Nguyên tắc tập trung dân chủ trong quản lí hành chính nhà nước ở nước ta hiện nay

Add your review

14.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

14.000

Nguyên tắc tập trung dân chủ trong quản lí hành chính nhà nước ở nước ta hiện nay

Nguyên tắc tập trung dân chủ trong quản lí hành chính nhà nước ở nước ta hiện nay

fff

Nguyên tắc tập trung dân chủ trong quản lí hành chính nhà nước ở nước ta hiện nay

fff

Nguyên tắc tập trung dân chủ trong quản lí hành chính nhà nước ở nước ta hiện nay

fff

Nguyên tắc tập trung dân chủ trong quản lí hành chính nhà nước ở nước ta hiện nay

fff

Nguyên tắc tập trung dân chủ trong quản lí hành chính nhà nước ở nước ta hiện nay

fff

Nguyên tắc tập trung dân chủ trong quản lí hành chính nhà nước ở nước ta hiện nay

fff

 • I. ĐẠT VÁN ĐÈ.

Trong quân lí hành chính nhà nước, các nguyên tắc quàn li đóng một vai trò quan trọng bao gồm các nguyên tấc chính trị xà hội và nguyên tắc tổ chúc- kĩ thuật. Các nguyên tắc chinh trị xà hội là các nguyên tắc chung, được quán triệt trong toàn bộ tố chức và hoạt động quan li hành chinh nhà nước. Trong đó nguyên tắc tập trung dân chủ là một nguyên tảc cơ bân và xuyên suốt thể hiện sâu săc bàn chất giai cấp của nhà nước ta. Việc tim hiểu một cách cụ thề nguyên tắc này trong quan li hãnh chinh nhà nước la cần thiết. Trong bãi viết này Nguyên tắc tập trung dân chủ trong quản lí hành chính nhà nước ở nước ta hiện nay em xin phân tích và nêu ra một số ý nghĩa của nó trong hoạt động quan li hành chinh nhà nước.

II. NỘI DUNG.

 • 1. Nguyên tắc tập trung dân chú.

Nguyên tắc là nhũng tư tưởng chủ dạo bát nguồn từ cơ sở khoa học cũa hoạt động quân li từ bân chất cũa chế độ dược quy định trong pháp luật là nền tảng cho tỏ chức và hoạt động quán lí hãnh chính.

Nguyên tắc tập trung dàn chù bao gồm hai yếu tố cấu Nguyên tắc tập trung dân chủ trong quản lí hành chính nhà nước ở nước ta hiện nay thành là tập tiling và dân chù. Nguyên tảc tập tiling dân chii là nguyên tắc quân lí, trước hết là sự lãnh đạo tập tiling, nhưng không phai lã tập tiling toàn diện và tuyệt đối. Dân chu theo nghĩa đơn gian là nhân dân làm chu. Tập tiling và dân chu là hai mặt cua một vấn đề có mối quan hệ biện chứng vừa thống nhất vừa mâu thuần.

 • 2. Nguyên tắc tập trung dân chù trong quàn li hành chinh nhà nước ỡ nước ta Nguyên tắc tập trung dân chủ trong quản lí hành chính nhà nước ở nước ta hiện nay hiện nay.

Trong quan lý hành chinh nhà nước, tập tiling nham dam bao thâu tóm quyền lực nhà nước vào chú thể quân lý dể điều hành, chi dạo việc thực hiện chinh sách, pháp luật một cách thống nhất. Trong khi đó. dân chu hướng tới việc mơ rộng quyền cho đối tượng quàn lý nham phát huy tri tuệ tập thê trong hoạt động quàn li, phát huy kliã nàng tiềm tàng của đối tượng quân li trong quá trinh thực hiện chinh sách Nguyên tắc tập trung dân chủ trong quản lí hành chính nhà nước ở nước ta hiện nay pháp luật, cần phái có sự phối hợp một cách dồng bộ, chặt chẽ việc đâm bão cả hai yếu tố này trong quân lí hành chinh nhà nước. Nếu chi có sự tập trung mà không mơ rộng dân chủ thì sẽ tạo điều kiện cho các hành vi lạm quyền, tệ quan liêu, hách dịch.cưa quyền.tham nhùng phát triển. Ngược lại không óc sự lành đạo tập trung thống nhất sẽ dẫn đến tinh trạng tùy tiện,vô chính phũ. cục Nguyên tắc tập trung dân chủ trong quản lí hành chính nhà nước ở nước ta hiện nay bộ địa phương. Chúng có mối quan hệ qua lại, phụ thuộc và thúc dẩy nhau cùng phát triển trong quan lý hành chính nhà nước. Vì thế phai có sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa hai yếu tố này. Tập trung dân chu thế hiện quan hệ trực thuộc, chịu trách nhiệm và báo cáo cũa cơ quan quân lý trước cơ quan dân chủ; phàn định chức năng, thâm quyền giừa cơ quan quàn lý các cấp. bao dam sự lành đạo Nguyên tắc tập trung dân chủ trong quản lí hành chính nhà nước ở nước ta hiện nay tập trung cùa cấp trên cua trung ương và quyền chu động cua cấp dưới. Ngoài ra. đó là hệ thống "song trùng trực thuộc" cùa nhiều cơ quan quân lý, bão dâm sự kết hợp tốt nhất sự lành đạo tập trung theo ngành với quyền quân lý tống thể của địa phương.Hơn nừa một điều không thề thiếu trong quàn li hãnh chinh đê dam báo nguyên tắc tập trung dân chu là có sự phân cấp rành mạch. Quyền lực nhà nước không phải Nguyên tắc tập trung dân chủ trong quản lí hành chính nhà nước ở nước ta hiện nay được ban phát từ cấp trên xuống cấp dưới. Sự phàn quyền cho từng cấp là cần thiết nhưng phai đồng thời được kết hợp với việc xác định vai trò cùa từng cấp hành chính: trung ương. tinh, huyện, xà. Từ khi ra đời. mồi cấp đà có "sử mệnh lịch sử" và vai trò quân lý hãnh chính nhà nước riêng, dặc thù. Có những chức năng được thực hiện ờ cấp dưới lại có hiệu quả hơn cấp trên, hoặc Nguyên tắc tập trung dân chủ trong quản lí hành chính nhà nước ở nước ta hiện nay có những chức năng tất yếu phai được thực hiện ơ cấp cơ sờ. vi dụ. Hương ước không thể được "lập ra" ờ cấp huyện, vi một huyện có rất nhiều làng xà với những tập quán và lối sống khác nhau. Như vậy, nguyên tảc tập trung dân chủ trong quân lý hành chinh nhà nước có nhùng biêu hiện như sau:

 • 2.1 Sự phụ thuộc cua cơ quan hành chinh nhà nước vào cơ quan quyền lực nhà nước cùng cấp.

Điều Nguyên tắc tập trung dân chủ trong quản lí hành chính nhà nước ở nước ta hiện nay 6 Hiến pháp 1992 quy định: Nhân dân sữ dụng quyền lực nhã nước thòng qua Quốc hội và Hội đổng nhàn dân lã nhùng cơ quan đại diện cho ý chí và nguyện vọng cua nhân dân. do nhàn dân bầu ra và chịu trách nhiệm trước nhân

dân. Như vậy Hiến pháp đà ghi nhận nguyên lac tất cã quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân, nhàn dân sư dụng quyền lực nhã nước thông qua hệ thống các cơ quan quyền lực nhà nước do chinh Nguyên tắc tập trung dân chủ trong quản lí hành chính nhà nước ở nước ta hiện nay họ bầu ra dè thay mặt họ trực tiếp thực hiện quyền lực đó. Dê thực hiện chức năng quán lý hành chính nhà nước trên các lĩnh vực cùa đời sống xả hội. một hộ thống cơ quan hành chinh nhà nước lừ trung ương đến dịa phương dà dược hình thành. Trong tổ chức và hoạt dộng các cơ quan hành chính nhà nước luồn có sự phụ thuộc vào các cư quan quyền lực nhà nước cùng cáp. Trước het, cư quan quyền lực nhà nước cứ Nguyên tắc tập trung dân chủ trong quản lí hành chính nhà nước ở nước ta hiện nay những quyền hạn nhất dinh trong việc thành lập, sáp nhập hay giãi thế các cơ quan hãnh chinh nhả nước cùng cấp. Mối quan hệ giừa cơ quan hành chinh và cơ quan quyền lực nhà nước dược bicu hiện ờ sự lệ thuộc của Chính phù và Quốc hội cũng như sự lệ thuộc của UBND các cấp vào HDND cùng cấp. Sự lệ thuộc này trước hết về mật tố chức: Ờ trung ương Quốc hội lập ra Chính phũ; Ở địa phương, các ƯBND do Nguyên tắc tập trung dân chủ trong quản lí hành chính nhà nước ở nước ta hiện nay IIĐND cùng cấp bầu ra. Hiến pháp 1992 quy định: “Chính phủ lả cư quan chấp hành cùa Quốc hội…”, “ƯBND do HĐND bầu lã cơ quan chấp hành cua HĐND…”. Các cơ quan khác trong hệ thống cư quan hành chinh nhà nước như bộ, cư quan ngang bộ…. đều do cư quan quyền

lực nhà nước trực tiếp, hay gián tiếp quyết định việc thành lập. thay dôi hay bài bo. Trên cư sớ lệ thuộc vể mặt tỏ chức như vậy Nguyên tắc tập trung dân chủ trong quản lí hành chính nhà nước ở nước ta hiện nay , dè dam bao cho hoạt dộng cua cơ quan hành chinh dũng pháp luật thi cơ quan quyền lực nhà nước có quyền chi đạo, giám sát hoạt đồng cùa các cư quan hành chinh thông qua nhiều hình thức khác nhau theo quy cua pháp luật như thông qua các báo cáo hoạt dộng trong các ki họp trước cơ quan quyền lực. rất ca sự phụ thuộc lieu trên đều nham mục đích đám bão cho hoạt động cúa hệ thong cư quan hành chính nhà nước phù hựp với Nguyên tắc tập trung dân chủ trong quản lí hành chính nhà nước ở nước ta hiện nay ý chí. nguyện vọng và lựi ích cùa nhân dàn lao động. Đồng thời dó chinh là việc dám bao tập trung quyển lực vào hệ thống cơ quan quyền lực nhà nưức-cư quan do dàn bầu ra và chịu trách nhiệm trước nhân dàn. Việc đâm báo yếu lố dân chu trong mỗi quan hệ phụ thuộc này còn the hiện ờ việc trao quyên cho các cư quan hành chính ờ trung ương cũng như địa phương, sự

trao quyền này đế cho cơ quan hành Nguyên tắc tập trung dân chủ trong quản lí hành chính nhà nước ở nước ta hiện nay chinh chủ dộng thực hiện quyền hành pháp cua minh một cách chu động sáng tạo trên cơ sớ pháp luật. Các cơ quan quyền lực nhã nước không can thiệp vào hoạt động của các cơ quan hãnh chính nhã nước mà tạo điều kiện thuận lợi cần thiết đế cơ quan này hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ của minh là quân li hành chính nhà nước trên mọi lình vực của đời sống xà hội.

 • 2.2 Sự phục từng cùa cấp dưới đối với cap trên, địa Nguyên tắc tập trung dân chủ trong quản lí hành chính nhà nước ở nước ta hiện nay phương đồi với trung ương.

Sự phục tùng này đâm bao cho cấp trên và trung ương tập trung quyển lực đê chì đạo. giám sát hoạt động cua cấp dưới và cua địa phương. Thiếu sự phục tùng dó sè dần đến việc buông lõng sự lành đạo. quân li tập trung của trung ương và cấp trên, làm nãy sinh tinh trạng tùy tiện, vô chinh phủ. cục bộ dịa phương. Sự phục tùng này biếu hiện ớ ca hai phương diện tô chức Nguyên tắc tập trung dân chủ trong quản lí hành chính nhà nước ở nước ta hiện nay và hoạt động. Tất ca các yêu cầu. mệnh lệnh do cấp trên và trung ương đưa ra cấp dưới và địa phương có nghía vụ phải thực hiện.Theo Hiến pháp 1992 “Chính Phũ là cơ quan hành chính nhã nước cao nhất”, các cơ quan dưới chính phu phai phục tùng mệnh lệnh cua Chính phu. hay nhân viên phai phục tùng mệnh lệnh cua thu trương. Tuy vậy. sự phục tùng ở đây không phãi là sự phục tùng vô diều kiện mà là Nguyên tắc tập trung dân chủ trong quản lí hành chính nhà nước ở nước ta hiện nay sự phục tùng những mệnh lệnh hợp pháp trên cơ sờ quy định của pháp luật. Đồng thời cấp trên, trung ương cũng phai tôn trọng ý kiến cứa cấp dưới, địa phương về công tác tô chức, họat dộng và về các vấn dề khác cùa quàn lí hành chinh nhà nước: phải tạo mọi điều kiện đế cấp dưới, dịa phương phát huy sự chú dộng, sáng tạo nhảm huy động mọi kha năng về tri tuệ, lao động…đế hoãn thành tốt nhiệm Nguyên tắc tập trung dân chủ trong quản lí hành chính nhà nước ở nước ta hiện nay vụ được giao. Có như vậy mới khắc phục được tinh trạng quan liêu, áp đặt ý chí. làm mất đi tinh chủ dộng sáng tạo. tự chịu trách nhiệm cùa địa phương và cấp dưới. Như vậy mối quan hệ này đà thề hiện được yếu tố tập trung và dân chủ, mối quan hệ này thế hiện ờ sự phục tùng mang tinh mệnh lệnh hành chinh đê đám báo sự tập tiling quyền hành pháp một cách thống nhắt từ trung ương xuống địa phương. Nguyên tắc tập trung dân chủ trong quản lí hành chính nhà nước ở nước ta hiện nay

 • 2.3 ỉ ‘iệe phân cấp quàn lí

Phân cấp quàn lý là sự chuyển giao thâm quyền tử cấp trên xuống cấp dưới nhẩm đạt được một cách có hiệu quả mục tiêu chung cùa hoạt động quàn li hành chinh nhà nước. Khi tiến hành phân cấp quàn lí, đã có sự phân định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyển hạn cua các cấp trong bộ máy hành chính nhà nước. Mồi cấp quan lí có nhùng mục tiêu, nhiệm vụ thâm quyền và nhùng phương tiện Nguyên tắc tập trung dân chủ trong quản lí hành chính nhà nước ở nước ta hiện nay cần thiết đế thực hiện tốt những mục tiêu, nhiệm ỊI cùa cấp minh. Phàn cấp quân lí là một biếu hiện của nguyên tảc tập trung dàn chủ. Việc phàn cấp quàn li đâm bão dược nhùng yêu cầu sau:

 • – Việc phân cấp quàn lí phái đâm bão cho trung ương có quyền quyết định trong lĩnh vực then chốt, những vấn đề có ý nghĩa chiến lược nhàm bão đâm sự phát triển cân đối hài hòa cua toàn xà hội. báo dam sự quàn Nguyên tắc tập trung dân chủ trong quản lí hành chính nhà nước ở nước ta hiện nay li tập tiling và thống nhất cua Nhà nước trong phạm vi toàn quốc.

 • – Phái mạnh dạn phàn quyền cho địa phương, các đơn vị cơ sờ để phát huy tinh chủ dộng sáng tạo trong quân lý, tích cực phát huy sức người, sức của, dấy mạnh sán xuất và phục vụ đời sống nhẩm hoàn thành nhiệm vụ mã cấp trên giao phó. Mạnh dạn phàn cấp cho dịa phương và cơ sờ là biện pháp bào đăm tập trung, tránh cho tiling ương và Nguyên tắc tập trung dân chủ trong quản lí hành chính nhà nước ở nước ta hiện nay cấp trên phải ôm đồm các công việc mang tinh sự vụ thuộc về chức trách của địa phương và cơ sờ.

– Phai phân cấp quan lý cụ thể. hợp lý trên cơ sở quy định cua pháp luật. Hạn chế tinh trạng cấp trên gom quá nhiều việc, khi không làm xuề công việc ấy thi giao lại cho cấp dưới. Phân cấp quân lý phái xác định chức năng cơ quan. Mỏi loại việc chì được thực hiện bơi một cấp cơ quan, hoặc một Nguyên tắc tập trung dân chủ trong quản lí hành chính nhà nước ở nước ta hiện nay vài cấp cơ quan, cấp trên không phái lúc nào cũng thực hiện được một sổ chức năng một cách có hiệu quà như cấp dưới. Phân cấp quân li giừa các cấp trong bộ máy quân lí hành chính nhà nước là công việc hết sức phức tạp đòi hoi phai xem xét từ nhiều yếu tố và góc độ khác nhau như: cơ sờ kinh tế. xà hội. trình độ phát triển đồng đều về kinh tế. kết cấu hạ tằng, giao thòng, thông tin Nguyên tắc tập trung dân chủ trong quản lí hành chính nhà nước ở nước ta hiện nay , liên lạc, các yếu tố về dân tộc, trinh độ dàn tri. trình độ cua đội nhũ cán bộ quan li ơ địa phương và cơ sớ…. Hơn nừa sự phân cấp phai có sự tinh toán, chọn lọc một cách khoa học. phủ hợp với quy luật nhất là quy luật của nền kinh tế thị trường hiện nay. Do dó, việc ban hành các quyết định về phàn cấp quân li cằn phãi có sự cân nhắc, tinh toán kì lường, hợp Nguyên tắc tập trung dân chủ trong quản lí hành chính nhà nước ở nước ta hiện nay lí. tránh đưa ra nhũng quyết định mang tính chung chung tùy tiện. Tất ca các nội dung cua việc phân cấp quân li bao giờ cũng được thể hiện trong các văn băn pháp luật của các cấp có thầm quyền. Hiện nay ớ nước ta có ba thành phố thực hiện việc phàn cấp quàn li tốt đó là thành phố Hồ Chi Minh. Hà Nôi. Đà Nằng.

 • 2.4 Hướng về cơ sờ

Hướng về cơ sở chinh là việc các cơ quan hành chính nhã Nguyên tắc tập trung dân chủ trong quản lí hành chính nhà nước ở nước ta hiện nay nước mờ rộng dân chủ trên cơ sở quân li tập trung đối với hoạt dộng cùa toàn hệ thống các dơn vị kinh tế. văn hóa -xà hội tạrc thuộc. Các đơn vị đó. trước hết lã những tế bào của nền kinh tế quốc dân. nơi trực tiếp san xuất ra của cãi vật chất, được Nhà nước bão hộ quyền sở hữu các tài sân hợp pháp, có quyền tự chù trong sân xuất kinh doanh, đồng thời cũng được nhà nước hướng dần Nguyên tắc tập trung dân chủ trong quản lí hành chính nhà nước ở nước ta hiện nay . giúp đờ về vật chất, tinh thần. Các đơn vị vãn hóa – xà hội cứa hệ thống các đơn vị cơ sớ luôn được nhà nước quan tàm. cung cấp những trang thiết bị cần thiết đề hoạt dộng, giúp dờ về vật chất, tinh thần nhàm tạo ra những diều kiện tốt nhất để các đơn vị này hoạt dộng có hiệu quá. Song song với nhừng việc làm nêu trên. Nhã nước cũng có các chính sách biện pháp quân li một cách thống Nguyên tắc tập trung dân chủ trong quản lí hành chính nhà nước ở nước ta hiện nay nhất và chặt chè tổ chúc và hoạt động của hệ thống các dơn vị cơ sở đế thúc dầy mọi hoạt dộng cùa các dơn vị kinh tế, văn hóa xà hội này phát triển một cách mạnh mè theo đúng định hướng cứa nhã nước. Đây cũng chinh là việc thực hiện “dân là gốc” trong hoạt động quan li hành chinh nhà nước. Hướng về cơ sở dược cơi là sự đâm bão rất quan trọng cho tinh khã thi của yếu tố dân chú. một Nguyên tắc tập trung dân chủ trong quản lí hành chính nhà nước ở nước ta hiện nay sự đâm bão cã về phương diện pháp luật lần vật chất đề cho cơ sơ thật sự phát huy được quyền dân chu cua minh, tránh căn bệnh dân chú hĩnh thức.

7

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Nguyên tắc tập trung dân chủ trong quản lí hành chính nhà nước ở nước ta hiện nay”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

 • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Le loi chua xac dinh
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
20.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Chiến lược phát triển dịch vụ logistics của bưu chính viettel trên địa bàn hà nội
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
98.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
hành vi dụ dỗ, ép buộc người khác bán dâm nhìn từ góc độ xã hội học và pháp luật
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
42.000
Sold by
@ xcnguyen220
Nguyên tắc tập trung dân chủ trong quản lí hành chính nhà nước ở nước ta hiện nay
Nguyên tắc tập trung dân chủ trong quản lí hành chính nhà nước ở nước ta hiện nay
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart