nghiên cứu, tính toán, cải tiến, thiết kế bộ phận công tác lên luống và gieo hạt đậu phộng gắn trên máy cày kubota l200

Add your review

33.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

33.000

nghiên cứu, tính toán, cải tiến, thiết kế bộ phận công tác lên luống và gieo hạt đậu phộng gắn trên máy cày kubota l200

nghiên cứu, tính toán, cải tiến, thiết kế bộ phận công tác lên luống và gieo hạt đậu phộng gắn trên máy cày kubota l200

fff

nghiên cứu, tính toán, cải tiến, thiết kế bộ phận công tác lên luống và gieo hạt đậu phộng gắn trên máy cày kubota l200

fff

nghiên cứu, tính toán, cải tiến, thiết kế bộ phận công tác lên luống và gieo hạt đậu phộng gắn trên máy cày kubota l200

fff

nghiên cứu, tính toán, cải tiến, thiết kế bộ phận công tác lên luống và gieo hạt đậu phộng gắn trên máy cày kubota l200

fff

nghiên cứu, tính toán, cải tiến, thiết kế bộ phận công tác lên luống và gieo hạt đậu phộng gắn trên máy cày kubota l200

fff

nghiên cứu, tính toán, cải tiến, thiết kế bộ phận công tác lên luống và gieo hạt đậu phộng gắn trên máy cày kubota l200

fff

BỌ GIẢO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG DẠI HỌC CẢN THO KHOA CÔNG NGHẸ


LUẬN VĂN TÓT NGHTỆP ĐẠT HỌC

NGHIÊN CỨU, TÍNH TOÁN, CẢI TIEN, THIẾT KẾ’ Bộ PHẬNCÔNG TÁC LÊN LUÔNG VÀ Gieo hạt đậu phộng GẤN TRÊN MÁY CÀY KuBoTA L200.

GIÁO VIÊN HI -‘ÔNG DÃN

Huỳnh Quốc Khanh


SINH VIÊN THựC HĩẸN

Phạm Hoàng Giang (1110361) Nguyền Hữu Lộc (II10389) Ngành: CK CT.VL Khóa: 37

Tháng 5/2015

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÀN THƠ CỘNG HÓA XÀ HỘI CHU NGHÍA VIỆT NAM KHOA CÔNG NGHẸ                    Độc lập – Tụ do – ‘ Hạnh phúc

BỘ nghiên cứu, tính toán, cải tiến, thiết kế bộ phận công tác lên luống và gieo hạt đậu phộng gắn trên máy cày kubota l200 MÓN KỲ THUẬT cơ KHÍ ===== ooo =====

Cân Thư. ngày 23 thúng 01 nam 20 ỉ 5

PIIIÉU DÉ NGHỊ DÉ TÀI LƯẶN VĂN TÕT NGHIỆP DẠI IIỌC IIK: II NĂM IIỌC: 2014-2015

 • 1. Họ và lên sinh vicn: Phạm Hoàng Giang            MSSV: 1 1 10361

Ngành: Cơ khí chế tạo máy Khóa: 37

Nguyền Hừu Lộc            MSSV: I 110389

Ngành: Cơ khí chế tạo máy Khóa: 37

 • 2.  Tên dề tài: nghiên cứu, tính toán, cải tiến, thiết kế bộ phận công tác lên luống và gieo hạt đậu phộng gắn trên máy cày kubota l200 NGHIÊN cứu, TÍNH TOÁN, CAI TIEN. TIIIET Ke bộ phận

CÓNG TÁC LÊN LUONG VÀ GIEO HẠT ĐẬU PIIỘNG GẦN TRÊN MÁY CÀY KUBOTA L200.

 • 3. Thời gian thực hiện: Học kỳ 2 năm hoc 2014-2015.

 • 4. Cán bộ hướng dản: Huỳnh Quốc Khanh

 • 5.  Địa diêm thực hiện: Phòng thực tập nr do – Xương thiết bị trường học – Khoa Công Nghệ – Đại học cần Thơ

 • 6.  Mục tiêu cua dề tãi:

Diêu chinh, đánh giá cụm bộ nghiên cứu, tính toán, cải tiến, thiết kế bộ phận công tác lên luống và gieo hạt đậu phộng gắn trên máy cày kubota l200 phận len luông gân trên máy xới tay. bộ phận gieo hạt gàn trên máy xới tay.

 • 7.  Các nội dung và giới hạn cúa đê lài.

Nội dung chinh cua dề tài gồm: thuyết minh, ban vè vã chế tạo.

– Nội dung:

+ Dánh giá nhu câu en giới hóa khâu gieo hạl đậu phộng.

+ Diêu chinh máy gieo hiện có.

I Nghiên cứu và dề xuất phương án tlúết kể.

+ l ính loán các nghiên cứu, tính toán, cải tiến, thiết kế bộ phận công tác lên luống và gieo hạt đậu phộng gắn trên máy cày kubota 1200 thông sô hoại động và truyên động cùa máy.

+ Tinh bền các chi tiết quan trọng.

+ Thiết kế chi tiết máy gieo.

– Giới hạn:

I Chi thực hiện gieo hạt ờ khu vực Long An.

+ Nãng suâl: 0.15 ha giờ.

I Máy cày có công suất 21 IIP.

 • 8.  Các yêu cầu hỗ chợ cho việc thực hiện để lài: lài liệu tham khảo, ihư viện, xưởng co khí.

 • 9.  Kinh nghiên cứu, tính toán, cải tiến, thiết kế bộ phận công tác lên luống và gieo hạt đậu phộng gắn trên máy cày kubota l200 phí dự trù cho việc thực hiện dề tài: 500.0004

Băng chừ: năm trãm nghìn đông.

Bộ môn


Cán bộ hướng dần


Sinh viên


LÒI CẢM ƠN

Qua bốn năm học đại học chúng em đã học được rất nhiều kiến thức chuyên mòn cũng như những kinh nghiệm quý báu trong cuộc sống từ những người Thầy, người Anh đi trước. Không dừng lại ở đó. chúng em đã nô lực hét mình dè dưa những kiên thức dà học nghiên cứu, tính toán, cải tiến, thiết kế bộ phận công tác lên luống và gieo hạt đậu phộng gắn trên máy cày kubota l200 vào đe tài luận văn tốt nghiệp, từ dỏ trao dồi thêm kiến thức và rút ra được những kinh nghiệm thực tiền cho bàn thân.

Xin gưi lời cam ơn chân thành và sâu sắc nhất đến những người đà giúp đờ chúng em trong suốt thời gian qua Lời cam ơn đặc biệt xin gứi đến gia đinh – cha, mẹ. anh chị là chơ dưa tinh thần, kinh tế vừng chắc nhất giúp chúng em vừng tâm thực hiện để tài.

Một Lần nừa nghiên cứu, tính toán, cải tiến, thiết kế bộ phận công tác lên luống và gieo hạt đậu phộng gắn trên máy cày kubota l200 xin gửi những lời câm ơn đặc biệt và chân thành nhất đến thay Huỳnh Quốc Khanh, là một người thầy, người anh đi trước nhiều kinh nghiệm, dã tận tinh hướng dẫn. giúp đờ. truyền đạt kiến thức và kinh nghiệm cũng như động viên kịp thời giúp chúng em hoàn thành đề tâi một cách tốt nhai.

Xin chân thành câm ơn Quý thay cô khoa Công nghệ đặc biệt là thầy Phạm Phi Long, thầy Phạm Văn Măng, thay Hổ Trung Dũng. nghiên cứu, tính toán, cải tiến, thiết kế bộ phận công tác lên luống và gieo hạt đậu phộng gắn trên máy cày kubota l200 Một lan nừa xin gửi lời câm ơn đến các thầy trong Xương thiết bi trường học Đại học cằn Thơ đà hướng dần. giúp đờ và tạo điều kiện tốt nhất đế chúng em thực hiên đề tài.

Không quên gứi lời cam ơn đen những anh chị. nhùng người bạn đà tận tình giúp đờ cùng như chia sè kinh nghiệm quý báu giúp chúng em hoàn thành tốt đề tài luận văn tốt nghiệp.

Mặc dù đà cổ gắng het sức nhưng cũng không thê tránh nghiên cứu, tính toán, cải tiến, thiết kế bộ phận công tác lên luống và gieo hạt đậu phộng gắn trên máy cày kubota 1200 khói nhưng sai xót. Chúng em rat mong nhận được những ý kiến dóng góp quý báu từ quỷ thay cô, các anh chị và các bạn.

Cuối cùng xin cám ơn quý dọc giã dã dành thời gian đọc. tham kháo và góp ý cho tài liêu này.

Tp. Cần Thơ, ngày ỉ Ị tháng 5 năm 20 ỉ 5

Phạm Hoàng Giang

Nguyền Hừu Lộc

TÓM TẤT ĐẺ TÀI

Tại Long An và Tây Ninh, việc cơ giới hóa nghiên cứu, tính toán, cải tiến, thiết kế bộ phận công tác lên luống và gieo hạt đậu phộng gắn trên máy cày kubota l200 khâu lên luống và gieo hạt đậu phộng là rất cần thiết. VỚI tồng diện tích trồng đậu phông lớn khoang 4000 hecta. các máy hiện có chưa đáp ứng nhu cầu cần thiết đê lên luống và gieo hạt. vi vậy nhóm chúng em đã tiến hành thiết kế. cãi tiến nguyên lý. bộ phận lên luống và gieo hạt đậu phông gán lên máy cày Kubota L200 nhăm rút ngăn thời gian lèn luống và gieo hạt đè giảm chi phí lao động, tăng hiệu quả kinh nghiên cứu, tính toán, cải tiến, thiết kế bộ phận công tác lên luống và gieo hạt đậu phộng gắn trên máy cày kubota l200 tế cho người nòng dân.

Nhóm đà tiến hành nghiên cửu, chế tạo thử nghiệm nguyên li truyền động từ máy cày sang trục công tác xới băng cặp bánh răng còn. Nhưng do kỳ năng gia công chưa tốt nên sàn phàm không đạt độ chính xác phù hợp cho bô truyền Nhóm đà tiếp tục nghiên cứu, thiết kế phương án kha thi hơn là sử dung bô truyền đông lên luống cua máy cày sau đó thiết kế, câi tiến đê các bộ phận lãm việc nghiên cứu, tính toán, cải tiến, thiết kế bộ phận công tác lên luống và gieo hạt đậu phộng gắn trên máy cày kubota l200 theo yêu kỳ thuật canh tác cúa đậu phộng.

Nghiên cứu đã lựa chọn nguyên lý lên luống phù hợp. thiết kế bộ phận lên luống và gieo hạt đậu phòng gẳn trên máy cày Kubota L200 với còng suất 21 HP. Với kích thước thiết kế bề rộng mặt luống 85cm, chiều cao luống là 16cm theo yêu cầu kỳ thuật trộng cày đậu phông. Năng suất tương đương 0.15 hecta giờ và còn tùy thuộc vào tỷ lệ thời gian quay đầu bờ.

nghiên cứu, tính toán, cải tiến, thiết kế bộ phận công tác lên luống và gieo hạt đậu phộng gắn trên máy cày kubota l200 Bộ gieo đà được tích hợp lên máy cày đế vừa lên luống và vừa gieo hạt. Nguyên li gieo được kế thừa và phát triền từ nhóm đề tài Vò Thanh Lâm và Nguyền Minh Thư lớp cơ khi chế tạo K37 là dùng xích phân phối. Ban vè bộ gieo năm luống hoàn chinh đà được nhóm thiết kế lại. Mô hình thật theo đúng ti lê cũng đà được nhóm để tài trước chế tạo đế kiềm nghiệm khâ năng gieo. Mức độ phàn tán hạt trong khoang nghiên cứu, tính toán, cải tiến, thiết kế bộ phận công tác lên luống và gieo hạt đậu phộng gắn trên máy cày kubota l200 < 5cm chiếm 60%. Ti lệ bê hạt < 2% tổng số hạt. số hốc gieo được 01 và 02 hạt lần lượt chiếm 43% và 48%. số hốc trổng < 1%. Độ sâu gieo hạt có thế điểu chinh trong khoảng 1 ~ 4 cm.

MỤC LỤC

LỜI CAM ƠN

TÓM TẢT Đ£ TÀI

MỤC LỤC

DANH MỤC HĨNH

CHƯƠNG 1 TÔNG QUAN

 • 1.1 Tinh hình trồng cày đậu phộng nghiên cứu, tính toán, cải tiến, thiết kế bộ phận

công tác lên luống và gieo hạt đậu phộng gắn trên máy cày kubota l200

 • 1.5 Phân tích máy gieo hạt đậu phộng gắn trên máy xới tay của nhóm đề tãi Vò

Thanh Lâm nghiên cứu, tính toán, cải tiến, thiết kế bộ phận công tác lên luống và gieo hạt đậu phộng gắn trên máy cày kubota l200 vả Nguyền Minh Thư lóp Cơ khí Chế tạo K37 …………………………………..  ‘

CHƯƠNG 2 THIÊT KÊ sơ ĐO NGUYÊN LÍ HOẠT ĐỘNG

 • 2.2.1.1

truyền động dùng xích có săn của máy cày

 • 2.2.1.2 ………………………………………………………………………………………….

Bộ truyền động dùng xích đặt sang nghiên cứu, tính toán, cải tiến, thiết kế bộ phận công tác lên luống và gieo hạt đậu phộng gắn trên máy cày kubota l200 một bèn

2.3 Lựa chọn bộ truyền thích hợp

CHƯƠNG 3 THIÊT KÊ BỘ LÈN LUỎNG

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “nghiên cứu, tính toán, cải tiến, thiết kế bộ phận công tác lên luống và gieo hạt đậu phộng gắn trên máy cày kubota l200”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

 • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Astm d 6202 02

Astm d 6202 02

Sold by
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
35.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Tiêu chuẩn iso 04124 1994 scan
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
50.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Báo cáo tổng hợp công ty trách nhiệm hữu hạn phúc tiến
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
45.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
nghiên cứu hoạt động của nhóm tài chính vi mô m7
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
34.000
Sold by
@ xcnguyen220
nghiên cứu, tính toán, cải tiến, thiết kế bộ phận công tác lên luống và gieo hạt đậu phộng gắn trên máy cày kubota l200
nghiên cứu, tính toán, cải tiến, thiết kế bộ phận công tác lên luống và gieo hạt đậu phộng gắn trên máy cày kubota l200
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart