Nghiên cứu ứng dụng lý thuyết người đại diện trong quản trị ngân hàng thương mại Việt Nam

Add your review

13.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

13.000

Nghiên cứu ứng dụng lý thuyết người đại diện trong quản trị ngân hàng thương mại Việt Nam

Nghiên cứu ứng dụng lý thuyết người đại diện trong quản trị ngân hàng thương mại Việt Nam

fff

Nghiên cứu ứng dụng lý thuyết người đại diện trong quản trị ngân hàng thương mại Việt Nam

fff

Nghiên cứu ứng dụng lý thuyết người đại diện trong quản trị ngân hàng thương mại Việt Nam

fff

Nghiên cứu ứng dụng lý thuyết người đại diện trong quản trị ngân hàng thương mại Việt Nam

fff

Nghiên cứu ứng dụng lý thuyết người đại diện trong quản trị ngân hàng thương mại Việt Nam

fff

Nghiên cứu ứng dụng lý thuyết người đại diện trong quản trị ngân hàng thương mại Việt Nam

fff

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TÊ Quốc DÂN

PHẠM BẢO KHÁNH

NGHIÊN cứu ỨNG DỤNG LÝ THUYẾT NGƯỜI ĐẠI DIỆN TRONG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM

Chuyên ngành: Tài chính – Ngân hãng Mã số: 62 34 02 01

LUẠN ĂN TIEN SI KINH TE

Người hướng dẩn khoa học: 1. PGS.TS. TRẦN THỊ THANH TÚ 2 Nghiên cứu ứng dụng lý thuyết người đại diện trong quản trị ngân hàng thương mại Việt Nam . TS. BÙI KHẮC SƠN ■

HÀ NỘI-2015 LỜI CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan Luận án này là công trình nghiên cứu độc lập của lôi. Các số liệu, tư liệu được sir dụng trong Luận án có nguồn gốc rỏ ràng và trung thực. Các đánh giá, kết luận khoa học của Luận án chưa được người khác công bố trong bat cứ công trình nào.

Tác già Luận án

Phạm Bão Khánh

LỜI CẢM ƠN

Luận án này Nghiên cứu ứng dụng lý thuyết người đại diện trong quản trị ngân hàng thương mại Việt Nam lù kết quà nghiên cứu nghiêm lúc cùa tác giã hằng sự cố gắng và nồ lực cùa bân thân. Bên cạnh đó, đê hoàn thành Luận án. tác gia đả nhận được nhiều sự khích lệ. động viên và giúp đờ cùa nhiều người.

Trước hết. tác giã xin được gửi lời câm ơn tói các thành viên trong gia đình đã luôn động viên, chia sẽ trong công việc và tạo điều kiện cho tác giã hoàn thành Luận án.

Tác giã Luận Nghiên cứu ứng dụng lý thuyết người đại diện trong quản trị ngân hàng thương mại Việt Nam án xin được gừi lời câm ơn các Thầy cô đã luôn quan tâm dìu dắt, cung cấp các kiến thức chuyên môn trong quá trình thực hiện đề lài này. Xin được chân thành cám ơn Thầy, Cô giáo hướng dần PGS.TS. Trằn Thị Thanh Tú và TS. Bùi Khấc Sơn đã khích lệ. động viên và hướng dần tác giả thực hiện Luận án. Đặc biệt. PGS.TS. Trần Thị Thanh Tú đã tạo mọi điều kiện có thề đề tác Nghiên cứu ứng dụng lý thuyết người đại diện trong quản trị ngân hàng thương mại Việt Nam giã tham gia vào các hoạt động, dự án nghiên cứu cùa các trường đại học. viện nghiên cửu. đóng góp những ý kiến, định hướng quý báu. cho phép tác giả sử dụng một phần kết quả nghiên cứu trong các đề tài mà tác giã tham gia và nhất là đã tạo nguồn câm hửng, động lực và tính kiên trì cho tác giã trong hoạt động nghiên cửu. Nếu không có những yếu tố này. tác giả không thế hoàn thành luận án. Nghiên cứu ứng dụng lý thuyết người đại diện trong quản trị ngân hàng thương mại Việt Nam

Đê thực hiện thành công đề tài này. tác giã Luận án đả nhận được nhiều sư quan tâm. chia sẻ và giúp đờ cứa nhiều Thầy. Cô giáo và đổng nghiệp. Nhân dịp này. xin được gửi lời tri ân và cam ơn sâu sắc đến các Thầy. Cô.

Tác giá Luận án cùng xin được bày tỏ lòng cam ơn đến Đào Hải Ninh. Trần Quốc Huy. Bùi Lan Anh. Nguyền Quỳnh Liên người có cùng sự quan tâm nghiên cửu Nghiên cứu ứng dụng lý thuyết người đại diện trong quản trị ngân hàng thương mại Việt Nam về quân trị công ty đã tham gia đóng góp ý kiến và hồ trợ tác giã trong suốt quá trình làm luận án.

Tác giã xin được câm ơn đến Ban lãnh đạo và các đồng nghiệp đang công tác tại Bào hiểm tiền gưi Việt Nam đă luôn giúp đờ. quan tâm vù chia sẻ trong quá trình tác gia thực hiện đề tài.

Nhân dịp này, tác gia cùng xin được gửi lời câm ơn đến các cán bộ cứa Viện Đào tạo SĐH. Trường Nghiên cứu ứng dụng lý thuyết người đại diện trong quản trị ngân hàng thương mại Việt Nam Đại học KTQD đả luôn đông viên và tận tình hồ trợ. tạo điều kiện cho nghiên cửu sinh hoàn thành Luận án./.

Tác giả Luận án Phạm Báo Khánh

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN

LỜI CẤM ƠN

MỤC LỤC

DANH MỤC BÀNG BIẺU, sơ Đỏ

DANH MỤC HÌNH

MỞ ĐÀU

CHƯƠNG 1: TỎNG QUAN VẾ LÝ THUYẾT NGƯỜI ĐẠI DIỆN

TRONG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG9 Nghiên cứu ứng dụng lý thuyết người đại diện trong quản trị ngân hàng thương mại Việt Nam

LI Lý thuyết người đại diện

1.3 Tổng quan nghiên cứu về lý thuyết người đại diện trong quàn trị

ngân hàng

  • 1.3.2  Tổng quan Nghiên cứu ứng dụng lý thuyết người đại diện trong quản trị ngân hàng thương mại Việt Nam nghiên cửu về lý thuyết người đại diện trong quản trị ngân

hùng thương mại

1.4. Nghiên cứu về lý thuyết người đại diện trong ngân hàng Việt Nam

Kết luận chương 1

CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP VÀ Dữ LIỆU NGHIÊN CƯU

Kểt luận chương 2

CHƯƠNG 3: KÉT QUẢ PHÂN TÍCH LÝ THUYẾT NGƯỜI ĐẠI DIỆN TRONG HẸ THÕNG NGÂN HÀNG VIỆT NAM THEO PHƯƠNG PHẤP ĐỊNH TÍNH ….49

  • 3.2   Quan trị ngân hàng thương mại trong hệ thống ngân hàng Việt Nam 54 Nghiên cứu ứng dụng lý thuyết người đại diện trong quản trị ngân hàng thương mại Việt Nam 3.3. Kết quá đánh giá về mâu thuần lợi ích giừa chú sờ hữu và người điều

hành trong Ngân hàng thương mại nhà nước được cố phần      hóa

  • 3.3.2  Kết qua đánh giá vai trò của HĐQT trong Ngân hàng thương mại nhà

nước được cổ phần hóa

  • 3.4 Kết quà đánh giá về mâu thuần lợi ích giữa chù sỡ hữu và người

điều hành trong Nghiên cứu ứng dụng lý thuyết người đại diện trong quản trị ngân hàng thương mại Việt Nam Ngân hàng thương mại cỗ phần

  • 3.4.1 ……………………………………………………………………………………………………….

Mâu thuần lơi ích giừa chu sớ hìru và người điều hành

  • 3.4.2  Kết quả đánh giá vai trò của HĐQT trong Ngân hàng thương mại cổ

phần

Kểt luận chương 3

CHƯƠNG 4: KÉT QUẢ KIẺM ĐỊNH LÝ THUYẾT NGƯỜI ĐẠI DIỆN TRONG HẸ THÓNG NGÂN HÀNG VIỆT NAM THEO PHƯƠNG PHẤP ĐỊNH LƯỢNG89

  • 4.1   Mâu thuẫn lợi ích theo lý thuyết người đại diện trong hệ thống ngân

hàng Việt Nghiên cứu ứng dụng lý thuyết người đại diện trong quản trị ngân hàng thương mại Việt Nam Nam

  • 4.2.3  Phân tích kết quà giã thuyết I và giã thuyết 2………………………………………………….94

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Nghiên cứu ứng dụng lý thuyết người đại diện trong quản trị ngân hàng thương mại Việt Nam”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

  • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Luận văn khảo sát quy trình sản xuất bia lager của công ty cổ phần bia hải đà
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
198.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH VIỆT NAM
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
18.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Quản lý nhà nước về hạ tầng viễn thông thụ động của sở thông tin và truyền thông tỉnh lạng sơn
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
50.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Chuyên đề thực tập hoạt động kinh doanh lữ hành của công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và du lịch á long
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
45.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Phân Tích Ảnh Hưởng Của Các Nhân Tố Kinh Tế Vĩ Mô Đến Chỉ Số Giá Chứng Khoán Vn Index_2.Pdf
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
68.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Luận văn thạc sĩ nghiên cứu chế tạo vật liệu nano oxit kim loại định hướng ứng dụng khử co2
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
198.000
Sold by
@ xcnguyen220
Nghiên cứu ứng dụng lý thuyết người đại diện trong quản trị ngân hàng thương mại Việt Nam
Nghiên cứu ứng dụng lý thuyết người đại diện trong quản trị ngân hàng thương mại Việt Nam
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart