nghiên cứu ứng dụng xử lý rơm rạ bằng chế phẩm sinh học fitobiomixrr và emina làm phân bón cho giống lúa lt2 vụ mùa 2013 tại yên khánh ninh bình

Add your review

34.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

34.000

nghiên cứu ứng dụng xử lý rơm rạ bằng chế phẩm sinh học fitobiomixrr và emina làm phân bón cho giống lúa lt2 vụ mùa 2013 tại yên khánh ninh bình

nghiên cứu ứng dụng xử lý rơm rạ bằng chế phẩm sinh học fitobiomixrr và emina làm phân bón cho giống lúa lt2 vụ mùa 2013 tại yên khánh ninh bình

fff

nghiên cứu ứng dụng xử lý rơm rạ bằng chế phẩm sinh học fitobiomixrr và emina làm phân bón cho giống lúa lt2 vụ mùa 2013 tại yên khánh ninh bình

fff

nghiên cứu ứng dụng xử lý rơm rạ bằng chế phẩm sinh học fitobiomixrr và emina làm phân bón cho giống lúa lt2 vụ mùa 2013 tại yên khánh ninh bình

fff

nghiên cứu ứng dụng xử lý rơm rạ bằng chế phẩm sinh học fitobiomixrr và emina làm phân bón cho giống lúa lt2 vụ mùa 2013 tại yên khánh ninh bình

fff

nghiên cứu ứng dụng xử lý rơm rạ bằng chế phẩm sinh học fitobiomixrr và emina làm phân bón cho giống lúa lt2 vụ mùa 2013 tại yên khánh ninh bình

fff

nghiên cứu ứng dụng xử lý rơm rạ bằng chế phẩm sinh học fitobiomixrr và emina làm phân bón cho giống lúa lt2 vụ mùa 2013 tại yên khánh ninh bình

fff

Bộ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỌ NÓNG NGHIỆP VÀ PTNT

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

———-fir,                 ———

NGUYỀN MINH TUÂN

NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG xử LÝ RƠM RẠ BÀNG CHÉ PHÀM SINH HỌC FITO-BIOMIXRR VÀ EMINA LÀM PHÂN BÓN CHO GIÓNG LÚA LT2 vụ MÙA 2013 TẠI YÊN KHÁNH – NINH BÌNH

LUẶN VĂN THẠC Sỉ

HÀ NỘI, 2014

BỌ GIÁO nghiên cứu ứng dụng xử lý rơm rạ bằng chế phẩm sinh học fitobiomixrr và emina làm phân bón cho giống lúa lt2 vụ mùa 2013 tại yên khánh ninh bình DỤC VÀ ĐÀO TẠO Bộ NÔNG NGHIÉP VÀ PTNT

HỌC VIÊN NÒNG NGHIỆP MẸT NAM

NGƯYẺN MINH TUÂN

NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG xử LÝ RƠM RẠ BÀNG CHÉ PHẴM SINH HỌC FITO-BIOMIXRR VÀ EMINA LÀM PHÂN BÓN CHO GIÓNG LÚA LT2 vụ MÙA 2013 TẠI YÊN KHÁNH – NINH BÌNH

CHUYÊN NGÀNH : KHOA HỌC CÂY TRỒNG MÃ $0 : 60.62.01.10

NGƯỜI HƯỚNG DẦN KHOA HỌC:

PGS. TS nghiên cứu ứng dụng xử lý rơm rạ bằng chế phẩm sinh học fitobiomixrr và emina làm phân bón cho giống lúa lt2 vụ mùa 2013 tại yên khánh ninh bình .

VŨ QUANG SÁNG

HÀ NỘI. 2014

LỞI CAM DOAN

lôi xin cam doan rằng, dây là công (rình nghiên cứu khoa học do lôi trực liếp Ihực hiện trong vụ Mùa năm 2013 lại huyện Y ên Khánh – lình Ninh Bình, dirới sụ hướng dần cùa PGS.TS. Vù Quang Sáng, số liệu và kếl quà nghiên cứu trong luận văn này là trung thực, chưa từng được sử dựng trong luận vãn nào (T trong và ngoài nước. nghiên cứu ứng dụng xử lý rơm rạ bằng chế phẩm sinh học fitobiomixrr và emina làm phân bón cho giống lúa lt2 vụ mùa 2013 tại yên khánh ninh bình

Tôi xin cam đoan rằng, mọi sự giúp đõ cho việc thực hiện luận vàn này đà được câm <rn và các thông tin trích dần trong luận vãn này đà được chi rò nguồn gốc.

Tác giã luận vãn

Nguyễn Minh Tuân

LỜI CẤM ƠN

Tôi xin bày tò lòng biết ơn sâu sắc lới PGS. TS. Vũ Quang Sáng, người đà tận tình giúp đờ. hướng dần tôi trong suốt thời gian thực hiện đề tài. cũng như trong quá nghiên cứu ứng dụng xử lý rơm rạ bằng chế phẩm sinh học fitobiomixrr và emina làm phân bón cho giống lúa lt2 vụ mùa 2013 tại yên khánh ninh bình trình hoàn chính luận văn tốt nghiệp.

Tôi xin chân thành cám ơn các thầy cô giáo: Khoa Nông học. đặc biệt là các thầy cô trong Bộ môn Sinh lý thực vật (Học viện Nông nghiệp Việt Nam).

Chân thành câm ơn Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ Ninh Bình. Trung tâm ứng dụng Khoa học và Công nghệ Ninh Bình, bạn bè. đồng nghiệp, gia đình và người thân đã nhiệt tình ủng hộ. giúp dờ tôi trong suốt nghiên cứu ứng dụng xử lý rơm rạ bằng chế phẩm sinh học fitobiomixrr và emina làm phân bón cho giống lúa lt2 vụ mùa 2013 tại yên khánh ninh bình thời gian thực hiện đề tài và hoàn chinh luận vãn tốt nghiệp.

Hà Nội. ngày 10 tháng 9 năm 2014

Tác già luận văn

Nguyễn Minh Tuân

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN

LỜI CÁM ƠN

MỤC LỤC

DANH MỤC BÀNG

DANH MỤC HÌNH

DANH MỤC CHỪ VIÉT TÁT

MỜ ĐẤU

 • 3.    Ý nghĩa nghiên cứu ứng dụng xử lý rơm rạ bằng chế phẩm sinh học fitobiomixrr

và emina làm phân bón cho giống lúa lt2 vụ mùa 2013 tại yên khánh ninh bình khoa học và thực tiền

Chương 1. TÒNG QUAN TÀI LIỆU

 • 1.4.  Sự cần thiết phải xử nghiên cứu ứng dụng xử lý rơm rạ bằng chế phẩm sinh học

fitobiomixrr và emina làm phân bón cho giống lúa lt2 vụ mùa 2013 tại yên khánh ninh bình lý rơm rạ thạnh phân hừu cơ

 • 1.5.  Cơ sớ sinh học của việc xử lý rơm rạ thành phân bón hữu cơ bằng

phương pháp sinh học

 • 1.7.  Một số nghiên cửu về xử lý rơm rạ thành phán hữu cơ băng băng

phương pháp sinh học nghiên cứu ứng dụng xử lý rơm rạ bằng chế phẩm sinh học fitobiomixrr và emina làm phân bón cho giống lúa lt2 vụ mùa 2013 tại yên khánh

ninh bình ở trong và ngoài nước

Chương 2. NỌI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CƯU

 • 2.1.

nghiên cứu ứng dụng xử lý rơm rạ bằng chế phẩm sinh học fitobiomixrr và emina làm phân bón cho giống lúa lt2 vụ mùa 2013 tại yên khánh ninh bình Đối tượng và vật liệu nghiên cứu

Chương 3. KÉT QUẢ VÀ THÀO nghiên cứu ứng dụng xử lý rơm rạ bằng chế phẩm sinh học fitobiomixrr và emina làm phân bón cho giống lúa lt2 vụ mùa 2013 tại yên khánh ninh bình LUẬN

 • 3.1.  Xác định lương chế phẩm Fito Biomix RR đơn lẽ và phơi hợp với

EMINA xứ lý rơm rạ làm phân bón

 • 3.1.1.  Xác đinh lương chế phẩm Fico Biomix RR thích hợp trong sử lý rơm rạ

thành phân hừu cơ

 • 3.1.2.  Nghiên cứu ảnh hưởng của Filo – Biomix RR kết họp với EMINA đến

khả năng xử lý rơm rạ làm phân bón hữu cơ tại huyện Yên Khánh, tinh Ninh

Bình.                                                                 39

 • 3.2.   Nghiên cứu anh hướng nghiên cứu ứng dụng xử lý rơm rạ bằng chế phẩm sinh học fitobiomixrr và emina làm phân bón cho giống lúa lt2 vụ mùa 2013 tại yên khánh ninh bình cứa phân hữu cơ xứ lý lừ rơm rạ đến sinh

trướng, phát triển và nâng suất lúa giống LT2 vụ mùa nãm 2013 tại huyện Yên

Khánh tinh Ninh Bình                                            42

Học vlỷn Nông nghiép Viịt Nam – LwỊn itĩn Thợc vi’ Khoa hộc Nỗng nghiệp

Page ỉiỉ

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “nghiên cứu ứng dụng xử lý rơm rạ bằng chế phẩm sinh học fitobiomixrr và emina làm phân bón cho giống lúa lt2 vụ mùa 2013 tại yên khánh ninh bình”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

 • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Phân tích hoạt động kinh doanh của công ty tnhh thái gia sơn
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
83.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Luận án Tiến sỹ kinh tế: Giải pháp hoàn thiện chính sách TGXH thường xuyên cộng đồng ở Việt Nam
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
36.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
SKKN giáo dục kỹ năng sống qua giờ sinh hoạt lớp
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
97.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Nghiên cứu xây dựng chỉ số thị trường bất động sản (ứng dụng tại thành phố hà nội) (TT)
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
13.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Lv ths luật học giải quyết tranh chấp đất đai (qua thực tiễn ở hà nội)
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
98.000
Sold by
@ xcnguyen220
nghiên cứu ứng dụng xử lý rơm rạ bằng chế phẩm sinh học fitobiomixrr và emina làm phân bón cho giống lúa lt2 vụ mùa 2013 tại yên khánh ninh bình
nghiên cứu ứng dụng xử lý rơm rạ bằng chế phẩm sinh học fitobiomixrr và emina làm phân bón cho giống lúa lt2 vụ mùa 2013 tại yên khánh ninh bình
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart