Nhà quản trị ra quyết định

Add your review

18.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

18.000

Nhà quản trị ra quyết định

Nhà quản trị ra quyết định

fff

Nhà quản trị ra quyết định

fff

Nhà quản trị ra quyết định

fff

Nhà quản trị ra quyết định

fff

Nhà quản trị ra quyết định

fff

Nhà quản trị ra quyết định

fff

Nhà quàn tn ra quyết đinh tạo sự khác biệt sàn phẩm

MỞ ĐẦU

I. Lý do chọn đê tài:

Trong bất kỳ lĩnh vực kinh doanh nào, việc tạo sự khác biệt cho sản phẩm của mình luôn là môi quan tâm hàng đấu cùa các nhà quản trị. ỉ)ặc biệt, trong một thời đại được coi là " Đế chế của sự lựa chọn", khi mà người tiêu dùng có hấn một danh mục lựa chọn lớn dế cân nhấc trước khi ra quyết định sẽ mua sản phẩm cùa công ty nào, thì dây lại càng là một vãn dê nhức nhối.

<<<123>>>

Dòng sản phãm

Đàu thập niên 70

Cuối thập niên 90

Dòng sản phám

Dàu thập niên 70

Cuói thập niên 90

Đời xe Nhà quản trị ra quyết định

140

260

Nước đóng chai

16

50

Kiéu xe

654

1212

Hãng phim

267

458

Ngủ cóc cho bữa sáng

160

340

Tạp chi

Khu vui choi

339

790

Máy tinh cá nhản

0

400

362

1.174

Phàn mềm

0

250.000

Giày thẽ thao

5

285

Nước ngọt

20

87

Kinh sát tròng Nhà quản trị ra quyết định

1

36

Trang web

0

4.757.894

Nước súc miệng

15

60

Ta có thế thây dược sự phát triển mạnh mè của thị trường sản phám, song song với

nó là sự bùng nồ của chọn lựa thông qua hảng dưới dây:

Báng: Sự bùng nó của chọn lựa (Nguồn: Differentiate or die. Jack Trout) Chính sự da dạng, phong phú này dà làm cho sự cạnh tranh về thị Nhà quản trị ra quyết định phấn ngày càng trở nên quyết liệt và gay gắt. Dê tồn tại trong cuộc chiến khốc liệt này, các công ty phải tạo dược chỗ dứng, xây được hình ánh riêng của mình dối với người tiêu dùng. "Nếu báo bạn phải tìm ra một hạt nếp trong một rá gạo tè thì quả là không dễ, nhưng nếu hạn chi phải tìm ra một hạt lúa trong dó thi rò ràng nhiệm vụ này dễ hơn nhiêu (…) Để giành dược một chỗ dứng trong tâm trí Nhà quản trị ra quyết định người tiêu dùng, thương hiệu của hạn cần phải là một hạt thóc chứ không phải là một hạt nếp trong rá gạo tẻ này!" (Nguyễn Nam Trung, Giám dốc công ty Quảng Cáo Storm Eye).

Như vậy, tạo được sự khác biệt cho sản phẩm chính lò ván đề sông còn đối với một thương hiệu.nhờ quàn trị chính là một trong những nhân tố có vai trò quyết định đối với sự thành công hay thất bại của quá trinh tạo sự khác Nhà quản trị ra quyết định biệt cho sản phẩm này Nhà quàn trị phải đưa ra những quyết định chính xác, nắm bắt đúng thời cơ, nhận thức được rủi ro đê sản phẩm của mình có thể thành công trên thị trường.

Để’ tìm hiếu sáu hơn về vai trò này cùa nhà quàn trị và các quyết định đối mới sàn phẩm, nhóm chúng tôi thực hiện đề tài: "Nhà quàn trị rơ quyết định để’ tạo rơ sự khác biệt của sản phẩm"

II. Phương pháp thực Nhà quản trị ra quyết định hiện đê tài

Đẽ tài được thực hiện dựa trên việc tham khảo các tài liệu liên quan từ sách, báo vờ Internet. Để’ làm rỗ những nhân tố ánh hưởng đến việc ra quyết định và sự thành công của việc tạo sự khác biệt cho sản phàm, chúng tôi tiên hành phán tích hai trường hợp điên hình của Coca-Cola và Pepsi Co.

Cả hai công ty này đêu dã dưa những quyết dịnlì dê tạo sự khác biệt cho sản phẩm của mình trong Nhà quản trị ra quyết định cuộc chiên giành giật thị phần của thị trường nước giải khát. Đối vói Coca-Cola, trường hợp dược phân tích sẽ là quyết định thay dối công thức của Coke vào năm 1985; còn Pepsi sẽ là quyết định ra chiên lược "Pepsi Challenge" và chiên lược "Thê hệ mới" Tãt cả những quyết định dó dêu nhổm tạo ra một sự thay dổi, khác biệt cho sàn phâm, tuy nhiên có trường hợp thành công và có trường hợp thất bại. Bắng việc so Nhà quản trị ra quyết định sánh hai quyẽt định trên, chúng ta có thê tìm ra một giòi pháp hiệu quả hơn trong các quyết định dôi mới sản phấm.

NỘI DUNG

PHẦN_ 1: Cơ SỞ LÝ LUẬN

CHƯ ƠNG I: LÝ THUYẾT sự KHÁC BIỆT

SẢN PHẨM

 • 1.1. Khái niệm vê sự khác biệt sản phâìn

Có khá nhiều định nghĩa về sự khác biệt của sán phẩm. Mồi một tác giả lại có cách định nghĩa riêng của mình.

Trong tác phẩm “VỊ thế hóa Nhà quản trị ra quyết định " (Positioning), Jack Trout đổ định nghĩa khác biệt là "tự cá biệt hóa trong tâm trí của các đối tượng tiêm năng".

Trong tác phẩm "22 quy luật Marketing bất biến", khác biệt có nghĩa là dùng một tư tương cá biệt hóa đê xây dựng một thương hiệu.

Một sô ý kiên khác lại cho rồng khác biệt hóa sàn phấm là dưa ra một sản phẩm khác hẳn các sản phẩm cùa dõi thủ cạnh tranh sao cho khách hàng đánh giá cao Nhà quản trị ra quyết định sản phẩm của mình.

Tóm lại, khác biệt sản phẩm là sự tạo nên một sự rât riêng cho sản phấm cùa mình giữa những sản phẩm khác. Có thê dó là màu sắc, hương vị, mầu mà sản phẩm hay một cái gì dó to lớn hơn như thương hiệu… Nhưng tãt cà đều hướng đến một mục đích là làm nôi trội lên giữa những sán phẩm cùng loại và định hình trong tâm trí khách hàng.

 • 1.2. Vai trò của việc tạo sự khác Nhà quản trị ra quyết định biệt cho sản phẩm

Như dã dề cập trong phần " Lý do chọn đê tài", khác biệt hóa sán phẩm nhằm mục đích giúp công ty xây dựng được hình ảnh, thương hiệu riêng của mình trong tâm trí người tiêu dùng. Một khi cóng ty đã có dược một vị thê vững chắc, dây sẽ là nền tàng đế công ty đó nâng cao sức cạnh tranh, chiêm lĩnh thị trường… và mục đích cuối cùng là táng lợi nhuận.

Tạo sự khác biệt Nhà quản trị ra quyết định cho sản phẩm chính là chiến lược dê phát triển một công ty hay một dòng sàn phàm về láu dài.

1.3. Phân loại


‘ Sự khác hiệt về sản phẩm trong nội hộ cóng ty tức là cùng một loại sán phám nhưng được chào bán với các đặc điểm khác nhau hổng cách:

 • •  Xác định xem đặc điểm nào là tiêu chuẩn (đặc điếm chính) và đặc điếm nào là dê khách hàng lựa chọn (đặc điểm phụ).

 • •  Thay đổi hoặc bố Nhà quản trị ra quyết định sung một số đặc điếm phụ đê tăng thêm sự lựa chọn cho khách hàng, đáp ứng sự đa dạng về thị hiếu cho khách hàng.

 • • Sự khác biệt vẽ sản phẩm giữa các công ty với nhau tức là tạo ra sự khác biệt,

đặc điếm riêng cho sán phấm của mình so với các sản phàm cùng loại của các đôi thủ.

 • • Sự khác biêt trong chính sản phẩm đó, tức là thay đối hình ảnh hay đặc điếm

mang tính truyền thõng cùa Nhà quản trị ra quyết định sản phẩm.

1.4. Các biến số tạo ra sự khác biệt cho sản phẩm

<<<123>>>

Sản phẩm

Các dặc điếm

Dịch vụ

Giao hàng

Nhân sự

Năng lực

Hình ảnh

Biểu tưựng

Công dụng

Lap đặt

Lịch sự

Phưưng tiện truyèn thông

Mức độ phù hợp

Huân luyện khách hàng

Tín nhiệm

Bầu không khí

Độ bèn

Die vụ tư vấn

Tin cậy

Các sự kiện

Độ tin cậy

sừa chữa

Khà nãngdáp ứng

Khả năng sửa chữa

Các dich vụ khác

Biẽt giao tiẽp

Kiểu dáng

Kétcáu

Bàng: Các biến sô tạo ra sự khác biệt cho sản phẩm

1.4.1. Sản phâm

 • •  Các đặc điêni: .Đây là các đặc điềm bổ sung vào các tính chức nàng cơ bản của sán phàm nhổm kích thích thị hiếu cùa người mua. Các tình chất là một công cụ Nhà quản trị ra quyết định cạnh tranh đế tạo đặc điểm khác biệt cho sản phẩm cùa công ty so với các dối thù.

 • •  Công dụng: Là mức độ hoạt dộng của các đặc diêm chủ yếu cùa sản phẩm. Đa sõ các sán phâm lúc đấu dược sản xuất với một trong bốn mức công dụng sau: thấp, trung bình, cao và thượng hạng. Văn đê không phái ở chồ sàn phàm ở mức công dụng nào mà là nếu công dụng cùa sản phẩm cao hơn thì lợi nhuận Nhà quản trị ra quyết định có cao hơn không. Kết quà nguyên cứu cho thấy diêu dó là đúng và khi dó mức độ mua hàng dược lặp lại nhiều hơn, mức dộ trung thành của khách hàng cao hơn trong khi chi phí cùa công ty không tàng nhiều so với sản phẩm của các dối thủ. Tuy nhiên, cũng nên lưu ý là chì nên thiết kẽ sản phàm ở một mức công dụng phù hợp với thi trường mực tiêu của mình và không phải lúc nào mức công dụng lớn nhất cũng Nhà quản trị ra quyết định dem lại mức lợi nhuận cao nhất.

 • • Chất lượng đông đều: Là mức thiết kế và dặc điểm vận hành của một sàn phàm gắn với tiêu chuẩn mục tiêu dề ra, phản ánh các sản phẩm khác nhau được sản xuãt đòng đều và đáp ứng được các yêu cầu kỹ thuật.

 • • Độ bên: Là thước do tuổi thọ hoạt dộng kì vọng của sản phàm. Nêu tuổi thọ của sản plìấm dời thì giá sè cao hơn với điều kiện sàn phẩm không bị lồi Nhà quản trị ra quyết định thời, lạc hậu.

 • • Độ tin cậy: là thuớc do xác suất đê một sân phàm không vận hành xâu hay hư hỏng trong thời diêm đặc biệt.

 • •  Kha năng sừa chừa: Là mức độ dề phục hòi cùa sản phấm khi bị trục trặc.

 • • Kiêu dáng: Là hình thức, dáng vẻ bề ngoài mà người mua cảm nhận dược. Kiêu dángcó ưu diêm là tạo cho sàn phàm một dặc diêm khác biệt khó bắt chước, tạo sự hấp dần cho khách Nhà quản trị ra quyết định hàng.

 • •  Thiết kê: Nhiệm vụ của thiết kế là dung hòa các klĩía cạnh dà nêu trên. Đây là một nhiệm vụ khó. Thiết kể’ phải tính đến cácyếu tố như: phải dễ chê tạo và phân phôi, dẹp, dề mở,lắp dặt, sứ dụng, sửa chữa…

 • 1.4.2. Dịch vụ

 • • Giao hàng: Giao hàng là việc đàm bảo tốt cho việc chuyển giao sản phẩm hay dịch vụ cho khách hàng, bao gôm tốc độ nhanh chóng, sự Nhà quản trị ra quyết định chính xác và cấn trọng trong giao hàng. Người mua thường chịn các nhà cung ứng nổi tiếng hơn về giao hàng đúng hạn.

 • • Lắp đặt: Lẩp dặt là các việc phải thực hiện dể’cho một sàn phẩm dược vận hành tại nơi dà hoạch dịnh. Người mua các thiết bị hạng nặng rất trông chờ vào dịch vụ lẩp đặt của người bán. Người bán có thể có chất lượng khác nhau về dịch vụ

lồp dặt.

• Huân luyện khách hàng : Có Nhà quản trị ra quyết định nghía là huấn luyện nhân viên của khách hàng cách sừ dựng dứng và có hiệu quả thiết bị của người bán.

 • •  Dịch vụ tư vân : Là hệ thõng dừ kiện, thông tin và các dịch vụ cố ván mà người bán cung ứng miền phí hay cí trà tiên cho nguời mua.

 • • Sửa chữa: Có nghĩa là chất lượng của dịch vụ sủa chừa bào đảm cho người mua sản phâm của cóng ty

 • •  Các dịch vụ khác: Các công ty có thể tìm thây Nhà quản trị ra quyết định nhiều cách dê làm tàng giá trị thông qua việc tạp dặc điếm khác biệt cho dịch vụ dõi với khách hàng và chất lượng dịch vụ của mình. Công ty có thể bảo dám bảo hành sán phẩm hoặc kí hợp dóng bảo trì với diêu kiện dễ dàng, thuận tiện hơn so với các đôi thù cạnh tranh. Có rất nhiều dịch vụ khác biệt và lợi ích mà các công ty có thế sử dụng đế tạo cho mình các dặc điểm khác biệt so với các đôi thủ Nhà quản trị ra quyết định cạnh tranh.

 • 1.4.3. Nhân sự

e Năng lực: Các nhân viên phái có các kỳ năng và kiến thức cần thiết.

e Lịch sự: Các nhân viên phái có thái dộ niảm nỡ, lịch sự và chu dáo.

e Có tín nhiệm: Các nhân viên dâu phải dáng tin cậy.

o Trách nhiệm: Các nhân viên nhanh chóng giẩi quyết các yêu cầu và các vân đệ của khách hàng.

0 Tin cậy: Các nhân viên phải thực hiện Nhà quản trị ra quyết định dịch vụ dông đều và chính xác.

Q Biết giao tiếp: Các nhân viên đêu phái cố gổng hiểu được khác hàng va truyền dạt rõ ràng

 • 1.4.4. Hình ảnh

• Các biêu tuợng: Một hình ảnh khỏe mạnh bao gồm một hay nhiêu biêu tượng là cho ta liên tường đến công ty hay thương hiệu."Logo" cùa công ty hay thương hiệu phải dược thiêt kế dể có thê thừa nhận ngay lập tức. Công ty có thê lựa chọn một sô dối tượng dế diễn Nhà quản trị ra quyết định dạt một chất lượng nào dó cùa tổ chức, công ty có thể chọn một nhân vật nồi tiếng làm thương hiệu và dôi lúc một đoạn nhạc hay ám thanh dặc trưng..

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Nhà quản trị ra quyết định”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

 • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
De thi hoc ki 2 ngu van lop 10 canh dieu nam 2022 2023
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
10.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
dự án dịch vụ rửa xe và giữ xe trường đại học kinh tếluật
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
17.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Chien tranh va hoa binh quyen lev tolstoy
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
20.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Ebook Những điểm mới trong công tác dân vận của Đảng
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
10.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Luận văn thạc sĩ nghiên cứu tổng hợp g c3n4 pha tạp oxy làm chất xúc tác quang
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
198.000
Sold by
@ xcnguyen220
Nhà quản trị ra quyết định
Nhà quản trị ra quyết định
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart