Nghiên cứu tổng hợp xúc tác quang hóa “micronano composit” trên cơ sở TiO2nano carbon và thử nghiệm xử lý một số hợp chất hữu cơ

Add your review

13.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

13.000

Nghiên cứu tổng hợp xúc tác quang hóa “micronano composit” trên cơ sở TiO2nano carbon và thử nghiệm xử lý một số hợp chất hữu cơ

Nghiên cứu tổng hợp xúc tác quang hóa “micronano composit” trên cơ sở TiO2nano carbon và thử nghiệm xử lý một số hợp chất hữu cơ

fff

Nghiên cứu tổng hợp xúc tác quang hóa “micronano composit” trên cơ sở TiO2nano carbon và thử nghiệm xử lý một số hợp chất hữu cơ

fff

Nghiên cứu tổng hợp xúc tác quang hóa “micronano composit” trên cơ sở TiO2nano carbon và thử nghiệm xử lý một số hợp chất hữu cơ

fff

Nghiên cứu tổng hợp xúc tác quang hóa “micronano composit” trên cơ sở TiO2nano carbon và thử nghiệm xử lý một số hợp chất hữu cơ

fff

Nghiên cứu tổng hợp xúc tác quang hóa “micronano composit” trên cơ sở TiO2nano carbon và thử nghiệm xử lý một số hợp chất hữu cơ

fff

Nghiên cứu tổng hợp xúc tác quang hóa “micronano composit” trên cơ sở TiO2nano carbon và thử nghiệm xử lý một số hợp chất hữu cơ

fff

1

Mơ ĐAI


 • 1. Lý do chọn đề tài

Trong những năm gan đây, titan dioxit đà được ứng dụng rộng rãi với vai trò là chat xúc tác quang hóa. Tuy nhiên, chì có những bức xạ tử ngoại, chiêm khoảng 4% bức xạ mặt trời, ứng với các photon có năng lượng lớn hơn nâng lượng ùng cam cua Ti€>2 là được hap thụ và tạo ra hiệu quá quang hóa. Do đó, các hướng nghiên cửu về tăng khá năng quang hóa cua TiO: trong vùng ánh sáng khả kiến được phát triển rat nhiều đè sư dụng có hiệu qua hơn Nghiên cứu tổng hợp xúc tác quang hóa “micronano composit” trên cơ sở TiO2nano carbon và thử nghiệm xử lý một số hợp chất hữu cơ dặc tinh quang hóa cùa loại vật liệu này. Ngoài ra, người ta cùng đặc biệt chú trọng den việc phoi hợp titan oxit với các dạng vật liệu nano carbon, đê tận dụng các đặc tính ưu việt cua vật liệu này như khà năng dần điện rat tot, đường kinh có kích thước nano, độ hap phụ cao và độ đen tuyệt đoi, nhằm tạo được hiệu ứng hiệp dong rất tích cực với titan oxit, dần đen việc hình thành một hệ thong xúc tác Nghiên cứu tổng hợp xúc tác quang hóa “micronano composit” trên cơ sở TiO2nano carbon và thử nghiệm xử lý một số hợp chất hữu cơ có hoạt tính quang hóa rat mạnh ngay trên bề mặt. Điều này giúp cài thiện khả năng hap thụ ánh sáng cũng như giám tổc độ tái hợp của e’ vả ir, tạo ra các tâm oxi hóa – khư riêng biệt.

Mặc dù vậy, phương pháp phô biến được sử dụng đê đưa TÌƠ2 lên vật liệu nano carbon vẫn là phương pháp sol-gel đi tir các tiền chat của alkoxit titan có giá thành rất cao, cộng thêm các điêu kiện khat khe trong Nghiên cứu tổng hợp xúc tác quang hóa “micronano composit” trên cơ sở TiO2nano carbon và thử nghiệm xử lý một số hợp chất hữu cơ xử lý nhiệt khi có mật cùa carbon đê tạo pha anatas (pha tinh thê hoạt tinh quang hóa nhất cùa TiÕẠ Điêu này khiến cho giá thành xúc tác tâng lên rat nhiêu.

 • 2. Mục tiêu nghiên cứu

Mục tiêu cua luận án là tông hợp ra loại vật liệu quang hóa the hệ mới “micro nano composit” trên cơ sở TiOi – nano carbon băng các phương pháp đơn gián và hiệu qua từ các nguồn nguyên liệu sần có.

 • 3. Y nghĩa khoa học và thực Nghiên cứu tổng hợp xúc tác quang hóa “micronano composit” trên cơ sở TiO2nano carbon và thử nghiệm xử lý một số hợp chất hữu cơ tiễn

Luận án đà nghiên cứu tông hợp các chất xúc tác trên cơ sờ tô hợp các thành phan TĨO; và nano carbon, có hoạt tính quang hóa cao trong vùng ánh sáng kha kiến. Đặc biệt, đã khảo sát một cách hệ thống các điều kiện tòng hợp xúc tác và chứng minh bang thực nghiệm cơ che TIP Growth hình thành CNF. hiệu ứng hiệp trợ “hiệp trợ ’ – synergie giừa hai thành phan CNT và TiOi trong xúc tác TiO; TM/ Nghiên cứu tổng hợp xúc tác quang hóa “micronano composit” trên cơ sở TiO2nano carbon và thử nghiệm xử lý một số hợp chất hữu cơ TiO; sol-gel/CNT, góp phan làm tảng hoạt tinh xúc tác so với hoạt tính cúa các thành phan riêng rè; dà sơ bộ tim hiểu cơ che phan ứng quang oxi hóa các họp chat lưu huỳnh trên xúc tác tổ hợp TiOỉ/nanocacbon. Ngoài ra, dà 1

chửng minh bảng phương pháp huỳnh quang ánh sáng hiệu ứng giám sự tái tò hợp giừa các electron quang sinh và lỗ trống quang sinh nhờ sự có mặt của CNT trong xúc tác, Nghiên cứu tổng hợp xúc tác quang hóa “micronano composit” trên cơ sở TiO2nano carbon và thử nghiệm xử lý một số hợp chất hữu cơ từ đó. đe xuất cơ chế cùa phân ứng tăng cường quang hóa của composit trên cờ TiO; và CNT. Những kết quá đó thè hiện rò giá trị khoa học cúa luận án.

Các kết quá nghiên cứu quá trình quang xúc tác xử lý các chất hừu cơ khó phân húy trong nước thãi và quá trình quang oxy hóa các hợp chat chửa lưu huỳnh khó phân huy trong nhiên liệu thè hiện ý nghía về mặt thực tiễn cua luận án. tạo tiên đề cho Nghiên cứu tổng hợp xúc tác quang hóa “micronano composit” trên cơ sở TiO2nano carbon và thử nghiệm xử lý một số hợp chất hữu cơ những nghiên cứu ứng dụng xúc tác quang hóa trong việc phòng ngừa và xử lý ỏ nhiễm môi trường.

 • 4. Những đóng góp mới cùa luận án

 • 1. Luận án dã tông hợp thành công chat mang trên cơ sớ sợi nano carbon phát triên trên nen dệm carbon và chứng minh được cơ che phát triển của sợi nano carbon. Đây là lan đau tiên cơ che TIP Growth hĩnh thành CNF được chứng minh một cách thành công bang phương pháp SEM.

 • 2. Luận án đà tong hợp thành Nghiên cứu tổng hợp xúc tác quang hóa “micronano composit” trên cơ sở TiO2nano carbon và thử nghiệm xử lý một số hợp chất hữu cơ công các xúc tác TÌƠ2 TM/T1O2 sol- gel/CNT, T1O2 TM/TiO; sol-gel’CNF bảng phương pháp “dán” T1O2 thương mại trên CNT hoặc CNF/đệm c bới lớp hồ dán là T1O2 sol-gel và xúc tác T1O2 TM CNT-(alginat) bang phương pháp gel hoá dị thê T1O2 thương mại và CNT với tác nhân gel hoá natri alginat và dà chứng minh dược hiệu ứng “hiệp trợ” -synergie giữa hai thành phan CNT và T1O2 Nghiên cứu tổng hợp xúc tác quang hóa “micronano composit” trên cơ sở TiO2nano carbon và thử nghiệm xử lý một số hợp chất hữu cơ trong xúc tác T1O2 TM/T1O2 sol- gel/CNT, góp phan làm tăng hoạt tính xúc tác so với hoạt tính của các thành phan riêng rè.

 • 3. Luận án đà tiến hành nghiên cứu sự anh hương của chat mang xúc tác den hoạt tinh xúc tác và thấy răng xúc tác trên cơ sớ chat mang than hoạt tinh dạng hạt cho hiệu quà quang hóa rat tháp và hoạt tinh giâm nhanh theo thời gian làm việc. Ngược lại. xúc tác trên cơ sớ chất Nghiên cứu tổng hợp xúc tác quang hóa “micronano composit” trên cơ sở TiO2nano carbon và thử nghiệm xử lý một số hợp chất hữu cơ mang CNF/đệm c có hoạt tinh cao và ben hoạt tinh. Sau nhiều lan tái sinh, xúc tác vẫn có hoạt tính ôn định và vẫn đạt độ chuyên hóa 100% trong một thời gian dài.

 • 4. Luận án đà nghiên cứu phân ứng quang oxy hóa các hợp chắt ĐBT và 4.6-DMDBT trên các xúc tác TiO; TM/TÌƠ2 sol-gel/CNT, T1O2 TM/CNT- (alginat), TiO: thương mại, T1O2 TM/T1O2 Nghiên cứu tổng hợp xúc tác quang hóa “micronano composit” trên cơ sở TiO2nano carbon và thử nghiệm xử lý một số hợp chất hữu cơ solgel THT vả tim hiểu cơ chế phán Úng quang oxi hóa các hợp chắt lưu huỳnh trên xúc tác tô họp TiOi/nanocarbon. Ngoài ra. đà chứng minh được bang phương pháp huỳnh quang ánh sáng hiệu ứng giâm sự tái tỏ hợp giừa các electron quang sinh và lỗ trống quang sinh trong xúc tác composit nhờ sự có mặt cùa CNT trong xúc tác, từ đó, đề xuất cơ che cúa phàn ứng tâng cường hoạt tính quang hóa cua composit trên cỡ TiO: Nghiên cứu tổng hợp xúc tác quang hóa “micronano composit” trên cơ sở TiO2nano carbon và thử nghiệm xử lý một số hợp chất hữu cơ và CNT.

 • 5. Cấu trúc cúíi luận án

Luận án gom 130 trang, được chia thành các phan như sau: Mờ đau 02 trang; tòng quan 38 trang; thực nghiệm 22 trang; kết qua và thao luận 52 trang; kết luận 02 trang; các diêm mới cúa luận án 01 trang; danh mục các công trình đã công bố 01 trang; tài liệu tham kháo 12 trang (gom 109 tài liệu). Luận án có 15 báng, 76 hình vè và dồ Nghiên cứu tổng hợp xúc tác quang hóa “micronano composit” trên cơ sở TiO2nano carbon và thử nghiệm xử lý một số hợp chất hữu cơ thị.

B – NỘI DUNG CHÍNH CỦA LUẬN ÁN

CHƯƠNG 1 – TONG QUAN

Phần này tác giã đà tông quan vật liệu quang hóa trẽn cơ sờ titan dioxit. cấu trúc cùa vật liệu nano cacbon và tác dụng tương hồ cua vật liệu nano cacbon khi phoi hợp cùng TiO: trong vai trò xúc tác cho các phàn ứng quang hóa.

CHƯƠNG 2: THựC NGHIỆM VÀ CÁC PHƯƠNG PHẤP NGHIÊN CỬU

Thực nghiệm được tiến hành tại Phòng thí nghiệm trọng diêm còng Nghiên cứu tổng hợp xúc tác quang hóa “micronano composit” trên cơ sở TiO2nano carbon và thử nghiệm xử lý một số hợp chất hữu cơ nghệ Lọc – Hóa dầu – Viện Hóa học Công nghiệp Việt Nam và Phòng thí nghiệm Khoa Hóa học – ĐH Bách Khoa – ĐH Đà Nằng.

 • 2.1. ĐIÈU C HÉ XÚC TÁC

 • Tông họp vật liệu CNT: Vật liệu CNT được tông hợp bang phương pháp CVD (lẳng đọng pha hơi hóa học), sứ dụng nguyên liệu chinh là LPG và H: trên xúc tác Fe y-ALOj.

 • Tông họp vật liệu c – CNF: Vật liệu c – CNF được tông hợp Nghiên cứu tổng hợp xúc tác quang hóa “micronano composit” trên cơ sở TiO2nano carbon và thử nghiệm xử lý một số hợp chất hữu cơ bang phương pháp CVD trên đe c tâm Ni (vai trò xúc tác), sử dụng nguyên liệu chính là LPG và H;.

 • Tông họp TiOỉ sol-gel làm chất kết dính: TiO; sol-gel được tông hợp bang phương pháp sol-gel. từ các tien chat isopropoxit titan (Ti(OCjH-)4). Anh hường của các yếu tố trong quá trình tông hợp bao gồm: thành phan phan mol các hợp phan tạo gel, thời gian thúy phân, nhiệt Nghiên cứu tổng hợp xúc tác quang hóa “micronano composit” trên cơ sở TiO2nano carbon và thử nghiệm xử lý một số hợp chất hữu cơ độ thúy phân. pH. nhiệt độ và thời gian già hóa. che độ xư lý nhiệt sau tông họp cùng dược nghiên cứu.

 • Tổng hợp xúc tác TiOỉ TM/TiOĩ sol-gel/CNT, TiO: TM/TiOỉ sol-gel/CNF: Xúc tác TiO; TM/TiO; sol-gel/CNT, TiO; TM/TiOa sol-gel C NF được tổng hợp bang phương pháp “dán” TiO; thương mại trên CNT hoặc CNF / Nghiên cứu tổng hợp xúc tác quang hóa “micronano composit” trên cơ sở TiO2nano carbon và thử nghiệm xử lý một số hợp chất hữu cơ đệm c bời lớp hồ dán là TĨO; sol-gel với tý lệ khối lượng thích họp cúa các thành phan đối cùa xúc tác lần lượt tương ứng là 0,8/0,2/0,05; 0,15/0,2/0,7 và 1/0,3.

 • Tông họp xúc tác T1O2 TM/CNT-(alginat): Các xúc tác quang hóa trên cơ sờ composit của TiO; TM/CNT-(aginat) được tông hợp Nghiên cứu tổng hợp xúc tác quang hóa “micronano composit” trên cơ sở TiO2nano carbon và thử nghiệm xử lý một số hợp chất hữu cơ từ một hệ chứa TiO; TM và CNT được phân tán bang sóng siêu âm, sau đó được tạo hạt theo phương pháp gel hóa dị thê trong dung dịch CaCl: với hệ keo là sodium alginate.

 • Tổng hợp TiO2 TM/TiOí sol-gel/THT: Xúc tác TiO; TM/T1O2 sol-gel THT dùng làm xúc tác đoi chứng được diều chế tương tự qui trình đà mô ta đối với xúc tác T1O2 TM/T1O2 sol-gel/CNT nhưng Nghiên cứu tổng hợp xúc tác quang hóa “micronano composit” trên cơ sở TiO2nano carbon và thử nghiệm xử lý một số hợp chất hữu cơ thay the CNT bang than hoạt tinh và xúc tác có tý lệ khối lượng là T1O2 TM/TÌO2 sol-gel. THT = 0,8/0,2/20. Than hoạt tính Norit Rox 0,8 có nguồn gốc từ Công ty Norit (Mỹ), có diện tích bề mặt riêng 1195,8 nr/g, thế tích lỗ xốp 0,84 ml/g, kích thước hạt khoang 10pm. Xúc tác T1O2 TM.T1O2 sol-gel THT dạng Nghiên cứu tổng hợp xúc tác quang hóa “micronano composit” trên cơ sở TiO2nano carbon và thử nghiệm xử lý một số hợp chất hữu cơ bột sau khi diều che được ép viên hình trụ. đường kính 3 mm, chiều dài 5-7 mm.

2.3. CÁC PHƯƠNG PHÁP HÓA LÝ ĐẠC TRIÊNG xức TÁC VÀ PHÂN TÍCH SẢN PHẢM

Các mẫu xúc tác, nguyên liệu, sân phàm dược đặc trưng tinh chat hóa lý bảng các phương pháp hiện đại như SEM, TEM, XRD, BET, TG/DTA, huỳnh quang PL.

 • 2.2. ĐÁNH GIÁ HOẠT TÍNH xủc TÁC

 • 2.2.1. Đánh giá hoạt tính Nghiên cứu tổng hợp xúc tác quang hóa “micronano composit” trên cơ sở TiO2nano carbon và thử nghiệm xử lý một số hợp chất hữu cơ xúc tác qua khả năng phân hủy xanh meỉylen

Chat model: Chuẩn bị dung dịch xanh metylen với nồng độ 200 mg/1. pH của hồn hợp phan ứng được diều chinh băng các dung dịch H2SO4 và NaOH loăng được đen giá trị mong muon.

Nguồn sáng: Trong các thực nghiệm, có 2 nguồn bức xạ ánh sáng khác nhau được sư dụng là đèn cao áp hơi thủy ngân và ánh sáng mặt trời.

 • 2.3.1.1. ỉ)ánh giá hoạt tính xúc tác TÌO2TMNghiên cứu tổng hợp xúc tác quang hóa “micronano composit” trên cơ sở TiO2nano carbon và thử nghiệm xử lý một số hợp chất hữu cơ /TÌO2 sol-gel/CNT

Một lượng xúc tác tương đương 0,2g TiO: được cho vào cốc thuỷ tinh rồi đặt vào thiết bị phan ứng. sau đó thèm 100 ml dung dịch MB 200 mg/1. Hỗn hợp

được khuấy trong bóng tối trong 1 giờ đè quá trinh hấp phụ đạt càn bằng, sau đó chiếu sáng bang đèn thủy ngan hoặc ánh sáng mặt trời. Định kỳ’ lay mẫu trong suốt thời gian phân ứng đê phân tích hàm lượng Nghiên cứu tổng hợp xúc tác quang hóa “micronano composit” trên cơ sở TiO2nano carbon và thử nghiệm xử lý một số hợp chất hữu cơ MB còn lại, so sánh với mầu ban đau, từ đó tinh toán được lượng MB đà phàn ứng. Hoạt tinh cùa xúc tác T1O2TM T1O2 sol-gel, CNT sè được so sánh với các xúc tác T1O2 TM, T1O2 sol- gel, TiO; sol-gel/CNT ở cũng điêu kiện thực nghiệm.

 • 2.3.1.2.  ỉ)ánh giá hoạt tinh xúc tác TÌO2TM/TÌO2 soỉ-geư CNF

Thực nghiệm đánh giá hoạt tinh cua xúc tác TÌO2TMTÌO2 sol-gel/ Nghiên cứu tổng hợp xúc tác quang hóa “micronano composit” trên cơ sở TiO2nano carbon và thử nghiệm xử lý một số hợp chất hữu cơ CNF được tiến hành trên hệ thiết bị quang hóa với chat phân ứng là dung dịch MB 200 mg/1 được cho chây qua ống phân ứng đà nạp đay xúc tác với lưu lượng được khống chế. Hoạt tinh cúa xúc tác T1O2TM T1O2 sol-gel/ CNF sè được so sánh với các xúc tác T1O2TM T1O2 sol-gel/THT dạng viên trụ ớ cùng điều kiện thực nghiệm. Các yeu tố anh hương đen hoạt tinh cua xúc tác được nghiên cứu, bao gồm Nghiên cứu tổng hợp xúc tác quang hóa “micronano composit” trên cơ sở TiO2nano carbon và thử nghiệm xử lý một số hợp chất hữu cơ : ảnh hưởng cùa thời gian lưu, cường độ chiêu sáng và độ ben của xúc tác.

 • 2.3.2.   ứng dụng xúc tác trong phàn ứng oxi hóa quang hóa các họp chất hữu CO’ khó phân hủy trong nước thai

Các mẫu nước thài dùng đê thử hoạt tinh xúc tác là nước thãi của các quá trình sán xuất chat tây rưa, thuốc bao vệ thực vật có chứa nhiều các hợp chat hữu cơ khó phàn húy, có COD trong khoáng từ 215 + 350 mgO/1 Nghiên cứu tổng hợp xúc tác quang hóa “micronano composit” trên cơ sở TiO2nano carbon và thử nghiệm xử lý một số hợp chất hữu cơ . Hiệu qua cùa quá trình xử lý được xác định bang việc phân tích chi tiêu COD của mẫu nước thai trước và sau khi xử lý theo phương pháp ASTM DI252.

 • 2.3.3. Đánh giá hoạt tính xúc tác qua khà nảng oxy hóa quang hóa DBT và 4,6-DMDBT trong diesel

Thực nghiệm đánh giá hoạt tinh xúc tác thông qua phản ứng oxy hóa quang hóa hợp chat DBT, 4,6 DMDBT và diesel thương mại được tiến hành trong pha lóng, trên hệ Nghiên cứu tổng hợp xúc tác quang hóa “micronano composit” trên cơ sở TiO2nano carbon và thử nghiệm xử lý một số hợp chất hữu cơ thiết bị quang hóa với xúc tác ran ở dạng huyền phũ trong dung dịch long.

 • 2.3.4. Phương pháp phân tích mail

Các phương pháp phán tich mau bao gồm :

 • –  Độ hấp thụ quang được đo trên máy ƯV-Vis (JENWAY 6305) ớ bước sóng 650 nm, đê làm cơ sở tinh toán các giá trị nồng độ Co và c lấy tại thời điềm t = 0. t = t của MB.

 • –  COD của các mẫu trước và sau xử lý được tiến Nghiên cứu tổng hợp xúc tác quang hóa “micronano composit” trên cơ sở TiO2nano carbon và thử nghiệm xử lý một số hợp chất hữu cơ hành tại Trung tâm phân tích. Viện Hóa học Công nghiệp Việt Nam. theo phương pháp ASTMD1252.

 • –  Các phàn tích HPLC được tiến hành trên máy HPLC 1200 Agilent của Phòng thi nghiệm trọng diêm công nghệ Lọc Hóa đau – Viện Hóa học Công nghiệp Việt Nam.

 • –  Các phân tích GC-MS được tiến hành trên máy GC-MS Agilent Technologies 6890N của Phòng thi nghiệm trọng điểm cóng nghệ Lọc Hóa dầu – Viện Hóa học Công nghiệp Việt Nam.

 • –  Hãm lượng lưu Nghiên cứu tổng hợp xúc tác quang hóa “micronano composit” trên cơ sở TiO2nano carbon và thử nghiệm xử lý một số hợp chất hữu cơ huỳnh tông trước vả sau khi quang oxi hóa. hấp phụ được xác định chính xác trên máy TS – 100V theo tiêu chuẩn ASTM D5453-06 Trace Sulfur Analyzer tại Phòng thư nghiệm xăng dầu – Trung tâm kỳ’ thuật tiêu chuẩn đo lường chat lượng 1-số 8, Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội.

CHƯƠNG 3: KÉT QUẢ VÀ THẢO Ll IẶN

 • 3.1. TỎNG HỢP VẬT LIỆU NANO C ARBON

 • 3.1.1. Ton KhoThuVien.com

 • 3.1.2.

8

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Nghiên cứu tổng hợp xúc tác quang hóa “micronano composit” trên cơ sở TiO2nano carbon và thử nghiệm xử lý một số hợp chất hữu cơ”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

 • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Mẫu nhà đẹp 02 tầng
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
12.500.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Bat lua the hunger games suzanne collins
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
20.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
BÀI TẬP DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
37.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến việc áp dụng 3rs trong quản lý rác thải sinh hoạt tại cần thơ và hậu giang
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
28.000
Sold by
@ xcnguyen220
Nghiên cứu tổng hợp xúc tác quang hóa “micronano composit” trên cơ sở TiO2nano carbon và thử nghiệm xử lý một số hợp chất hữu cơ
Nghiên cứu tổng hợp xúc tác quang hóa “micronano composit” trên cơ sở TiO2nano carbon và thử nghiệm xử lý một số hợp chất hữu cơ
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart