NHẬN DẠNG các QUY LUẬT DI TRUYỀN BẰNG các PHÉP LAI và một số bài tập DI TRUYỀN HAY và KHÓ

Add your review

13.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

13.000

NHẬN DẠNG các QUY LUẬT DI TRUYỀN BẰNG các PHÉP LAI và một số bài tập DI TRUYỀN HAY và KHÓ

NHẬN DẠNG các QUY LUẬT DI TRUYỀN BẰNG các PHÉP LAI và một số bài tập DI TRUYỀN HAY và KHÓ

fff

NHẬN DẠNG các QUY LUẬT DI TRUYỀN BẰNG các PHÉP LAI và một số bài tập DI TRUYỀN HAY và KHÓ

fff

NHẬN DẠNG các QUY LUẬT DI TRUYỀN BẰNG các PHÉP LAI và một số bài tập DI TRUYỀN HAY và KHÓ

fff

NHẬN DẠNG các QUY LUẬT DI TRUYỀN BẰNG các PHÉP LAI và một số bài tập DI TRUYỀN HAY và KHÓ

fff

NHẬN DẠNG các QUY LUẬT DI TRUYỀN BẰNG các PHÉP LAI và một số bài tập DI TRUYỀN HAY và KHÓ

fff

NHẬN DẠNG các QUY LUẬT DI TRUYỀN BẰNG các PHÉP LAI và một số bài tập DI TRUYỀN HAY và KHÓ

fff

Chương trình BDTX – Sinh hoc THCS

NHẬN DẠNG CÁC QUY LUẬT DI TRUYỀN BẢNG CÁC PHÉP LAI VÀ MỘT SÓ BÀI TAP DI TRUYÈN HAY VÀ KHÓ


 • I-  Đặt van đề:

Trong chương trình sinh học ớ bậc THCS, phan di truyền học chiêm một vị trí rat quan trọng. Nó giúp học sinh năm được những kiến thức cơ bán về cơ sờ vật chắt, cơ chế của hiện tượng di truyền ỡ các cơ thê song và tinh quy luật của hiện tượng di truyền.

Thông qua các kiến thức di truyền học, học sinh được rèn luyện khả năng tư duy, trí sang tạo và phương pháp nghiên cứu khoa học. Học sinh sè rat say mê, hứng thú x ới các thi nghiệm về di truyền, cũng như các bài tập vận dụng kiên thức. NHẬN DẠNG các QUY LUẬT DI TRUYỀN BẰNG các PHÉP LAI và một số bài tập DI TRUYỀN HAY và KHÓ Cũng trong môn học này. mọi khả năng của học sinh đều được thê hiện xà phát huy, đặc biệt phương pháp luận và tư duy toán học.

Tuy có vị tri rat quan trọng trong chương trinh, lại là nội dung chu yếu cùa thi tuyên sinh vào lớp 10, thi Học sinh giói lớp 9, nhưng hiện còn không ít giáo viên đang gặp khó khăn khi phân biệt các hiện tượng và quy luật di truyền, cũng như trong việc giãi các bài tập NHẬN DẠNG các QUY LUẬT DI TRUYỀN BẰNG các PHÉP LAI và một số bài tập DI TRUYỀN HAY và KHÓ di truyền.

Tài liệu này sẽ giúp các giáo viên sinh học hièu rò hơn về bán chat các hiện tượng, các quy luật di truyền và nhận dạng chinh xác các quy luật di truyền dè nâng cao hiệu quá giăng dạy, đồng thời áp dụng giãi các bài tập di truyền một cách có hiệu quà trong việc bồi dường học sinh giói bộ môn.

 • II-  Nội dung:

A. Tóm tắt những kiến thức cơ bản về các hiện tượng và quy luật di truyền NHẬN DẠNG các QUY LUẬT DI TRUYỀN BẰNG các PHÉP LAI và một số bài tập DI TRUYỀN HAY và KHÓ :

 • –  Di truyền trội lặn hoàn toàn: gom định luật I, II Men đen.

 • –  Di truyền trội không hoàn toàn (di truyền tinh trạng tiling gian)

 • –  Di truyền phân li độc lập.

 • –  Di truyền liên kết:      + Liên kết hoàn toàn

+ Liên kết không hoàn toàn

 • –  Tương tác gen.

 • –  Di truyền liên kết giới tinh.

 • –  Sự di truyền qua te bào chat.

 • 1. Di truyền trội lặn hoàn toàn: gom định luật I. NHẬN DẠNG các QUY LUẬT DI

Chương trình BDTX – Sinh hoc THCS

TRUYỀN BẰNG các PHÉP LAI và một số bài tập DI TRUYỀN HAY và KHÓ II Men đen.

 • 2.1. Thí nghiệm cua Menđen

Chương trình BDTX – Sinh hoc THCS

Vi sao Menden lại chọn đậu Hà Lan làm đoi tượng nghiên cứu? Đây là một loại cây có hoa lường tinh, có nhùng tinh trạng biêu hiện rò rệt. là cây hàng năm. dề trồng, có nhiêu thứ phân biệt rò ràng, tự thụ phấn cao nên dễ tạo dòng thuần.

Men đen đà tiến hành giao phan giừa các giong đậu Hã Lan thuần chủng khác nhau về một cặp NHẬN DẠNG các QUY LUẬT DI TRUYỀN BẰNG các PHÉP LAI và một số bài tập DI TRUYỀN HAY và KHÓ tính trạng tương phan bảng cách cát bo nhị từ khi chưa chín ờ hoa cua cây chọn lâm mẹ đê ngăn ngừa sự tự thụ phan. Khi nhị đà chín, ông lay phan của các hoa trên cây được chọn làm bo rắc vào đau nhụy của các hoa đà được cat nhị ỡ trên cây được chọn làm mẹ. F1 được tạo thành tiếp tục tự thụ phan đê cho ra F;._ Ket quá thi

Kết quá thi nghiệm lai một cặp tính trạng của Menden

<<<123>>>

p

F1

F:

Ti lệ kiêu hình

F2

Hoa đò X hoa trảng Thân cao X thân lũn Quà lục X quả vàng

Hoa đó, Thân cao.

Quã lục

705 đo ; 224 trăng

487 cao; 177 lùn

428 quả lục; 152 quà vàng

3,15 : 1

2,75 : 1

2.82 : 1

nghiệm cua Men đen dược phán ánh ờ bang sau:

Các tính NHẬN DẠNG các QUY LUẬT DI TRUYỀN BẰNG các PHÉP LAI và một số bài tập DI TRUYỀN HAY và KHÓ trạng cua cơ thè , ví dụ như hoa đó. hoa tráng, thân cao, thân lùn, qua lục, quà vàng, được gọi là kiêu hình.

Dù thay đỏi vị trí cùa các giống làm cây bố và cây mẹ như giống hoa đỏ làm bố và còn giong hoa trang làm mẹ, hay ngược lại, kết quả thu được ở F] và F; vần giống nhau. Men đen gọi tinh trạng biêu hiện ờ F1 là tinh trạng trội (hoa đó NHẬN DẠNG các QUY LUẬT DI TRUYỀN BẰNG các PHÉP LAI và một số bài tập DI TRUYỀN HAY và KHÓ , thân cao, quá lục), còn tính trạng chi biêu hiện F: là tính trạng lặn (hoa trắng, thân lùn. qua vàng).

Nhừng kết quá thi nghiệm trên của Men đen cho thay F2 có sự phân li tinh trạng theo ti lệ xấp xi 3 trội : 1 lặn.

Đê theo dõi tiếp ớ F3, Men đen cho các cây ơ F; tự thụ phan và thu được kết qua phan ánh ớ hĩnh 2. Hình này cho thay ớ NHẬN DẠNG các QUY LUẬT DI TRUYỀN BẰNG các PHÉP LAI và một số bài tập DI TRUYỀN HAY và KHÓ F; có 1/3 số cây hoa đo là không phân li, nghĩa lã chúng thuần chùng, còn 2/3 số cây hoa đõ phân li ớ F3 . Các cày hoa trăng ở F; không phân li ớ Fj, nghĩa là chúng thuần chúng. Như vậy, kiêu hình trội ờ F; bao gom cà thè thuần chung và không thuần chúng.

Chương trình BDTX – Sinh hoc THCS

 • 2.2. Men đen giãi thích kết quà thí nghiệm

F1 đều mang tinh trạng trội và tính trạng lặn lại xuất NHẬN DẠNG các QUY LUẬT DI TRUYỀN BẰNG các PHÉP LAI và một số bài tập DI TRUYỀN HAY và KHÓ hiện ớ F; giúp Menden nhận thay các tính trạng không trộn lẫn vào nhau như quan niệm đương thời. Ong cho rang mỗi tính trạng ỡ cơ thê do một cặp nhân tố di truyền quy định mà sau này chúng ta gọi là cặp gen alen. Ông dùng ki hiệu chữ đè chi các nhân to di truyền (gen), trong đó chữ in hoa là gen trội quy định tinh trạng trội, còn chữ thường là gen lặn quy định tinh trạng lặn đê giãi thích kết NHẬN DẠNG các QUY LUẬT DI TRUYỀN BẰNG các PHÉP LAI và một số bài tập DI TRUYỀN HAY và KHÓ quà thi nghiệm.

ơ các cơ thè p, F1 và F; các gen tồn tại thành từng cặp tương ứng được gọi là kiêu gen qui định kiêu hình của cơ thê. Neu kiêu gen chứa cặp gen tương ứng giong nhau gọi là thè đong hợp như: AA – thè đong họp trội, aa – thè đong hợp lặn, còn chứa cặp gen tương ứng khác nhau (Aa) gọi lã thê dị hợp.

Men đen đà giãi thích kết qua thi nghiệm NHẬN DẠNG các QUY LUẬT DI TRUYỀN BẰNG các PHÉP LAI và một số bài tập DI TRUYỀN HAY và KHÓ của mình bang sự phân li và tô hợp của cặp nhân tố di truyền (gen) qua quá trinh phát sinh giao tử và thụ tinh.

 • 2.3. Nội dung quy luật phân li

Các ket qua thí nghiệm lai một cặp tính trạng cùa Menden cho thay :

Khỉ lai bo mẹ khác nhau về một cập tinh trạng thuần chùng tương phàn thì ờ the hệ thử hai có sự phán Ị ị theo ti lệ xấp xi 3 trội: ỉ lặn (tức là 3/4 NHẬN DẠNG các QUY LUẬT DI TRUYỀN BẰNG các PHÉP LAI và một số bài tập DI TRUYỀN HAY và KHÓ và 1/4 hay 75% và 25%).

Khi giai thích kết qua thi nghiệm của minh, Men den đà đưa ra khái niệm” giao tư thuần khiết Theo quan niệm này, trong cơ thê lai F ](Aa) gen trội át gen lặn nên tinh lặn k hông được biêu hiện. Tuy nhiên, gen lặn vẫn tồn tại bên cạnh gen trội: chúng không hòa lẫn vật chất với nhau. Lúc cơ thê lai F1 (Aa) phát sinh giao tử thi các NHẬN DẠNG các QUY LUẬT DI TRUYỀN BẰNG các PHÉP LAI và một số bài tập DI TRUYỀN HAY và KHÓ alen trội (A) và lận (a) vần giừ nguyên bân chat như trong bố mẹ thuần chúng (giao từ thuần khiết). Mồi loại giao tư eúa Fichỉ chứa một gen eúa bố hoặc mẹ. nghĩa là chi chửa A hoặc a. Sự phân li cua cặp Aa đà tạo ra hai loại giao từ với xác suất ngang nhau là lA:la. Chính ti lệ phân li của hai loại giao tử này cùng với sự tô hợp của chúng qua thụ tinh là cơ NHẬN DẠNG các QUY LUẬT DI TRUYỀN BẰNG các PHÉP LAI và một số bài tập DI TRUYỀN HAY và KHÓ che tạo nên ti lệ KG : 1AA : 2 Aa : laa. từ dó cho ra ti lệ kiêu hình là 3 trội: 1 lặn ờ F2. Tinh lặn được biêu hiện trong thê dong hợp về gen lặn, gây ra hiện tượng phân li, nghĩa là kiêu hình cua các cây F2 không đong nhất.Vi vậy về ban chat, quy luật phân li

được hiểu là sự phàn lì của cặp nhàn tố dỉ truyền tạo ra hai loại giao tư thuần khiết với ti NHẬN DẠNG các QUY LUẬT DI TRUYỀN BẰNG các PHÉP LAI và một số bài tập DI TRUYỀN HAY và KHÓ lệ ỈA:ỉa hay trong quá trình phát sinh giao tử moi nhàn to dì tryuền trong cập nhàn to di truyền phán lì về một giao tư và giừ nguyên bán chất như ớ cơ thê thuần chùng cùa p.

Những nghiên cứu tế bào học ớ cuối the ki 19 về cơ chế nguyên phân, giam phân và thụ tinh đà xác nhận giã thuyết của Menđen. Trong tế bào lường bội. NST tổn tại thành từng cặp. do đó gen cũng tồn tại thành tửng NHẬN DẠNG các QUY LUẬT DI TRUYỀN BẰNG các PHÉP LAI và một số bài tập DI TRUYỀN HAY và KHÓ cặp tưng ứng trên cặp NST tương đong. Vi vậy, cặp NST phân li trong giảm phân khi hình thành giao tử và to họp lại trong thụ tinh đà đưa đến sự phân li và tò hợp cùa cặp gen tương ứng. Chính đày là cơ sờ tế bào học đê giãi thích thi nghiệm di truyền màu hoa cùa Menđen.

BÔ (mẹ) có cặp NST chửa cặp gen AA kill giam phàn chỉ tạo một loại giao tư mang một NST chứa gen A. Còn NHẬN DẠNG các QUY LUẬT DI TRUYỀN BẰNG các PHÉP LAI và một số bài tập DI TRUYỀN HAY và KHÓ mẹ (bo) có cặp NST chửa aa khi giâm phân chi cho một loại giao tử chứa gen a. Sự thụ tinh của hai loại giao từ này tạo F] mang cặp NST chửa cặp gen Aa. Khi Fl giam phân, sự phân li cùa cặp NST tương đồng với xác suất ngang nhau đưa đen sự phân li cua cặp gen tương ứng, vì vậy hai loại giao tử được tạo thành có tí lệ như nhau, nghĩa là 1A: la hay 1/2A NHẬN DẠNG các QUY LUẬT DI TRUYỀN BẰNG các PHÉP LAI và một số bài tập DI TRUYỀN HAY và KHÓ : l/2a. Giao từ đực và cái đều có hai loại và ti lệ như vậy. Sự kết hợp ngẫu nhiên của hai loại giao tử đực với hai loại giao tử cái của Fl qua thụ tinh đưa đen sự tô hợp của cặp NST trên đó chứa cặp gen tương ứng. Ket qua là F: có tí lệ KG là : 1AA; 2Aa; laa.

Do sự tác động cùa gen trội A át đoi với gen lặn. nên thê dị họp Aa NHẬN DẠNG các QUY LUẬT DI TRUYỀN BẰNG các PHÉP LAI và một số bài tập DI TRUYỀN HAY và KHÓ ờ FI có kiêu hình trội (hoa đỏ),cùng vì vậy F> có ti lệ KH 3 trội (hoa đó): 1 lặn (hoa trang).

 • 2. Di truyền trội không hoàn toàn (di truyền tính trạng trung gian)

Một trường hợp khác với thi nghiệm của Menđen là cơ thè lai F1 mang tinh trạng trung gian giữa bo và mẹ (di truyền trung gian hay trội không hoàn toàn).

Ví dụ. khi lai giữa hai giong hoa thuộc loài hoa phan NHẬN DẠNG các QUY LUẬT DI TRUYỀN BẰNG các PHÉP LAI và một số bài tập DI TRUYỀN HAY và KHÓ (Mirabilis jalapa) là hoa đó và hoa trảng, kết quà thu được: F] toàn hoa màu hồng, còn F; có ti lệ: 1 hoa đó: 2 hoa hong: 1 hoa trang.

Trường hợp thè dị họp Aa biêu hiện tính trạng trung gian là do gen trội A không át chế

Chương trình BDTX – Sinh hoc THCS

hoàn toàn gen lặn a. F; có ti lệ kiêu gen và kiêu hình giong nhau. Mồi kiêu gen có kiêu hình riêng biệt.

Như vậy, NHẬN DẠNG các QUY LUẬT DI TRUYỀN BẰNG các PHÉP LAI và một số bài tập DI TRUYỀN HAY và KHÓ trội không hoàn toàn là hiện tượng di truyền trong đó kiêu hình của cơ thê lai Fi biêu hiện trung gian giừa bố và mẹ, còn ờ F; có tĩ lệ kiêu hình là 1 trội : 2 trung gian: llộn.

 • 3. Di truyền phân li độc lập

  • 3.1. Thí nghiệm cua Menden

Menden lai hai thứ đậu Hà Lan thuần chung khác nhau về hai cặp tinh trạng tương phan: hạt màu vàng, vò trơn và hạt màu xanh, vô nhăn, được F1 đều NHẬN DẠNG các QUY LUẬT DI TRUYỀN BẰNG các PHÉP LAI và một số bài tập DI TRUYỀN HAY và KHÓ có hạt màu vàng, vò trơn. Sau dó ông cho 15 cây F] tự thụ phan thu dược ớ F: 556 hạt thuộc 4 loại kiêu hình như ỡ bang sau:

Bang phân tích kết quà thí nghiệm cúa Menden

<<<123>>>

Kiêu hĩnh F;

Ti lệ kiêu hình F:

Ti lệ từng cặp tính trạng ờ F:

Vàng, trơn    315/556 = 0.5665 = 9/16 7777 = 416/140 = 2,97: 1 =3:1 xanh

Vàng, nhăn   108/556 = 0,1982 = 3/16 101/ –A7= 423/133 = 3,18: 1 =3:1 nhan

Xanh, trơn   nhận dạng các QUY

Xanh, nhăn  LUẬT DI TRUYỀN BẰNG các PHÉP LAI và một số bài tập DI

ỊtRUYỀN hay và KHÓ 556 = 0.1816 = 3/16 32/556 =0,0575 = 1/16

Từ ti lệ cùa từng cặp tinh trạng nêu trên thi hạt vàng, trơn là các tinh trạng trội vả đều chiếm ti lệ 3/4 cua từng loại tinh trạng, còn hạt xanh , nhăn là các tính trạng lặn và đều chiếm ti lệ 1/4.

Ti lệ cùa các tính trạng nói trên có mối tương quan với ti lệ các kiêu hĩnh ờ F2 NHẬN DẠNG các QUY LUẬT DI TRUYỀN BẰNG các PHÉP LAI và một số bài tập DI TRUYỀN HAY và KHÓ . K.ết quả phân tích trên cho thây xác suất xuất hiện mỗi kiêu hình ờ F; bang tích xác suất của các tinh trạng tô hợp thành nỏ. cụ thê là:

916 hạt vàng trơn = 3/4 hạt vàng X 3/4 hạt trơn;

3/16 hạt vàng nhân = 3/4 hạt vàng X 1/4 hạt nhăn ;

3/16 hạt xanh trơn = 1/4 hạt xanh X 3/4 hạt trơn; NHẬN DẠNG các QUY LUẬT DI TRUYỀN BẰNG các PHÉP LAI và một số bài tập DI TRUYỀN HAY và KHÓ

1/16 hạt xanh nhăn = 1/ 4 hạt xanh X 1/4 hạt nhãn.

Hay ti lệ các kiêu hình ờ F: bằng tích các tì lệ cua các cặp tinh trạng tổ họp thành chúng, cụ thè là các ti lệ kiêu hình ớ Fi cua phép lai trên băng (3 hạt vàng: ỉ hạt xanh)(3 hạt trơn: 1 hạt nhăn).

Từ nhùng phân tích trên Menđen thay rang các cặp tinh trạng màu sac hạt và hình NHẬN DẠNG các QUY LUẬT DI TRUYỀN BẰNG các PHÉP LAI và một số bài tập DI TRUYỀN HAY và KHÓ dạng hạt di truyền dộc lập với nhau, nghía là chúng tuân theo định luật xá c suất cùa các sự kiện độc lập. Như vậy kết quá thi nghiệm trên cua Menden cho thấy:

Khi lơi cặp bo mẹ khác nhau về hai (hoặc nhiều) cặp tinh trạng thuần chủng tương phân di truyền độc lập với nhau thì xác suất xuất hiện moi kiêu hình ở F: bủng tích xác suất cùa các tinh trạng hợp thành nó.

 • 3.2. Men đen giãi thích kết quà thí NHẬN DẠNG các QUY LUẬT DI TRUYỀN BẰNG các PHÉP LAI và một số bài tập DI TRUYỀN HAY và KHÓ nghiệm

Nhừng phân tích kết quả thi nghiệm đà xác định các cặp tinh trạng di truyền độc lập.Từ đó Men đen cho rang mỗi cặp tính trạng do một cặp nhân tố di truyền (gen) quy định. Ông cùng dùng các chữ đê ki hiệu cho các cặp nhân tố di truyền hay các cặp gen, cụ thê là:

 • – Gen A quy định hạt vàng. – Gen a quy dinh hạt xanh.

 • – Gen B quy định vó trơn. – Gen b NHẬN DẠNG các QUY LUẬT DI TRUYỀN BẰNG

Chương trình BDTX – Sinh hoc THCS

các PHÉP LAI và một số bài tập DI TRUYỀN HAY và KHÓ quy định vó nhãn Cơ thê bố, mẹ có kiêu gen: AABB (hạt vàng, vó trơn), aabb (hạt xanh, võ nhãn).

Ket quà thi nghiệm đà được Men den giài thích như sau: cơ thê có kiêu gen AABB qua giam phân cho 1 loại giao tứ AB. cùng tương tự cơ thè có kiêu gen aabb cho loại giao tư ab. Sự thụ tinh cũa 2 loại giao tư này tạo ra cơ thê lai F1 có kiêu gen là AaBb NHẬN DẠNG các QUY LUẬT DI TRUYỀN BẰNG các PHÉP LAI và một số bài tập DI TRUYỀN HAY và KHÓ . Khi cơ thê lai Ft giâm phàn đà diễn ra sự li độc lập và tò hợp tự do của các cặp gen tương ứng, cụ thê A và a đều có kha năng tô hợp tự do như nhau với B và b . đà tạo ra 4 loại giao tử với ti lệ ngang nhau là AB, Ab, aB và ab ớ cơ thê cái và cơ thê đực. Sự kết hợp ngầu nhiên cua 4 loại giao tư đực và 4 loại giao tư cái nêu trên NHẬN DẠNG các QUY LUẬT DI TRUYỀN BẰNG các PHÉP LAI và một số bài tập DI TRUYỀN HAY và KHÓ đã tạo ra 16 tò hợp giao từ (hợp tư) ờ F 2. Căn cứ vào kiêu gen suy ra kiêu hình ỡ F>. Do đó , kiêu hình tương ứng được viết như sau:

A-B-: Kiêu hình của hai gen trội A, B như hạt vàng, trơn.

A-bb: Kiêu hình cùa gen trội A và gen lặn b, như hạt vàng, nhân.

aaB-: Kiêu hình của gen lặn a và gen trội B NHẬN DẠNG các QUY LUẬT DI TRUYỀN BẰNG các PHÉP LAI và một số bài tập DI TRUYỀN HAY và KHÓ . như hạt xanh, trơn.

aabb: Kiêu hình của hai gen lận a, b, như hạt xanh. nhãn.

Trong cách viết kiêu hình như trên, gạch ngang thay cho gen trội hoặc gen lận vi thê đồng hợp về gen trội và thê dị hợp có chung một kiêu hĩnh.

Như vậy, theo Menden, sự phân ỉi dộc ỉập rờ tô hợp ỉự do cùa các cập nhân tố di truyền (các cập aỉen) dà dưa den sự di NHẬN DẠNG các QUY LUẬT DI TRUYỀN BẰNG các PHÉP LAI và một số bài tập DI TRUYỀN HAY và KHÓ truyền dộc lập của các cặp tinh trạng. Đây chính là nội dung cùa quy luật phàn li độc lập.

 • 3.3. Cơ sờ tế bào học của quy luật phân li độc lập

Sớ dì có sự di truyền dộc lập cua từng cặp tinh trạng là vỉ mồi cặp alen quy định một cặp tinh trạng năm trên một cặp NST tương đong vả trong quá trinh phát sinh giao tử của F] có sự phân li độc lập của các cặp NST tương đong dẫn tới sự phân li NHẬN DẠNG các QUY LUẬT DI TRUYỀN BẰNG các PHÉP LAI và một số bài tập DI TRUYỀN HAY và KHÓ độc lập của các cặp gen tương ứng tạo nên các loại giao tử khác nhau với xác suất ngang nhau. Các loại giao tử này kết hợp ngẫ KhoThuVien.com

hăn

8

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “NHẬN DẠNG các QUY LUẬT DI TRUYỀN BẰNG các PHÉP LAI và một số bài tập DI TRUYỀN HAY và KHÓ”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

 • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Luận văn thạc sĩ tội mua bán người, mua bán trẻ em trên địa bàn tỉnh hà giang một số vấn đề lý luận và thực tiễn
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
198.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Năng lực quản lý cán bộ quản lý cấp trung thuộc công ty tnhh một thành viên xây dựng 470
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
50.000
Sold by
@ xcnguyen220
NHẬN DẠNG các QUY LUẬT DI TRUYỀN BẰNG các PHÉP LAI và một số bài tập DI TRUYỀN HAY và KHÓ
NHẬN DẠNG các QUY LUẬT DI TRUYỀN BẰNG các PHÉP LAI và một số bài tập DI TRUYỀN HAY và KHÓ
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart