Nguồn gốc ra đời của Tôn giáo và sự tồn tại của Tôn giáo trong thời đại ngày nay

Add your review

14.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

14.000

Nguồn gốc ra đời của Tôn giáo và sự tồn tại của Tôn giáo trong thời đại ngày nay

Nguồn gốc ra đời của Tôn giáo và sự tồn tại của Tôn giáo trong thời đại ngày nay

fff

Nguồn gốc ra đời của Tôn giáo và sự tồn tại của Tôn giáo trong thời đại ngày nay

fff

Nguồn gốc ra đời của Tôn giáo và sự tồn tại của Tôn giáo trong thời đại ngày nay

fff

Nguồn gốc ra đời của Tôn giáo và sự tồn tại của Tôn giáo trong thời đại ngày nay

fff

Nguồn gốc ra đời của Tôn giáo và sự tồn tại của Tôn giáo trong thời đại ngày nay

fff

Nguồn gốc ra đời của Tôn giáo và sự tồn tại của Tôn giáo trong thời đại ngày nay

fff

http://kilobooks.ci

THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRƯC TUY

NỘI DƯNG

CHƯƠNG 1. NGUỎN GÓC CÙA TÔN GIÁO         I

Trước khi tìm hiểu vẩn đề tôn giáo ra đời_do_dâu, thiết nghĩ chúng ta nên hiểu thế nào là tôn giáo. Trá lời câu hòi tôn giáo là gì? chính là tìm ra ban chất cùa tôn giáo. Mồi ngành khoa học cụ thề, tuỳ phương pháp liếp cận và mục đích nghiên cứu cùa mình, đưa ra nhưng quan điềm khác nhau v ề Nguồn gốc ra đời của Tôn giáo và sự tồn tại của Tôn giáo trong thời đại ngày nay tôn giáo – hay đúng hơn là định nghĩa về tôn giáo Khoa học tâm lý nghiêng về khía cạnh tâm lý tôn giáo, khoa học lịch sử tiếp cận tôn giáo, khảo cổ học nghiên cứu tôn giáo qua sự liến hoá của con người… ứng vói bao nhiêu quan điểm về nguồn gốc tôn giáo, thì có bấy nhiêu cách hiếu về bân chất tôn giáo, ớ đây. em chi xin dưa ra một sổ định nghĩa phần nào mang ý nghĩa đặc trưng cho một số Nguồn gốc ra đời của Tôn giáo và sự tồn tại của Tôn giáo trong thời đại ngày nay trường phái và trào lưu:

-Từ điển Oxford: Tôn giáo là hệ thống tín ngưởng và sùng bái sự nhận thức của con người với sức mạnh thiên nhiên chi phối con người, đặc biệt là của vị nhân cách thần mà con người phái phục tùng.

-A. Comte: Tôn giáo là sự sùng bái nhân loại.

-Voltaire: Tôn giáo là một sự phi lý khiến quần chúng phài phục tùng.

-Từ điển tôn giáo.Nxb từ Nguồn gốc ra đời của Tôn giáo và sự tồn tại của Tôn giáo trong thời đại ngày nay điển Bách Khoa 2002, tôn giáo đó là những niềm tin vào lực lượng siêu nhiên, vô hình mà con người cho là linh thiêng, được con người sùng bái và khẩn cầu để nhờ cậy. che chơ hoặc ban phát điều tốt lành (642).

Ngược lại với quan điềm của các nhà vô thằn, các nhà thần học khẳng định tôn giáo là cái sẵn có trong mọi thời đại. mọi xã hội. Tôn giáo

‘ Ị là thử lấy cái thần Nguồn gốc ra đời của Tôn giáo và sự tồn tại của Tôn giáo trong thời đại ngày nay đạo mà thiết lập và có giao ước đề khiến người ta sùng bái và tín ngường tôn giáo là tâm hướng cúa họ đến thần linh. Tôn giáo tồn lại vĩnh viền và con người phài có tôn giáo.

Những định nghĩa trên đây dù không sai nhưng chưa làm rõ được bân chất của tôn giáo. Định nghĩa về tôn giáo phái bao gồm dược những yếu tố cơ bán. nhùng tiêu chí đánh giá quan trọng nhất cùa một định nghĩa tôn giáo là: sự tồn Nguồn gốc ra đời của Tôn giáo và sự tồn tại của Tôn giáo trong thời đại ngày nay tại như giã định của các vật thể. các lực lượng hay á thực thể nằm ngoài những giới hạn khách quan trong điều kiện cùa con người.

Chủ nghía vô thần khoa học ra đời với mục đích chống lại chú nghĩa duy lâm. khắc phục hạn chế cua các nhà vô thần trước kia. đã đưa ra định nghĩa về tôn giáo chính xác. phân ánh đúng oàn chill của nó. “Nhưng mọi tôn giáo chẳng qua chi là sự phan ánh hư áo vào Nguồn gốc ra đời của Tôn giáo và sự tồn tại của Tôn giáo trong thời đại ngày nay đầu óc người nhừng sức mạnh bên ngoài chi phối đời sống hàng ngày cùa ho. chi là sự phán ánh trong đó nhừng lực lượng ớ trần thế đà mang hình thức nhùng lực lượng siêu trần thế. Mác cũng viết: “tôn giáo là tiếng thở dài của chúng sinh bị áp bức, là trái tim          của thế giói không có trái tim. cũng giống

như nó là tinh thân của một thè          giói tinh thân, tôn giáo là thuốc phiện

của

nhân dân* Nguồn gốc ra đời của Tôn giáo và sự tồn tại của Tôn giáo trong thời đại ngày nay ’.

Hai định nghĩa được xem là điền trên của những nhà Mác – xít đã trở thành mẫu mực trong việc nghiên cứu. đánh giá bân chất và vai trò của tôn giáo trong mọi thời đại. Tính bao quát của định nghĩa về tôn giáo của Mác-Ảngghen thể hiện trong nội hàm của định nghía. Định nghĩa này không những chi ra bân chấl cua tôn giáo, mà còn khái quát được con đường hình thành của ý thức niềm tin tôn giáo, khảng Nguồn gốc ra đời của Tôn giáo và sự tồn tại của Tôn giáo trong thời đại ngày nay đinh tôn giáo là sàn phàm cua con người, do con người sáng tạo trong một giai đoạn lịch sử nhật đinh. Ngay cả trong thời đại ngày nay. các tôn

giáo lớn trên thế giới hay các hiện tượng, phong trào tôn giáo mới dù hình thức

hoạt động khác

http://kilobooks.i THƯ VIỆN ĐIỆN

nhau, nhưng về mặt bân chất vẫn thế hiện đúng như đặc trưng mà Mác- Ángghen dưa ra trong định nghía về tôn giáo cùa mình.

Hiện nay. tính pứhc tạp của tôn giáo Nguồn gốc ra đời của Tôn giáo và sự tồn tại của Tôn giáo trong thời đại ngày nay the giới đang đầt nhiều vẩn đề tranh cãi xung quanh định nghĩa về tôn giáo cho phù hợp với sự phát triển cùa nó. Sự khác nhau giữa tôn giáo phương Tây và tôn giáo phương Dông làm cho các nhà nghiên cữu lúng lúng và không thống nhất (rong cách giái quyết vấn dề. Sự khô dạo trong các lòn giáo ớ phương Tây, sự quay lại với tôn giáo truyền thống ớ phương Đóng, sự bùng nồ cua các phong trào tôn giáo mới… dang phan Nguồn gốc ra đời của Tôn giáo và sự tồn tại của Tôn giáo trong thời đại ngày nay ánh và liếp lục khẳng định rang: về cơ ban. tiến trình phát triền cứa tôn giáo cùng thời đại là thong nhất tuân thú theo một quy luật nhất định, nên tôn giáo ớ mọi khu vực về bán chất vần là sự thống nhất chặt chè. Nhưng tính thống nhẩl này không thề bao hàm hay phu nhận tính đặc thù cua tôn giáo ớ mỏi nước. Đó là sự khác nhau về vãn hoá truyền thống mà các tôn giáo phài thích ứng để tồn tại. Nguồn gốc ra đời của Tôn giáo và sự tồn tại của Tôn giáo trong thời đại ngày nay

Cũng như hiểu thế nào là tôn giáo, nguồn gổc ra đời tôn giáo hiện nay cũng được hiểu theo nhiều trương phái, quan điềm khác nhau. Làm rò nguồn gốc cua tôn giáo là một trong nhùng vắn đề quan trọng nhất của tôn giáo học Mác xít và chu nghĩa vô thần khoa học. Muốn nhận thức và giai thích sâu sắc hơn ban chất và chức năng cua tôn giáo, cùng như xu hướng vận động, phát triển cùa tôn giáo trong thời đại ngày Nguồn gốc ra đời của Tôn giáo và sự tồn tại của Tôn giáo trong thời đại ngày nay nay. cằn làm rõ nguồn gốc của tôn giáo, có như thế sự giãi thích cùa chúng ta mới mang tính khoa học.

Nếu chi dừng lại ơ luận diểm tôn giáo là thế giới quan hư ao. hoang tướng, thì chúng ta không thể giãi thích được sự tồn tại cũa tôn giáo trong thời đại ngày nay. nghĩa là chúng ta, phái làm rõ luận điếm cúa Mác – Ăngghcn "Con người sáng tạo ra tôn giáo chứ không phải tôn giáo sáng tạo Nguồn gốc ra đời của Tôn giáo và sự tồn tại của Tôn giáo trong thời đại ngày nay ra con người’*. Tôn giáo là một hiện tượng xă hội. một hình thái ý thức xã hội và toàn bộ nhừng nguyên

nhân điều kiện tất yếu của tồn tại xã hội

http://kilobooks.i

THƯ VIỆN ĐIỆN

làm nãy sinh niềm tin tôn giáo chính là những nguồn gốc của tôn giáo. Chú nghĩa vô thằn khoa học chia nguồn gốc tôn giáo thành ba nguồn gốc chính: nguồn gốc xã hội. nguồn gốc nhận thức và nguồn gốc tâm lý.

ỉ. ỉ. Nguồn gốc xã hội cùa Nguồn gốc ra đời của Tôn giáo và sự tồn tại của Tôn giáo trong thời đại ngày nay tôn giáo.

Nguồn gốc xã hội của tôn giáo là toàn bộ nhừng nguyên nhân và điều kiện khách quan cúa đời sống xã hội lất yếu làm nảy sinh và tái hiện những niềm tin tôn giáo. Nguồn gốc xã hội của tôn giáo vần thường được xem như là nguyên nhân căn bàn nhất, quan trọng nhất, phổ biến Illicit Làm nảy sinh niềm tin lô ngiáo từ lúc tôn giáo mới ra đời cho đến thời đại ngày nay. Bởi lê nguồngốc xã hội của tôn Nguồn gốc ra đời của Tôn giáo và sự tồn tại của Tôn giáo trong thời đại ngày nay giáo bao hàm hai mặt quan hệ chính yếu nhất của đời sống con người: đổ là mối quan hệ giừa con người với tự nhiên và mối quan hệ liừa con người với con người.

ì. ỉ. Ị. Mối quan hệ giừtì con người với tự nhiên.

Cách đây hơn mười năỉìL trong nhiều chuyên để nghiên cứu tôn giáo, người la vần tách rời mỗi quan hệ giừa con người với tự nhiên ra khói nguồn gốc xã hội của tôn giáo và xem Nguồn gốc ra đời của Tôn giáo và sự tồn tại của Tôn giáo trong thời đại ngày nay đó như là một nguồn gốc tự nhiên của tôn giáo. Thực chất, sự bất lực của con người trong cuộc đấu tranh với tự nhiên là một trong hai nguồn gốc xã hội của tôn giáo. Quan hệ giữa con người với tự nhiên là mối quan hệ hữu cơ vĩnh viễn không thế tách rời. Mối quan hệ nãy được thực hiện thông qua nhừng công cu lao động, phương tiện sản xuất mà con người có. Trong buổi đẩu liến hoá, con người dường như Nguồn gốc ra đời của Tôn giáo và sự tồn tại của Tôn giáo trong thời đại ngày nay hoàn toàn bất lực trước nhùng hiện tượng tự nhiên dừ dội mà với một trình độ hiếu biết còn mông muội, họ không thê lý giãi.

Do trình độ sân xuất thấp kém. con người nguyên thuỷ ngày càng lệ thuộc vào giới lự nhiên không chi ớ phương diện đời sống vật chất, mà còn hằn lên một ý niệm khong lương trong tinh thẩn của I1Q – ý niệm về một sức mạnh siêu hình

đang chi phối cuộc sống hàng ngày cùa họ. Thế 3 Nguồn gốc ra đời của Tôn giáo và sự tồn tại của Tôn giáo trong thời đại ngày nay

giói tự nhiên bao quanh người nguyên thuý đã trở thành lực lượng thù địch, nguy hiểm vói nhừng ốm đau. bệnh tật. chết chóc, gío mưa. sấm chấp, thú đừ… mà người ta không thê hiểu nên không tránh được.

Sự sợ hãi bất lực của người nguyên thuỷ đã không đưa họ đến với những ý tưởng chống lại nó. mà lại đưa con người_đến với những nghi lẻ tôn giáo ó tính chất ma thuật – cái mầm mống Nguồn gốc ra đời của Tôn giáo và sự tồn tại của Tôn giáo trong thời đại ngày nay sơ khai nhất cùa niềm tin tôn giáo”. Từ thời đại nguyên thuỷ, tôn giáo đã sainh ra từ những biểu lượng hết sức ngu muội tối tãm và nguyên Ihuỷ của con người về bàn chất cùa chính họ và về tự nhiên bên ngoài bao quanh ho”.

Như vậy. tính chất mối quan hệ giừa con người với tự nhiên là cái quyết định sir thống tri cúa tự nhiên đối với con người, lực lương sàn xuất xã hội kém phát triển là cái đầy con Nguồn gốc ra đời của Tôn giáo và sự tồn tại của Tôn giáo trong thời đại ngày nay người đến với tâm lý sợ sệt giới tự nhiên và đến với niềm tin tôn giâo. Đó chính là nguồn gốc ban đầu cùa ý thức tôn giáo, được sinh ra từ mối quan hê đặc thù giừa con người với tự nhiên. Những phát hiện khảo cổ học đà chứng minh sự xuất hiện cua tôn giáo trong đời sống con người với hình thức ban đầu là tô tem giáo, bái vật giáo… các thị tộc ngày xưa đều nhẩn mạnh là con cháu của một loài Nguồn gốc ra đời của Tôn giáo và sự tồn tại của Tôn giáo trong thời đại ngày nay vật nào đó. mà đặc điểm chung là những con vật này có ý nghĩa trong đời sống của họ. Người Ai Cập thì lự gọi mình là thị tộc cò lira, người thổ dân da đo Bắc Mỳ thì cho bờ tot là tổ tiên cúa mình, hay người Việt cồ ngày xưa cùng tư cho mình lù con Rồng cháu Lạc… nhừng câu chuyện thần thoại còn lại đến ngày nay là bằng chứng về sự sáng tạo ra tôn giáo cùa con người từ thời nguyên íhuv Nguồn gốc ra đời của Tôn giáo và sự tồn tại của Tôn giáo trong thời đại ngày nay .

Ngày nay theo chiều dài tiến hoá của lịch sử nhân loại, mối quan hệ giừa con người với tư nhiên cùng chuyển biến theo hướng phần làm chu nghiêng về phía con người xã hội. Sự phát triển vượt bậc của các ngành khoa học tư nhiên, khoa học trái đất. khoa học vù trụ…. cùng với các sàn phàm công nghệ hiện đại

đã – đang thực hiện giấc mơ chinh phục tự nhiên

ỊJ của con người. Sự hoàn thiện những phương tiện Nguồn gốc ra đời của Tôn giáo và sự tồn tại của Tôn giáo trong thời đại ngày nay lao động trong hệ thống sàn xuất vật chất được xem là phương thức giúp con người dần khắc phục một trong nhừng nguồn gốc cua tôn giáo, nhưng lại đặt ra nhùng vấn để bức xúc trong quan hệ xă hội giừa con người với con người.

7.7.2. Mối quan hệ giữa con người với con người.

Bén cạnh nồi khiếp sợ trước nhùng lưc lượng lư nhiên siêu nhiên, con người nguyên thuỷ còn phái đối mặt với những lực lượng xã Nguồn gốc ra đời của Tôn giáo và sự tồn tại của Tôn giáo trong thời đại ngày nay hội tự phát trong các quan hệ xã hội. Đó là những cuộc chiến tranh giừa các thị tộc. bộ lạc, sự phân công xã hội… đối với người nguyên thuỷ thì những lực lượng xã hội này cũng là một sự đe doạ khủng khiếp không thế hiểu được. Như vậy là “chẳng bao lâu bên cạnh nhừng lực lượng thiên nhiên, lại đã xuất hiện nhừng sức mạnh xã hôi. nhưng sức mạnh đối lập với người ta. và đối với người ta thì Nguồn gốc ra đời của Tôn giáo và sự tồn tại của Tôn giáo trong thời đại ngày nay sức mạnh xã hội này cùng không thế hiếu được, và cùng chi phối người ta với một cái vẻ tất yếu. bể ngoài thật hệt như sức mạnh tự nhiên vậy”.

Mối quan hệ giừa con người với nhau gồm các mối quan hệ xã hội chi phối đời sống và tâm lý cúa con người trong đó tính lự phát cứa sự phát triển xã hội và ách áp bức giai cấp cùng chế độ người bóc lột người, là nhừng yếu tố cân bân quyết định đến Nguồn gốc ra đời của Tôn giáo và sự tồn tại của Tôn giáo trong thời đại ngày nay sự sáng tạo ra tôn giáo cua con người trong xã hội.

Nghiên cứu sự ra đời cùa các tôn giáo lơn như Thiên Chúa giáo. Phật giáo. Hồi giáo… ta đều thấy một đặc điểm chung: đó là sư gắn bó giừa các giai cấp no lé bị áp bức với các tôn giáo đó. Có thể xem sự hình thành các tôn giáo đều gán vói những cuộc đấu tranh phân kháng chống lại giai cấp bóc lột của các tầng lớp dưới xã hội. Nguồn gốc ra đời của Tôn giáo và sự tồn tại của Tôn giáo trong thời đại ngày nay

Sự bất lực cùa con người trong đấu tranh chống lại úp bức. bất công xã

hội là điểu kiện đưa con người tìm đến với tôn giáo và sáng tạo ra tôn

Nếu bạn cân file word? Xin hay nháp vào đây!

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Nguồn gốc ra đời của Tôn giáo và sự tồn tại của Tôn giáo trong thời đại ngày nay”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

  • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
(Tiểu luận) đề tài chiến dịch pepsi tour
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
98.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Nghiên cứu khả năng hấp phụ fe(ii), mn(ii), cr(vi) của quặng sắt biến tính và thử nghiệm xử lý môi trường
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
38.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Đề tài môi trường hiện trạng quản lý chất thải công nghiệp ở hà nội và dự báo trong tương lai
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
40.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Giáo trình tin học đại cương phần 2 đỗ thanh mai
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
20.000
Sold by
@ xcnguyen220
Nguồn gốc ra đời của Tôn giáo và sự tồn tại của Tôn giáo trong thời đại ngày nay
Nguồn gốc ra đời của Tôn giáo và sự tồn tại của Tôn giáo trong thời đại ngày nay
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart