nghiên cứu triển khai hoạt động của trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ tỉnh bắc giang theo cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm

Add your review

42.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

42.000

nghiên cứu triển khai hoạt động của trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ tỉnh bắc giang theo cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm

nghiên cứu triển khai hoạt động của trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ tỉnh bắc giang theo cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm

fff

nghiên cứu triển khai hoạt động của trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ tỉnh bắc giang theo cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm

fff

nghiên cứu triển khai hoạt động của trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ tỉnh bắc giang theo cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm

fff

nghiên cứu triển khai hoạt động của trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ tỉnh bắc giang theo cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm

fff

nghiên cứu triển khai hoạt động của trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ tỉnh bắc giang theo cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm

fff

nghiên cứu triển khai hoạt động của trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ tỉnh bắc giang theo cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm

fff

ft

Bộ GIÁO DỰC VÀ ĐÀO TẠO BỌ NÒNG NGHIỆP VÀ PTNT

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

DƯƠNG ĐẠI TÂN

NGHIÊN CỨU TRIỀN KHAI HOẠT ĐỌNG

CỦA TRUNG TÂM ỨNG DỤNG TIỂN Bộ KHOA HỌC VÀ ( ÔNG NGHẸ TỈNH BÁC GIANG THEO Cơ C HÉ Tự C HỦ, Tự ( HỊU TRÁCH NHIỆM

CHUYÊN NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH MÂSÓ: 60 34 04 10

NGƯỜI HƯỚNG DẲN KHOA HỌC: PGS.TS. TRẤN HƯU CƯỜNG

HÀ NỘI, NĂM 2014

LỜI CAM ĐOAN

TÓI xin cam đoan rằng:

Số liệu và kết quà nghiên cứu trong luận văn này lã hoàn nghiên cứu triển khai hoạt động của trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ tỉnh bắc giang theo cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm toàn tí ung thực và chưa từng được sử dụng hoặc công bố trong bẩt ký cóng trinh não khác, các thông tin trích dần trong luận vãn đều đtrợc ghi rô nguồn gốc.

Tác gia luận vãn

Dương Đại Tân

LỜI CẢM ƠN

Đẽ hoàn thành luận vãn thạc sĩ Quân trị kinh doanh cùa mình, ngoài sự nó lực co gắng cùa bàn thân, tôi dã nhận duợc sự giúp dở nhiệt tinh cùa nhiều cá nhân vã lập thê.

Nhãn dịp này nghiên cứu triển khai hoạt động của trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ tỉnh bắc giang theo cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm , tôi .xin bày lo lóng bicl ơn sâu sắc lới sự giúp đờ, chi bao lận tình cùa các thầy, cò giáo khoa Ke toán Quân trị kinh doanh, Tnrờng Đại học Nòng nghiệp llã Nội. nay lá Học viện Nông uglũệp việl Nam; Dặc biệl lã sự quan lãm. du dãn lặn linh cùa PGS. lien sỳ Iran llừu Cường đà trực úẽp hướng dãn tôi trong suốt quá trinh thục hiện luận vãn.

lõi cùng .xin bày tô lõng biết on nghiên cứu triển khai hoạt động của trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ tỉnh bắc giang theo cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm sâu sắc lới các anh, các clụ vã bạn đỏng nghiệp công lác lại Sờ Khoa học và Cõng nghệ, Trung lãm ủng dụng lien bộ KH&CN tinh Bắc Giang, dã rạo diều kiện giúp dờ tôi trong quá trinh nghiên cứu và thu thập tài liệu phục vụ cho luận vãn.

Qua đây tỏi cũng xiu bày tó lòng biết on đối VỚI gia đình và bạn bè đà giúp đờ. động viên tòi trong suốt quá trinh học tập và nghiên cứu

Tác già nghiên cứu triển khai hoạt động của trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ tỉnh bắc giang theo cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm luận văn

Dương Dại l án

MỤC LỤC

Lời cam đoan

i

ii

111


Lời câm 011

Mục lục

Danh mục chừ viết tat

Danh mục bang

Danh mục hình, biếu đồ

 • 1.4    nghiên cứu triển khai hoạt động của trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ tỉnh bắc giang theo cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm Đối tượng và phạm vi nghiên cửu 4

 • 2    Cơ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIẺN VÈ HOẠT ĐÔNG Tự

CHỦ, Tự CHỊU TRÁCH NHIỆM CỦA Tớ CHỨC KH&CN 5

 • 2.1.2  Các nội dung triền khai hoạt động của tồ chức KH&CN theo co

chế tự chú. tự chịu trách nhiệm

 • 2.1.3  Các yếu tố nghiên cứu triển khai hoạt động của trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ tỉnh bắc giang theo cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm anh hướng đến triển khai hoạt động cúa tô chức

KH&CN theo cơ chế tư chù. tư chịu trách nhiệm

 • 2.1  4 Vai trò và ý nghĩa cùa tự chủ. tư chiu trách nhiệm trong tô chức

KH&CN

 • 2.2.1  Kinh nghiệm trièn khai hoạt động ứng dụng và chuyên giao

KH&CN theo co chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các tổ chức KH&CN ngoài nước

23

 • 2.2.2   nghiên cứu triển khai hoạt động của trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ

tỉnh bắc giang theo cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm Trong nước                 26

 • 3.1.3   Những thuận lợi vã khó khăn của điều kiện tự nhiên, kinh tế xà

hội đối với hoạt động nghiên cửu ứng dụng KH&CN

 • 3.1.4 Đặc nghiên cứu triển khai hoạt động của trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ tỉnh bắc giang theo cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm diêm tinh hình cơ quan nghiên cửu

  <<<123>>>

  44

  3.2

  Phương pháp nghiên cứu

  47

  3.2.1

  Thu thập thông tin

  47

  3.2.2

  Xử lý và phân tích số liệu

  48

  3.2.3

  Hệ thong các chì tiêu

  49

  4

  KÉT QƯÀ NGHIÊN CÚƯ VÀ THAO LUẬN

  50

 • 4.1    Thực trạng tò chức tnên khai hoạt đông cua Trung tâm ứng dụng

tiến bộ KH&CN tinh Bấc Giang theo hướng tự chủ. tự chịu trách nhiệm 50

 • 4.1.1   Kể hoạch tổ chức thực hiện và lộ trình nghiên cứu triển khai hoạt động của trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ tỉnh bắc giang theo cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm

  <<<123>>>

  chuyển dổi

  50

  4.1.2   Tổ chức triền khai thực hiện

  52

 • 4.2 Ket qua khảo sát năng lực. cơ chế chinh sách và các đoi tượng tiếp nhộn chuyến giao còng nghệ ớ tình Bắc Giang

 • 4.2.1  Kết quá kháo sát đối VỚI viên chức và người lao động lãm việc tại Trung tâm ừng dung tiến bộ KH&CN tinh Bắc Giang

4.2.3 Thòng tin cua các tô chức có hên quan đen hoạt động ứng dụng và chuyến giao KH&CN 81

 • 4.2.2  Ket quả phỏng vấn nghiên cứu triển khai hoạt động của trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ tỉnh bắc giang theo cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm một số nhà quản lý

82

4.3 Định hướng và một số giãi pháp hoàn thiện hoạt động của Trung tâm ứng dụng liên bộ KH&CN tinh Bẳc Giang theo hướng tự chú. tự chịu trách nhiệm        85

 • 4.3.1  Đinh hướng triển khai hoạt động cùa Trung tâm ứng dung tiến

bộ KH&CN Bắc Giang theo cơ chế tự chu. tự chiu trách nhiệm 85

 • 4.3.2  Các giãi pháp triên khai hoạt động Trung tâm ứng dung tiến bộ

KH&CN Bắc Giang theo nghiên cứu triển khai hoạt động của trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ tỉnh bắc giang theo cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm cơ chế tự chu. tự chiu trách nhiệm 86

5    KÊT LUẬN VÀ KHUYÊN NGHỊ

TÀI LIỆU THAM KHÁO

Học viịn Nổng nghlỷp Viỷỉ Nam – LíuỊn vởn TÌKỊC sy’ Khoa học Nóng nghiệp

Page 111

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “nghiên cứu triển khai hoạt động của trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ tỉnh bắc giang theo cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

 • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Phân tích tài chính và giải pháp cải thiện tình hình tài chính của công ty tnhh hùng thịnh hd
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
38.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Ánh mắt yêu thương nguyễn thị phi oanh
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
20.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn trong quá trình đô thị hóa ở huyện gia lâm thành phố hà nội
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
50.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Giao an lop 5 tuan 9
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
15.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Bo de thi thu thpt quoc gia toan so 8
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
15.000
Sold by
@ xcnguyen220
nghiên cứu triển khai hoạt động của trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ tỉnh bắc giang theo cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm
nghiên cứu triển khai hoạt động của trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ tỉnh bắc giang theo cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart