi khuẩn e.coli, salmonella spp phân lập từ

phân chó tiêu chảy và thử nghiệm điều trị. Nguyễn Bá Phước

MỤC LỤC

Lời cam đoan

Lời căm ơn

Mục lục

Danh mục các kýhiệu, chừ viết tắt

Danh mục bàng

Danh mục hình

PHẢN I MỜ ĐẤU

I. I Tính cấp thiết cùa để lài

 • 1.3.1  Ý nghía khoa học của đề nghiên cứu tác dụng diệt khuẩn in vitro của dịch chiết

lá cây huyền diệp (polyalthia longifolia var.pendula hort) trên vi khuẩn e.coli, salmonella spp phân lập từ phân chó tiêu chảy và thử nghiệm điều trị. tài

PHẤN II TÓNG QUAN TÀI LIỆU

 • 2.2    Tình hình nghiên cửu và sir dụng săn phẩm thào dược trên thế giới và

Việt Nam

Huyền diệp

 • 2.4.2  Nguyên nhàn gây bệnh viêm ruột liêu chày

 • 2.4.3 Một số nghiên cữu về vi khuẩn nghiên cứu tác dụng diệt khuẩn in vitro của dịch chiết lá cây huyền diệp (polyalthia longifolia var.pendula hort) trên vi khuẩn e.coli, salmonella spp phân lập từ phân chó tiêu chảy và thử nghiệm điều trị. gây hội chứng liêu chây trên chó                                                                 17

PHẢN in ĐÓI TƯỢNG. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN cứu 20

<<<123>>>

3.1

Địa điểm và thời gian nghiên cứu

20

3.2

Đối tượng nghiên cứu

20

3.2.1

Lá cây Huyền diệp

20

3.2.2

Vi khuẩn nghiên cửu

20

3.2.3

Thiết bị, dụng cụ và hóa chấtthi nghiệm

21

3.3

Nội dung nghiên cứu

22

3.4

Phương pháp nghiên cữu

22

PHẢN IV KÉT QUẢ VÀ THÀO LUẬN

28

 • 4.1    Kết nghiên cứu tác dụng diệt khuẩn in vitro của dịch chiết lá cây huyền diệp (polyalthia longifolia var.pendula hort) trên vi khuẩn e.coli, salmonella spp phân lập từ phân chó tiêu chảy và thử nghiệm điều trị. quà kháng sinh dồ xác đinh tính mần câm, tính kháng thuốc cùa vi

khuẩn thử nghiệm.

 • 4.2    Hiệu suất chiết xuất lá Huyền diệp băng các dung môi khác nhau 31

 • 4.3    Kiểm tra định tính xác đinh các nhóm hoạt chắt có trong dịch chiết lá

cây Huyền diệp.

 • 4.4    Kiếm tra tác dung diệt khuẩn in vitro cùa các dịch chiết lá Huyền diệp

trên vi khuẩn thử nghiệm.

 • 4.4.1   Tác dụng diệt khuẩn in vitro cùa các dịch nghiên cứu tác dụng diệt khuẩn in vitro của dịch chiết lá cây huyền diệp (polyalthia longifolia var.pendula hort) trên vi khuẩn e.coli, salmonella spp phân lập từ phân chó tiêu chảy và thử nghiệm điều trị. chiết trên vi khuẩn

Salmonella spp. phân lập từ phân chó bị tiêu chày                       38

 • 4.4.2   Tác dụng diệt khuẩn in vitro cùa các dịch chiết trên vi khuẩn E. coli

phân lập từ phân chó bị tiêu chày                                      40

 • 4.5    Đánh giá khá năng diệt khuẩn in vitro cùa dịch chiết trên vi khuẩn

E.coliSalmonella có chửa plasmid mang gen kháng kháng sinh. 43

 • 4.6    Đánh giá tác dụng diệt khuân in vitro của dịch chiết lá cây Huyền diệp

trong nghiên cứu tác dụng diệt khuẩn in vitro của dịch chiết lá cây huyền diệp (polyalthia longifolia var.pendula hort) trên vi khuẩn e.coli, salmonella spp phân lập từ


phân chó tiêu chảy và thử nghiệm điều trị. dung môi chloroform khi pha loãng. 47

4.7 Sứ dung cao dịch chiết lá Huyền diệp điều tri thứ nghiệm trên chó bi bệnh tiêu chây.

PHAN V KÊT LUẬN VÀ KIÊN NGHI

TÀI LIỆU THAM KHẢO

DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẤT

<<<123>>>

STT

Từ viết tắt

Từ viết đầy đù

1

WHO

Tò chức y tế thế giói

DMSO

Dimethyl sulfoxide

3

TNHH

Trách nhiệm hữu hạn

4

LB

Luria Bertani

5

Phán ứng

6

ET

Ethanol

7

CF

Chloroform

8

ED

Ether dầu

9

EA

Ethyl axetate

10

DC

Dịch chiết

1 1

Đường kính vòng vô khuân cùa các lân thừ 1.2.3

12

Dlh nghiên cứu tác dụng diệt khuẩn in vitro của dịch

Đường kính vòng vô khuẩn trung bình

13

Đ/c DMSO

Đối chứng Dimethyl sulfoxide

14

MIC

Nồng độ ức chế tối thiêu

Hoc viên Nóng nghiẽp Viẽi Nam – Luận vân Thac sỹ Khoa hoc Nông nghiệp

Page iv

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “nghiên cứu tác dụng diệt khuẩn in vitro của dịch chiết lá cây huyền diệp (polyalthia longifolia var.pendula hort) trên vi khuẩn e.coli, salmonella spp phân lập từ phân chó tiêu chảy và thử nghiệm điều trị.”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

 • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Lan phuong

Lan phuong

Sold by
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
38.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Hoàn thiện công tác kế toán hàng hóa tại công ty tnhh cta việt nam
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
38.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Luận văn thạc sĩ ý chí của chủ thể trong giáo dục dân sự theo pháp luật việt nam hiện nay
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
198.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty tnhh công nghệ số quảng hà
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
38.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
SỰ CẦN THIẾT CỦA CÁC MẪU HẠT NHÂN I LÝ DO XUẤT HIỆN CÁC MẪU HẠT NHÂN
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
18.000
Sold by
@ xcnguyen220
nghiên cứu tác dụng diệt khuẩn in vitro của dịch chiết lá cây huyền diệp (polyalthia longifolia var.pendula hort) trên vi khuẩn e.coli, salmonella spp phân lập từ phân chó tiêu chảy và thử nghiệm điều trị.
nghiên cứu tác dụng diệt khuẩn in vitro của dịch chiết lá cây huyền diệp (polyalthia longifolia var.pendula hort) trên vi khuẩn e.coli, salmonella spp phân lập từ phân chó tiêu chảy và thử nghiệm điều trị.
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart