Nhận thức và ứng xử của người dân ven đô nhằm giảm thiểu rủi ro thực phẩm trong tiêu dùng quả: trường hợp nghiên cứu tại thị trấn TRâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội

Add your review

14.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

14.000

Nhận thức và ứng xử của người dân ven đô nhằm giảm thiểu rủi ro thực phẩm trong tiêu dùng quả: trường hợp nghiên cứu tại thị trấn TRâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội

Nhận thức và ứng xử của người dân ven đô nhằm giảm thiểu rủi ro thực phẩm trong tiêu dùng quả: trường hợp nghiên cứu tại thị trấn TRâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội

fff

Nhận thức và ứng xử của người dân ven đô nhằm giảm thiểu rủi ro thực phẩm trong tiêu dùng quả: trường hợp nghiên cứu tại thị trấn TRâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội

fff

Nhận thức và ứng xử của người dân ven đô nhằm giảm thiểu rủi ro thực phẩm trong tiêu dùng quả: trường hợp nghiên cứu tại thị trấn TRâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội

fff

Nhận thức và ứng xử của người dân ven đô nhằm giảm thiểu rủi ro thực phẩm trong tiêu dùng quả: trường hợp nghiên cứu tại thị trấn TRâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội

fff

Nhận thức và ứng xử của người dân ven đô nhằm giảm thiểu rủi ro thực phẩm trong tiêu dùng quả: trường hợp nghiên cứu tại thị trấn TRâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội

fff

Nhận thức và ứng xử của người dân ven đô nhằm giảm thiểu rủi ro thực phẩm trong tiêu dùng quả: trường hợp nghiên cứu tại thị trấn TRâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội

fff

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI KHOA KINH TẼ VÀ PHẤT TRIỂN NÔNG THÔN

KHÓA LUẬN TÓT NGHIỆP

NHẠN THỨC VÀ ỨNG xư CỦA NGƯỜI DÂN VEN ĐÔ NHẢM GIẤM THIẾU RỦI RO THỰC PHẢM TRONG TIÊU DÙNG QUẢ: TRƯỜNG HỢP NGHIÊN cứu TẠI THỊ TRẤN

TRÂU QUỲ, HUYỆN GIA LÂM, THÀNH Nhận thức và ứng xử của người dân ven đô nhằm giảm thiểu rủi ro thực phẩm trong tiêu dùng quả: trường hợp nghiên cứu tại thị trấn TRâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội PHÓ HÀ NỘI

<<<123>>>

Tên sinh viên:

Lại Thị Giang

Chuyên ngành dào tạo:

Kinh tế nông nghiệp

Lóp:

K55 KTNNA

Niên khóa:

2010-2014

Giàng viên hướng dẫn:

ThS. Lê Thị Thanh Loan

HÀ NỘI 2014


LỜI CAM ĐOAN


Tôi xin cam đoan lảng, số liệu và két quả nghiên cứu trong báo cáo khóa luận tot nghiệp nảy là trung thực và chưa hề được sử dụng Nhận thức và ứng xử của người dân ven đô nhằm giảm thiểu rủi ro thực phẩm trong tiêu dùng quả: trường hợp nghiên cứu tại thị trấn TRâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội đê bao vệ một học vị nào.

Tôi cam đoan rằng, mọi sự giúp đờ cho việc thực hiện khóa luận tốt nghiệp này đà được cảm ơn và các thông tin trích dần trong khóa luận đều được chi rò nguồn gốc.

Hà Nội. ngày 30 tháng 5 nãnì 2014

Người cam đoan

Lại Thị Giang

LÒI C ẢM ƠN

Sau thời gian được sự giúp đờ chi bão cùa thảy cô Khoa Kinh tế và Phát triền nông thôn trường Đại học Nòng Nhận thức và ứng xử của người dân ven đô nhằm giảm thiểu rủi ro thực phẩm trong tiêu dùng quả: trường hợp nghiên cứu tại thị trấn TRâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội nghiệp Hà Nội, củng với toàn thè ban lành đạo, cán bộ viên chức ƯBND, cán bộ cơ sở y tế, người dân thị tran Trâu Quỳ nơi tòi thực tập, tôi dà hoàn thành báo cáo đợt thực tập tot nghiệp với đề tài: “Nhận thức và ứng xừ cùa người dân ven đô nhằm giảm thiêu rủi ro thực phâm trong tiêu dùng quà: Trường hợp nghiên cứu tại thị trân Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, thành pho Hà Nội".

Tôi Nhận thức và ứng xử của người dân ven đô nhằm giảm thiểu rủi ro thực phẩm trong tiêu dùng quả: trường hợp nghiên cứu tại thị trấn TRâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội xin bày tò lòng biết ơn sâu sắc tới Ban giám hiệu nhà trường Đại học Nòng nghiệp Hà Nội và các thay cô trong khoa Kinh tế và Phát triền nông thôn đà truyền đạt cho tôi nhừng kiến thức bô ích trong quá trinh học tập và nghiên cứu tại trường. Đặc biệt, tôi xin chân thành cảm ơn cò giáo, Ths. Lê Thị Thanh Loan đà tận tinh trực tiếp giúp đờ, hướng dẫn trong suốt quá trinh thực hiện khóa luận. Tôi cùng xin chân Nhận thức và ứng xử của người dân ven đô nhằm giảm thiểu rủi ro thực phẩm trong tiêu dùng quả: trường hợp nghiên cứu tại thị trấn TRâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội thành cảm ơn cò giáo, Ths. Hà Thị Thanh Mai, thay giáo Đặng Xuân Phi đà chi bão, giúp đờ tôi hoàn thành tốt khóa luận.

Tôi cùng xin gừi lời cám ơn chân thành tới các cò chú, anh chị trong ƯBND, cán bộ cơ sờ y tế thị tran Trâu Quỳ đà tạo điêu kiện thuận lợi. giúp đờ tôi trong quá trinh thực tập tại địa bàn phường.

Cuối cùng, tôi xin chân thành câm ơn gia đình, bạn Nhận thức và ứng xử của người dân ven đô nhằm giảm thiểu rủi ro thực phẩm trong tiêu dùng quả: trường hợp nghiên cứu tại thị trấn TRâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội bè đà động viên khích lệ, giúp đờ tôi về mặt vật chat cùng như tinh than trong suốt quá trinh thực tập.

Xin chân thành cảm ơn!

Hà Nội, ngày 30 tháng 5 nám

2014

Sinh viên

Lại Thị Giang

TÓM TẤT KHÓA LUẬN

Quà là một loại thực phàm cung cấp nhiều khoáng chắt, vitamin cần thiết cho cơ thê. Quá được khuyến khích tiêu dùng hang ngày. Nhưng hiện nay, cũng như nhiều loại thực phẩm khác Nhận thức và ứng xử của người dân ven đô nhằm giảm thiểu rủi ro thực phẩm trong tiêu dùng quả: trường hợp nghiên cứu tại thị trấn TRâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội , qua tiêm ân nhiều nguy cơ RRTP do nhieu yếu to độc hại. Tuy nhiên, mức độ rủi ro có thê được kiêm soát bỡi kha năng nhận thức và ứng xứ cua người dân. Thị tran Trâu Quỳ là một vùng ven đô đang trong quá trinh đò thị hóa, chuyên dịch cơ can kinh te, đa dạng thành phan dân cư, điều này có anh hương nhắt định tới nhận thức và ứng xư của người dân vi the đe tài tiến hành nghiên cứu: Nhận thức và ứng xử của người dân ven đô nhằm giảm thiểu rủi ro thực phẩm trong tiêu dùng quả: trường hợp nghiên cứu tại thị trấn TRâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội “Nhận thức và ứng xừ cua người dân ven đô nhắni giảm thiêu rũi ro thực phâm trong tiêu dùng quà: Trường họp nghiên cừu tại thị tran Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, thành pho Hà Nội. ”

Nghiên cứu thực hiện các mục tiêu cụ thê: (i) góp phan hệ thống hóa cơ sớ lý luận và thực tiền về nhận thức và ứng xứ cúa người dân xen đô, (ii) tim hiểu thực trạng nhận thức, ứng xử cùa người dân Nhận thức và ứng xử của người dân ven đô nhằm giảm thiểu rủi ro thực phẩm trong tiêu dùng quả: trường hợp nghiên cứu tại thị trấn TRâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội ven đỏ. (iii) các yeu tố ảnh hường tới nhận thức, ứng xư cùa người dân ven đô, (iv) đề xuất giài pháp nâng cao nhận thức, hoàn thiện ứng xừ của người dân xen đò nhằm giám thiêu RRTP trong tiêu dùng quá.

Đê thực hiện các mục tiêu trên, đe tài tiến hành phong x an người dân trên địa bàn TT Trâu Quỳ x ới số mẫu nghiên cứu là 180 mẫu. Các thông tin can thiết thu thập bằng Nhận thức và ứng xử của người dân ven đô nhằm giảm thiểu rủi ro thực phẩm trong tiêu dùng quả: trường hợp nghiên cứu tại thị trấn TRâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội phương pháp thu thập so liệu sơ cap x à thứ cap. Cơ sờ dừ liệu sau khi thu thập được xử lý số liệu dưới sự trợ giúp của phan mem SPSS20.0 và công cụ Excel và phân tích bảng phương pháp thong kè mô ta, phân tô thống kê, so sánh, cho diêm.

Ket qua nghiên cứu chi ra rảng 98,8% người dân x en đô quan tâm và có nhận thức nhất định về RRTP trong tiêu dùng quã. Họ Nhận thức và ứng xử của người dân ven đô nhằm giảm thiểu rủi ro thực phẩm trong tiêu dùng quả: trường hợp nghiên cứu tại thị trấn TRâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội nhận thức được quà có nguy cơ RRTP chu yếu do tồn dư thuốc BVTV (100%), lượng vi sinh vật xirợt mức cho phép (57.8%). Người dân củng nhận thức được mức độ RRTP theo thời vụ, nhãn mác, có sự chuyên biến sâu sắc trong nhận thức về nguồn goc, tin tường hơn vào hàng nhập ngoại có kiêm định, chuyên sang quan tàm hơn đến siêu thị. cửa hàng. Nhưng nhận thức cùa người dàn vẫn còn hạn che nhiêu mật Nhận thức và ứng xử của người dân ven đô nhằm giảm thiểu rủi ro thực phẩm trong tiêu dùng quả: trường hợp nghiên cứu tại thị trấn TRâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội . Chi có 28.9% người dân biết về chính sách giâm thiêu RRTP. có hơn một nửa so người (56.7%) không biết cách sơ cứu người bị ngộ dộc.

Nghiên cứu cho thay ứng xử của người dân ven đô có sự thay đôi đê giảm thiêu RRTP. Người dân cân thận hơn trong khi làm sạch, sử dụng tới công nghệ ozone, thực hiện nhiêu cách đê dam bão vệ sinh khi tiêu dùng. Tuy nhiên, ứng xử vẫn Nhận thức và ứng xử của người dân ven đô nhằm giảm thiểu rủi ro thực phẩm trong tiêu dùng quả: trường hợp nghiên cứu tại thị trấn TRâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội mang nhiều thói quen tiêu dùng lâu nay. Người dàn vần chu yếu mua sẩm tại chợ (92,8%), tý’ lệ người mua quá có nhãn mác, có nguồn gốc hạn chế (5%), do thời gian, tiền bạc, khoảng cách địa lý cũng như cưa hàng quá an toàn chưa thực sự phô biên.

Nhận thức và ứng xử của người dân cũng chịu ảnh hưởng bới tuổi, giới, nghe, trinh độ học vấn, phương tiện truyền thòng, tập Nhận thức và ứng xử của người dân ven đô nhằm giảm thiểu rủi ro thực phẩm trong tiêu dùng quả: trường hợp nghiên cứu tại thị trấn TRâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội huấn, kha nâng tiếp cận quá an toàn.

Từ kết quá, đề tài đề xuất một so giài pháp nhàm nâng cao nhận thức và hoàn thiện ứng xử của người dân ven đỏ. Thứ nhát, nghiên cứu cho thay hau hết người dân tự nhận thức về RRTP, mức độ nhận thức chưa hoàn thiện, tỳ lệ người được tập huấn tuyên truyền bời chương trinh chinh thống của nhà nước về giam thiêu RRTP rất thắp (4,4%) nên cằn cung cap Nhận thức và ứng xử của người dân ven đô nhằm giảm thiểu rủi ro thực phẩm trong tiêu dùng quả: trường hợp nghiên cứu tại thị trấn TRâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội cho họ các khóa tập huấn, đây mạnh tuyên truyền bang phương tiện truyền thông về tiêu dũng quà an toàn. Thứ hai, can tạo điều kiện về khoang cách, giá cà đê người dàn tiếp cận quả an toàn dề dàng. Thứ ba. can nâng cao vai trò của các cơ quan bão vệ người tiêu dùng. Và cuối cùng là xây dựng các biện pháp quan lý VSATTP từ người sán xuất đen người tiêu dùng, can phải làm cho tat cã các tác nhân Nhận thức và ứng xử của người dân ven đô nhằm giảm thiểu rủi ro thực phẩm trong tiêu dùng quả: trường hợp nghiên cứu tại thị trấn TRâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội từ người sán xuất đến người bán lè biết được nhận thức, ứng xư eúa người tiêu dùng đê giâm thiêu RRTP trong tiêu dũng quà cùng người tiêu dũng.

MỤC LỤC

2

6

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Nhận thức và ứng xử của người dân ven đô nhằm giảm thiểu rủi ro thực phẩm trong tiêu dùng quả: trường hợp nghiên cứu tại thị trấn TRâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

  • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Quy Chế Pháp Lý Về Khu Du Lịch, Điểm Du Lịch, Tuyến Du Lịch, Đô Thị Du Lịch
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
96.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của công ty TNHH thương mại khánh tân
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
14.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Kết cục thai kỳ của sản phụ có tiền căn mổ lấy thai được giảm đau sản khoa tại bệnh viện từ dũ
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
67.000
Sold by
@ xcnguyen220
Nhận thức và ứng xử của người dân ven đô nhằm giảm thiểu rủi ro thực phẩm trong tiêu dùng quả: trường hợp nghiên cứu tại thị trấn TRâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội
Nhận thức và ứng xử của người dân ven đô nhằm giảm thiểu rủi ro thực phẩm trong tiêu dùng quả: trường hợp nghiên cứu tại thị trấn TRâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart