NHỮNG ĐIỀU KIỆN RA ĐỜI, TỒN TẠI VÀ PHÁT TRIỂN CỦA SẢN XUẤT HÀNG HOÁ

Add your review

14.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

14.000

NHỮNG ĐIỀU KIỆN RA ĐỜI, TỒN TẠI VÀ PHÁT TRIỂN CỦA SẢN XUẤT HÀNG HOÁ

NHỮNG ĐIỀU KIỆN RA ĐỜI, TỒN TẠI VÀ PHÁT TRIỂN CỦA SẢN XUẤT HÀNG HOÁ

fff

NHỮNG ĐIỀU KIỆN RA ĐỜI, TỒN TẠI VÀ PHÁT TRIỂN CỦA SẢN XUẤT HÀNG HOÁ

fff

NHỮNG ĐIỀU KIỆN RA ĐỜI, TỒN TẠI VÀ PHÁT TRIỂN CỦA SẢN XUẤT HÀNG HOÁ

fff

NHỮNG ĐIỀU KIỆN RA ĐỜI, TỒN TẠI VÀ PHÁT TRIỂN CỦA SẢN XUẤT HÀNG HOÁ

fff

NHỮNG ĐIỀU KIỆN RA ĐỜI, TỒN TẠI VÀ PHÁT TRIỂN CỦA SẢN XUẤT HÀNG HOÁ

fff

NHỮNG ĐIỀU KIỆN RA ĐỜI, TỒN TẠI VÀ PHÁT TRIỂN CỦA SẢN XUẤT HÀNG HOÁ

fff

Lời mỏ’ đâu:

Trong giai đoạn quá độ đi lên CNXH. đê tạo nên sức song cho nen kinh tế của minh, trong điều kiện thế giới đang bị cuốn vào xu the toàn cảu hoá lam thuận lợi và nhiều khó khăn, Việt Nam ta đang áp dụng cơ che thị trường theo định hướng XHCN.

Chúng ta áp dụng cơ che kinh te thị trường với mục đích tận dụng ưu the truyền thống của hĩnh thái kinh tế này là huy động mọi nguồn lực xà hội. phát huy mọi năng lực sân xuất đê xây dựng cơ sở căn bân ben chắc cho nền kinh te nước nhà.

NHỮNG ĐIỀU KIỆN RA ĐỜI, TỒN TẠI VÀ PHÁT TRIỂN CỦA SẢN XUẤT HÀNG HOÁ Phát triển nen kinh tể thị trường. chúng ta mới có khả năng tạo cho đắt nước một sức mạnh vật chat xứng đáng và điều kiện cài tạo một cách căn bán mức sống của nhân dân và vị the quốc gia trong bâng xếp hạng phát triền của the giới, nhảm thực hiện mục tiêu: dàn giàu, nước mạnh, xà hội công băng, dân chủ. văn minh.

Vâng, vấn đề này không chì là người Việt Nam mới biết, the giới cũng NHỮNG ĐIỀU KIỆN RA ĐỜI, TỒN TẠI VÀ PHÁT TRIỂN CỦA SẢN XUẤT HÀNG HOÁ đà biết đen, và cụm từ “nền kinh tế thị trường định hướng xà hội chủ nghĩa” được nói den rat thường xuyên. Nhưng người ta có thật sự hiêu “nền kinh te thị trường định hướng xà hội chú nghĩa” là gi không? vắn đề này thật ra đang còn trong vòng tranh luận gay gắt. Nhưng thiết nghĩ đã là người Việt Nam đang sống trong “nen kinh te thị trường định hướng xà hội chủ nghĩa”, thi cùng can phái tìm hiểu NHỮNG ĐIỀU KIỆN RA ĐỜI, TỒN TẠI VÀ PHÁT TRIỂN CỦA SẢN XUẤT HÀNG HOÁ xem nó là như thế nào, đúng không?

Qua đe án này tôi xin đóng góp một chút hiểu biết của minh về “ nen kinh te thị trường định hướng xà hội chù nghĩa ơ Việt Nam”. Đau tiên, chúng ta làm quen với nhừng khái niệm cơ bàn trước: sân xuất hàng hóa và điều kiện ton tại cúa nó…

Chương 1:

NHỮNG ĐIÈƯ KIỆN RA ĐỜI, TÒN TẠI VÀ PHÁT TRIEN CỦA SÂN XƯẮT HÀNG HOÁ

1. Sơ lược NHỮNG ĐIỀU KIỆN RA ĐỜI, TÒN TẠI VÀ PHÁT TRIỂN CỦA SẢN XUẤT HÀNG HOÁ lich sử phát triên của sân xuất hàng

hoá:

"’Trong ỉ ịch sư phát triển cũ a nền sán xuất xà hội, có hai hình thức kmh tế rõ rệt là kình tế tự nhiên và kinh tế hàng hoá. ”[3, 53]

Kinh te tự nhiên là hình thức sán xuất mà sán phàm lao động chi dùng đê thoã màn nhu cầu của người sân xuất trong nội bộ đơn vị kinh te. Đó là kiêu san xuất tự cap, tự túc, NHỮNG ĐIỀU KIỆN RA ĐỜI, TỒN TẠI VÀ PHÁT TRIỂN CỦA SẢN XUẤT HÀNG HOÁ khép kin trong từng đem vị kinh te nho, không cho phép mờ rộng các quan hệ với đơn vị kinh te khác trong xã hội. Nen sàn xuất này thích ứng với lực lượng sán xuất chưa phát triền, lao động thu công chiếm địa vị thong trị. năng suất lao động còn rat thắp trong thời kỳ công xà nguyên thuỳ và tổn tại phô biến trong thời kỳ chiêm hừu nò lệ. Trong thời kỳ phong kiến nó tồn tại dưới hình thức điên trang, thái NHỮNG ĐIỀU KIỆN RA ĐỜI, TỒN TẠI VÀ PHÁT TRIỂN CỦA SẢN XUẤT HÀNG HOÁ ấp và kinh tế nông dân gia trường.

Đoi lập với sân xuất tự cap, tự túc là sản xuất hàng hoá – sàn xuất ra sân phâm đê bán. Đó là hình thức tô chức nen sân xuất xà hội. trong đó, moi quan hệ kinh tế giữa những người sàn xuất biêu hiện qua thị trường, qua việc mua bán sân phàm lao động của nhau. Hình thức đau tiên của sản xuất hàng hoá xuất hiện từ thời kỳ tan rà cua chế độ NHỮNG ĐIỀU KIỆN RA ĐỜI, TỒN TẠI VÀ PHÁT TRIỂN CỦA SẢN XUẤT HÀNG HOÁ công xà nguyên thuỷ và chúng tiểp tục tồn tại và phát triền ỡ các phương thức sân xuất tiểp theo.

ơ các xà hội trước chu nghía tư ban. sán xuất hàng hoá chú yếu là sán xuất hàng hoá giãn đơn. còn gọi là sán xuất hàng hoá nhỏ. Sân xuất hàng hoá giàn đơn lã sán xuất hàng hoá cùa nông dân và thợ thú công dựa trên che độ tư hừu nhó về tư liệu sản xuất vả lao động cá nhàn của người sân xuất NHỮNG ĐIẼU KIỆN RA ĐỜI, TỒN TẠI VÀ PHÁT TRIỂN CỦA SẢN XUẤT HÀNG HOÁ , sân xuất hàng hoá giãn đơn đà tạo khá năng phát triển lực lượng sân xuất, thiết lập nên các moi liên hệ kinh te giữa các đơn vị kinh tế von tách biệt nhau trong nen kinh te (các công xà, các điên trang của chú nô. thái ấp cua quý tộc, …).

Quan hệ hàng hoá phát triển nhanh chóng ớ thời kỳ che độ phong kiên tan rã và góp phan thúc đây quá trinh đó diễn ra nhanh chóng hơn.

Hình thức NHỮNG ĐIẼU KIỆN RA ĐỜI, TỒN TẠI VÀ PHÁT TRIỂN CỦA SẢN XUẤT HÀNG HOÁ điên hình của sân xuất hàng hoá là sân xuất hàng hoá tư bân chủ nghĩa (còn gọi là sân xuất hàng hoá với qui mô lớn). Đó là hình thức sán xuất hàng hoá đà phát trièn ờ mức độ cao và phô biến trong lịch sứ. Trong nen kinh te này. quan hệ hàng hoá đà phát triền. thâm nhập vào mọi lình vực, mọi chức năng cua nen sân xuất xã hội; hàng hoá trờ thành tế bào của nen sân xuất xà hội. NHỮNG ĐIẼU KIỆN RA ĐỜI, TỒN TẠI VÀ PHÁT TRIỂN CỦA SẢN XUẤT HÀNG HOÁ Đặc diêm của sản xuất hàng hoá tư bân chủ nghĩa là dựa trên sự tách rời tư liệu sán xuất với sức lao động , trên cơ sờ bóc lột lao động làm thuê dưới hình thức chiêm đoạt giá trị thặng dư.

San xuất hàng hoá tiếp tục ton tại và phát triên dưới chu nghĩa xà hội. Đặc diêm của sân xuất hãng hoá xà hội chú nghĩa là nó không dựa trên cơ sờ che độ người bóc lột người và nó nhàm mục đích thoà mãn nhu NHỮNG ĐIẼU KIỆN RA ĐỜI, TỒN TẠI VÀ PHÁT TRIỂN CỦA SẢN XUẤT HÀNG HOÁ cầu vật chất, tinh than của mọi thành viên xà hội trên cơ sở sản xuất kinh doanh.

Như vậy sán xuất hàng hoá ton tại và phát triền ơ nhiêu xà hội, là sân phẩm của lịch sư phát triển sân xuất của loài người, nó có nhiêu ưu thế và là một phương thức hoạt dộng kinh te tiến bộ hơn hẳn so với sán xuất tự câp tự túc.

H. DiềiLkỉếiLra.đời, tồn tại và phát triển cua sản xuất hàng hoá NHỮNG ĐIỀU KIỆN RA ĐỜI, TỒN TẠI VÀ PHÁT TRIỂN CỦA SẢN XUẤT HÀNG HOÁ :

Sân xuất hàng hoá ra đời vả phát triển dựa trên hai điều kiện sau:

!•<- ó sự phân công Ịạọ động xã hội;

"Phán còng ỉao động xã hội lờ chuyên môn hoá sãìì xuất; mồi người, mồi tập thê, moi vùng trong nền kinh tế, chi sân xuất một hay một so loại sản phàm nhất định, với so lượng lởn. ”

Phân còng lao động xà hội ra đời và ngày càng phát triên là một qui luật NHỮNG ĐIỀU KIỆN RA ĐỜI, TỒN TẠI VÀ PHÁT TRIỂN CỦA SẢN XUẤT HÀNG HOÁ tat yếu của sân xuất xà hội. Cơ sở của sự phân công lao động xà hội là căn cử vào sự khác nhau về điều kiện tự nhiên, điêu kiện xà hội cũng như năng lực của mỗi cá nhân, mỗi tập thê trong mỗi vùng của nen kinh te. Đồng thời cũng căn cứ vào nhu cầu của xà hội về các loại sân phàm khác nhau ngày càng lớn.

-Phân công lao động theo giới tinh: một hình thái phàn công lao động tự NHỮNG ĐIỀU KIỆN RA ĐỜI, TỒN TẠI VÀ PHÁT TRIỂN CỦA SẢN XUẤT HÀNG HOÁ nhiên, ton tại ờ giai đoạn đau cùa xà hội nguyên thủy, nghĩa là. trong một tập thẻ hoặc một nhóm người sống chung với nhau, các loại hình lao động được phàn theo nam nữ. Đàn ông lo việc săn bẳt. săn ban: đàn bà hái lượm. Cách phân công lao động này tiếp tục duy tri trong những thời kỳ lịch sừ muộn hơn vào cuối xà hội nguyên thúy và ngay cà trong xà hội có giai cap tiền tư bân chu nghĩa, NHỮNG ĐIỀU KIỆN RA ĐỜI, TỒN TẠI VÀ PHÁT TRIỂN CỦA SẢN XUẤT HÀNG HOÁ tuy có phạm vi thu hẹp lại rat nhiều.

Vi dụ: ơ các tộc người lay nương rầy làm loại hĩnh kinh te chú yếu thi dân ông lo việc chặt cây to, làm hàng rào bao vệ rẫy khôi sự phá hoại của thú rừng, nghĩa là nhùng công việc nặng nhọc, còn làm có là công việc cùa đàn bà. Gieo hạt là việc chung. w. Khi nông nghiệp dùng cày xuất hiện, các công việc sân xuất chính nam trong tay đàn NHỮNG ĐIỀU KIỆN RA ĐỜI, TỒN TẠI VÀ PHÁT TRIỂN CỦA SẢN XUÂT HÀNG HOÁ ông, đàn bà chú yếu chăm lo còng việc gia đình, ơ các cư dân du mục. công việc chăn nuôi và bão vệ gia súc do đàn ông đàm nhiệm.

-Phân công lao động theo lửa tuổi: một hình thái phân công lao động tự nhiên, tồn tại ở giai đoạn đau của xà hội nguyên thuỷ. Nghĩa là, trong một tập thê hoặc nhóm người có quan hệ huyết thong gần gũi. mọi loại hĩnh lao động được chia theo lứa tuổi NHỮNG ĐIỀU KIỆN RA ĐỜI, TỒN TẠI VÀ PHÁT TRIỂN CỦA SẢN XUÂT HÀNG HOÁ : trê con. thanh niên, người lớn, người già; tuỳ theo sức lực, kì năng và kinh nghiệm của từng lửa tuổi.

-Phân còng lao động theo lãnh thò: một hĩnh thức đặc biệt cua phàn công lao động xà hội, mà kết quá mỗi địa phương căn cử vào điều kiện đặc thủ của minh sẽ chuyên môn hoá sân xuất về một (hay một sổ) sân phâm. đôi khi chi một bộ phận nào đó của sân phâm. đê NHỮNG ĐIỀU KIỆN RA ĐỜI, TỒN TẠI VÀ PHÁT TRIỂN CỦA SẢN XUÂT HÀNG HOÁ cung cấp cho nhu cầu của các x ủng khác trong nước và cả nước ngoài. Phân công lao động theo lành thò phát triên theo đã phát triển cua nen kinh tế hàng hoá. Phân công lao động theo lành thô nâng cao nâng suất lao động xà hội do dà sư dụng hợp lí the mạnh cùa từng vùng san xuất, tổ chức hợp li mối liên hệ lành thô sân xuất x à tiêu thụ. dựa trên một màng lưới giao thòng vận tai tốt. Phân công NHỮNG ĐIỀU KIỆN RA ĐỜI, TỒN TẠI VÀ PHÁT TRIỂN CỦA SẢN XUÂT HÀNG HOÁ lao động theo lãnh thô là nhàn tố tạo ra x ủng kinh te quan trọng nhất.

Phân còng lao động xà hội dần den sự chuyên môn hoá người san xuất, hĩnh thành nên những ngành nghe ngày càng phong phú và đa dạng trong nen kinh tế. Các loại phàn công lao động xà hội:

-Phân công lao động chung là phân chia nen kinh tế thành các loại san xuất khác nhau như còng nghiệp, nòng nghiệp, vận tái…

-Phân NHỮNG ĐIỀU KIỆN RA ĐỜI, TỒN TẠI VÀ PHÁT TRIỂN CỦA SẢN XUÂT HÀNG HOÁ công lao động riêng (phân công lao động đặc thủ) là phàn chia sàn xuất thành những ngành vả phân ngành như công nghiệp khai thác,

công nghiệp che biên, ngành trổng trọt, ngành chăn nuôi…

-Phân công lao động cá biệt là phàn công trong nội bộ xi nghiệp.

Sự ra đời và tồn tại của phân công lao động xà hội tat yếu dẫn đen sự trao đòi sàn phẩm trong xă hội. Nó là cơ sớ, là tiền đề cùa NHỮNG ĐIỀU KIỆN RA ĐỜI, TỒN TẠI VÀ PHÁT TRIỂN CỦA SẢN XUẤT HÀNG HOÁ trao đôi sán phẩm giừa nhùng người sân xuat. Do phân công lao động xà hội. mỗi người chỉ sán xuất ra một hay một loại sán phẩm nhắt dịnh nhưng nhu cầu

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “NHỮNG ĐIỀU KIỆN RA ĐỜI, TỒN TẠI VÀ PHÁT TRIỂN CỦA SẢN XUẤT HÀNG HOÁ”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

  • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Chuyan moc t ng tr eng v ph t trion kin
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
37.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Luận văn phát triển bền vững làng nghề ở tỉnh hà tĩnh
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
50.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Luận văn thạc sĩ: Vai trò của nhân viên công tác xã hội trong trợ giúp trẻ em bị xâm hại tình dục
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
98.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Mẫu nhà đẹp 3 tầng XC3q346
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
17.000.000
Sold by
@ xcnguyen220
NHỮNG ĐIỀU KIỆN RA ĐỜI, TỒN TẠI VÀ PHÁT TRIỂN CỦA SẢN XUẤT HÀNG HOÁ
NHỮNG ĐIỀU KIỆN RA ĐỜI, TỒN TẠI VÀ PHÁT TRIỂN CỦA SẢN XUẤT HÀNG HOÁ
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart