Nghiên cứu ứng dụng giải pháp neo trong đất tăng cường ổn định mái dốc cửa hầm thủy lợi, thủy điện

Add your review

32.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

32.000

Nghiên cứu ứng dụng giải pháp neo trong đất tăng cường ổn định mái dốc cửa hầm thủy lợi, thủy điện

Nghiên cứu ứng dụng giải pháp neo trong đất tăng cường ổn định mái dốc cửa hầm thủy lợi, thủy điện

fff

Nghiên cứu ứng dụng giải pháp neo trong đất tăng cường ổn định mái dốc cửa hầm thủy lợi, thủy điện

fff

Nghiên cứu ứng dụng giải pháp neo trong đất tăng cường ổn định mái dốc cửa hầm thủy lợi, thủy điện

fff

Nghiên cứu ứng dụng giải pháp neo trong đất tăng cường ổn định mái dốc cửa hầm thủy lợi, thủy điện

fff

Nghiên cứu ứng dụng giải pháp neo trong đất tăng cường ổn định mái dốc cửa hầm thủy lợi, thủy điện

fff

Nghiên cứu ứng dụng giải pháp neo trong đất tăng cường ổn định mái dốc cửa hầm thủy lợi, thủy điện

fff

BỌ GIAO DỰC VA ĐAO TẠO           PTNT

BỌ NONG nGhIẸP va

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THUỶ LỢI

NGUYỀN HÀO

NGHIÊN CỨU ÚNG DỤNG GIẢI phấp neo trong đắt tảng CƯỜNG ÔN ĐỊNH MÁÌ dóc cưa hàm thi ỳ lợi, thi ỳ diện

LUẬN VĂN THẠC sỉ

BỌ GIAO DỤC VA ĐAO TẠO            BỌ NONG NGHIỆP VA PTNT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THI Ỷ LỢI

NGUYỀN HÀO

NGHIÊN cứu ƯNG DỤNG GIAI PHẤP NEO TRONG DẮT TĂNG CƯỜNG ỎN ĐỊNH MÁI DÓC CỬA HẲM THLTỲ LỢI, THI Ỷ ĐIỆN

<<<123>>>

Mà số

Chuyên ngành: XÂY DƯNG CÓNG TRĨNH THỦY

: 60 Nghiên cứu ứng dụng giải pháp neo trong đất tăng cường ồn định mái dốc cửa hầm thủy lợi, thủy điện • 58 ■ 40

LUẬN VĂN THẠC sỉ

NGƯỜI HƯỚNG DẢN KHOA HỌC: 1. PGS.TS BÙI VÃN VỊNH

 • 2. TS DƯƠNG ĐỬC TIẾN

LÕI TÁC GIA

San một thời gian thu thập tài liệu. nghiên cứu và thực hiện, đền nay luận văn Thạc sì kỳ thuật: “Nghiên cứu ứng dụng giai pháp neo trong dất tàng cường ôn định mái dôc cừa hâm thuỳ lọi, thuỳ điện" đà hoàn thành đúng thời hạn theo dề cương dược phê duyệt. Nghiên cứu ứng dụng giải pháp neo trong đất tăng cường on định mái dốc cửa hầm thủy lợi, thủy điện

Trước hết tác giã bày to lòng biết ơn chán thành tới Trường Dại học Thuy lợi đà đào tạo và quan tâm giúp đờ lạo mọi điều kiện cho tác giã trong quá trinh học tập vá thực hiện luận vãn này.

rác giã xin tràn trọng câm on B(i ‘S. TS nùi rân l ịnh và TS. Dương Đức Tiến dà trực tiếp tận tinh hướng dần, cùng như cung cấp tài liệu, thông tin khoa học can thiel cho hậm van.

Tác Nghiên cứu ứng dụng giải pháp neo trong đất tăng cường on định mái dốc cửa hầm thủy lợi, thủy điện gia xin chán thành cám ơn Dâng uy. Lãnh dạo, Cán bộ công nhân viên Ban quán lý dự án Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn Nghệ An dã rận rinh giúp đờ và lạo mọi điều kiện cho tác giã trong suốt thời gian học lập và thực hiện luận vãn này.

’Tác giá xin câm om gia đình, các bạn bè dong nghiệp đà he/ sức giúp đờ dộng viên về rinh thần và vật chất dể rác giá dạt dược kết qua hôm nay Nghiên cứu ứng dụng giải pháp neo trong đất tăng cường on định mái dốc cửa hầm thủy lợi, thủy điện .

’Trong quá trinh nghiên cừu đè hoàn thành luận văn. lác già khó tránh khói những thiếu sỏt và rất mong nhận dược sự góp ỷ, chì bao cùa các thầy, có và cán bộ đong nghiệp dối với bân luận vãn.

Xin tràn trọng câm om!

Hà Nội, ngày 10 tháng 02 năm 2014

Tác giã

Nguyễn Hào

LỜI CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan rằng số liệu và kết qua nghiên cữu trong luận vãn này là trung thực Nghiên cứu ứng dụng giải pháp neo trong đất tăng cường on định mái dốc cửa hầm thủy lợi, thủy điện và không trùng lập vói các để tài khác. Tôi cùng xin cam đoan rang mọi sự giúp đừ cho việc thực hiện luận van này đà được câm ơn và các thòng tin trích dan trong luận van đà dược chỉ rò nguồn gốc.

Tác gia

Nguyền Hào

MỤC LỤC

MỜ DẤU

a/ Mục đích nghiên cứu

b/ Đối Nghiên cứu ứng dụng giải pháp neo trong đất tăng cường on định mái dốc cửa hầm thủy lợi, thủy điện tượng nghiên cứtt .

CHƯƠNG 1: TỎNG ỌUAN VẼ HĨẸN TƯỢNG SỤT TRƯỢT MÁT DÓC

 • 1.2. Nhưng điểu Nghiên cứu ứng dụng giải pháp neo trong đất tăng cường ồn định

mái dốc cửa hầm thủy lợi, thủy điện kiện dần đến sụt trưọl mái dóc (cừa hẩm)

 • 1.4. Kết luận11 Nghiên cứu ứng dụng giải pháp neo trong đất tăng cường ồn định mái dốc cửa hầm thủy lợi, thủy điện

CHƯƠNG 2: LÝ THUYẾT CHUNG VÊ ỚN DỊNH MÁI DÓC VÀ TỚNG QUAN VÊ CẤC GIẢI PHÁP GIA CÓ MÁI DÓC

2.2 Các công nghệ xừ lý sụt trượt mái dốc (cửa hẩm) hiện nay

 • 2.2.   ĩ. Biện pháp thiết lập mật cat Nghiên cứu ứng dụng giải pháp neo trong đất tăng

cường on định mái dốc cửa ham thủy lợi, thủy điện hình học hợp lý

 • 2.3.  So lưọc về sự phát triền, cấu tạo và ứng dụng công nghệ neo cố đất ón dinh mái

dốc…….*…’……….’……………………….’……………………….„ ……

 • 2.3.2.  Cấu tạo chung Nghiên cứu ứng dụng giải pháp neo trong đất tăng cường on định

mái dốc cửa ham thủy lợi, thủy điện cùa neo trong dất

2.4.2 Lựa chọn giãi pháp gia co neo ồn định mái dốc:

CHỊ ƯNG 3: LÝ Till YET TÍNH TOÁN NEO ỦNG SIẤT TRI ức TĂNG

CƯỜNG ỎN ĐỊNH MẤT DÓC

 • 3.1.  Bãi toán co bàn

  3.1.1. Nghiên cứu ứng dụng giải pháp neo trong đất tăng cường ồn định mái dốc cửa hầm thủy lợi, thủy điện I ’ai trò cua lực neo ứng suất trước dề cái thiện trụng thải ứng suất trong dẩt


 • 3.2. Lý thuyết linh toán neo

  • 3.2.1. Xác định sức chịu tai cua neo trong dât theo một sô tiêu chuíìn cua các nước trên thế giới…………………………………………………………………………………………………

Nghiên cứu ứng dụng giải pháp neo trong đất tăng cường ồn định mái dốc cửa hầm thủy lợi, thủy điện 38

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Nghiên cứu ứng dụng giải pháp neo trong đất tăng cường ổn định mái dốc cửa hầm thủy lợi, thủy điện”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

 • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Vấn đề lựa chọn con đường quá độ lên Chủ Nghĩa Xã Hội bỏ qua chế độ Tư Bản Chủ Nghĩa ở Việt Nam
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
14.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Đánh giá công tác đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện đại từ, tỉnh thái nguyên giai đoạn 2006 2010
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
39.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Một số giải pháp quản lý nâng cao chất lượng đào tạo ngành Y dược trường Trung cấp Hồng Hà Thành phố Hồ Chí Minh
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
34.000
Sold by
@ xcnguyen220
Nghiên cứu ứng dụng giải pháp neo trong đất tăng cường ổn định mái dốc cửa hầm thủy lợi, thủy điện
Nghiên cứu ứng dụng giải pháp neo trong đất tăng cường ổn định mái dốc cửa hầm thủy lợi, thủy điện
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart